Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Dennon

  Dricksflaska 90

  Tjena! Jag undrar vart Dricksflaska 90 ska vara? Går det att hänga den i bältet? Och Vad är den långa grejen som hänger ifrån locket. Mvh Dennon
 3. Ubåten är ett viktigt verktyg inte bara för marinen, utan för hela riket Sverige. När våra örlogshamnar är tomma på ubåtar så vet andra nationer att ubåtarna är till sjöss i Östersjön eller Västerhavet och måste räkna med det, säger Mats Agnéus, chef för Första ubåtsflottiljen. I marinens stora nationella övning Swenex19 som pågår just nu, är ubåten en av de medverkande enheterna. Sedan ubåten introducerades som ett vapensystem för lite mer än hundra år sedan har det ansetts vara ett av de största potentiella hoten för en motståndare inom sjökrigföring. Men hur kommer det sig att just ubåten ses som en av de största strategiska resurserna på den marina arenan? Det är i princip omöjligt för en potentiell motståndare att veta om en svensk ubåt befinner sig i närheten av motståndarens marina enheter. Detta på grund av att ubåtar befinner sig under vattnet och därmed blir omöjliga att se med blotta ögat. Men likväl genom de svenska ubåtarnas konstruktion och det väl utarbetade taktiska uppträdandet av dess besättningar, är ubåtar även svåra att spana efter med undervattenssensorer från fartyg och flygmaskiner. Om en motståndare skulle få indikationer på att en ubåt kan vara i närheten är det mycket svårt att hitta den. En motstående måste även ta höjd för att det är väldigt svårt att säga hur många ubåtar det rör sig om. Detta innebär att man som motståndare har en faktor som är svår att förhålla sig till. Skulle man bestämma sig för att försöka leta reda på var ubåten befinner sig, i syfte att försöka eliminera ett dolt hot, kommer detta att knyta upp mycket resurser under lång tid med en osäkerhet kopplad till om ubåten ens är i området och om den går att finna. Bestyckad Inte nog med att det är mycket svårt att upptäcka ubåten – den är även bestyckad med ett mycket potent vapen i form av torpeder. Även dessa är svåra att upptäcka - innan de har gjort sin åverkan. Ubåten samlar dagligen dolt in information om vad som försiggår i våra farvatten. Men inte nog med det; ombord kan det också finnas tunga och lätta torpeder för att sänka motståndarens ytfartyg eller ubåtar. - Ubåten kan bära minor som dolt kan läggas ut för att begränsa motståndarens rörelsefrihet. Den kan också föra med sig dykare som kan slussas ut, utan att någon annan vet var, eller vilka uppgifter de har. Även om värnplikten numer är återuppväckt i Sverige, så bemannar vi våra ubåtar med anställd personal. Det betyder att vi har professionella ubåtsbesättningar bestående av sjömän, specialistofficerare och officerare som är välövade, står i hög beredskap och kan nyttjas dagligen. Allt detta gör att ubåtsvapnet bidrar till ett starkare försvar, som möter varje hot och klarar varje utmaning, säger Mats Agnéus som är chef för Första ubåtsflottiljen. En av ubåtarnas primära uppgifter är underrättelseinhämtning. I och med ubåtens dolda uppträdande är den en resurs som tidigt kan hitta indikatorer som på olika sätt frångår en normalbild, utan att en motståndare är medveten om att deras uppträdande blivit upptäckt. Detta tillsammans med andra typer av sensorer och enheter gör att Försvarsmakten har en god bild av exempelvis säkerhetsläget i vårt närområde. På grund av detta är ubåten inte bara en mycket potent underrättelseplattform samt vapenbärare, den är även en mycket effektiv resurs i krigsavhållande verksamhet - så att vi i Sverige kan fortsätta leva som vi själva väljer. Läs hela inlägget här >>
 4. Det finns flera lösningar på detta, lite baserat på personliga preferenser (jag vill personligen alltid ha vatten tillgängligt) och om man har fått ut/använder vätskesystemet. Förslagsvis använder du dricksflaskans karbinhake till att fastgöra den runt byxbältet. Fordralet som följer med flaskan kan du fästa på stridssäcken eller stridsutrustningen, så kan du lätt flytta över flaskan dit när denna utrustning bärs.
