Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. - Vi har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av arméns förmåga i fält. Våra förband har fått öva i större sammanhang och vi har nu lagt en bra grund för att kunna tillväxa, säger Bengt Alexandersson som varit övningsledare för årets övning Våreld som precis har avslutats. Övningen inleddes med ett skede där elever från våra skolor truppförde förbanden för att sedan övergå i ett skede där andra brigaden ledde förbanden. Runt om övningsfältet börjar verksamheten återgår till det vanliga. Alla förband som varit med i årets övning Våreld har återvänt till sina hemmaförband. Nu återstår vård av all materiel och utvärdering av uppgifterna. – Vi har kunnat öva en stor del av förbanden i armén på ett mycket bra sätt. För att utveckla arméns förmåga i fält måste vi fortsätta att öva olika förmågor och funktioner tillsammans. Våra erfarenheter ska vi dra lärdom av så att vi lägger en bra grund för att kunna tillväxa ytterligare. Större och fler övningar är en viktig prioritering, säger Bengt Alexandersson. Årets Våreld var också slutövning för de rekryter som ryckt in efter att värnplikten återinfördes förra året. För deras del återstår ett par veckor innan det är dags att lämna in utrustning och gå ut genom grindarna. En del av dem kommer tillbaka för en fortsättning i Försvarsmakten och för andra blir det civila arbetslivet som gäller. Övningen har genomförts på och omkring övningsfält i Skövde, Karlsborg, Råda, Skillingaryd och Remmene. Många har kunnat se delar av övningen och även påverkats av bland annat trafik. – Vi uppskattar den förståelse och tålamod som alla runt omkring oss har visat. Allt från markägare som har upplåtit mark till trafikanter som har visat hänsyn. Vi kommer framöver öva mer och med större förband och vi vill fortsätta göra detta med hänsyn och respekt för dem omkring oss. Det är för dem vi finns till, vi övar för att kunna försvara vårt land, avslutar Bengt Alexandersson. Läs hela inlägget här >>
 3. Today
 4. Strax över 2000 deltagare fördelat på 14 olika länder. Under övning Bold Quest 19.1 har de olika deltagande länderna getts möjlighet att verifiera teknik och metoder med fokus på interoperabilitet. Försvarsmakten deltog med cirka 100 personer i övningen som hade sitt inledningsskede redan i månadsskiftet april-maj. Övning Bold Quest är avslutad för denna gång. En övning som har drivits av U.S Joint Staff, USA med övningsområden på flera olika platser runt om i Finland. Under övningen testades förmågan till digital interoperabilitet. Fokus har även legat på att kunna kraftsamla eld från flera nationer. Överste Kari Pietiläinen har under övningen varit chef för den del där skarpskjutningarna med indirekta eldförband har genomförts, Rovajärvi skjut- och övningsområde. – Jag har under de senaste 20 åren följt denna typ av digital interoperabilitet, men det är först nu vi börjar kunna se konkreta saker ske. Det ser väldigt positivt ut. Det svenska deltagandet har under övningen varit spritt på framför allt tre platser i Finland. I södra Riihimäki har Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS funnits. Detta medan Försvarsmakten i de norra delarna har verkat både i Sodankylä med olika stabsdelar från bland annat tredje brigadstaben, Norrbottens regemente, men också på Rovajärvi skjut- och övningsfält med Artilleriregementet, A 9. Det har även funnits distribuerat deltagande i övningen, bland annat FM UndSäkC i Uppsala. En tydlig röd tråd För A 9:s del har övningen delats in i tre olika skeenden. I ett första moment testades ledningssystemen i ett labb för att där kunna prövas för att på ett säkert sätt kunna förflytta rätt information mellan nationer. I nästa skede handlade det istället om att angripa de kulturella aspekterna av interoperabilitet, att kunna förstår hur andra länder tänker, genom diskussion och övning av taktiska situationer. Till slut kopplades dessa två delar, de tekniska och kulturella förståelsepunkterna samman genom att med olika länder bland annat skjuta skarp ammunition. På Rovajärvi skjut- och övningsområde har digital interoperabilitet inom indirekt bekämpning testats då de deltagande nationerna har lett eld med finsk, svenskt och belgiska verkanssystem. Under övningen har Daniel Johansson på Artilleriregementet varit ansvarig för och följt upp funktionen indirekt eld. – Vi har under övningen fått en ökad förståelse över vad som kommer att krävas av ett framtida ledningsstödssystem för indirekt bekämpning. För att kunna kravställa systemen har Bold Quest varit en väldigt viktig övning. – Övningsmålen är i all väsentlighet uppfyllda. Vi har skapat förutsättning för fortsatt utveckling av interoperabilitet på våra förband. Samtidigt som årets övning avslutas så planerar vi för fortsatt deltagande i Bold Quest under 2020, avslutade Daniel. Även finska kollegan Kari Pietiläinen summerar och blickar framåt: – Vi ser en tydlig utveckling när det kommer till hur länderna samarbetar idag, det ser verkligen ljust ut. Vi ser fram emot kommande övningar tillsammans med både Sverige och andra länder. Läs hela inlägget här >>
