Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. I helgen genomförs årets centrala Rekrytkonferens. På lördagen besöktes den av överbefälhavaren Micael Bydén: – Ni är ambassadörer. Jag förväntar mig att ni företräder era kamrater, sa han. I publiken i Nordenskiöldska salen på LSS i Uppsala fanns förtroendevalda rekryter och medinflytandeansvariga från landets alla förband, skolor och centra. Medinflytandet är något som regleras i förordning och reglementen. Där slås exempelvis fast att det bland rekryterna ska finnas förtroendevalda och att det ska genomföras plutonens timme och kompaninämnd. – Det är viktigt att rekryterna med naturlighet får komma till tals både i vardagen hemma på förbanden men också på central nivå. Det berikar oss som organisation, säger Micael Bydén. För ÖB var det därför en självklarhet att åka till Uppsala den här lördagsförmiddagen: – Absolut. Jag är oerhört intresserad av att höra hur rekryterna upplever sin vardag. Samtidigt är det ett tillfälle för mig att berätta om vad jag förväntar mig av dem som är här men också av alla andra som verkar i Försvarsmakten. Ett av de ämnen som ÖB berörde var den militära professionen. – Det är en ledstång som hjälper oss att hitta vägen i alla lägen. Där återfinns bland annat vår värdegrund, uppförandekod och syn på ledarskap. ÖB adresserade också problemet med kränkningar: – När man kliver in som rekryt eller anställd ska man veta att det är nolltolerans mot kränkningar i Försvarsmakten. Men för att vi ska lyckas med det behöver jag ert stöd, för det börjar längst ut i organisationen, sa ÖB till rekryterna. Under fikat var det många rekryter som ville prata med Micael Bydén. Ämnena var många: – Det var allt från hur det känns att vara ÖB till konkreta tips om hur vi ska stärka vår attraktionskraft. När fikat var över väntade utbildning, diskussion och grupparbeten kring hur medinflytandet är tänkt att fungera nu när värnplikten är återupplivad. – Jag hoppas att jag kan få med mig ett gäng punkter och åsikter som jag kan ta med mig till mitt regemente och min pluton och som kan fungera som vägledning för hur vi ska arbeta med medinflytandefrågor, säger Maja Cederborg från Amfibieregementet. Läs hela inlägget här >>
 3. Yesterday
 4. Lastbilsförare

  YKB får du inte, det krävs inte militärt.
 5. Äntligen har den första spaden satts i marken på Tofta skjutfält där det nya garnisonsområdet ska byggas. Området kommer bland annat att bli 18:e stridsgruppens permanenta arbetsplats och det beräknas stå klart år 2020. Garnisonsområdet på Tofta skjutfält har planerats och förberetts länge men byggstarten har försenats bland annat på grund av att bygglov och upphandling överklagats. Men under fredagen togs äntligen det första spadtaget under en ceremoni där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FMV, Region Gotland, Peab och Skanska deltog. — Idag är en viktig milstolpe som innebär att vi nu kan fullfölja den långsiktiga planeringen av den viktiga etableringen av försvaret på Gotland. Det här är betydelsefullt inte bara för Gotland utan för hela Försvarsmakten och hela Sverige, säger Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Johan Svensson. Redan idag har 18:e stridsgruppen sin arbetsplats på Tofta skjutfält men i tillfälliga lokaler som successivt kommer att bytas ut i samband med att byggets etapper blir klara. Det nya garnisonsbygget kommer att innehålla ett motorområde, verkstäder, motionshall, repövningsläger, kontorslokaler och en vakt och trots en försenad byggstart kommer det att stå klart år 2020 som planerat. — Det nya bygget kommer betyda mycket för oss i 18:e stridsgruppen. Vi sitter visserligen i bra lokaler redan idag men de är tillfälliga och de känns tillfälliga. Det är skönt att bygget av garnisonen kommer igång nu som soldat har jag gått och väntat på det här, säger Philip Larsson, gruppchef på pansarskytte i 18:e stridsgruppen som också var en av dom som tog det första spadtaget idag under ceremonin. — Ja, det var lite nervöst men jag är väldigt stolt över att ha varit med om det, säger han. Det nya garnisonsområdet är en förutsättning för att försvaret på Gotland ska kunna fortsätta växa och för att de nya förmågor och tillskott som kommer tillföras kan byggas upp och utvecklas i 18:e stridsgruppen och på Gotlands regemente. Läs hela inlägget här >>
 6. Övning Vintersol besöktes under torsdagen av överbefälhavaren, general Micael Bydén. Dagen innehöll ett fullspäckat program med besök hos de deltagande förbanden ute i övningsterrängen. – Tack för en fantastisk dag, jag blir så glad över vad jag ser, jag träffar motiverade soldater och officerare som alla gör ett kanonjobb, sa överbefälhavaren efter rundturen hos förbanden. Överbefälhavaren anlände till Boden på torsdagsmorgonen och möttes av ett härligt vinterväder med 7-8 minusgrader och strålande sol. Dagen inleddes med att de båda regementscheferna, överste Ulf Siverstedt, I 19 och överste Jonas Lotsne, A 9, höll en kort genomgång om övningen. Efter genomgången började rundturen hos de deltagande förbanden. Första stoppet var vid Tredje brigadstaben där stridsledaren, major Fredrik Bandh redogjorde för läget i striderna i stora drag. Därefter var det dags att besöka 91:a artilleribataljonen, där inledde bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Magnusson med en kort genomgång. Efter det fick ÖB träffa och prata med personal vid pjäskompaniet och sensorkompaniet. På besök i jägarland Efter lunch transporterades överbefälhavaren och hans följe med helikopter ut till den jägarskvadron som deltar i övningen. Här berättade stridsledaren, kapten Rasmus Holm, om de senaste dygnens genomförda verksamhet och vad som planeras för de kommande dygnen. – Det är fantastisk vilken förmåga att anpassa sig till den tuffa vintermiljön rekryterna byggt upp under utbildningstiden, jag är mycket imponerad, sa överbefälhavaren. Efter att han fått en pratstund med jägarrekryterna fortsatte helikopterfärden till 192:a mekaniserade bataljonen där han även fick