Jump to content

Recommended Posts

Eftersom omsättningen på folk i HV/avtalsorganistaioner är relativt hög är organisationen i konstant behov av nya chefer och befäl. Det visar sig i vissa plutoner/kompanier där det saknas ex. gruppchefer.

 

Vad jag nu skulle vilja höra är idéer om hur ex. ett kompani eller pluton ser till så att det hela tiden finns lämpliga kandidater när vakanser uppstår. Finns det sätt där jag som gruppchef kan se till att mina soldater växer som ledare så att de den dagen jag försvinner kan gå upp? Hur kan en plutonchef se till så att det finns efterträdare till honom?

 

Skall man ha traineeprogram för soldater befälen tror på eller en mer öppen tävlig så att även de som på ytan verkar vara tveksamma får en chans att bevisa sig dugliga?

 

Hur ser organistaionen till att kandidater uppmuntras att söka sig uppåt utan att bli alltför frustrerade av att inte bli befordrade när de vill?

 

Hur mycket frihet under ansvar? Det är lätt som chef, utifrån min egen erfarenhet :) , att gå in och "rätta" i ledet för att folk inte skall göra samma misstag man själv gjort men det bidrar även till att folk inte lär sig.

 

Hur mycket behöver en kandidat kunna av tjänsten innan tillträde? söker organisationen en ledare eller en tekniskt kompetent person? (Innan alla kastar sig in, så inom rimliga gränser förstås.)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 94
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

nummer 1 är en aktiv personalplan. På tiden jag var ute på plutoner så försökte jag hålla 1-2 soldater/grupp som kunde hoppa upp ett steg. Samt att samtliga Gruppchef och StfGrpC skulle kunna gå in som Plutonchef... Visst det var en målsättning i verkligheten blev det att en kanske två Gruppchef kunde hoppa upp som Plutonchef....

 

När det gällde Gruppchef rollen försökte jag att hålla samtliga soldater på den nivån att de kunde ta en tillfälligt sammansatt ptrl och leda den för att ta och därefter bevaka ett oförsvarat objekt. Det är ungefär det som utb. tiden ger att man kan klara av.

 

Men grunden i det hela är en aktiv personal plan och var man kan tänka sig att olika Gruppchef och sold kan tänkas hamna i framtiden. Problemet är att man ofta blir av med goda Gruppchef, Sold etc till andra befattningar utanför den egna plutonene....

Link to comment
Share on other sites

enklast är ju att man som chef "utser" sin efterträdare. om det inte är möjligt så......... Annars så ska det ske med samverkan med högre chef. Men som Plut C så känner man sina mannar så väl att det inte är några problem att utse ny chef då det är dax. Ett annat sätt är ju att utse "tillfälliga" patrullchefer så får man ju ganska direkt feedback på om det funkar.

II63

Edited by II63
Link to comment
Share on other sites

Att en chef ska utse sin efterträdare tror jag inte riktigt på. risken för inavel är för stor då. Dock tror jag på att en ny chef tas från en annan enhet eller pluton och sätts in på den lediga befattningen om inte Stf C vill gå upp ett steg.

Link to comment
Share on other sites

Fk Satan, du får gärna när du har tid berätta mer konkret om vad en aktiv personalplan är i ditt tycke.

 

Ett problem jag ser med att en utses till näste chef är att alla andra intresserade tappar intresse eller söker sig någon annanstans. Då riskerar man att tappa folk i onödan, trots allt är det så att många "blommar upp" först när de får förtroende medan andra kandidater som verkade lämpliga aldrig får till det.

 

Dessutom är det i HV så att mycket stor tid av en chefs uppdrag går åt till administration och annat "icke-krig". En kille som är duktig i skogen kanske är kass på att hålla kontakten med killarna, utvecklar inte enskilda etc. Skall han då vara chef? Inte så att administratörer skall vara chefer men chefsrollen är annorlunda mot GU där alla automatiskt var närvarande.

Link to comment
Share on other sites

att för varje individi se till en plan för kommande utbildningar och veta vilka utb individen genomfört. Men även vilka individer som sökes till plutonen.

 

Sedan går det alltid att göra skillnad på FredsPlutC och KrigsPlutC i mina ögon. Dvs Stf Plutonchef tar hand mer om personaladministrativa sysslor och Plutonchef tar han om truppen i fält. Exakt hur de ska avgränsa sina uppgifter märker man först när man har två st som fungerar i dessa roller.