 5. Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har fördjupats under de senaste åren. I övningen Bold Quest 19.1 ligger fokus på att utveckla, testa och demonstrera den tekniska och metodmässiga interoperabiliteten hos människor och system för ledning, samband, underrättelse- och säkerhetstjänst samt gemensam eldgivning. I dag genomförs finska och svenska försvarsgrens- och förbandsövningar som normal årlig verksamhet. Övningarna innebär allt från krigsspel till kombinerad brigadnivåutbildning. Syftet med Bold Quest är att öva områdena ledning, samband, underrättelse- och säkerhetstjänst samt gemensam eldgivning. Övningen är multinationell men ryms väl i det finsk-svenska försvarssamarbetet med bland annat gemensamma övningsmål. – I Bold Quest 19.1 har vi kunnat öva med svenskar och potentiella andra partners med både teknik och metoder för gemensam verkan och kompabilitet inom våra respektive områden. Vår interoperabilitet har förbättrats men det finns fortfarande arbete att göra, säger finska försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Eero Pyötsiä. 20190522_fise_chiefs_meeting – Syftet med det finsk-svenska samarbetet är att ha beredskap och förmåga att arbeta tillsammans. Bold Quest 19.1 hjälper oss i detta arbete ", säger operationschefen, Försvarsmakten, viceamiral Jan Thörnqvist som just nu besöker övningen. Bold Quest 19.1 avslutas torsdag den 22 maj. Därefter kommer deltagarna att utvärdera erfarenheterna från övningen som bland annat ligger till grund för fortsatt utvecklingen av förmågor som kommer att prövas i nästa försvarsmaktsövning - AURORA 20. – Fokus ligger för närvarande på vår interoperabilitet och dessutom att kunna genomföra gemensamma insatser. Övningen ger oss underlag för att besluta vad vi ska uppnå, hur vi ska mäta det och hur vi uppnår förmågan tillsammans, säger chefen för förbandsproduktionsenheten vid produktionsstaben, generalmajor Anders Callert Läs hela inlägget här >>
 6. Finland är ju likt Sverige ett glest befolkat land och således historiskt använt minor för att kunna säkra/förhindra tillträde till områden. De har ju dessutom en lång landgräns mot Ryssland, som inte har skrivit under Ottawa-konventionen. Finland skrev under Ottawa-konventionen så sent som 2011 (Sist av EU-länderna) och förstörde sina befintliga lager. De har sedan behövt en ersättare för minorna och den nya laddningen är likt Försvarsladdning 21 en övervakad "laddning", inte en mina. ;) Utvecklas av Leijona Instituutti Oy och tillverkas av Oy Forcit Ab. Laddningen väger 5-10 kg hoppar upp 20-30 m och sprider ut 3-4000 splitter och har en verkansradie om ca 25-50 m. https://ls24.fi/lannen-media/puolustusvoimat-investoi-miljoona-euroa-hyppypanokseen-rajahde-ei-tehoa-panssaroituihin-ajoneuvoihin-askeleen-lahempana-miinakauhun-palauttamista Fler artiklar http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/09/c_137025787.htm https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/ny-finsk-hoppande-forsvarsladdning-slar-hart-over-100-meter/
 7. Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum har varit värd för Natos arbetsgrupp för standardisering inom ammunitionsröjning under fem dagar i maj. Sverige är inte medlem i Nato men deltar, inom ramen för Partnerskap för fred, i ett flertal arbetsgrupper inom organisationen. En av de äldsta arbetsgrupperna är Explosive Ordnance Disposal Inter-Service Working Group som under veckan genomfört sitt 58:e arbetsmöte. För första gången har Sverige och Swedec varit värd för mötet som har genomförts i Eksjö med ett drygt 60-tal utländska delegater. – Målet är att samla nationell expertis och dela erfarenheter och kunskap både för att vara väl förberedd för multinationella operationer men också för att bli effektivare i det nationella perspektivet, säger överste Zac Scott, från