tillfälle att prata soldater ur den pluton från amerikanska marinkåren som ingår som en del i bataljonen. Väl förberedda för vinterövning Programmet fortsatte sedan med besök på logistikbataljonen från Trängregementet i Skövde som var i full färd med att omgruppera efter att de utsatts för indirekt eld. Bataljonschefen, överstelöjtnant Mattias Söderberg berättade kort om verksamheten på bataljonen. – Vi är mycket nöjda med övningen så här långt, det har varit mycket lärorikt för oss att öva med förbanden här upp i Norrbotten. Jag vill också understryka hur viktigt det var att vi åkte upp under två veckor i februari och genomförde egen vinterutbildning, vi lärde oss otroligt mycket av det, berättar Mattias Söderberg. – Logistikbataljonen är ett mycket bra exempel på hur man har tagit sig an uppgiften på rätt sätt genom att förbereda sin personal och sina fordon i den här vintermiljön, sa ÖB Micael Bydén under besöket på logistikbataljonen. Tillsammans Rundturen hos förbanden avslutades vid Servicecenter i Bodens garnison där överbefälhavaren fick en pratstund med förrådspersonalen från Försvarsmaktens logistik. – Jag blir så blir jag så glad när jag ser den civila personalen i uniform under övningen. Det är viktigt att de förstår vilken viktig del de är för att det här ska fungera. Deras deltagande är också ett bra exempel på att vi löser uppgifter tillsammans. Tillsammans med andra förband i garnisonen, i hela landet och med förband från andra nationer, avslutade en mycket nöjd överbefälhavare när han lämnade övning Vintersol 2018. Läs hela inlägget här >>
 7. Under veckan genomförde 17:e bevakningsbåtkompaniet en samövning med personal och enheter ur 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen. Övningarna genomfördes strax utanför Göteborg och innehöll moment som skarpskjutning, minröjning och flera olika logistiska delar. 17:e bevakningsbåtkompaniet tillhör Amfibieregementet i Göteborg medan 33:e minröjningsdivisionen och 34:e underhållsdivisionen tillhör Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Det är mycket som skiljer de olika enheterna men faktum är att det också finns stora likheter – framför allt är alla tre krigsförband i marinen. De har gemensamma beröringspunkter och behöver därför öva tillsammans. Under veckan genomförde enheterna två parallella övningar. Den ena övningen omfattade de flesta enheter på bevakningsbåtkompaniet och minröjningsfartygen HMS Ulvön, HMS Sturkö samt en landbaserad stödenhet för dessa från sjöstridsflottiljen. Fokus för övningen låg på inomskärs minjakt och hur de två förbanden kan understödja varandra. – I veckans övningar har vi övat ur ett nationellt perspektiv med fokus på sjöövervakningsoperation och hävdande av vår territoriella integritet enligt tillträdesförordningen, säger major Johan Wallin, kompanichef för 17:e bevakningsbåtkompaniet. 20180316_ribbat I det första delmomentet av övningen var bland annat sensoroperatörer ur bevakningsbåtkompaniet samgrupperade med sjöstridsflottiljen operatörer för fjärrstyrda undervattensfarkoster (Remotely Operated Vehicles - ROV). Syftet med momentet var att dels öka förmåga till detektering av dykare och att ROV-operatörerna och röjdykarna ska öka sin förmåga att röja minor. Under veckan genomförde dessutom bevakningsbåtkompaniets sensorpluton skarpskjutning med sina handburna vapen från HMS Ulvön. För att öva logistiska moment genomfördes till exempel sjukvård som omfattade avtransport av sårade och sjuka med kvalificerad vård (Medical Evacuation – MEDEVAC) från fartygen med kompaniets ambulans och avtransport till närmsta kvalificerade vårdplats (Casualty Evacuation – CASEVAC) med vanlig stridsbåt. För att öva försörjning genomförde enheterna en laddning utan bunkringsomgång (LUBO) där trosstroppens lätta trossbåt levererade förnödenheter till de två fartygen. Den andra övningen omfattade kompaniets bordningstropp och HMS Carlskrona. Troppen och fartyget är inga främlingar för varandra och senast 2013 genomförde de insatsen ME 03 i Adenviken tillsammans. – Övningarna har varit lyckade och uppskattade av de deltagande enheterna, och de erfarenheter som dragits kan mycket väl lägga grunden för framtida samövningar mellan förbanden, säger Johan Wallin. Läs hela inlägget här >>
 8. ‘Sudden turn’ of USS John S McCain caused fatal collision /Per
 9. Under sommaren kommer den prestigefyllda tävlingen Strong european tank challenge att genomföras i Tyskland. Som representanter för Sverige åker Wartofta stridsvagnskompani, från Skaraborgs regemente P 4. - Vi har alla möjligheter att vinna. Vi är väl utbildade och vi har bra materiell och bra personal, säger Christian Wester, kompanichef Uppladdningen för tävlingen är i full gång och Wartofta stridsvagnskompani har påbörjat sin träning för att representera Sverige i Strong european tank challenge, även kallad SETC. Tävlingen genomförs i Tyskland där USA tillsammans med Tyskland är värdar. Övriga deltagare kommer bland annat från Storbritannien, Kanada, Frankrike och Ukraina. – Syftet med SETC är att skapa band mellan våra samarbetsländer och utbyta erfarenheter och sprida kunskap, men också att se vilket land som utbildar den bästa stridsvagnsplutonen, säger Christian. Tävla med stridsvagn Tävlingen, som genomförs under en vecka i juni, riktar sig mot stridsvagnsplutons förmåga att lösa uppgifter. Det handlar om att kunna skjuta skarpt med stridsvagnskanoner, men också att bemästra moment som omhändertagande av skadad, åtgärder trasig vagn, pistolskytte och hinderbana. Tävlingsmomenten kräver således olika förberedelser och därför har plutonen genomfört lagbyggande verksamhet i samband med en skarpskjutning på Gotland. – Tävlingen avgörs till stor del med skarp ammunition under olika moment och vi är vana att öva på det sättet. Samtidigt så finns det ett stort engagemang kring detta från kompaniledningen och ner till enskild soldat. Under våren tränar plutonen vidare med skarpskjutningar och stridsövningar i besättningsträningsanläggningen, BTA. Man kommer också att återskapa de olika tävlingsmomenen att öva på. – Det kommer att vara otroligt små marginaler. Vi ska vara med och tävla mot några av världens bästa och vi måste prestera på topp. Tyngre än tre kronor Sveriges bidrag är fyra stycken stridsvagnar 122 och väger totalt 250 ton. Det går att jämföra med hockeylandslaget Tre kronor som väger in på knappt två ton. Målet för Sveriges tyngsta landslag är tydligt, guldet ska hem till Sverige. – Vi har all kunskap som behövs och det gäller att kunna prestera när det gäller som mest, avslutar Christian. Läs hela inlägget här >>