 5. Mellan den 16 september och 11 oktober genomfördes en internationell sökledarutbildning vid Ing 2. Kursen ingick i ett projekt som Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA) startat och är ett samarbete mellan flera länder för att öka förmågan inom militär söktjänst. Kursen genomfördes med stöd av ett företag med den erfarenhet och expertis som krävdes för den här typen av utbildning. Under kursen deltog officerare och specialistofficerare från Sverige, Österrike, Belgien, Irland, Portugal, Spanien och Nederländerna. Den fyra veckor långa kursen fokuserade på planeringsdelen av jobbet med målsättningen att i första hand utbilda avancerade sökledare för att kunna leda högrisksök. Ytterligare en målsättning var att deltagande länder ökar sin förmåga att enskilt, eller tillsammans, genomföra denna typ av utbildning. – Det är en väldigt specialiserad förmåga i många länder och när vi genomför kurser och övningar tillsammans med andra länder bidrar det till att vi utvecklar oss inom funktionen, säger Sven Johansson som varit ansvarig för kursen. Sökledaren är en nyckelbefattning vid genomförandet av militär söktjänst och beroende på vilken kapacitet som efterfrågas har sökledaren olika utbildningar. Uppgifter där hot eller risker bedöms som högre, eller där konsekvensen av ett misslyckande inte är acceptabla, kräver ofta en avancerad sökledare. Som utpräglad specialist inom sitt område har sökledaren som arbetsuppgift att understödja staber eller taktiska chefer med allt inom militär söktjänst. Det omfattar bland annat utarbetande av hotbildsanalyser, ta fram planer för riskhantering, genomföra detaljplanering av sökuppgiften eller samverkan och stöd med koordinering av ingående funktioner och enheter. Avancerad sökledare är en befattning som kräver noggrann och utförlig utbildning för att säkerställa att sökledaren har de kunskaper och den kapacitet som krävs. Sökledaren måste ha en sådan utbildning så att denna kan hantera alla de olika scenarion eller situationer där stödet de lämnar får en direkt inverkan på huruvida förbandet löser sin uppgift eller inte. Trots att sökledaren är nödvändig vid genomförandet av sökoperationer så varierar antalet utbildade avancerade sökledare en hel del mellan olika länder. För en del länder är upprätthållandet och utbildningen av befattningen avancerad sökledare en rejäl utmaning. – Det har varit en väldigt givande kurs och jag upplever att vi uppnått syftet med kursen, avslutar Sven Johansson. Läs hela inlägget här >>
 6. Min morfar var hovslagare vid skånska dragonerna under 1a världskriget. Han berättade att beväringarna ofta hade text till signalerna; reveljen tapto osv, för att komma ihåg dem. Nån som känner igen det och har texterna?
 7. Igår samlades FS 37 under fullmånens sken för att hedra minnet av Kenneth Wallin från I19 som stupade den 16 oktober 2010. Det fordon som Kenneth var vagnchef för utsattes för en vägbomb när den var på väg att undsätta en svensk patrull som befann sig i strid. En amerikansk sjuktransporthelikopter transporterade honom till det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal men hans liv kunde inte räddas. Kenneth Wallin blev 22 år och tilldelades postumt Försvarsmaktens förtjänstmedalj guld med svärd. Det var en mycket stämningsfull ceremoni där minnestal hölls av ställföreträdande kontingentschef överstelöjtnant Arne Boman och ljus tändes för Kenneth. Våra tankar går till Kenneth och hans anhöriga. Läs hela inlägget här >>
 8. vart ska vattenflaskan vara hur bär man den?