Storbritannien, som är ordförande för arbetsgruppen. Arbetsgruppen tar fram standarder som används av medlemsländer och partnerländer för att öka interoperabiliteten och därmed möjligheten att framgångsrikt genomföra operationer tillsammans. Det handlar bland annat om standardisering av materiel, utbildning, terminologi och taktik. De framtagna standarderna ligger delvis till grund för Försvarsmaktens publikationer inom ammunitionsröjning. Ammunitionsröjning är en disciplin som i hög grad präglats av mer är 20 års internationella operationer bland annat på Balkan, i Mellanöstern och i Västafrika där svenska ammunitionsröjningsgrupper har arbetat sida vid sida med Nato-ländernas ammunitionsröjningspersonal. – Vi har lärt oss metoder och tekniker från andra men också delat med oss av vår våra erfarenheter för att så effektivt som möjligt kunna hantera hotet från konventionell ammunition och improviserade sprängladdningar. Informationsutbytet och samarbetet i den här arbetsgruppen är av ömsesidig nytta, säger kommendör Fredrik Peedu, chef för Swedec. Läs hela inlägget här >>
 8. Från ökenlandskap till träd och grönska. För spaningskompaniet har det varit många spännande och varierande dagar ute i fält. Anders, kompanichef på spaningskompaniet, blickar tillbaka på en händelserik tid och summerar stolt kompaniets insats. Vi har varit ute mycket och det är även där som vi har trivts som bäst, bland sanddynor och i byar, tillsammans med den Malesiska befolkningen. Vi har löst huvuddelen av våra uppgifter utanför Camp Nobel, dels i och kring Timbuktu, men också under två månader i Moptiområdet. Enhetens storlek har varierat beroende på uppdrag, från grupp till kompani, och vi har även haft stöd av delar ur stab- och understödskompaniet. Vi har löst våra uppgifter efter bästa förmåga, med hög grad av flexibilitet och utifrån vad som efterfrågats för stunden. Vi har haft både rolig men även jobbigt, kanske främst då vi fått gräva oss fram genom öknen. När snart ett halvår i insatsområdet passerat känner jag en enorm stolthet över att vara kompanichef på Mali 09. Jag upplever att alla har gjort sitt bästa så att vi kunnat lösa våra uppgifter. Det känns bra, och samtidigt som det är lite vemodigt, nu när insatsen börjar gå mot sitt slut och vi alla ska rotera hem till Sverige. Å andra sidan har vi skapat oss minnen och kamratskap för livet och nu är det dags att ta hand om er alla där hemma som stöttat oss under insatsen. En av de viktigaste delarna av insatsen återstår dock, att lämna över och skapa goda förutsättningar för våra efterträdade på Mali 10. Det är snart deras uppgift att som svensk kontingent fortsätta att vara en viktig tillgång för FN och bibehålla det goda renommé som det svenska förbandet, SWE ISR TF, har i Minusma. /Anders, QM01 Läsa hela inlägget här >>
 9. Yesterday
 10. I över en vecka har utländska förband funnits på plats i Luleå, Örland, Bodö, Rovaniemi, Jokkmokk, Hakkas och Gällivare för att genomföra de sista förberedelserna inför övningsstarten. Några minuter efter nio på morgonen 22 juni lyfte så det första stridsflygplanet från Luleå Kallax flygplats för att påbörja övningens första flygpass. - Det är många som har arbetat med övningen under lång tid och nu är vi äntligen igång, det känns väldigt skönt. Nu hoppas vi på en bra övning med kvalificerade moment som stärker den operativa förmågan och bygger säkerhet tillsammans med andra nationer, säger övningsledaren, överste Claes Isoz. Den multinationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2019, ACE 19 genomförs i norra Sverige, Norge och Finland 22 maj till 4 juni. I år är Sverige övningsledare och ansvarig för övningen som genomförs för fjärde gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år. I år deltar drygt 140 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan från nio olika länder. Två pass fem dagar i veckan från fyra baser i tre länder. I två veckor. Under övningen flyger man från fyra baser, Luleå Kallax i Sverige, Bodö och Örland i Norge samt Rovaniemi i Finland. Varje dag genomförs två flygpass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Förmiddagspasset flygs i respektive land man befinner sig i. Under eftermiddagspasset korsar flygstyrkorna i Norge och Finland gränserna och tar sig in i det unika övningsområdet för ACE 19 - ett område som sträcker sig från Västerbotten i söder till några mil norr om Treriksröset. -Det lika stora som unika övningsområdet med närheten mellan