Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Past hour
 2. Corporal Frisk vågar sig på att försöka utreda den inflammerade frågan om A 26 Blekinge är den bästa lösningen för marinen och försvaret, eller om de nyligen annonserade kostnadsökningarna (och ev. framtida kostnadsökningar?) gör att vi har närmat oss ett läge där det framstår som fördelaktigare att köpa utomlands. Jag är bara lekman på området, men själv tror jag inte på Li-Ion batterier på ubåtar förrän de bevisat sitt värde så jag delar inte hans förslag om inköp av den senaste italienska ubåten. Jag tror inte heller som Corporal Frisk att HMS Halland också kommer att få en fullständig HTM som sina bägge systrar (hoppas att jag blir mot bevisad!), och vad gäller HMS Södermanland så är det nog högst osäkert om man kommer att hitta pengar att livstidsförlänga henne. Speciellt nu när den polska ubåtsaffären lagts på is. Jag tror inte heller att obemannade övervakningssystem helt kan ersätta bemannade ubåtar. Däremot så tror jag på en mindre och billigare variant av A 26. Det viktigaste nu måste vara att få upp det totala antalet operativa ubåtar på en acceptabel nivå, inte bara för öka förstaslagsförmågan under krig och underrättelseförmågan under fred och kris. Det behövs även för att säkra utbildningen av besättningar och i förlängningen ubåtsvapnets framtida överlevnad. Ändå en intressant genomgång av A 26 och det svenska ubåtsvapnet från en utomstående initierad försvars debattör. Sunken Costs and Good Enough – the A26 Blekinge-class (https://corporalfrisk.com/) /Per
 3. Today
 4. Har länge funderat över just "storlek". Man kan köpa att djupgående är en begränsande faktor för att agera i vissa delar av skärgården. Men för min del känns det som en kvarleva av torpedbåtstanken. "ligg gömd bakom en kobbe och rusa ut för att avfyra torpeder" Visby idag har enligt wikipedia 2,4m djupgående mot Ivar Huitfeldt 5,3. Så visst en Visby kan röra sig något mer fritt i skärgården än en betydligt större fregatt. Hur viktigt är det? Fartygets primära vapen är trots allt robotarna och de lär ju inte avfyras från skydd av någon kobbe. (då skulle man ju kunna ifrågasätta fartygets existens då en lastbil med kustrobotar skulle vara avsevärt billigare och skjuta från nästan samma position) Ett litet fartyg är billigare men om det är begränsande i östersjön med storlekar upp mot jagare? Tittar man lite på sjökorten så i Blekinge är skärgårdens "djup" (inte nedåt utan i sidled) ytterst begränsad så de kommer ju inte ligga innanför öarna där. Liknande längs kusten från typ Oskarshamn upp till Stockholm. Så det är i Stockholms skärgård och norröver som det kan ha betydelse. Danmark har ju inga andra fartyg än fregatter, lite patrullfartyg bara så de har helt släppt östersjön. Tyskland har sina korvetter i östersjön ja, men är det för att de är mindre eller för att man anser att östersjöflottan bekämpas bäst med andra metoder? Lång utläggning om "är storleken viktig" utifrån en stridstekniskt synsätt. Känns mer som en ursäkt efter att vi skrotade jagarna. Ungefär som när man när jag växte upp hävdade att kustkorvetterna var mer slagkraftiga än de gamla jagarna, vilket inte är så konstigt de var ju 40 år nyare.