 9. Att hängande i en vajer vinschas ner från en helikopter till ett piskande hav, ett rullande fartygsdäck eller en glänta där ingen kan landa, med uppdrag att rädda liv. Det händer lyckligtvis inte varje dag men är något som Försvarsmaktens helikopterytbärgare måste vara beredda på. En gång i tiden hade alla uppdragsspecialister som jobbade i Försvarsmaktens helikoptrar rollen som ytbärgare men sedan Sjöfartsverket övertog ansvaret för sjöräddning runt sekelskiftet försvann det behovet och få nya ytbärgare utbildades. Träningsläger Eftersom uppdraget inte fanns höll det på att gå så långt att kunskapen var på väg att försvinna. Lyckligtvis blev det inte så och under de senaste åren har Helikopterflottiljen ordnat särskilda träningsläger för redan utbildade ytbärgare. – De som redan hade kompetensen skulle få möjlighet att vidmakthålla den, men på en lägre nivå, förklarar kompanichef Anders Lundström på tredje helikopterskvadron. Den del av Helikopterflottiljen som har huvuduppgiften att stötta marinen. Ytbärgarna kommer från skvadronerna i Luleå, Linköping och Ronneby. Ytbärgare är en roll för uppdragsspecialister, som också kan vara dörrskytt, sjukvårdare eller lastmästare i en helikopter. I besättningarna ingår oftast också en tekniker som dubblerar som vinschoperatör. Inte bara över vatten Till skillnad mot hur det såg ut tidigare är nu samtliga helikoptertyper i Försvarsmakten utrustade med vinsch, även den markoperativa helikopter 16. Ytbärgare behövs inte bara över vatten. Vid räddningsuppdrag över land kan det vara så att den nödställda inte finns i närheten av en plats där helikoptern kan landa. Med ett ökat antal helikoptrar och ett ökat antal uppgifter så finns det åter ett stort behov av ytbärgare. – Min förhoppning är att vi snart ska ha en första utbildning i rollen som ytbärgare för uppdragsspecialister i helikopter 15, säger Anders Lundström, men tillägger att det optimala vore om själva utbildningen skedde i helikopter 14. Den nya helikopter 14 är med sin storlek och uthållighet exemplariskt för sjöräddning. Sensorerna ombord gör det lättare att upptäcka en nödställd och med dubbla vinschar ökar också säkerheten. – En del tror att vi letare efter elitsimmare när vi söker nya ytbärgare men det räcker med vattenvana, säger Anders. Vattenvana och att man är uthållig och inte stressar upp sig. Sensoroperatörer ska utbildas Nya uppdragsspecialister utbildas varje år men innan det är klart med en ytbärgarkurs så söker Helikopterflottiljen specialister till en annan roll i den sjöoperativa helikopter 14. Sensoroperatörer som kan sköta helikopterns sonarer ska börja utbildas nästa år. De lyckliga få som blir antagna kommer att få arbeta i en helikopter med den absolut senaste tekniken men baskravet för att komma med är att man redan har en marin specialistofficersutbildning i undervattensstrid. Riktigt så specifika krav finns inte på framtidens ytbärgare. Läs hela inlägget här >>
 10. Last week
 11. Årets största marinövning, Swenex 19, pågår just nu i trakterna kring Karlskrona, södra Östersjön och i Hanöbukten. Det är kända områden för den svenska marinen då många övningar tidigare har bedrivs i området. Det som skiljer sig från normalbilden under perioden 12-24 oktober, är antalet fartyg och soldater som rör sig i dessa vatten. Under Swenex övar ca 2000 soldater och sjömän på att försvara Sveriges territorium samt intressen i trakterna kring Karlskrona, södra Östersjön och Hanöbukten. I övningen deltar flera ytstridsfartyg, minröjningsfartyg, ubåtar, helikoptrar, stridsbåtar, trossbåtar och andra fordon som behövs för att försörja de stridande enheterna till sjöss. – Det svenska samhället är beroende av en fri och fungerande sjöfart så väl i fred, kris och krig. Där fyller marinen en viktig roll. Marinens uppgift är förutom att skydda Sverige mot en angripare även att säkerställa att viktiga hamnar och leder förblir öppna och tillgängliga. Genom att öva marinen ökar vi vår förmåga till just detta, därför är övning Swenex viktigt, säger överstelöjtnant Joakim Kindahl ställföreträdare chef för Amfibieregementet. Var en motståndare väljer att angripa kan vara svårt att förutspå. Marinen har därför, med hjälp av sensorer, alltid koll på de fartygsrörelser som sker i Sveriges närområde. Det är med hjälp av sensorerna som personalen tidigt, kan upptäcka en motståndare långt innan den försöker ta sig in på svenskt territorium. Tack vare plattformar som fartyg, stridsbåtar och fordon samt tillförda helikoptrar kan marinen med kort varsel förflytta sig från sina respektive hamnar till det område den behövs som mest, för att där möta en motståndare. Under inledningen av Swenex 19 testades flera förbands förmåga till att snabbt kasta loss och bege sig till nya områden. Flottans fartyg från Berga och Karlskrona befann sig inom kort i södra Östersjön och i Hanöbukten. Amfibieregementet kunde tack vara sina snabbrörliga stridsbåtar och fordon förflytta enheter från både Göteborg och Stockholm ner till Karlskronas skärgård, för att där påbörja lösandet av uppgift med stöd av bland annat Marinbasen. Redan i inledningen av övning Swenex visar marinen att den är redo, och att den med kort varsel kan lösa sina uppgifter - där den behövs, när den behövs. Läs hela inlägget här >>
 12. Ja att vi kränktes är väl utom tvivel, sen exakt vad det var är en annan sak. I nära anslutning till händelsen så saboterades ju också en pumpanläggning på Kanholmsfjärdens botten som använts av vatten och havsmyndigheten(?), anläggning som skadades var ju på djupt vatten 50 meter och nedåt (kanholmsfjärden är ca 100 meter som djupast). Anläggningen som användes för försök med att hjälpa syresättningen av fjärdens botten.
