Jump to content

Behörighet till Officersprogrammet


Recommended Posts

Hej Soldf

 

 

Går Natur, åk1 på gymnasiet, och har kommit till den del där man ska välja Profil/IV-val inför åk 2 & 3.

 

Har länge funderat på att efter GU osv. gå "Officersprogrammet, krigsvetenskaplig profil – markstrid" på karlberg.

 

 

Då undrar jag vad krävs det teoretiskt sett för att bli Officer?

 

Vilka kurser krävs? samt finns det meriterande kurser?

 

Betyg?

 

Högskoleprovs poäng?

 

 

 

Då jag inte kan hitta några krav (en sida hänvisar till en annan osv.) Hoppas jag att någon på forumet kan hjälpa mig en aning.

 

 

 

 

 

:baskerHV:

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Du kan hitta information i pdf-dokumenteten http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/Student/Antagningsordning-FHS00212.pdf och http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/Student/Bilaga%201.pdf

 

Bäst svar får du antagligen om du skickar ett mail eller ringer till Mattias Åberg eller Björn Miksch som står som Utbildningshandläggare för utbildningen.(se http://www.fhs.se/sv/utbildning/officersprogrammet/anmalan/#content )

Link to comment
Share on other sites

Det finns inga meriterande kurser?

 

Eftersom det är grundläggande högskolebehörighet som gäller för Officersprogrammet så innebär det att kurser i moderna språk, engelska och matematik ger meritpoäng i det nya systemet.

 

http://vhs.se/sv/Vad-gor-VHS/SYV/Betyg-fran-ungdomsgymnasium/Meritvardering/

Link to comment
Share on other sites

Behörighet för OP.

 

 

http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/Student/Antagningsordning-FHS00212.pdf

 

 

Sökande till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil skall uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap. 1-6 §.

 

För behörighet krävs, utöver den grundläggande behörigheten, i enlighet med förordningen för Försvarshögskolan, att den sökande

 

 

är svensk medborgare

 

har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning

 

har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:663).

 

 

Särskilda behörighetskrav till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk profil anges i bilaga 1. Utöver detta skall den sökande även

 

styrka visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning3 med lägst vitsord Ja-5-5 (se kap 3.6.2)

 

uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna (se bilaga 2)

 

uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna fodringarna för fysisk standard, FM FysS (se bilaga 3)

 

uppvisa godkänt resultat på lämplighetsbedömning (se kap 3.6.2)

 

uppvisa godkänt resultat från MHS-prov

Link to comment
Share on other sites

Någon som vet antagningspoängen till OP?

Kan vara bra och veta, även om det är några år kvar tills man ska söka, bara så att man kan ha nåt att gå efter.

 

Skulle tippa på att det inte är några "antagningspoäng" alls, utan resultatbaserat på de tester FM vill att du ska genomföra samt

godkända krav under GMU för att kunna söka.

Link to comment
Share on other sites

har för mig du ska ha minst G i alla grundämnen, då minst B tror jag. för GMU är det dock G tror jag.

 

Kan ej ta Edit på min Post =S

 

men det jag menar är att jag tror att du måste ha mins G i grundämnena då i kurs B som du naturligvis läser efter A, för GMU tror jag att det är G i grundämnena i kurs A, men vad jag hört är det meriterande att ha körkort och kunna något annar språk så man kan agera som tolk, altså kan ditt B-språk komma till nytta.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Hur är det med särskilld behörighet? Har ett flertal vänner som Fått jobb och tagit sig in på universitetet utan komplett gymnasieutbildning. (t.e.x ett antal år i arbetslivet, visa yrkesförberedande program på komvux, osv) Finns möjligheten att få jobb i FM utan komplett gymnasieutbildning om det bedöms att man är lämplig via andra erfarenheter?

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

För Officersprogrammet krävs högskolebehörighet. Det krävs inte för att bli soldat eller specialistofficer. För SOU krävs minst godkänt betyg i ämnena matematik A, svenska A, engelska A och samhällskunskap A från gymnasiet.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det är alltså inte möjligt att ta sig in på SOU på särskild behörighet? (märk väl att jag är nyfiken och inte ifrågasättande i mitt inlägg).