 5. Yesterday
 6. Vid den internationella förintelsekonferensen i Malmö under veckan stöttade Försvarsmakten Polisen med information om läget i luftrummet runt staden samt med ett antal hundekipage och helikopter.Konferensens karaktär, förväntat engagemang och komplexiteten i arrangemanget gjorde att Polismyndigheten begärde stöd från Försvarsmakten. Eftersom det kom deltagare från hela världen ställdes stora krav på säkerheten. video Södra militärregionen var samordningsansvarig militär myndighet och Luftvärnsregementet Lv 6 bidrog med Underrättelseenhet 23. Dessutom deltog ett flertal hundekipage från Swedec, soldater ur Södra skånska regementet P 7, helikopter 16 från Helikopterflottiljen och Hemvärnet med närliggande bataljoner. – Den här typen av samverkan mellan Försvarsmakten och olika aktörer i samhället visar på hur långt vi kommit i vår totalförsvarsutveckling, säger Södra militärregionens operationsledare Christer Marsch. Polisens kommenderingschef Mattias Sigfridsson instämmer: – När samhällets resurser används på ett sådant här sätt gynnar det alla. Resultatet bli riktigt bra när vi arbetar tillsammans. Läs hela inlägget här >>
 7. Under Förintelsekonferensen som arrangerats i Malmö i veckan har delar av 61:a luftvärnsbataljonen på Luftvärnsregementet varit på plats för att övervaka luftrummet. – Det har varit en mycket lyckad insats. Vi har löst våra uppgifter helt enligt plan och vi har haft ett bra samarbete med polisen och andra delar av Försvarsmakten, säger styrkechef major Daniel Olsson.Luftvärnsregementets uppgift har bestått i att via ett antal spaningsradarstationer, så kallade underrättelseenhet 23, lokalisera objekt som rör sig i luften för att kunna ge en luftlägesbild och förmedla den till polisen i realtid. Uppdraget har genomförts dygnet runt från lördag till torsdag och i nära samarbete med Södra Skånska regementet (P 7) som skött bevakningen av skyddsobjekten runt radarstationerna. I en av radarstationerna har utöver soldater från Luftvärnsregementet även en polisman ingått i bemanningen. En av dessa polismän är Kevin Danielsson som vanligtvis arbetar som ingripandepolis i Nybro. – Samarbetet funkar jättebra. Jag är polisens samband på plats i radarstationen och jag förmedlar det vi ser till mina kollegor inom polisen, säger han och berättar att det är poliser från hela Sverige på plats i Malmö. – Jag tror att det är den största sammankomsten av poliser någonsin i Sverige, säger Kevin Danielsson. Den som samarbetar med honom i radarstationen vid det här tillfället är Michaela Hogane som är radarbefäl på 98-kompaniet. Hon berättar att i radarn är det hon som förmedlar luftlägesbilden till polisen som i sin tur tar informationen vidare till sina kollegor som kan agera på eventuella objekt som inte ska finnas i luften. ­– Samarbetet fungerar bra. Vi utbyter den information vi behöver. Ibland kräver det extra tydlighet så att vi förstår varandras interna termer men det har inte varit några större problem. Luftvärnet i sig har ju ett svårt språk som det tar tid att lära sig, säger hon. Radarstationen som placerats nära stranden i Klagshamn söder om Malmö är den som dragit till sig mest uppmärksamhet från privatpersoner eftersom den varit placerad i ett friluftsområde. Många förbipasserande har varit nyfikna men uttryckt uppskattning över att Försvarsmakten funnits på plats för att stödja Polismyndigheten. Två av de som arbetet vid radarstationen i Klagshamn är Daniel Skarlöv, radarbefäl, och Sofia Templin, radiolänkgruppchef. – Det känns bra att kunna bidra positivt till samhället. Det är en skarp uppgift och en väldigt viktig konferens. Att vi kan bidra till att den kan genomföras känns bra och det gör att vi alla ger lite extra, säger Sofia Templin. – Det är bra att Försvarsmakten kan bidra till resten av samhället med våra resurser när vi kan det, säger Daniel Skarlöv. Förintelsekonferensen arrangerades av Regeringskansliet tillsammans med Malmö stad, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Försvarsmakten har stöttat Polismyndigheten som ett led i totalförsvarsutvecklingen och att samhällets resurser ska användas på ett sätt som gynnar alla med hänsyn till tillgänglighet och beredskap. Läs hela inlägget här >>
 8. Man är inte vapenfri om man gått GU-F (tvåveckorsutbildningen), det ingår vapenanvändande. Med GU-F kan man bli specialist (fordonsförare, signalist, fältartist, assistent o dyl) men inte skyttesoldat så att säga.