 13. En av anledningarna till att man har svårt att rekrytera till den irländska marinen kan vara att unga besättningsmedlemmar inte kan använda mobilen för att kommunicera på sociala nätverk när man är till sjöss: Recruits ditch navy because they can't use phones at sea /Per
 14. Mikael Holmström: Kränktes Sverige 2014 av en främmande ubåt eller inte? /Per
 15. Hej! Jag misslyckades med mönstringen och håller på att överklaga om att få göra om mönstringen, misslyckades också hos psykologen pga nervositet. Jag kan säga att nervös var jag, mest för att jag inte ville misslyckas. Har varit hemvärnsungdom i snart två år och har utfört ett lyckat soldatprov. Jag blev rätt chockad och ledsen av att jag inte fick komma in. Är det någon här som vet hur stor chans man har på att en överklagan ska gå igenom? Mvh Ungdom Bock
 16. Det går en historia på 45:e HvBat om en granatgevärsskytt som skulle slå ut ett mål på Mästocka för ett år sedan. Efter en lång och hård övning var det äntligen dags att få panga lite, och eftersom skytten inte var i sitt bästa fysiska skick så var framryckningen till eldställningen någorlunda smärtsam pga ryggproblem och en envis förkylning. Således var alltså skytten klart medtagen när kommandot ladda kom. Hursom så slänger skytten upp vapnet på axeln, laddaren trycker i en bumpa och eld kommer. Första barlastade gå över med någon meter, andra går också över! Vad i helvete tänker skytten och sätter tredje och sista mitt i. Efter tredje hörs kommandot AVBRYT AVBRYT ELD UPPHÖR! och skytten vänder sig om och ser att en gräsplätt på 5x5 meter brinner. Skytten springer dit med sina kamrater och släcker och får sedan kommandot: Utse en vpnpost och hjälp till att släcka här framme. Ett större område på ca 20x20 meter brinner frenetiskt inne i granskog och det släcks för fullt. När väl de större området är släckt och alla pustar ut hörs en röst som säger: Men fan grabbar, det brinner där borta också. Totalt område som brann ner den dagen är ca 9x9 fotbollsplaner. Sanningshalt: Totalt sann! Hur jag vet det: Det var jag som var grgskytt och satte eld på skiten!
 17. Tufft, stressigt, lyckat och roligt var några av orden som användes vid summeringen av katastrofövningen Liv 19 som genomfördes i början av oktober i Borås och Sjuhäradsområdet. Det började redan vid sjutiden på Bråt skjutfält då de 100 skademarkörerna i övning Liv 19 blev realistiskt sminkade med de skador de var tilldelade. De fick även ett så kallat skadekort där alla uppgifter om deras tillstånd stod. Därefter blev de instruerade hur de skulle agera och verka för att deras skador skulle bli så verklighetstrogna som det bara gick. Två helikopter-team till Helikopter 16 samt en civil ambulanshelikopter tog de skadade luftvägen i skytteltrafik mellan sjukhuset och Bråt. Samma gällde landtransporter där Hemvärnets sjukvårdsgrupper med flera var redo och klara för att föra de olika skadade till snabbt till sjukhuset. På Södra Älvsborgs sjukhus skulle sjukhuspersonalen snabbt prioritera och agera på hur skademarkörernas skador såg ut, hur de betedde sig och de uppgifter som stod på skadekortet. Några av skademarkörerna hade även dödliga skador. På sjukhuset fanns det instruktörer och evaluerings-team som noggrannt följde och antecknade varje moment den övade sjukhuspersonalen gjorde, hur de agerade och vilka beslut de fattade. – Det som vi kunde se direkt, det vill säga genomströmningen och mottagandet av skademarkörerna, har fungerat jättebra. Jag är imponerad av det lugna och strukturerade sättet sjukhuspersonalen tagit emot de skadade, säger överstelöjtnant Magnus Blimark, stabsläkare på Försvarsmedicincentrum och medicinskt ansvarig för övning Liv. Om den övade sjukhuspersonalen gjorde rätt eller fel i sina bedömningar och hur det påverkade utgången för patienterna kommer i en senare rapport då en utvärdering och sammanställning av hur hela övningen har gått presenteras. Läs hela inlägget här >>
 18. Om jag inte minns FMV:S egna presentation fel ang. framtagandet av m90-mönstret, så kom man fram till att ytan för optimal användning av camoflague bör vara ca 1.5 kvadratmeter (dvs mer än en människa). Annars går det bra med enfärgat. Sen att man väljer att ändå ge fotfolket mönster för IFF eller samhörighetensskull är det väl inget fel i?