 10. Jägarrekryterna från Arvidsjaur inledde Vintersol 2018 med att bestiga Sveriges högsta topp. Bergsskedet i Kebnekaiseområdet bjöd både på bitande storm och storslagna vyer för de fyrtio rekryterna och fem officerarna som tog sig fram genom bergsmassivet. När rekryterna utgick från Nikkaluokta var kvicksilvret nere på minus 35 grader. Tillsammans med blåsten var det på gränsen för att påbörja resan uppåt, men efterhand så steg temperaturen och stabiliserade sig runt mer behagliga 20 minusgrader. De tolkade på skidor efter snöskotrar till foten av Kebnekaisemassivet där fjällsäkerhetsutbildning genomfördes och det drillades marschrutiner och tältförläggning i fjällmiljö samt förflyttning längs fasta rep och firning från berg. Sedan var det stavtag som gällde längs Tarfalabäcken och vidare upp till Storglaciären där de övernattade innan toppbestigningen påbörjades via Halspasset upp på både Nord- och Sydtoppen. När de närmade sig högre höjder skymtade vintersolen genom stormen. — När vi klättrat till toppen var molntäcket under oss och vi såg bara bergstoppar framför oss, en unik upplevelse, berättar rekryten Victor Olsson. Efter toppattacken tog sig förbandet ner för östra leden via Björlingsglaciären och tillbaka till Storglaciären för ännu en övernattning. Dagen efter toppturen begav sig rekryterna till skjutfältet utanför Arvidsjaur för taktisk och teknisk förövning, det vill säga planering och förberedelse inför den tillämpade delen av övningen. — Rekryterna går aldrig in på kasernområdet under övningens 17 dygn, utan de landar in direkt på skjutfältet. Där genomför vi verksamhet på två täter; jägarplutonen förövar skarpt inför det som ska ske i tillämpningsdelen och under tiden upprättas en skvadronledningsplats, berättar Major David Engström, Arméns jägarbataljon. SJUKVÅRD I FÄLT Skvadronledningsplatsen har uppvärmt utrymme och alla ledningsresurser som krävs för kommande operationer och soldaterna övas i att försvara den egna grupperingen mot efterföljande motståndare. Under övningen omfördelades personalen till lätt traumagrupp som är beredd att möta upp och transportera eventuella skadade till skvadronledningsplatsen där det bland annat finns mer avancerad sjukvård, däribland en läkare, för att ta hand om den skadade. På platsen har soldaterna även upprättat en landningsplats för helikopter som ger möjligheten att avtransportera personal till sjukhus med helikopter. SKARP TRÄNING Jägarplutonen genomförde skarpa stridsscenarion bestående av begränsad vägförstöring. Genom att spränga en vägtrumma stoppades motståndarens framfart och efter sprängningen kunde de på avstånd störa motståndaren så att denne inte fick möjlighet att åtgärda vägavbrottet. De genomförde även skarpt eldöverfall på en mycket bred front mot grupperad motståndare. Stridsuppgifterna med skarpa sprängladdningar och skarp ammunition fungerade som en förövning inför det avslutande skedet som inleddes med en förflyttning på snöskoter från Kåbdalis till skogarna i Brännberg. Där upprättades en väl kamouflerad plutonledningsplats av en förpatrull, ungefär ett dygn innan resten av skvadronen anlände. Jägargrupperna utgick sedan från ledningsplatsen och grupperade i sin tur på bred front i terrängen med all den materiel som kan komma tänkas behövas för den kommande operationen. INDIREKT ELD Två av rekryterna, tillsammans med tre anställda jägarsoldater, utbildas även till eldobservatörer för att stärka förbandets förmåga att leda indirekt eld. Under övningen bildar de tillsammans en eldobservatörsgrupp med möjlighet att leda in indirekt eld i samarbete med 91:a artilleribataljonen mot eventuella grupperade motståndare. Gruppen hämtades med helikopter och transporterades till hemlig punkt för att på lämpligt avstånd kunna observera motståndarens grupperingar. Under den tillämpade delen av övningen skjuts det av naturliga anledningar ingen skarp artilleriammunition, men i ett senare skede under Vintersol ska eldobservatörsgruppen för första gången leda skarp indirekt eld från Archerpjäser på Bodens södra skjutfält, något som eldobservatör Victor Olsson ser fram emot. — Det är första gången vi övar på riktigt med artilleriförband. Tidigare har vi genomfört teorilektioner och mindre övningar med hjälp av krevadpatroner från signalpistoler, så det ska bli kul att få göra det fullt ut. Vintersol 2018 fortsätter några dagar till i Bodenområdet med Artilleriregementets fortsatta krigsförbandsövning i fokus. REKRYTERING Arméns jägarbataljon är alltid i behov av att rekrytera kloka och dugliga individer, oavsett bakgrund. Jägarbataljonen söker personal som, tillsammans med andra, vill lösa uppgifter som innebär stora fysiska och psykiska utmaningar. Förbandet söker både kvinnor och män. Information om anställning vid förbandet finns på sidan Vanliga frågor om Arméns jägarbataljon. Är du intresserad av att genomföra grundutbildning vid Arméns jägarbataljon finns information om aktuella rekryteringar på jobb.försvarsmakten.se För mer information, kontakta förbandet på rekrytering-i19-ajb@mil.se. Läs hela inlägget här >>
 11. Last week
 12. Lastbilsförare

  Något jag har lärt mig under de år jag utbildat fordonsförare är att de måste får köra, köra och åter köra för att bli bra på det. Lastbil är ett stort, långt, tungt och brett fordon som kräver lite finess, och det får man ju fler timmar man kör. Sen är det ju inte lastbilsutbildningen i sig som är 11 månader lång.