 9. Fråga 1 och 2: Ja, sök på "APP-6", den finns på många ställen som PDF.
 10. Försvarsmakten har fått i uppdrag att redovisa för regeringen hur förmågan till tidig samverkan med aktörer som planerar anläggningar för förnybar energiproduktion fortskrider, och förutsättningarna för att använda så kallade villkorade tillstånd. – Försvarsmakten har fokuserat på vindkraft eftersom myndigheten får överlägset mest förfrågningar och remisser om det, säger Johan Svensson, Försvarsmaktens produktionschef. – Försvarsmakten anser att en dialog och samverkan med ansvariga myndigheter i större uträckning kan bidra till utbyggnaden av vindkraft jämfört med att utöka dialogen med enskilda bolag, säger Johan Svensson. Försvarsmakten bedömer alltså att myndighetens möjligheter att bidra till samexistens mellan försvarsintressen och vindkraft, är störst i nationella planeringsskeden där mark- och vattenområdens lämplighet för vindkraft utreds. Myndigheten medverkar därför i enlighet med Energimyndighetens rekommendationer i regionala analyser, inledningsvis i två prioriterade län. Vidare kommer Försvarsmakten att se över möjligheten att i lågflygningsområden tydliggöra var vindkraft kan vara förenligt med försvarsintresset. Myndigheten avser också utreda möjligheten att i planeringsunderlag förena geografiska områden med villkor för att åstadkomma fler lämpliga vindkraftsområden utan att skada försvarsintressen. – Majoriteten av de vindkraftsremisser som inkommer till Försvarsmakten har myndigheten inga synpunkter på. Enligt statistik från Energimyndigheten utgjorde försvarsintressen under perioden 2014 – 2018 bara 7 procent av de tillståndsansökningar som fick avslag. Det är kommunala beslut och artskyddsfrågor som står för den dominerande delen avslag, säger Johan Svensson. När det gäller användningen av så kallade villkorade tillstånd inom ramen för tillståndsprocessen ser Försvarsmakten dock ett antal svårigheter. Det enskilt största hindret är att Försvarsmakten i de flesta fall inte har någon möjlighet att föra dialog om vilka villkor som skulle krävas för att undvika skada på Försvarsmaktens intressen utan att röja information som omfattas av försvarssekretess. Läs hela inlägget här >>
 11. Kan inte svara specifikt för FBJS men på de platser jag varit finns det inte platser för alla som kommer till KP utan man räknar med ett frånfall.
 12. Last week
 13. Om du inte gjort någon militär grundutbildning är det ganska få tjänster du kan ha i Hemvärnet som vapenfri. Vet inte ens om det är möjligt längre. Jag skulle råda dig att vänta tills du mönstrat igen och om du inte får någon plats då heller, kanske försöka med Hemvärnets "mini-lumpen"? https://hemvarnet.se/intresseanmalan/grundutbildning https://hemvarnet.se/intresseanmalan/grundutbildning/gu-f
 14. Vad är det för info från GB som ska upp till Kompstab som inte kan tas muntligt eller vänta på att muntligt tillfälle ges? Ni håller väl inte på och okynnes-sänder på radio bara för att det är bekvämt och roligt?