 19. Hört mycket skit i försvarsmakten. K-pisten som inte kan skjuta igenom ett lakan på 200m, AG90 som är designad så att magasinet ska åka ut när man skjutit ett skott, kissande björnen. Detta är uppe bland dessa. Kan tänka mej att det gick till på detta viset. Försvarsmakten behövde nya uniformer, många andra länder börjar skaffa olika slags camo-mönster. (Det är lätt något lättare att skilja egna från fi än om alla springer omkring i grönt.) Vi har redan ett mönster som fungerar bra för fordon. Det fungerar och ser bra ut på de uniformerna vi vill beställa in. SLUT.
 20. Mitt på en gata inne på Camp Nobel sitter Sara med en liten spade och tar ut prover i marken. Hon samlar upp sand och grus som läggs i en påse. För påsen väntar en lång resa som startar i Timbuktu och avslutas på ett laboratorium i Tjeckien. Innehållet ska analyseras och resultatet kommer att visa vilka föroreningar som finns i marken. Sara har en liten spade. Niclas och Niklas har spade respektive traktorgrävare. Tillsamman gräver trion på sammanlagt 40 platser på Camp Nobel. Det är ett svårtgrävt område med hårt packad sand och jord. – Vi tar markprover på olika platser och djup, beroende på verksamhet och typ av förorening, säger Sara som jobbar som konsult åt Försvarsmakten. Där fordon har rullar eller står kan det droppa olja eller andra petroleumprodukter. Upptäcks ett spill av olja eller diesel så saneras det rutinmässigt direkt. Trots det måste marken på Camp Nobel undersökas för att få ett kvitto på hur miljön har påverkats. Resultatet sammanställas i en rapport som presenteras för FN. Niklas kör traktorgrävaren som gör att det går snabbare att ta markprover. – Miljöarbetet är prioriterat inom Försvarsmakten. Det vi ser här på Camp Nobel indikerar att det finns en medvetenhet hos Mali 10 om att det är viktigt att jobba med miljö och hälsoskydd, säger Niclas Johansson från Försvarsmaktens miljöprövningsenhet. Kontrollerna av miljö och hälsoskydd vid Camp Nobel omfattar även dricksvattenanläggningen, elverk, kök, brännugn och annan verksamhet som kan ha påverkan på miljön och hälsan. Pia från Arméstaben och Vera från FMLOG stab följer bland annat upp Mali 10:s egen kontroll av miljö och hälsoskydd. Dessutom utförs riskanalyser för att se vilka risker olika arbetsområden har. Inne i verkstaden kontrolleras skåp för förvaring av kemikalier. Köket på Camp Nobel förser Malistyrkan med tre mål mat om dagen. Kocken Lloyd beskriver rutiner, hur livsmedelshanteringen går till och hur kökspersonalen dokumenterar den egna kontrollen i köket. Lloyd är van vid kontroller. För ett halvår sedan var Försvarsinspektören för miljö och hälsa på beök. Nu är det Vera och Pias tur att ställa frågor. – Vi har pratat med personalen om hur maten hanteras och kontrollerat vilka rutiner som finns. Vi har varit på alla ställen som behöver kontrolleras på Camp Nobel, säger Vera. Under två veckor är sammanlagt fyra personer på plats och går igenom hela campen och olika delar av verksamheten. Många kontroller är likadana som hemma i Sverige. Precis som att kvarterskrogen får besök av livsmedelskontrollen så får även Camp Nobels kök det. – I slutändan handlar det vi gör om att alla i Malistyrkan ska må bra, vara friska och ha ett högt stridsvärde över tiden, säger Pia från Arméstaben. Läsa hela inlägget här >>
 21. Pederb&

  Tgb 152 Geländewagen 6x6.JPG

  Ser ut som den kan köra fast på en våt gräsmatta
 22. Uppdatering såhär efter (vet att det är sent men men). Blev en 8/9 i styrka, 6/9 på cykeln, 6/9 hos psykologen och goda värden hos läkaren. För övrigt nöjd med min placering.