de tre huvudbaserna ger oss möjlighet att öva tillsammans på ett avancerat och mycket kostnadseffektivt sätt, säger övningsledaren Claes Isoz. ACE står högt i kurs Delar av de amerikanska och brittiska förbanden har haft förstyrkor på Luleå Kallax flygplats i en dryg vecka för att ställa iordning allt innan stridsflygplanen och övrig personal anlände. Den 16 maj landade de amerikanska F-16-planen från South Carolina National Guard och den 20 maj landade anlände de brittiska Typhoon-planen från Royal Air Force Lossiemouth, Skottland. -Vi ser verkligen fram emot möjligheten att öva tillsammans med flera av våra allierade i Europa. Dels för att vässa oss själva men även för att utveckla samarbetet med övriga deltagande nationer. Under en sån här övning får vi möjlighet att dela såväl viktiga erfarenheter som taktik och idéer vilket i slutändan ytterst handlar om vår gemensamma säkerhet, säger chefen för sjätte skvadronen i Lossiemouth, Matthew D’Aubyn och fortsätter: -Vi tycker själva att vi befinner oss väldigt långt norrut när vi är i norra Skottland. Nu har vi alltså flugit ytterligare två och en halv timme norrut och plötsligt är vi nästan de sydligaste europeiska deltagarna. -Här uppe i norr har ni ett fantastiskt öppet luftrum med möjlighet att öva över väldigt stora ytor och det är något hela skvadronen ser fram emot under ACE. Och att vi är på plats med Typhoons trots att vi har väldigt fullt upp på många olika håll visar hur pass högt vi värdesätter den här typen av flygövningar med mycket kvalificerade motståndare, säger Matthew D’Aubyn. Kvalificerat motstånd både i luften och på marken Under ACE får stridspiloterna, under ett och samma flygpass, samordna sitt flygföretag med över 50 andra plan från åtta länder, samtidigt som man möter en motståndare om 30–40 flygplan i luften, med ett tiotal olika flygplanstyper. Och efter varje flygpass sker en noggrann utvärdering av varje pilots uppträdande och handlingar. Utöver detta får piloterna även öva lufttankning, utsättas för ”störd” radio- och radarmiljö samtidigt som de ska bekämpa mark- och sjömål. Förutom hotet från motståndarna i luften finns även avancerade hot på marken i form av norska, tyska och amerikanska luftvärnsförband utgrupperade runt om i norra Sverige. ACE 19 är igång. Nu väntar två veckors intensiv och utvecklande övning, både i luften och på marken. Läs hela inlägget här >>
 11. Tester av det nya nordiska uniformssystemet i höst http://fmv.se/Templates/FMV/Pages/NewsPage.aspx?id=5046&epslanguage=sv
 12. Man brukar säga att marinens ytstridsfartyg kan slåss i tre dimensioner; under ytan, på ytan och mot luftmål. Under fyra hektiska dagar i Hanöbukten låg fokus på den sistnämnda, luftförsvar. Även om ett fartyg kan hantera hot i alla dimensioner samtidigt är det rationellt och lämpligt att fokusera och samla fartyg och målflyg samtidigt. Därför övade korvetter från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen i Hanöbukten under den gångna veckan. Lufthot är ett i högsta grad påtagligt hot för örlogsfartyg i ett litet hav som Östersjön. Attackflyg kan enkelt nå nå hela området. Visbykorvetternas huvudbeväpning mot lufthot är idag den utmärkta allmålskanonen som håller absolut toppklass. Dock har fartygen varit förberedda för luftvärnsrobot ända sedan leverans, något som nu äntligen föreslås bli verklighet i och med Försvarsberedningens rapport.En luftvärnsrobot tillför, förutom längre räckvidd än pjäsen, en bättre förmåga att skydda andra fartyg eller ett område i närheten. Luftförsvar -mer än själva vapnet Att träna luftförsvar är betydligt mer än själva bekämpningen av hotet, vare sig det är ett flygplan, helikopter eller en inkommande sjömålsrobot. Det är i högsta grad en strid om signaturer och motmedel. Visbykorvetterna har en mycket låg signatur, såväl för radar som värme och en rad andra. Det gör dem svåra att upptäcka och för en sjömålsrobot svårare att låsa på. Ett annat sätt att förvåra för en angripare är motmedel. Facklor och remsor kan avfyras för att försöka lura målsökaren och få den att missa. Fartyget kan själv föreslå en kombination av dessa åtgärder för att göra luftförsvaret så effektivt som möjligt. 2 Människan bakom maskinerna I slutändan är det ändå fartygets besättning som ska fatta en massa beslut på kort tid och som är nyckeln.Som alltid i en besättning är samarbete och förutbestämda rutiner avgörande. Under övningsveckan stegrades svårighetsgraden för besättningarna. Man skulle försvara sig samtidigt som man fällde minor. De anfallande flygplanen var flera och störde korvetternas radar samtidgt som de simulerade lågflygande anfallande robotar. För besättningarna innebär det långa och intensiva dagar i full stridsutrustning som kroppsskydd och hjälm. Magnus Almqvist är fartygschef på HMS Karlstad: – Man är rejält trött efter en sån här dag till sjöss när man hela tiden måste vara alert och snabbt fatta rätt beslut. Jag är dock väldigt nöjd med hur besättningen har löst uppgifter i allt mer komplexa situationer. Läs hela inlägget här >>