Jag har en polare som inte hade matten från gymnasiet, han kunde ändå läsa yrkesförberedande program på komvux och (fortfarande utan matte) komma in på sjuksköterskeprogrammet. Nu ska väl sägas att han jobbat som undersköterska med väldigt bra meriter ett par år. Men faktum kvarstår, han bedömdes lämplig för högskolestudier. (han kom även in på andra program på universitetet som han sökte)

Han skulle alltså vara behörig att läsa officersprogrammet utan kompletta gymnasiebetyg men inte till SOU?

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Du måste hålla isär begreppen.

Allmän högskolebehörighet är termen för lägstanivån för att vara behörig. Där finns det olika regler som du kan läsa på. Godkända gymnasiebetyg (inkl Komvux) innehållande vissa ämnen är det normala sättet med det finns 25:4-regel också samt regler för utländska betyg. Den allmänna behörigheten måste uppfyllas för alla högskoleutbildningar.

 

Särskild behörighet är krav som utöver allmän behörighet sätts för en utbildning. För OP är den särskilda behörigheten satt till att man ska ha genomfört godkänd militär grundläggande utbildning (GU alt AspU).

 

Ergo: För att läsa OP måste du uppfylla kraven för både den allmänna högskolebehörigheten och särskild behörighet.

Läs mer på fhs.se

 

Man bedöms inte "lämplig" eller "olämplig" utan "behörig" eller "obehörig" beroende på vilken utbildningsbakgrund man har. Din polare måste ha bedömts enligt p5.

Om det är som du säger skulle han kunna inte få gå SOU eftersom han saknar matten och heller inte OP.

 

Edit: I Högskoleförordningen kan du läsa om allmän behörighet. Notera att det är en förordning.

Grundläggande behörighet

Införd 2006-07-18 gm SFS 2006:1053' date=' ikraft 2006-09-01, överg.best.

Ändrad 1998-08-11 gm SFS 1998:1003, ikraft 1998-09-01, överg.best.

 

5 § /Upphör att gälla U:2013-01-01/ Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som

1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik,

2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik,

3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,

4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller

5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3. Förordning (2007:666).

 

 

Ändrad gm SFS 1994:1101, ikraft 1994-07-01, överg.best.

Ändrad gm SFS 1997:21, ikraft 1997-02-01

Ändrad 2006-07-18 gm SFS 2006:1054, ikraft 2010-01-01, överg.best.

Ändrad 2007-07-17 gm SFS 2007:666

Ändrad 2010-12-30 gm SFS 2010:2020, ikraft 2011-01-15, överg.best.

 

5 § /Träder i kraft I:2013-01-01/ Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som

1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom gymnasial vuxenutbildning,

2. avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom gymnasial vuxenutbildning samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan,

3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,

4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller

5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3. Förordning (2010:2020).

 

 

Ändrad gm SFS 1994:1101, ikraft 1994-07-01, överg.best.

Ändrad gm SFS 1997:21, ikraft 1997-02-01

Ändrad 2006-07-18 gm SFS 2006:1054, ikraft 2010-01-01, överg.best.

Ändrad 2007-07-17 gm SFS 2007:666

Ändrad 2010-12-30 gm SFS 2010:2020, ikraft 2011-01-15, överg.best.

 

6 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som behövs.

Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kravet i första stycket. Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer skall dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs. Förordning (2006:1053).

 

 

7 § Har upphävts genom förordning (2007:644).

 

 

[/quote']

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

I Högskoleverkets nyhetsbrev Studenträtt nr 3 2011 sid 4 kan man läsa:

 

"Sedan 2008 har Överklagandenämnden underkänt att Försvarshögskolan ställt upp krav på godkänt resultat på lämplighetsbedömning som behörighetskrav för sökande till officersprogrammen..."

 

"Då Försvarshögskolan inte vidtagit åtgärder med anledning av nämndens beslut, har nämnden överlämnat en kopia av detta beslut till Högskoleverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet..."

 

Det verkar alltså som om frågan om acceptansen av officersutbildningens egenart inom högskolesystemet inte är utagerad.

 

Link to comment
Share on other sites

Alla har ju vetat att det de gör inte är riktigt ok, men nu verkar det som de kommer behöva komma med nya rutiner för antagning? Eller?