 

Sedan aktiva chefs möten, där de olika Gruppchef får säga sina åsikter. Exemepelvis 30min innan varje Komp möte som är den sista onsdagen i måndaen. kl 19:00. Då har varje Plutonchef 30min för sina Gruppchef (och StfC) att snacka skit och utvärdera saker med. sedan ett komp möte där alla från Kompanichef till Gruppchef får vara med och yttrra sig i frågor som rör kompaniet.

 

men dessa möten ska mest ses som info möten med låg beslutande möjlighet, men detta kan Kompanichef styra på ett effektivt sätt.

Link to comment
Share on other sites

Fk Satan har helt rätt! Pers plan SKA finnas på komp (Komp C ansvar). Det är ju mer eller mindre tvingat att plut C ska ha koll på sina grp C förmåga. Vem kan gå upp? Detta är en dialog som ska komma uppifrån och som ska "smekas" in under en längre tid. Att komma 5 i 12 och säga "-Du ska bli Grp C!" är djävligt IG.

 

Jag hade samma problem på mitt fd komp. Min komp C tyckte att plut C 1:a "kukade" ur fullständigt och jag blev ombedd att "rädda" plut. Kruxet var bara att jag var plut C 2:a plut. Som tur var hade jag sonderat terrängen när det gällde "kronprinsar" så jag hade en Grp C som kunde gå upp till Stf plut C (min plut C stf blev plut C).

 

Detta är en mognadsprocess som ska liras in djäkligt fint med mycket "support" uppifrån. F-n ta den chef som utser en underlydande till C och sedan, direkt, släpper vederbörande vind för våg! :lala:

 

GD! Gå fredsadm kurs så lär du dig allt om detta... djäkligt nyttig kurs!

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Bra ämne, vill gärna höra mer...

 

Personlig erfarenhet är högst blandad.

Ibland har förfrågan skett uppifrån om en soldat skulle kunna gå i befattning för plutch/grpch:s godkännande.

Ibland har soldat blivit "beordrad" att gå i befattning (och genomgå nödvändiga kurser),

Ibland har det funnits ett urval framtaget uppifrån, där soldaterna ingående i urvalet bestämt vem av de utvalda som ska bli ny chef (funkade faktiskt otroligt smidigt).

Ibland har ny chef kommenderats in uppifrån.

 

I den bästa av världar är både underlydande och överordnade nöjda, men hur det ska gå till via en generell process ska det bli intressant att läsa åsikterna om.

 

Tillägg: Nej, 5 i 12 fallet är inte så roligt, då man inte är mentalt förberedd på att leda, å andra sidan testas soldatens förmåga att ta befälet.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

enklast är ju att man som chef "utser" sin efterträdare. om det inte är möjligt så......... Annars så ska det ske med samverkan med högre chef. Men som Plut C så känner man sina mannar så väl att det inte är några problem att utse ny chef då det är dax. Ett annat sätt är ju att utse "tillfälliga" patrullchefer så får man ju ganska direkt feedback på om det funkar.

II63

Vad jag menar är att man som plutonschef skall ha sådan personkännedom om sin personal att man efter ett tag ser vilka som vill vara chefer. Detta skall ju givetvis ses i perspektivet av Kompanichef personalplan. Att kunskaperna inte är de rätta i ett initsialskede kan ju rättas upp med kurser och internutbildningar. Det som jag ser som mycket viktigt är att den som utses till att få en chefsbefattning har rätt inställning. är man på papperet mer lämpad men inte har det rätta engagemanget så hjälper det inte att man är yberutbildad.

 

Det är en massa olika faktorer som skall vägas in när det skall tillsättas chefer. har tyvärr sett exempel på hur det kan gå när man sätter ihop dessa yberutbildade människor och det bara blir pannkaka av allt. Det hänger ju ihop med hur accepterad den nya chefen är av de soldater som denne är satt att leda. Funkar inte detta så skulle iaf jag passa mig noga att tillsätta en sådan chef.

 

Att en chef ska utse sin efterträdare tror jag inte riktigt på. risken för inavel är för stor då. Dock tror jag på att en ny chef tas från en annan enhet eller pluton och sätts in på den lediga befattningen om inte Stf C vill gå upp ett steg.