 15. Hemvärnet är en del av Försvarsmakten, försvars"utvecklarna"(utbildarna) och de andra frivilligorganisationern är något annat
 16. Upplands flygflottilj, F 16, är tillbaka. På torsdagen den 14:e oktober förklarade H.K.H. Prins Carl Philip Upplands flygflottilj återupprättad. Till tonerna av Upplands hemvärnsmusikkår tog personal och inbjudna gäster plats i hangaren ute på Uppsala flygplats. Många i lokalen har väntat på just den här dagen då Upplands flygflottilj, F 16, återvänder till Uppsala garnison. Flottiljen lades ner 2003 och sedan dess har flygplats- och garnisonsansvaret legat hos Luftstridsskolan. När Sveriges riksdag i december förra året fattade beslut om den nuvarande försvarsbeslutsperioden så stod det klart att Försvarsmakten ska stärkas och växa med fem regementen och en flottilj. Upplands flygflottilj blev utvald att bli ett nygammalt tillskott inom Flygvapnet. Efter att ha inspekterat förbandet förklarade H.K.H. Prins Carl Philip Upplands flygflottilj återupprättad. – Det är en stor dag i Uppsala i dag. Vi står på klassisk mark och det är väldigt glädjande att återinviga Upplands flygflottilj, sade H.K.H. Prins Carl Philip under sitt tal. Därefter var det tid för försvarsvarsminister Peter Hultqvist att tala till förbandet och inbjudna gäster. – Det som sker i Uppsala i dag handlar om försvaret av Sverige, och i det yttersta försvaret av vår demokrati. Invigningen av F 16 ingår som en del i den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet. Upplands flygflottilj bidrar till försvaret av huvudstaden och skapar förutsättningar för tillväxt på längre sikt. Jag vet att ni är beredda och ni har mitt och regeringens fulla stöd, sade Peter Hultqvist. Överbefälhavare Micael Bydén berättade om de minnen han har samlat på sig från F 16 under sin karriär. Bland annat har han gått utbildningar vid Flygbefälsskolan och det som tidigare hette Flygvapnets Uppsalaskolor, F 20. Han betonade även den strategiska betydelsen av att ha en flygflottilj placerad i Mälardalen. – Det är en självklarhet att Försvarsmakten ska ha en stark närvaro i regionen, sade Micael Bydén. Överste Pernille Undén är den som fått i uppdrag att leda den nya flottiljen de kommande åren. Hon har en mångårig karriär inom Flygvapnet bakom sig. Hon hyser varma känslor för Uppsala och har alltid känt sig hemma vid Uppsala garnison. – Det är oerhört glädjande och stort att få komma tillbaka hem som chef för Upplands flygflottilj, säger Pernille Undén. 211014 Invigning F 16 Inpektion av förband Hon har ett intensivt arbete framför sig då hon ska leda ett förband och en garnison som kommer genomgå stora förändringar under den kommande perioden av tillväxt. – På F 16 ska vi fortsätta att bidra till aktivt försvar genom insats och beredskap, nationellt som internationellt. Nationellt genom stridsledning och luftbevakning, dygnet runt, året runt. Vi ska utbilda allt fler värnpliktiga som ska öka i antal i Försvarsmakten från 2021 till 2025. Vi ska fortsätta driften av Uppsala flygplats och förbereda för tillväxt med en eventuell basering av stridsflyg i framtiden. F 16 kommer att bidra till ett starkare försvar och kommer vara på plats där och när det behövs, säger Pernille Undén. I praktiken innebär återupprättandet av Upplands flygflottilj initialt att Luftstridsskolan delas i två förband. Stridsledning av Försvarsmaktens stridsflygplan och luftbevakning av det svenska luftrummet förs nu över till Upplands flygflottilj. Likaså tar flottiljen över utbildningen av värnpliktiga samt driften av Uppsala flygplats. Ceremonin avslutades med en formationsflygning över Uppsala garnison och Uppsala centrum. Det var Swedish Air Force Historic Flight (SWAFHF) som tillsammans med Försvarsmakten genomförde flygningen. Formationen bestod av äldre flygplansmodeller som varit aktiva vid Upplands flygflottilj under årens lopp. De fick även sällskap av en Jas 39 Gripen från Skaraborgs flygflottilj, F 7. Läs hela inlägget här >>