 

Vi får följa ärendet med intresse. Officersutbildningen har ju fått en egen examensbenämning i högskoleförordningen (officersexamen), och det uppfattar jag som det viktigaste för att kunna behålla en egenart inom högskolesystemet. Det här med antagning är dock en öm punkt: det är Högskoleverket som bestämmer och de tenderar att ha en restriktiv syn.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Det känns märkligt att man inte ska kunna ha särskild behörighet grundad på lämplighetsbedömning när det gäller officersutbildning. Det är helt uppenbart att man inte förstått varför det behörighetskravet finns. Jag är övertygad om att ingen vill se vapen i händerna på en del av de som genom åren sållats bort i antagningsprocessen.

 

Utfallet av detta kan bli att vissa får gå OP men inte delar av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) eftersom de inte bedöms lämpliga att ha ansvar i vapenhantering och ledning av andra. De kommer då inte kunna ta examen.

En akademisk yrkesutbildning ska leda till anställningsbarhet. Om man redan under antagningsfas kan konstatera att individen inte kan anställas är det inte OK att bereda plats på utbildningen eftersom det då är slöseri med skattemedel.

Link to comment
Share on other sites

Menar de att lämplighetskrav inte skulle kunna ingå som ett särskilt krav för någon profil på OP?

Vore det möjligt att sätta andra förkunskapskrav och på så sätt komma runt problemet? Till exempel krav på godkänd FOK (motsv.).

Det vettigaste vore förstås att högskoleverket tar sitt förnuft tillfånga.

Edited by 106
Link to comment
Share on other sites

Det känns märkligt att man inte ska kunna ha särskild behörighet grundad på lämplighetsbedömning när det gäller officersutbildning. Det är helt uppenbart att man inte förstått varför det behörighetskravet finns. Jag är övertygad om att ingen vill se vapen i händerna på en del av de som genom åren sållats bort i antagningsprocessen.

 

Man kan ju lägga till att varken individen eller samhället är betjänta av att folk faller ifrån en utbildning på ett sent stadium.

 

Jag börjar misstänka att det gick litet fort när officersutbildningen skulle akademiseras. Jag undrar om man från försvarets sida fullt ut tagit till sig innebörden. Försvarshögskolan behöver några slipade diplomat-typer som kan dra det här ärendet. Jag tror inte det är en bra ide att hitta sätt att utestänga dem man vill bli av med från vissa moment så att de i praktiken inte kan fullfölja; detta är något som skulle reta gallfeber på tillsynsmyndigheterna. Man måste komma överrens med Högskoleverket om hur antagningen ska se ut, men det går: kan man göra flygledarutbildning till en högskoleutbildning så går det med officersutbildning också.

Link to comment
Share on other sites

Tror likt Cykelskytt att det gick för snabbt med att få över Försvarshögskolan (FHS) till en "riktig" högskola. Tittar man på Polishögskolan, som även den är högskola till namnet, men som ligger utanför Högskoleverkets antagningsprocess, så har de löst problemet med breda behörighetskrav.

 

Även om flygledarutbildningen verkar vara en högskoleutbildning, är den ligt Polisutbildningen egentligen inte det. Utbildningen sker i

samverkan med ett universitet, men det är Luftfartsverket som är utbildningsgivare. I och med detta är antagande myndighet inte

kopplade till Högskoleverket och kan fritt ställa antagningskrav.

 

Ett mer lämpligt exempel hade varit Pilotutbildningen vid Lunds universitet, där det förekommer fysiska krav. Dessa krav är inte efter antagande myndighets egna huvud, utan egentligen de fysiska kraven som återfinns i JAR-FCL rörande medicinska krav för innehavande av flyglicens för kommersiel trafik.

 

Min tanke i ärendet är att FHS vill kunna trycka ut sina andra kurser via Högskoleverkets antagningsprocess, men missat myndigheten menar att detta innebär att FHS samtliga utbildningar måste foga sig till Högskoleverkets standard.

 

Vad gäller lämplighet så är min bedömning att Högskoleverket inte vill öppna denna port för bedömning, då det finns fler utbildningar där en sådan bedömning troligen skulle börja krävas, såsom läkare, sjuksköterska och veterinär. Om bedömning krävs eller inte låter jag vara osagt, även om min åsikt är att det skulle vara lämpligt för en del utbildningar.