 13. I Sveriges militära bidrag till FN-insatsen Minusma, Mali 07, ingår cirka 250 soldater och officerare. En av dessa är Christian från Norrbottens regemente I 19. Hemma i Sverige väntar och längtar hans familj på att han ska komma hem. En väntan och en längtan som är ömsesidig. Christian delar med sig av hur det är att vara pappa och make på distans. Christian har två söner, Vincent och Kian, tillsammans med sin fru Sara. Deras vardag är fylld av aktivitet och rörelse året runt. Aktivitet och rörelse som just nu sker utan Christian. Han tjänstgör som flygsamverkansofficer i Mali 07 och är placerad med huvuddelen av styrkan i Timbuktu. Sönerna Vincent och Kian är i förskole- och skolåldern. Christian och Sara såg det som viktigt att så tidigt som möjligt prata om att Christian skulle iväg på internationell insats. Det är en del av jobbet som soldat och officer i Försvarsmakten. Bakom officeren eller soldaten står ofta en familj som lånar ut sin anhörig för ett år med utbildningstid och insatstid. — Jag köpte boken ”När jag lånar ut min pappa till landet osams”. Den är ett av många bra stöd för och förklara varför jag åkte iväg och jobbade. Sönerna fick ett exemplar till förskolan, skolan och hemmet. Sara köpte även en jordglob där vi kunde visa avståndet mellan Sverige och Mali. Tidsuppfattning för barn kan ibland vara svårt. Ett sätt att få barn till att bättre förstå tiden av väntan på sin förälder är att sätta det i relation till något som går att relatera till, förklarar Christian. — Jag försökte dela upp mina frånvarande stunder på olika sätt: ”mellan den första snön och efter nyårsafton, efter nyårsafton och efter påskharen”. Längtan och väntan är ömsesidig. Tiden i insatsområdet och tiden hemma i Sverige går på utan paus. Något som gör sig påmint under mindre intensiva perioder i insatsområdet. — Det är känslomässigt varierande att vara borta från familjen. När verksamheten är intensiv i Mali går dagarna väldigt snabbt, men de dagar som är ”lågintensiva” bjuder det in till mer tankar och reflektion. Då funderar jag väldigt mycket på hur familjen mår, vad pojkarna gör och hur Sara har det på sitt arbete. Jag försöker ringa hem så ofta jag kan, bara för att få höra ”familjelivet” i telefon. Kontakten med familjen är viktig och gör att den känslomässiga distansen inte känns lika långt som det faktiska avståndet på drygt 550 mil. — Jag försöker vara öppen med hur jag känner och tillåter mig att berätta hur jag mår. Det tror jag är viktigt för att också få en bra kontakt med familjen där hemma. Jag längtar efter dem och dem längtar efter mig och det behöver sättas i ord, nu när vi är så långt ifrån varandra och inte kan visa det inför varandra. På frågan om vad Christian saknar mest kommer svaret utan någon större fördröjning: — Känslan av att ”finnas till” för hela familjen i deras vardag. Känslan av att få säga god natt åt Vincent och Kian varje kväll i deras rum. Sara är duktig och rutinerad på och få ihop vardagen när jag inte är hemma, men inget kan ersätta min frånvaro fullt ut och det vet jag. — Jag ser fram emot och få dela mina söners äventyr i skidbacken, längtar efter att få fylla på mitt familjekonto med närhet, få njuta av mjölk vid middagsbordet, äta mat som vi själva lagat, umgås med vänner. Längtar kort och gott efter sådant som inte går och ta för givet under insatsen. Läs hela inlägget här >>
 14. Motståndaren kontrollerar viktiga positioner i ett område och har intagit stridställningar vid alla infartsleder. En väg in i området går över en bevakad bro med närhet till taktiska anfallsmål. För att undvika upptäckt vid närmandet av bron samarbetar det mekaniserade förbandet med amerikanska marinkårssoldater som luftlandsätts med helikopter i ett skogsbryn en bit bort. Soldaterna gör sig klara för att obemärkt ta sig igenom den meterdjupa snötäckta skogsterrängen, så nära bron som möjligt, för att nedkämpa hotet och låta det mekaniserade förbandet passera oskadda över bron och vidare mot anfallsmålen. Så såg inledningen ut på ett av övningsmomenten under Vintersol 2018. Tidigt på onsdagsmorgonen anlände två Helikopter 14 tillhörande Första helikopterskvadronen till Norrbottens regemente. Uppdraget var att lasta och luftlandsätta de amerikanska marinkårssoldaterna för att understödja 192:a mekaniserade bataljonen i deras anfall. – Det är alltid kul att flyga utländska gäster. Idag var det lite annorlunda vinterutrustning än vad vi normalt har ombord. Mindre ryggsäckar och inga skidor till skillnad från våra svenska förband som nästan alltid har skidor med sig. Det var bra fart vid i och urlastning och de var snabba ner i skyddsställning efter landning, berättar kapten Johan Eriksson, en av helikopterpiloterna från första helikopterskvadronen. ETT UTVECKLANDE SAMARBETE Marinkårssoldaterna tog sig fram till bron där strid utbröt mellan de två sidorna. När amerikanerna ledde in indirekt eld från granatkastare lämnade motståndaren sina stridsställningar och drog sig djupare in i området. Stridsvagnarna och stridsfordonen från 192:a mekaniserade bataljonen kunde passera och fortsätta striden mot anfallsmålen. – Det bilaterala samarbetet med USA är viktigt för Försvarsmakten och det är mycket glädjande att pansarbataljonen och I 19 kan bidra genom samövning med förband från amerikanska marinkåren. På ett väldigt högt motiverat sätt omfamnar de vintern och jag tror att de på ett väldigt tydligt sätt, med hänsyn till bland annat snödjup och kyla, blir varse om dess utmaningar vilket bäddar för deras egna förmåga, berättar överstelöjtnant Michael Carlén, chef för pansarbataljonen vid Norrbottens regemente. Läs hela inlägget här >>
 15. "Greasing the Groove" på liten yta?