 17. Ja, kommer bli intressant och se hur utvecklingen av detta flyg kommer bli i försvarsmakten.
 18. Jag har ej en generator men jag har ett svensk info papper på hur man använder symbolerna och vad de är: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1028369/FULLTEXT01.pdf
 19. Här har man HX-Projectets webbsida. https://www.defmin.fi/sv/forsta_sidan/forvaltningsomrade/projekt_for_utvecklande_av_den_strategiska_kapaciteten/hx-jaktplansprojektet/hx-jaktplansprojektet/jamforelse_av_jaktplanen#e48ef5c0
 20. Sjöstridskrafterna höjer tröskeln (forsvarsmakten.se) Jag skrev till Försvarsmakten angående artikeln ovan där man bl a påstod (observera tempus!) att vi har fem ubåtar av Gotlandsklass och fem minröjningsfartyg. Fick svar och nu har man ändrat texten under den femte bilden av Gotlandsubåten. Angående antalet ubåtar så säger man följande: Med andra ord så menar man inte bara operativa ubåtar när man anger antal, utan även ubåtar som är upplagda i materielberedskap. Det kan möjligen tyckas att detta låter rimligt, men faktum är ju att HMS Östergötland enligt FM:s egen uppgift inte har använts sedan 2011. Dessutom så utgick hon officiellt ur rullorna 2018. Lägg därtill det materiel skick som hon såg ut att vara i på den enda bild som publicerats på henne (mig veterligen) där hon ligger upplagd hos SAAB Kockums så anser åtminstone jag att det är tveksamt att räkna med henne. Det skulle förmodligen ta ett par år minst att sätta henne i tjänst vid en kris (möjligen något snabbare om man hög prioriterar henne). Däremot så nämns inget om HMS Södermanland så det verkar som om hon fortfarande är i tjänst. Enligt de planer som fanns inför den polska ubåtsaffären så skulle hon tas ur tjänst under 2021 och sedan användas som skolubåt under polsk flagg. Nu när den affären lagts på is så är det högst osäkert vad som kommer att hända med henne. I bästa fall får hon en begränsad livstidsförlängning för att upprätthålla fyra operativa ubåtar enligt senaste FB ytterligare några år, eller så lägger man upp henne i materielberedskap i avvaktan på att polackerna bestämmer sig hur dom vill ha det. Angående antalet minröjningsfartyg så finns ju även de två röjdykarfartygen av Spårö klassen med bibehållen minjaktkapacitet. Där säger man följande: (foto: Varvshistoriska föreningen i Malmö) /Per
 21. Bara veckor kvar nu... Sweden to formally decide on GlobalEye buy in coming weeks (shephardmedia.com) /Per
 22. Jag var kanske lite otydlig, när jag skrev stab, menade jag ledningsgruppen på pluton. 1031/2 är väl kommunikation mellan soldater, oavsett om de är stridande eller ej. Kan likaväl användas inom plutonens ledningsgrupp som inom en stridande grupp. Som PC vill jag nog inte ha något filter i rapporteringen mellan GC-PC. Alla mellanhänder tenderar att förvränga och tolka vad som sägs. Vill nog helst ha direkt kommunikation mellan PC och GC. Därav behöver signalist inte ha 1183.
 23. Som svar på fråga 3 och 4: Jag använder en symbolgenerator på nätet för NATO-symboler: https://spatialillusions.com/unitgenerator/ Jag sparar ner dem som SVG och kan då använda dem i dokument, digitala så väl som fysiska.
 24. Min tanke var inte att det skulle ske vid olika tillfällen, utan att robot avfyras i samma ögonblick eller t.o.m. lite innan splittergranater briserar över målen.
 25. Är det några delar av Robot 57 som återanvänds mellan skotten, siktet exempelvis?
 26. Frågor om förbandssymboler av den typ som används i dokument och i olika typer av strategisk planläggning, exempelvis en rektangel med kryss i och ett streck ovanpå som symbol för ett infanterikompani. Är de som numera används inom det svenska försvaret helt synkroniserade med vad som gäller inom NATO? Finns det en tillgänglig lista med alla sådana symboler som idag gäller inom FM? Kan du länka här till en sådan sida, klistra in bilder eller finns de redan på SoldF? Om svaret är nej på fråga 1, så upprepar jag fråga 2, men med FM utbytt mot NATO. Om man själv vill använda sådana symboler i ett digitalt dokument, hur görs detta?
 27. Hos oss viasignalerar signalisten till pc från gruppchef, pc är ofta upptagen med annat. staben har heller inte några 1031 då de verkar i direkt kontakt med varandra i stort sett hela tiden. Om de behöver söka samband görs det via 1183 då 1031 har obefintlig räckvidd, tanken är väl att 1031 är samband inom gruppen vid strid, staben är i första hand ingen stridande grupp.