 13. Samverkan mellan samtliga försvarsgrenar är i fokus när ett trettiotal blivande förvaltare är i slutfasen av sin Högre specialistofficersutbildning (HSOU) vid Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Den näst sista utbildningsveckan ägnas åt en syntesfältövning på Gotland, en utmärkt plats för att reflektera över vad som krävs i gemensam ansträngning för att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. – Det viktigaste man lär sig är att börja samverka med de andra försvarsgrenarna, konstaterar Erik Springer Engdahl, specialistofficer på Totalförsvarets skyddscentrum. Det blir tydligt att vi strider och löser en uppgift tillsammans. Vi behöver komplettera varandras styrkor och kompensera varandras svagheter för att lyckas. Dynamiskt scenario på viktig plats Att försvara en ö innebär naturligt en gemensam planering där både luft-, sjö- och markoperationer måste samordnas för att lösa uppgiften. Scenariot som spelas upp leder till en gemensam operation för att avvärja luftlandsättning och landstigning på Gotland. ”Spelet” börjar med ”gråzonsproblematik”. Efterhand aktiveras Totalförsvarets olika komponenter när de studerande tar sig igenom hela stegringen från fred via kris och höjd beredskap till krig. – När jag tog officersexamen 2004 fanns inte Gotland ”på kartan” i vår taktikutbildning, konstaterar Helene Arvling, lärare på MHS H, nu själv elev. Det är därför nyttigt att vara på plats här. Det är svårt att skapa samma bild av och känsla för utmaningar och möjligheter i en lektionssal. Förståelsen blir större för komplexiteten i att styrketillväxa och kraftsamla på en geografisk plats. ”Spelet” gör det tydligt att vi jobbar tillsammans och måste hantera olika utmaningar, till exempel att vi ibland uttrycker oss på olika sätt i de olika försvarsgrenarna och behöver olika lång tid för att planera och koordinera verksamheten. Delar blir en helhet, olikheter berikar Det är nu alla nyförvärvade kunskaper i taktik, militärteori och folkrätt vävs ihop till en helhet, från strategisk ner till taktisk, och ibland stridsteknisk nivå. De blivande förvaltarna genomför bedömanden och diskuterar olika handlingsalternativ, åker runt på ön och rekognoserar hamnar och möjliga luftlandsättnings- och landstigningsplatser. En angripare överraskar förmodligen genom att göra det oväntade. Då gäller det att kunna återta initiativet med hjälp av stor kreativitet och små medel. – Jag har fått ta del av många konstruktiva diskussioner där många nyanser av hur man kan lösa uppgiften kommer fram tack vare att eleverna bidrar med sina olika försvarsgrens- och funktionskompetenser, konstaterar Peter Sjöstrand, flygvapenförvaltare som följt fältövningen. Fördelen är att vi får fler kreativa lösningsförslag vilket gör oss mindre förutsägbara. Vi blir helt enkelt farligare för fienden! Utveckling för varje år HSOU är en relativt ny utbildning som införts på grund av att Försvarsmakten införde ett nytt flerbefälssystem 2008, ett system som alltmer hittar sina former. HSOU genomförs nu för fjärde gången. För varje genomförande har den finslipats lite, liksom syntesfältövningen på Gotland. – Den här gången nådde vi längre i diskussioner och lösningar än vad vi tidigare gjort, sammanfattar Conny Hansen, utbildningschef på MHS H. Det känns inspirerande, inte minst för att både förbanden och de studerande ställer högre krav på oss som utbildare nu när det efterhand blir tydligare vad som krävs av en förvaltare i Försvarsmakten. Jag blir glad när jag ser hur vi tillsammans med stödet från stridskraftsskolor och försvarsgrensförvaltare svarar upp. Genom konstruktiva prestigelösa diskussioner, där både elever och lärare bidrar med sina kunskaper, hjälps vi åt att bli bättre. Det är tillsammans vi blir starkare! Läs hela inlägget här >>
 14. Hej, FM har ett reglemente avseende konvoj och eskort tjänst på landbacken. Har någon ett m-nr på reglementet i fråga?