 23. Det andra polska minjaktfartyget av den nya Kormoran II-klassen (projekt 258) har nu sjösatts och fått namnet ORP Albatros. Samtidigt så kölsträcktes det tredje fartyget i serien (kommande ORP Mewa): Naval Analyses på twitter Poland launches second Kormoran II-class minehunter Det förra fartyget med namnet ORP Albatros var en kustminsvepare av Krogulec klass som togs ur tjänst 1994. Tyvärr flög tydligen flaskan ur handen på hustrun till viceamiralen när hon skulle döpa fartyget och träffade en flytbrygga, vilket inte är ett bra tecken för ett fartyg. Ytterligare info om Kormoran II: “Albatros” Rising. Remontowa Holding’s Warships Programme Brought up to Speed Project 258 ORP "Kormoran II Att notera är att första fartyget (som kom i tjänst 28 Nov 2017) är att betrakta som ett prototypfartyg, men kommer troligtvis att uppgraderas till seriestandard. Angående bestyckning så återstår att se om dessa kommer att den nya 35 mm pjäsen eller inte. SAAB bidrar med sin Double Eagle ROV. Med tanke på att man har 3 minjaktfartyg och 16 minsvepare som behöver ersättas så lär inte 3 fartyg räcka långt, även om Kormoran II-klassen är betydligt större än de befintliga fartygen. Nuvarande 3 minjaktfartyg (projekt 206FM f. d. Krogulec klass) är mer än 50 år gamla och var ursprungligen planerade att tas ur tjänst 2010. De 16 små minsveparna är 35-45 år gamla. Polen hoppas kunna sälja fartygstypen till de baltiska staterna när dessa ska förnya sitt fartygsbestånd på 2030-talet. /Per
 24. Hur är det med ordningen hemma hos dig? Vet du var allt ligger om du behöver det och vet du hur mycket du har av allt? För Mali 10 gäller det att inte chansa utan att hela tiden veta var saker finns, i vilken kondition materielen är och om något behöver bytas ut. Sju personer från Försvarsmaktens logistik har kommit ner till Camp Nobel för att svettas och hjälpa Mali 10 med att säkerställa att var sak är på sin plats. Stort tält med mycket vatten I ett stort tält som kallas vattentältet finns mycket, men mest mat och flaskor med vatten. Tältets dörrar står på vid gavel och X kör ut en pall med vattenflaskor ur tältet. En varm vind sveper in och höjer temperaturen för alla som jobbar med inventeringen. – Här inne är det okej men när vi jobbar i containrarna ute på campen så blir det väldigt varmt. Därför börjar vi tidigt på morgonen eller jobbar senare på kvällen för att undvika den värsta hettan, säger Mats. Vattenflaskorna är packade i kartonger och maten likaså. Maten är så kallade rations som används när det inte finns tillgång till lagad mat från köket. Gustav, Erik, Fredrik och Mattias hjälps åt med att få ordning på lådorna och kontrollerar om något har passerat bäst före datum. Tillgången på förnödenheter kan avgöra vad som går att genomföra och under hur lång en militär operation kan på. -Det är viktigt att det finns lager som räcker till för att genomföra Malistyrkans uppdrag. Vi ser till att chefen har rätt information när han ska fatta beslut, säger Mats Kjellberg på JSS, Joint support service på FMLOG. Gustav, Erik, Mats, Fredrik, Erika och Mats hjälper Mali 10 att inventera. Det har varit två fina veckor med långa varma dagar. När gänget från Försvarsmaktens logistik åker hem igen så väntar kyla och mörker i Sverige. – Vi vill tacka Mali 10 för ett bra mottagande och samarbete. Vi kommer gärna tillbaka igen, säger Mats. Läsa hela inlägget här >>
 25. Ja det finns 30, 50 och 100 skott främst på den amerikanska marknaden. 30 skottsmagasinen är två ihopsvetasade originalmagasin, 50 och 100 skottsmagasinen är trummagasin av plast. Dock gillar inte Google att man marknadsför vapendelar varför jag inte länkar annonser.
 1. Load more activity


×
×
 • Create New...