 28. Siivet är Finlands ledande flygtidning. Den har naturligtvis följt HX -projektet genom år och nu under de tre senaste numrorna har den gjort en anmärkningsvärt omfattande analys av stridsflygplankandidaterna. Utvärderingen har i de tidigare numrorna täckt rörelseförmågan, vapen, kandidaternas förmåga att uppfylla de uppdragsscenarier som anges av de finska flygvapnen samt förmågan att hantera olika hot. Det senaste numret täcker de icke-tekniska kategorierna inklusive tillförlitlighet, mångsidighet, kostnader och framtids potential. De finska flygvapnen kommer endast att ge numeriska värden för uppfyllandet av fem olika krigsscenarier och andra faktorer kommer att utvärderas på godkänd/ej godkänd skala. Siivet tidningen har haft en något annorlunda inställning, den har gett ett numeriskt värde på varje utvärderingsområde. Tidningen påpekar specifikt att denna utvärdering mer eller mindre är en grov approximation. Det är bara den finska försvarsmakten som känner till de exakta detaljerna i de kommersiella erbjudandena och kandidaternas möjligheter. Lockheed Martin F-35A (64 flygplan) Tidningen påpekar att detta flygplan är den mest kritiserade planet i världen. Om någon skriver något positivt om flygplanet, måste författaren vara en propagandist av Lockheed Martin! Jaktpiloter i många användarnationer har betonat att F-35s system ger piloten en oförutsedd förmåga att förstöra luft mål, förstöra mål på marken och samla in information om slagfältet. Tidningen lyfter de största riskerna att vara driftskostnaderna och lämpligheten för den finländska spridda verksamheten. Boeing F/A-18E och EA-18G (50 jaktflygplan och 14 Growlers) Tidningen ser att det här planet skulle vara den enklaste ersättaren för de nuvarande FAF Hornets. Det är bättre på nästan alla områden än den traditionella Hornet, men det har gott om gemensamhet om t.ex. på stödsystemen. Planet är mycket väl lämpat för spridda operationer. Growler skulle ge helt nya möjligheter till FAF. Huvudrisken är den uppskattade livslängden. Eurofighter Typhoon (okänt nummer) Den största fördelen med denna stridsflygplan bedöms vara dess luft-till-luft -kapacitet. Dessutom uppskattas den nya ECRS Mk 2 AESA -radarn vara riktigt kapabel. Elproduktionen kommer också att uppfylla de framtida behoven. De viktigaste riskerna anses vara de långa utvecklingsprojekten, enhets- och driftskostnaderna samt den relativt spartanska luft-till-mark -beväpningen. Dassault Rafale F4+ (okänt nummer) Huvudorsaken till Rafales ganska låga poäng i utvärderingen är den totala sekretessen för det faktiska erbjudandet, det finns knappt några detaljer tillgängliga offentligt! Den elektroniska krigsförmågan uppskattas till en av de bästa. Flygplanet är väl lämpad för spridda operationer. Vissa problem kan vara relaterade till jaktplanets huvudroller som luft-till-mark och underrättelse lavett. De viktigaste riskerna är radarens framtida potential, kostnader och eleffekt. Saab Gripen E och GlobalEye (64 jaktflygplan och 2 GlobalEye) Luft-till-luft -kapacitet beräknas vara på en bra nivå liksom sensor fusion. Gripen bör passa bra för spridda operationer. Inköpspriset för flygplanen uppskattas till relativt lågt, men på grund av ett litet antal beställda flygramar finns det stora risker för de framtida uppgraderingskostnaderna. Räckvidd och vapenbelastningar är mindre än hos konkurrenterna. Flygplanet är just att komma in i den operativa tjänsten och det kan fortfarande finnas överraskningar i dess verkliga kapacitet. Slutresultat F-35 Totalt 47 poäng av max 65 poänger (33 poäng i krigsscenarier) F/A-18E totalt 42 poäng (27 poäng i krigsscenarier) Typhoon totalt 38,5 poäng (30 poäng i krigsscenarier) Rafale totalt 34,5 poäng (29 poäng i krigsscenarier) Gripen totalt 33 poäng (23 poäng i krigsscenarier)