Jasägare är bara av ondo det kan jag hålla med om men som chef har man alltid en högre chef som förhoppningsvis ser till att det inte blir som du ytrycker det "inavel"

 

Vad avser Stf C så skall han ju vara lika involverad som C i de flesta frågor. Jag jobbar tillsammans med min Stf C som så att man får uppdragen, planerar och löser dem tillsammans. Det gäller ju att man delegerar ansvar och befogenheter så långt det är möjligt. Då ser man rätt så snart om det är rätt person som man frågar. Ett annat exempel är från min sjv grp där man har 3 st gruppchefer som turas om att vara gruppchef det funkar superbra då alla får gå i befattning men en står som grp C på papperet och är kontaktperson till mig som plut C

 

II63

Link to comment
Share on other sites

Kul och intressant läsning. Det viktigaste är att chefen har stöd hos folket, beroende lite på vilket förband det är. Det blir inget om inte chefen har respekt.

 

Att låta personer som vill och kan testa på chefsskapet är gynnsamt både för återväxten och även för kompetensen i förbandet. Viktigt med en bred kompetens om någon faller ur ledet kan någon ny "ta befälet".

 

II63: Vi får ju tillökning med en fänrik till hösten... :blink:

Link to comment
Share on other sites

De förband jag varit på (inte HV) har genomgående haft t ex plutch, stf, bef tff. Dvs nummer 1, 2 och 3. Utöver det skall varje gruppchef vara beredd att kunna leda plutonen. Och utbildas därefter.

:happy:

 

Min åsikt är att alla soldater skall minst vara gruppchef utbildade, alla grpch vara plutch utbildade osv uppåt. Dvs minst en nivå över sin egen.

 

Fin tanke, men det kommer aldrig att funka i realiteten. Dels så vill dom som tar sig tiden att utbilda sig inom en befattning sedan verka i den, dels så vill ju utb-grp och hvss endast utbilda dom som sedan skall gå i den befattningen.

Link to comment
Share on other sites

Det vore förvisso bra om alla i Hv kunde ta befattning "ett pinnhål upp". Kruxet är bara att Hv har personal från alla försvarsgrenar. Det kan dock vara rimligt att 2-4/grupp kan ha grundförutsättningar att gå upp ett pinnhål. Man ska tänka på att utb möjligheter till befattning, över nuvarande nivå, ska godkännas av komp C. Men man givetvis lägga grogrunden hos några på plutonen. Dessa ska vara beredda på att gå upp om så plikten kallar. Att lära dessa soldater lite basic truppföring skadar ju knappast kompaniet.

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

jag är för att man lär soldaterna att agera en nivå ovanför sin egen, samma givetvis med befäl. det ger dem en annan syn på chefens problematik. problemet är vissa som vill ha graden och beslutanderätten men de vill inte ha något av det ansvar som följer med chefskapet. på samma sätt är det bra att under befälsövningar och andra övningar när man som befäl får gå som soldat och ser praktiskt att vissa saker tar tid och inte kan lösas lika fort som chefen vill, igår alltså.

 

sedan som chef kan man ju underlätta för soldaterna genom att godta att duktiga soldater i många fall kommer att söka sig vidare och inse att det är en naturlig process i stället för att förhindra det och hänvisa till att man investerat i deras befattningsutbildning.

 

om högre chef jämt skäller på lägre chef eller skyller på den stackaren så lär inte plutonen hitta gruppchefer och kompaniet lär inte hitta plutonchefer. då är det sak samma hur mycket man utbildar eller släpper fram för antalet självmordskandidater lär vara lågt. jag blir inte gruppchef för att vara syndabock åt någon plutonchef. skälig kritik är en annan sak än när ens chef står och skyller allt på underställda soldater och befäl för att han eller hon saknar ledarskapet att axla ansvaret som följde med befattningen.

Link to comment
Share on other sites

Är det problem att få skicka lämpliga individer på utbildning så finns Försvarsutbildarnas utbildning, där behövs inget godkännande av chef för att få åka förutom i enstaka fall.

 

Sedan håller jag med om att en soldat som fått pröva på att föra befäl har vunnit nya insikter om hur chefen har det men som alla också vet är befälsövningar ett kapitel för sig :ph34r: .

 

En viktig del i chefsfostran är att tillåta att någon prövar och se det positiva i det i stället för att bara kritisera det som blir fel. Om folk som försöker får på skallen hela tiden har man snart en tyst organisation där ingen försöker, hur länge överlever den?