 

Edit: Missade att kommentera flygledarutbildningen samt pilotutbildning vid LU

Edited by Snowtiger
Link to comment
Share on other sites

Även om flygledarutbildningen verkar vara en högskoleutbildning, är den ligt Polisutbildningen egentligen inte det. Utbildningen sker i

samverkan med ett universitet, men det är Luftfartsverket som är utbildningsgivare. I och med detta är antagande myndighet inte

kopplade till Högskoleverket och kan fritt ställa antagningskrav.

 

Ett mer lämpligt exempel hade varit Pilotutbildningen vid Lunds universitet, där det förekommer fysiska krav. Dessa krav är inte efter antagande myndighets egna huvud, utan egentligen de fysiska kraven som återfinns i JAR-FCL rörande medicinska krav för innehavande av flyglicens för kommersiel trafik.

Vid dessa utbildningar förekommer även olika tester (t ex psykolog) för att bedöma den sökandes lämplighet. Psykologbedömning är inte längre ett krav enligt gällande certifikatregler för kommersiell luftfart.

Link to comment
Share on other sites

Vid dessa utbildningar förekommer även olika tester (t ex psykolog) för att bedöma den sökandes lämplighet. Psykologbedömning är inte längre ett krav enligt gällande certifikatregler för kommersiell luftfart.

 

JAR-FCL Section 3 (Medical) § 240 ställer krav på att en person som ska hålla ett klass 1 medicinskt intyg (vilket krävs för kommersiel flygning) ställer krav på att en pilot inte ha några psykologiska riskfaktorer, samt att detta får kontrolleras. Likaså ställer samma reglering men § 205 krav på att man inte ska ha några psykiatriska nedsättningar. JAR-FCL ställer definitiv krav på att en sådan riskfaktor om den upptäcks undrt utbildning, men med hänsyn till resurer görs det i Sverige i förväg. Att inte kunna verka i en besättning utgör dessutom just en sådan psykologisk riskfaktor som JAR-FCL anser behöva utredas och som kan ligga till underlag för att inte erhålla licens.

 

Med andra ord finns det stöd i extern reglering att en psykologisk undersökning kan behövas för att avgöra erhålla flygcertifikat för kommersiell trafik.

 

Just att det finns externa regleringar kan vara det som gör att Högskoleförordningens 7 kap 11§ om annan särskild behörighet än områdesbehörighet (vilket regleras i § 8 och § 9).

 

Med andra ord måste FHS hitta en lämplig reglering som tvingar fram lämplighetstester och övertyga HSV om att detta är en viktig reglering för utbildningens mål och deltagarnas möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

Link to comment
Share on other sites

Vid dessa utbildningar förekommer även olika tester (t ex psykolog) för att bedöma den sökandes lämplighet. Psykologbedömning är inte längre ett krav enligt gällande certifikatregler för kommersiell luftfart.

 

JAR-FCL Section 3 (Medical) § 240 ställer krav på att en person som ska hålla ett klass 1 medicinskt intyg (vilket krävs för kommersiel flygning) ställer krav på att en pilot inte ha några psykologiska riskfaktorer, samt att detta får kontrolleras. Likaså ställer samma reglering men § 205 krav på att man inte ska ha några psykiatriska nedsättningar. JAR-FCL ställer definitiv krav på att en sådan riskfaktor om den upptäcks undrt utbildning, men med hänsyn till resurer görs det i Sverige i förväg. Att inte kunna verka i en besättning utgör dessutom just en sådan psykologisk riskfaktor som JAR-FCL anser behöva utredas och som kan ligga till underlag för att inte erhålla licens.

 

Med andra ord finns det stöd i extern reglering att en psykologisk undersökning kan behövas för att avgöra erhålla flygcertifikat för kommersiell trafik.

Tidigare (BCL-tiden) fanns det ett krav på genomförd flygpsykologisk undersökning för att få elevtillstånd för B/D-cert (CPL/ATPL). Idag finns det inte på samma sätt. Det där med Medical class 1 är ju bara att man inte har kryssat i någon av de rutorna och att flygläkaren inte upptäcker några uppenbara fel. Det finns inget krav på att en undersökning av flygpsykolog måste genomföras för att få vare sig det medicinska certet eller elevtillstånd. Det gjorde det tidigare. Vissa skolor (både privata och statliga) har dock kvar det kravet för antagning till utbildning, men det är inget myndighetskrav.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...