 29. Fartyget har blivit beskjutet och det finns svårt skadade personer ombord. Den ombordvarande sjukvårdpersonalen behöver stöd i form av medicinsk förstärkning på plats och omedelbar avtransport till akutsjukhus. Dessutom har samma fartyg blivit manöverodugligt i samband med attacken och behöver skydd och assistans. Hur gör man?Detta var några av de frågor som behövdes besvaras och som därför har tränats på under funktionsövning i marin bastjänst som genomförts både i Karlskrona och i Stockholm. Marinbasen har funktionsansvaret för det som ryms inom begreppet ”marin bastjänst” vilket inte bara är att skyddat kunna leverera logistikstöd till marinstridskrafter, där ryms också sjukvård och sjuktransportledning. foto Ett av fokusområdena under årets funktionsövning marin bastjänst har därför varit att utmana och utveckla metoder inom ramen för det befintliga marina sjukvårdskonceptet. Prioritet har varit sjuktransporter. Att i en förhöjd hotmiljö kunna hämta egna skadade med egna resurser för att få dem vidare till kvalificerad akutsjukvård. – I ett allvarligt läge som det vi nu övar på kommer inte sjöräddningen ut för att hämta den skadade. Vi måste själva kunna ta hand om våra kamrater och ge dem de bästa förutsättningarna för att klara sig hela vägen genom en obruten vårdkedja, säger Jonas Wassdahl, stabsläkare i Marinbasen. Myndighetssamverkan mellan Kustbevakningen och marinens enheter I övningen ingick enheter ur de marina förbanden som tillsammans med Kustbevakningen jobbade sida vid sida när de en efter en drabbades av en rad olika iscensatta attacker. I scenariot för övningen befinner sig vårt land i ett sämre omvärldsläge och Kustbevakningen har fått i uppgift att bidra inom ramen för totalförsvar vid en sjöövervakningsuppgift. För att utmana besättningen på KBV 003, ett av Kustbevakningens stora miljöräddningsfartyg, hade ett ”STEAM- team” (Sea Training Evaluation Analyzing Method) från Sjöstridsskolan fått i uppgift att tillsammans med Kustbevakningens egna instruktörer sätta samman moment som skulle sätta press på personalen. Exempel på moment var skottskadad personal och brand ombord på fartyget samt att snabbt, med hjälp av stridsbogsering få bort det skadade fartyget från ett farligt läge. – Vi blev övade på ett helt annat sätt. STEAM-teamet har sitt koncept i att utmana och utveckla besättningar och tillsammans med vårt instruktörsteam kunde vi hjälpas åt att applicera och anpassa konceptet för våra förutsättningar. Det blev jättebra. Besättningen kämpade och slet och gav 200 procent, säger Martin Svensson, Kustbevakningen. foto2 Nyblivna stridsbåtsförare utmanades Stridsbåtsförare Olof Knutsson muckade i början av sommaren och har sen dess arbetat i Marinbasens Ekipagekompani. Under övningen har han och kamraterna i besättningen varit de som framfört en av ”stridsbåtsambulanserna”. De har fått träna mycket på ledning och kommunikation mellan alla de medverkande men även inom besättningen. – Det känns bra att vi kan använda våra resurser till detta och att också öva sjukvård och bli bekväma med det och hela transportförfarandet, säger Olof Knutsson. På väg mot två marina basbataljoner Marinen och i synnerhet Marinbasen jobbar för fullt med att genomföra det som beställts av riksdag och regering i det senaste försvarsbeslutet, att utveckla den sjörörliga logistiken genom två marina basbataljoner. Inom det arbetet ingår bland annat att utveckla en kvalificerad sjukvårdsförmåga för att få en obruten sjukvårdskedja till en bakre hänvisning i form av ett fältsjukhus eller civilt sjukhus. Som ett första steg har man under funktionsövningen övat metoder med en lätt traumagrupp för att åskådliggöra en viktig komponent i sjukvårdskedjan. Med denna övning har man dragit viktiga erfarenheter och lärdomar på vägen till målet mot en adekvat sjukvårdsförmåga på stridsfältsnivå i marinen. Läs hela inlägget här >>
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...