 15. Överbefälhavare general Micael Bydén fattade den 8 april beslut om tilldelning av ett antal väl förtjänta krigsdekorationer och övriga utmärkelser. Medaljering kommer att ske under statsceremonin på Veterandagen vid Sjöhistoriska muséet onsdagen den 29 maj 2019. Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd Försvarsmaktens förtjänstmedalj finns i två valörer, medalj i guld och medalj i silver. Förtjänstmedaljerna kan också förses med svärd om insatserna utförts under strid eller krigsliknande förhållanden. Försvarsmaktens medalj i silver med svärd tilldelas för stort personligt mod och för förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden. Löjtnant Gabriel Donati, Stockholm tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för att med stort personligt mod och med förtjänstfulla insatser undsatt en utsatt kollega under pågående granateldsbeskjutning mot International Campus i Mogadishu, Somalia 2016-01-01. Sergeant Robin Rönnholm, Storuman tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för att med stort personligt mod i ett högt tempo och med en hög grad av sinnesnärvaro genomfört förtjänstfulla insatser vid terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, Mali 2017-08-14. Vice korpral Erik Röckner, Arvidsjaur tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för att med stort personligt mod, bibehållen kyla i en farofylld situation och med en hög grad av sinnesnärvaro genomfört förtjänstfulla insatser vid terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, Mali 2017-08-14. Sergeant Oliver Sjögren, Bålsta tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för att med stort personligt mod, beslutsamhet och föregångsmannaskap genomfört förtjänstfulla insatser vid terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, Mali 2017-08-14. Major Tobias Lindblom, Boden tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för sitt förtjänstfulla ledarskap under svåra förhållanden vid terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14. Löjtnant Anders Pettersson, Boden tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för förtjänstfullt agerande under svåra förhållanden genom att ha lett strid och koordinerat stöd med sidordnade förband vid terroristattacken mot den internationella campen, Mali 2018-04-14. Fanjunkare Per-Olof Eriksson, Boden tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för stort personligt mod och förtjänstfullt ledarskap under svåra förhållanden vid terroristattacken mot den internationella campen, Mali 2018-04-14. Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld Förste sergeant Jonathan Renman, Gunnarsbyn (2018 års beslut) tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, för att med stort personligt mod samt med fara för eget liv kämpat i det iskalla vattnet under trettio minuter i den gemensamma ansträngningen att försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017-03-26. ...... Ytterligare utmärkelser har beslutats men kommer att delas i särskild ordning och inte vid Veterandagen: Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd En person i skyddad befattning tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för stort personligt mod och för förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden, 2015. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne och krans Lagerkransen i silver fästs på medaljbandet och släpspännet vilket utvisar särskilda förtjänster under insats. Lagerkransen ska betraktas som en utmärkelse närmast under Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver. Fanjunkare Anna Torstensson Johansson, Boden tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att med stor personlig disciplin och ett kontrollerat lugn på ett förtroendegivande sätt agerat mycket förtjänstfullt som stridsledare i samband med terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14. Fanjunkare Björn Hedlén, Karlsborg tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att över tid uppvisat en hög förmåga att på ett samvetsgrant och professionellt sätt lösa tilldelade uppgifter. Särskilt framhålls den lägesanalys och korrekta bedömning som troligen sparade människoliv i samband terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14. Förste sergeant Marcus Fritz, Skövde tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att personligen möjliggjort kontingentens operationella effekt genom ett ansvarstagande långt över vad som kan förväntas i sin insats som sjukvårdsplutonchef i Timbuktu, Mali, maj till november 2018. Löjtnant Mikael Ljungkvist, Boden tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att under krävande klimatförhållanden på ett förtjänstfullt och förtroendegivande sätt lett ett mycket omfattande arbete som EOD gruppchef i samband med terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14 t.o.m. 2018-04-15. Löjtnant Georg Eriksson, Boden tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att under krävande klimatförhållanden på ett förtjänstfullt sätt genomfört ett mycket omfattande arbete som stf EOD gruppchef i samband med terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14 t.o.m. 2018-04-15. Vice korpral Christopher Croasdale , Boden tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att under krävande klimatförhållanden på ett förtjänstfullt sätt genomfört ett mycket omfattande arbete som EOD operatör i samband med terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14 t.o.m. 2018-04-15. Förste sergeant Carl Sjöö, Stockholm tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att