  Bakgrund: Jag har för tillfället ett givande men något långtråkigt jobb som nattvak med ca. 2 timmar aktivt jobb spritt över 10 timmars nattpass. Jag får under arbetstid ägna mig åt lite vad jag vill; såsom att läsa böcker, titta på film eller spela spel. Den enda begränsningen är att jag skall ha uppsyn över en saturationsmätare som övervakar syrenivån hos skälet till min anställning, och vara beredd att agera livräddande med någon sekunds varsel. Förutom det kan ingenting jag gör vara så pass ljudligt att jag inte längre kan höra andningen hos personen i fråga. Arbetspassens (plus restidens) anspråk över ett normalt dygn gör att mina normala träningspass inte går att upprätthålla på samma sätt. Samtidigt verkar jag vara den enda människan på bygget som inte blir sjuk var stup i ett vilket i sin tur leder till att jag inte heller kan uppehålla en vettig träningsvecka med alla extrapass. Skulle det under dessa förutsättningar vara möjligt/vettigt att träna utefter "Greasing the Groove" metoden? Jag har ingen erfarenhet av denna träningsform och vänder mig därför till det bättre vetande soldf-hivemind. Att nyttja dötiden till färre och kortare repetitioner över längre tid (och utan att jobba upp någon överdriven svettnivå) verkar ju väldigt lockande, eller vore det bättre att bita i "tidsbristäpplet" och se till att få in några vanliga pass varje vecka istället? [Ytan jag befinner mig på är inte överdrivet stor men jag har yta nog för BRAK och lite mer, tillgång till stolar och kan ta med mig viktväst eller liknande]
 16. Det är tidig förmiddag och kön växer sig längre och längre utanför förrådet vid Bodens garnison. Nästan hundratalet personer står i civila kläder, redo att få ut sin uniform och utrustning. Under de närmaste dagarna kommer de att få en snabb uppfräschning i hur det var att gå klädd i grönt, något de gjorde senast för 10-15 år sedan. De är tidigare värnpliktiga och numera pliktsoldater, inkallade för att tillsammans med heltids- och deltidsanställda samt rekryter forma den artilleribataljon som övar tillsammans med övriga förband under övning Vintersol 2018. - Jag har en bra känsla och är spänd av förväntan. Det ska bli väldigt kul och intressant att äntligen få genomföra en krigsförbandsövning i hel bataljon. Det är lite skillnad att öva med 100 personer jämfört med att öva med 450 personer. Volymer skapar friktioner, så vi kommer säkerligen kunna dra en hel del lärdomar att ta med oss till framtida krigsförbandsövningar, säger överstelöjtnant Johan Magnusson, bataljonchef på 91. Artilleribataljonen. Måndag startade med inskrivning och uthämtning av utrustning. Tisdagen bestod av inskjutning av personligt vapen, täthetsprov av skyddsmask och motortjänst. Under onsdagen och torsdagen lämnar soldaterna successivt mobiliseringskedjan och förs över till bataljonen för vidare utbildning innan de går in i övning Vintersol för fullt. När det gäller pliktpersonalens nivå så är Johan inte orolig. - De är drillade i vårt gamla värnpliktssystem så mycket sitter säkerligen kvar i ryggmärgen. Sen måste vi också komma ihåg att det här inte är några osäkra tonåringar längre. De har hunnit utvecklas och växa som människor sen de var i kontakt med Försvarsmakten senast, så jag är övertygad om att det kommer att gå jättebra. Nya tider – nya förutsättningar För många år sedan fanns det en repetitionsutbildningsavdelning på varje regemente som i stort sett bara sysslade med verksamheten kring repetitionsutbildningar. Idag saknar man de resurserna. - Nu är det ju vi själva som sköter den verksamheten parallellt med ordinarie verksamhet, och det är ett krävande arbete. Men trots vissa friktioner är min uppfattning att det har gått väldigt bra under mobiliseringen. I framtiden kommer vi säkerligen att genomföra krigsförbandsövningar betydligt oftare. Nästa för artilleriet är 2021, då 92:a artilleribataljonen ska övas, säger överstelöjtnant Lars Jonsson, biträdande övningsledare på Artilleriregementet. - Samtidigt som vi ska mobilisera, utbilda och öva ett krigsförband måste vi samtidigt vara lite ödmjuka inför situationen som pliktpersonalen ställs inför. Under några veckor lämnar de, i flertalet fall även mot sin vilja, sitt vardagliga liv med arbete och familjer för att plötsligt kastas in i mobiliseringskedjan där allt går i ett högt tempo i tre hela dagar samt påföljande övningsmoment. Omställning från civil till soldat, tio år sen sist Jonatan Käll från Stockholm är en av de pliktinkallade soldaterna. Han gjorde sin värnplikt som vädersoldat vid A 9 2008. Nu står han återigen på skjutvallen på Rödbergets skjutbanor med ett vapen i hand. - Även om man blev väldigt förvånad när inkallelsebrevet damp ner i brevlådan så känns det härligt att vara tillbaka och träffa gamla befäl och kamrater. Skjutningen och vapenhanteringen sitter väl i ryggmärgen så efter en bra genomgång och lite skjutning är man tillbaka. Jag tror att det här kan bli en spännande upplevelse. Balanserad stegring skapar förutsättningar för framtiden Överste Jonas Lotsne, chef för Artilleriregementet och biträdande övningsledare för Vintersol betonar vikten av att arbeta lugnt och metodiskt. - Det är viktigt att vi inte har för bråttom och forcera verksamheten. Vi ska ta hand om den inryckta personalen och genomföra mobiliseringen på ett bra sätt så att de får rätt förutsättningar att ta nästa steg i krigsförbandsövningen, det vill säga utbildning vid artilleribataljonen samt deltagande i Vintersols förbandsskede längre fram. Även han trycker på vikten av att ta med sig erfarenheter från övningen in i framtiden. - En krigsförbandsövning rör ju många aktörer förutom artilleribataljonen, dels inom Bodens garnison men även stödjande enheter såsom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket med flera. Så vi är många som drar lärdomar av det här. Läs hela inlägget här >>
 17. Det är tidig förmiddag och kön växer sig längre och längre utanför förrådet vid Bodens garnison. Nästan hundratalet personer står i civila kläder, redo att få ut sin uniform och utrustning. Under de närmaste dagarna kommer de att få en snabb uppfräschning i hur det var att gå klädd i grönt, något de gjorde sist för 10-15 år sedan. De är tidigare värnpliktiga och numera pliktsoldater, inkallade för att tillsammans med heltids- och deltidsanställda samt rekryter forma den artilleribataljon som övar tillsammans med övriga förband under övning Vintersol 2018. - Jag har en bra känsla och är spänd av förväntan. Det ska bli väldigt kul och intressant att äntligen få genomföra en krigsförbandsövning i hel bataljon. Det är lite skillnad att öva med 100 personer jämfört med att öva med 450 personer. Volymer skapar friktioner, så vi kommer säkerligen kunna dra en hel del lärdomar att ta med oss till framtida krigsförbandsövningar, säger överstelöjtnant Johan Magnusson, bataljonchef på 91. Artilleribataljonen. Måndag startade med inskrivning och uthämtning av utrustning. Tisdagen bestod av inskjutning av personligt vapen, täthetsprov av skyddsmask och motortjänst. Under onsdagen och torsdagen lämnar soldaterna successivt mobiliseringskedjan och förs över till bataljonen för vidare utbildning innan de går in i övning Vintersol för fullt. När det gäller pliktpersonalens nivå så är Johan inte orolig. - De är drillade i vårt gamla värnpliktssystem så mycket sitter säkerligen kvar i ryggmärgen. Sen måste vi också komma ihåg att det här inte är några osäkra tonåringar längre. De har hunnit utvecklas och växa som människor sen de var i kontakt med Försvarsmakten senast, så jag är övertygad om att det kommer att gå jättebra. Nya tider – nya förutsättningar För många år sedan fanns det en repetitionsutbildningsavdelning på varje regemente som i stort sett bara sysslade med verksamheten kring repetitionsutbildningar. Idag saknar man de resurserna. - Nu är det ju vi själva som sköter den verksamheten parallellt med ordinarie verksamhet, och det är ett krävande arbete. Men trots vissa friktioner är min uppfattning att det har gått väldigt bra under mobiliseringen. I framtiden kommer vi säkerligen att genomföra krigsförbandsövningar betydligt oftare. Nästa för artilleriet är 2021, då 92:a artilleribataljonen ska övas, säger överstelöjtnant Lars Jonsson, biträdande övningsledare på Artilleriregementet. - Samtidigt som vi ska mobilisera, utbilda och öva ett krigsförband måste vi samtidigt vara lite ödmjuka inför situationen som pliktpersonalen ställs inför. Under några veckor lämnar de, i flertalet fall även mot sin vilja, sitt vardagliga liv med arbete och familjer för att plötsligt kastas in i mobiliseringskedjan där allt går i ett högt tempo i tre hela dagar samt påföljande övningsmoment. Omställning från civil till soldat, tio år sen sist Jonatan Käll från Stockholm är en av de pliktinkallade soldaterna. Han gjorde sin värnplikt som vädersoldat vid A 9 2008. Nu står han återigen på skjutvallen på Rödbergets skjutbanor med ett vapen i hand. - Även om man blev väldigt förvånad när inkallelsebrevet damp ner i brevlådan så känns det härligt att vara tillbaka och träffa gamla befäl och kamrater. Skjutningen och vapenhanteringen sitter väl i ryggmärgen så efter en bra genomgång och lite skjutning är man tillbaka. Jag tror att det här kan bli en spännande upplevelse. Balanserad stegring skapar förutsättningar för framtiden Överste Jonas Lotsne, chef för Artilleriregementet och biträdande övningsledare för Vintersol betonar vikten av att arbeta lugnt och metodiskt. - Det är viktigt att vi inte har för bråttom och forcera verksamheten. Vi ska ta hand om den inryckta personalen och genomföra mobiliseringen på ett bra sätt så att de får rätt förutsättningar att ta nästa steg i krigsförbandsövningen, det vill säga utbildning vid artilleribataljonen samt deltagande i Vintersols förbandsskede längre fram. Även han trycker på vikten av att ta med sig erfarenheter från övningen in i framtiden. - En krigsförbandsövning rör ju många aktörer förutom artilleribataljonen, dels inom Bodens garnison men även stödjande enheter såsom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket med flera. Så vi är många som drar lärdomar av det här. Läs hela inlägget här >>
 18. Lastbilsförare

  Som tillägg till ovan så erbjuder vissa regementen möjlighet att ta C/CE kort under fordonsutbildningen där man kompletterar med dom civila bitarna men vet inte hur det ser ut på ditt regemente.