under krävande förhållanden på ett förtjänstfullt sätt lett det kriminaltekniska underrättelsearbetet med att dokumentera, exploatera och utreda attacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14 t.o.m. 2018-04-15. Förste sergeant Johan Roth, Göteborg tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för rådigt agerande med trygghet och initiativförmåga i en farofylld situation i samband med attacken den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-06-12. Vice korpral Emil Olsen, Linköping tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att med ett förtjänstfullt arbete funnit nya vägar och skapat ett välfungerande system i samband med inrättandet av en ny svensk logistikbefattning i ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Danmark i Kabul, Afghanistan maj till november 2018. Läs hela inlägget här >>
 16. Miljökonferensen European Conference of Defence and the Environment (ECDE) samlade i mitten av maj miljöexperter, forskare, beslutsfattare och försvarspersonal från 20 länder på Försvarshögskolan i Stockholm. – Militära aktiviteter kommer alltid påverka miljön. Nu när aktiviteten ökar är en hållbar utveckling extra viktig. Samarbete inom försvarsområdet gör stor skillnad för stabilitet och miljö. Vi behöver ta ansvar och samarbeta på alla nivåer och den här konferensen är ett gott exempel på det, sa Peter Sandwall, generaldirektör på Försvarsmakten i sitt öppningstal. Konferensen var den fjärde i ordningen och arrangerades av de svenska försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fortifikationsverket och Försvarshögskolan. Ny forskning i gemensamma utmaningar 150 deltagare och 35 föreläsare utbytte under tre dagar erfarenheter i syfte att minimera miljöpåverkan från försvarsverksamhet. Ny forskning och utveckling kring kemikalier, klimatförändringar, vatten, energi, biologisk mångfald, buller och grön upphandling diskuterades och kontakter knöts för fortsatta samarbeten med gemensamma utmaningar över landgränser. Johan Kuylenstierna, professor i miljövetenskap och vd för Stockholm Enviroment Institute (SEI) gav de senaste rönen kring klimat, urbanisering och de utmaningar som följer när världen ställer om till förnyelsebar energi. Han betonade vikten av hållbar utveckling för de megastäder som växer fram och berättade om fenomenet att städer samarbetar över gränserna i större utsträckning än vad länderna och dess regeringar gör. Erfarenhetsutbyte om PFAS Rening av PFAS-kemikalier är ett samhällsproblem där försvarssektorns forskningssamarbeten gör nytta även utanför den militära sfären. Föroreningar finns i regel på äldre civila och militära brandövningsplatser. Olika reningsmetoder utvecklas, testas och ger framöver valmöjligheter för reningsprojekt på platser med varierande förutsättningar. Experter från danska, tyska och svenska försvarssektorn, statliga forskningsinstitutet RISE och Örebro Universitet delade med sig av metoder, genomförda tester och framtida planer. I många fall kan en kombination av flera metoder vara lösningen. Biologisk mångfald främjas på övningsfälten Bo Larsson, naturvårdsspecialist på Fortifikationsverket berättade att försvarsverksamhet många gånger främjar den biologiska mångfalden genom att över tid hålla landskap öppna och obrukade. Marken på militära övningsfält är i hög grad naturskyddade och skogen brukas varsamt och hyggesfritt. Ovanliga insekter och växter trivs bra i spåren från stridsvagnar och andra fordon. – Ett lärande arrangemang med möjligheter till värdefullt nätverkande. Vi åker alla hem med mer kunskap än vi hade med oss, sammanfattade Alexander Zhivov, Senior Research Engineer, US Army, konferensen i ett av de avslutande talen. Läs hela inlägget här >>
 17. En skyttegrupp har gömt sig en bit in i skogen och har uppsikt över viktig korsning. Mellan träden hörs ett ökande muller av stridsvagnar. Gruppchefen ger snabbt ut order att besätta eldställningar och meddelar på radion att fienden är under framryckning. På Skövde övnings- och skjutfält utspelas en hård kamp mellan mekaniserade och motoriserade förband. Övningen Våreld 19 är en del av Arméns träningscykel som kulminerar nästa år med försvarsmaktsövning Aurora 20. Flera förband inom Armén och den andra brigaden ska slå en motståndare som finns i området kring Skövde. Manöverbataljonerna som deltar ser olika ut då de blivit förstärkta av olika förmågor som t.ex. ingenjörskompani eller pansarvärnspluton. Olika förutsättningar mot olika motståndare kräver flexibilitet på alla nivåer. En av bataljonerna är 42:a mekaniserade bataljonen som leds av överstelöjtnant Annelie Olausson. – Det är bra att öva tillsammans och korsvis underställa förband. Då övar vi flexibilitet och följsamhet. Det vi ska ha med i planeringen är att när vi övar med tillfälligt sammansatta förband så behöver vi längre tid för samträning för att få riktigt bra effekt under brigadskedet. Vi hade ett bra träningsskede när vi mötte andra mekaniserade förband och vi måste ha fler större övningar där många förband deltar för att skapa sådana möjligheter. Sen handlar det inte alltid om att vinna här och nu utan vi ska se till att det ger bra träning åt alla förbandstyper. När vi övar tillsammans så ger det effekt på arméns förmåga. En kombination mellan styrka och rörlighet Under ett moment fick en motoriserad bataljon förstärkta av ett mekaniserat kompani försvara nyckelterräng mot en mekaniserad bataljon. Samtidigt har en annan motoriserad bataljon fått uppgift att slå ett fientligt förband i ett annat