 19. 50 kr rabatt vid köp över 300 kr Gäller tom: 2018-03-16 Rabattkod: SAVE50SE http://shop.soldf.com
 20. Ett 30-tal befäl och rekryter från Livgardet har fått en unik möjlighet att vara med och utveckla det bilaterala, säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland - på en praktisk nivå. Nyss hemkomna från en övning i finska Nyland har de bara positiva saker att säga om samarbetet med Finland. −Det var en ära att få åka på en sådan övning, det var kul och finländarna verkade genuint glada över att vi var där. Jag upplevde att de utnyttjade våra kunskaper på ett bra sätt, säger rekryten Daniel Wallén, som slogs av skillnaden i numerär. − Vi har olika taktik på grund av att de är så många fler. Det var under perioden 26 februari till 9 mars som finska armén genomförde fem lokala försvarsövningar under ledning av arméns truppförband. De lokala förbanden övade i olika slags förhållanden runtom i landet, från huvudstadsregionen i söder till Rovaniemi i norr. Syftet var att förbättra de finska säkerhetsmyndigheternas samverkansförmåga. Gardesjägarregementet, som är stationerade i Sandhamn utanför Helsingfors, ledde den lokala försvarsövningen Kehä 118. Övningen genomfördes 5-9 mars i trakten runt Borgå, Nyland. Från finska försvarsmakten deltog totalt cirka 430 personer. Det var här som en militärpolispluton med hundekipage från Livgardets grundutbildning deltog. −Det gav perspektiv, dels på vår egen verksamhet och hur den skiljer sig från deras och det blev tydligt vad det är som är viktigt när man ska kommunicera, säger rekryten Paulina Westberg. Under övningen fungerade Livgardets militärpolispluton som en del av det finska Gardesjägarregementets militärpoliskompani och löste tilldelade uppgifter. De fick bland annat slå tillbaka en landstigning, skydda ett objekt, intensifiera bevakningen, söka och gripa en person. − Allt var bra ordnat, både från finnarnas sida och vår egen, vi hade fått bra förutsättningar, säger rekryten Emmy Simpson. Vi har fått en bra utbildning innan, vi har haft rätt utrustning och det känns att Försvarsmakten har satsat på detta och på oss. Likheter som utvecklar Livgardet och Gardesjägarregementet har varit vänförband sedan 2015 och har sedan dess genomfört utbildningar och övningar tillsammans. −De har en bataljon som grundutbildar militärpoliser samt en bataljon som grundutbildar lätt infanteri för strid i bebyggelse och de verkar i en huvudstad, vilket gör att vi har mycket gemensamt, säger överstelöjtnant Tobias Ekman, chef för 11:e militärpolisbataljonen. Såhär långt har samarbetet lett till att vi har uppnått olika delmål. Ett av de viktigaste är att kunna genomföra väpnad strid tillsammans, vilket vi övade under Kehä 118 med ett väldigt bra resultat. bidrar till kostnadseffektivitet Samarbetet har också bidragit till att skapa förståelse för varandras försvarsmakter och den säkerhetspolitiska kontexten respektive enhet verkar i. Ytterligare en konsekvens av det fortgående samarbetet är kostnadseffektivitet. −Genom att vi kan ingå i varandras övningar kan vi öva mer utan stora extra kostnader, precis som vi gjorde med övningen som genomfördes i förra veckan. Vi åkte över bara med personlig utrustning och kunde gå in direkt i deras övning, säger Tobias Ekman. Genom att se över hur respektive regemente kan stödja med logistik samt fordon kan kostnaderna för transporter minska. Nästa steg i samarbetet mellan Livgardet och Gardesjägarregement är att se över möjligheten till utbyte kopplat till utbildning i sjukvårdstjänst och personskydd. Det finska regementet har hög kompetens i sjukvård, vilket är en efterfrågad utbildningsresurs för förbanden på den svenska sidan. Finland i sin tur behöver stöd med att utveckla sin förmåga i personskydd, vilket är en av de förmågor som finns vid Livgardet. − Det har fungerat utmärkt med våra relationer mellan varandra och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet, avslutar Tobias Ekman. Läs hela inlägget här >>
 21. https://www.airforcetimes.com/breaking-news/2018/03/13/air-force-orders-freeze-on-public-outreach/ Enligt den vägledning som erhållits 1 mars av Defense News, måste tjänstemän och befälhavare i US Airforce genomgå ny utbildning om hur man undviker att avslöja känslig information innan de får interagera med pressen.
 22. Någon som har något att inflika i tråden, nu drygt 10 år senare. Fungerar medaljutdelningen på era förband?
 23. Lite sent svar, men ja! Också kallad till Berga i oktober, siktar mot A-dyk eller röjdyk.
 24. Ny pansarvärnsrobot RBS 58

  Någon som hört något nytt om det här?
 25. En av de främsta uppgifterna för FN-styrkan Minusma är att skydda civilbefolkningen. Ulrika är genderrådgivare till den militära styrkechefen. Hon stödjer den militära operationsplaneringen med genderperspektivet för att uppfylla mandatet att tillgodose kvinnors, mäns, flickors och pojkars olika skyddsbehov. Sverige har sedan 2016 haft en genderrådgivare placerad på FN-högkvarterets militära stab i Bamako. Ulrika är den tredje svenska stabsofficeren i ordningen med den befattningen. Generalmajor Jean-Paul Deconick är den militära styrkechefen. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet ålägger samtliga medlemsländer i FN att implementera ett genderperspektiv i arbetet med fred och säkerhet. För Sverige gäller det såväl nationellt som internationellt. — Jag är med i operationsplaneringar där jag ger råd om hur genderperspektivet ska tillvaratas i operationsplaneringen. Jag stödjer också i utbildningen av FN-styrkan i gender, säger Ulrika. — Kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ha väldigt olika skyddsbehov i den här konflikten och beroende på var i Mali du befinner dig. Först när vi förstår de olika skyddsbehoven är det också möjligt att ge rätt skydd och säkerhet till hela den maliska befolkningen. Minusma stödjer de nationella säkerhetsstyrkorna i skydd av civilbefolkningen. I och med Malis olika kulturer bland de olika folkgrupperna är också män och kvinnors ställning i samhället något som kan variera från en stad till en annan. — Vi i Minusma ska stödja de maliska säkerhetsstyrkorna att svara för säkerheten i Mali. Det är deras ansvar. Då behövs kunskap om män och kvinnors olika förutsättningar till skydd när vi i FN planerar för militära operationer. För enheter på marken handlar det om att vara medveten och öppen för de här olika förutsättningarna och hur de förändras i de olika kulturella sammanhangen i mötet med kvinnor och män i Mali. Det är en del av den utbildning i gender som jag stödjer med. Läs hela inlägget här >>
 26. Hemofili B

  @Bubba det var en felaktig inställning att vanliga medlemmar inte fick svara på trådar men skapa nya i Öppet hus. Det skulle vara tvärt om. Nu är det åtgärdat. Tack för upplysningen. /Henke -Blågul
 27. Senaste AIS-informationen

  Hon stormade tydligen över sjögränsen i 12 knop Samövning med tyska marinen utanför Blekinge Noteras kan att om man håller pekaren på fartygssymbolen för HMS Stockholm så står det " Swedish warship P12" (alltså HMS Malmö), men om man klickar på den och öppnar så framgår det av bilderna att det är HMS Stockholm det är fråga om. Inte så lite förvirrande. HMS Malmö verkar för övrigt ha anlänt till Karlskrona tidigt i morse. Fattar fortfarande inte varför man bevakar samma farvatten hela tiden (dvs. Skånes sydkust, Hanöbukten, södra och mellersta Östersjön samt farvattnen runt Gotland) med bägge patrullfartygen av Stockholmsklass. Mig veterligen så har ännu inget av dessa fartyg varit norr om Kullens fyr, åtminstone inte enligt AIS kartan och som patrullfartyg. Man får inte glömma bort att huvuddelen eller ca 80-90 % av den civila sjötrafiken som angör en svenska hamn från utlandet använder Göteborgs hamn. Min gissning är att det är rent ekonomiska och budgetmässiga orsaker bakom detta. M. a. o. så får vi troligen inte ut den effekt i sjötrafikövervakningen med de ombyggda fartygen (och den dubbla bemanningen) som vi skulle kunna fått om det hade funnits pengar. Man får hoppas att situationen kommer att bli bättre dock. /Per
 28. Den 11-15 april kommer Lysekil- och Uddevallabor att få sällskap under vårpromenaderna. Då genomförs Rikshemvärnschefens insatsövning i trakten. Övningen planeras och genomförs av Bohusdalgruppen, utbildningsansvariga för 40:e hemvärnsbataljonen, Bohusbataljonen. Cirka 650 hemvärnssoldater med fordon, båtar, flygplan och hundar kommer då öva försvar av Sverige i just Uddevalla och Lysekil. I helgen som varit träffade bataljonsledningen sina chefer på förbandet för att planera, skriva ordar och rekognosera terrängen som de kommer röra sig i. Övningen i april kommer till största delen att genomföras på civil mark. De befäl som var med på helgens förberedande övning lade en hel del tid på att lära känna områdena som deras soldater kommer befinna sig i så att verksamheten kan bedrivas så säkert som möjligt för alla inblandade. – Den stora utmaningen för oss är att vi tillförs förband från andra enheter som kommer underställas oss. Mitt eget förband har jag full koll på hur vi ligger till kompetens- och utbildningsmässigt men det har jag så klart inte på de som kommer hit och det kommer också vara jungfrulig terräng för dem, säger Christer Börjesson, chef för 40:e hemvärnsbataljonen. Utöver personal från Bohusbataljonen, som utgör huvuddelen av deltagarna på övningen, så kommer även 211:e insatskompaniet från Uppland-Västmanland (Ledningsregementet) och 445:e granatkastarpluton från Göteborg (Försvarsmedicincentrum) vara med på övningen. Parallellt med insatsövningen kommer det också genomföras en samverkansövning med, bland annat, Lysekils och Uddevallas kommuner. Det är Bohusdalgruppen som leder samverkansövningen ihop med Länsstyrelsen Västra Götaland och syftet med övningen är att starta upp dialogen mellan de olika aktörerna utifrån ett totalförsvarsperspektiv. – De kommer få ett scenario att diskutera omkring och behöver ta ställning kring sådana frågor som utrymning av boende, förläggningsfrågor om det kommer massa militär personal till orten. Mat- och vattenförsörjning för personalen är annat som de kommer diskutera, säger Dan Hagman, chef för Bohusdalgruppen. Då det kommer finnas en stor mängd militär personal som rör sig i området så kommer det också arrangeras en informationsdag på Torp köpcentrum lördag 14 april. Där kommer besökarna kunna prata med personal från hemvärnet, titta och känna på ett stridsfordon 90, tungdragarlastbil och anmäla intresse för att gå med i hemvärnet. Försvarsutbildarna finns på plats och informerar om sin ungdomsverksamhet. Räddningstjänsten kommer också vara med tillsammans med några andra organisationer. Hemvärnets musikkår Bohusdal kommer att ge tre gratiskonserter under dagen på köpcentrumet. När vi genomförde en liknande övning i Tanum och Strömstad förra året så hade vi också en informationsdag med spelning från musikkåren. Vi märkte att intresset och nyfikenheten från allmänheten då var stor så vi ville anordna något liknande i år också. Huvuddelen av vår personal kommer ju från Bohusdal så det finns många i området som har kopplingar till hemvärnet, säger Dan. Läs hela inlägget här >>
 1. Load more activity
×