område som ligger flera mil bort. Major Magnus Gimås är en del av övningsledningen för brigaden och tycker att man fått öva på rätt sätt med de olika förbanden som brigaden har till förfogande. – Ett motoriserat förband är lättrörligt och kan snabbt ta sig längre sträckor för att ta nyckelterräng som sedan kan utnyttjas av de mekaniserade förbanden. Just samspelet mellan motoriserade och mekaniserade förband fungerar bra och det är ett bra exempel som visar på att brigaden har både rörlighet och slagkraft. Men Armén ska klara av att lösa fler uppgifter än ren mekaniserad strid. Under övningen har man luftlandsatt en lätt bataljon med hjälp av helikopter bakom fiendens linjer för att störa motståndaren genom eldöverfall. Samtidigt har Säkerhetsbataljonen skyddat brigadens bakre område mot ett liknande försök från fienden. Totalt har tolv förband deltagit med ca 3000 soldater. Läs hela inlägget här >>
 18. Last week
 19. För första gången på 30 år ska totalförsvaret övas. Nyligen var 200 personer från över 60 organisationer, näringsliv och myndigheter samlade för att planera övningen som nu börjar ta form. Totalförsvaret består av det civila och militära försvaret tillsammans. Regeringen har beslutat att totalförsvaret ska stärkas och som ett led i det planeras nu Totalförsvarsövning 2020. – Det känns bra efter de här planeringsdagarna, säger Anna Karphammar som är MSB:s projektledare för övningen. Det är viktigt att ha dialog annars går det inte att planera en sådan här stor övning. Det ger också energi att som här arbeta och utveckla de olika delarna tillsammans, inte bara stämma av och ge varandra information. Totalförsvarsövningen består av fyra olika aktiviteter som genomförs under 2020. Det som ska övas är bland annat samverkan och ledning mellan centrala, regionala och lokala aktörer. I övningen ingår också att prioritera och fördela resurser, kommunicera samordnad information till allmänheten och att konkret pröva försörjningskedjor mellan de olika aktörerna. – Det här är en övning vi skapar tillsammans, påpekar Anna Karphammar. MSB och Försvarsmakten kan inte ensamma leverera en färdig övning. Men med den samlade totalförsvarskompetens som fanns på konferensen har vi kommit långt. Deltagarna i planeringkonferensen visste inte var konferensen skulle vara, de fick lämna in sina mobiler, plattor och smarta klockor och området var också avspärrat. – Vi ville skapa en miljö där vi hade möjlighet att diskutera sådant som det är sekretess på, säger Mikael Johnsson som är Försvarsmaktens projektledare. Alla aktörer kanske inte är vana att tänka i sekretesstermer. Därför avslöjade vi inte exakta tider och plats i förväg, vi var noga med att hålla kontroll på vilka som var där och vi stängde av elektroniken under hela konferensen. Det här sättet att arbeta blir också en del av övningen. Planeringskonferensen pågick under tre dagar men var lagd så att alla inte deltog hela tiden. – Vi kom långt, konstaterar Mikael Johnsson. Vi börjar bli klara med vilka aktörer som deltar i vilka aktiviteter, vi vet vilka målen är och det börjar också klarna vilka de konkreta momenten är i varje aktivitet. Det känns bra eftersom övningens start faktiskt närmar sig. Redan i november i år inleds en av aktiviteterna och övningen pågår sedan under hela 2020. Läs hela inlägget här >>
 20. https://coldwarconversations.com/episode63/ Laurie Hawn is a retired Canadian Member of Parliament and former career fighter pilot in the Royal Canadian Air Force. Laurie tells the story of low level delivery of nuclear weapons via the Starfighter as well as conventional missions. Also we get insight into the escape, evasion and interrogation training given to NATO pilots. Det var den kanadensiska varianten av F-104 Starfighter han flög. Som i början inte hade M61A1 automatkanonen när den var utrustad för att bära kärnvapen. Senare när den slutade bära kärnvapen sattes M61A1 automatkanonen tillbaka. Gå till länken ovan för att höra podcasten!
 21. Så här står det på Wikipedia: Det finländska flygvapnet använder Learjet 35A/S-flygplan för många olika uppdrag, bland annat övervakning till havs, flygfotografering, provtagning av luft, målbogsering och persontransport. S i A/S står för Suomi (Finland). Flygplanen är utrustade med havsövervakningsradar och vingtuber för släpmål.
 22. Cornucopia: Danmark överväger jaktflyg på Grönland - hotas av ny rysk flygbas Danska försvarsministern öppnar upp för att skicka stridsflyg till Grönland: Claus Hjort åbner for at sende kampfly til Grønland (dansk artikel på Berlingske) /Per
 23. https://www.businessinsider.com/finland-develops-horrific-jumping-land-mine-to-deter-russia-invasions-2018-3?r=US&IR=T Den här är ganska intressant. Finland har gjort en ny "Bouncing mine" som kan avlossas från distans och fragmenttet kommer från himlen ner.
 24. Personligen skulle jag tycka de är bättre att ha ett fordon (PB8) som inte ens teoretiskt kan ta sig fram till objektet. än ett fordon som kan bv 206. men de vore självmordsbenäget att använda det om de inte råder fredsförhållande. De känns mindre hårt att behöva bära prylarna. men de kanske bara är jag.
 25. Jag är ingen flygexpert men Learjet planet i grönt kamoflage ser ut att ha nån slags spaningsradar under kroppen. Enligt World Air Forces 2019 så finns 3 st Learjet 35 i finska flygvapnet. /Per
 26. Finsk learjet ser ut så här, https://ilmavoimat.fi/en/article/-/asset_publisher/learjet-suihkukonekalustoa-nykyaikaistetaan Innan remo 2018, grön kamouflage
 1. Load more activity


×
×
 • Create New...