 

Ett problem med att utse en efterträdare för tidigt är att denne kanske blir bekväm då han vet han kommer att bli befordrad.

Link to comment
Share on other sites

Tycker att organisationen i största allmänhet stirrar sig blind på chefsskap och glömmer ledarskap. Man ser rätt fort vilka som folk tyr sig till, vilka som andra litar på och som föregår med gott exempel. Svågerpolitik som att utse sin egen efterträdare suger. Låt soldaterna välja sin nya "chef" och förbandsandan kommer vara hög.

Link to comment
Share on other sites

Tycker att organisationen i största allmänhet stirrar sig blind på chefsskap och glömmer ledarskap. Man ser rätt fort vilka som folk tyr sig till, vilka som andra litar på och som föregår med gott exempel. Svågerpolitik som att utse sin egen efterträdare suger. Låt soldaterna välja sin nya "chef" och förbandsandan kommer vara hög.

håller med dig om att ledarskapet skall premieras. jag kan se problemen

med att soldaterna väljer sin chef, det är inte alla i HV som är proffesionella

när det kommer till sin syn på vem som är lämplig som chef. dessutom,

hur ofta skall omröstning hållas? skall varje övning börja med framröstning

av den övningens befälskader?

 

som det är nu kan soldaterna rösta med fötterna och lämna sin chef och

byta grupp, pluton och kompani. har sina nackdelar och fördelar.

Link to comment
Share on other sites

Hos oss fungerar det även att "kyssa r*v" för att klättra på befattningsstegen. I det aktuella fallet har man absolut inte utgått ifrån kómpetens.

Så får det inte funka, det är helt förkastligt,

 

I detta fall gäller det ingen truppförande befattning men....... :navy::)

Edited by gislemark
Link to comment
Share on other sites

Tycker att organisationen i största allmänhet stirrar sig blind på chefsskap och glömmer ledarskap. Man ser rätt fort vilka som folk tyr sig till, vilka som andra litar på och som föregår med gott exempel. Svågerpolitik som att utse sin egen efterträdare suger. Låt soldaterna välja sin nya "chef" och förbandsandan kommer vara hög.

håller med dig om att ledarskapet skall premieras. jag kan se problemen

med att soldaterna väljer sin chef, det är inte alla i HV som är proffesionella

när det kommer till sin syn på vem som är lämplig som chef. dessutom,

hur ofta skall omröstning hållas? skall varje övning börja med framröstning

av den övningens befälskader?

 

som det är nu kan soldaterna rösta med fötterna och lämna sin chef och

byta grupp, pluton och kompani. har sina nackdelar och fördelar.

 

Försvarshögskolan i Karlstad har tagit fram UL, Utvecklande ledarskap".

Det innehåller en del som heter ULL, Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning. Detta är ett verktyg som används för att bedömma en ledares förutsättningar att lyckas.

Kurs i ämnet finns på HvSS och ingår, har jag för mig, som en rekomenderad kurs till högre befattningar, plutonchef och uppåt.

En 360 graders feedback ger blandannat svar på hur den bedömde uppfattas utifrån faktorerna: fackkompetens, chefskompetens,social kompetens, stresshanteringsförmåga men även om personen upplevs som en chef som är ett föredömme, inspirerar och motiverar och har en personlig omtanke. Även överkontrollerande beteenden, piska och morotsbeteenden bedöms.

Link to comment
Share on other sites

om högre chef jämt skäller på lägre chef eller skyller på den stackaren så lär inte plutonen hitta gruppchefer och kompaniet lär inte hitta plutonchefer. då är det sak samma hur mycket man utbildar eller släpper fram för antalet självmordskandidater lär vara lågt. jag blir inte gruppchef för att vara syndabock åt någon plutonchef. skälig kritik är en annan sak än när ens chef står och skyller allt på underställda soldater och befäl för att han eller hon saknar ledarskapet att axla ansvaret som följde med befattningen.

 

Tyvärr allt för vanligt i Hv!

 

@ Heiho

UL & ULL, Finns den att få tag på tro?

 

 

håller med dig om att ledarskapet skall premieras. jag kan se problemen

med att soldaterna väljer sin chef, det är inte alla i HV som är proffesionella

när det kommer till sin syn på vem som är lämplig som chef. dessutom,

hur ofta skall omröstning hållas? skall varje övning börja med framröstning

av den övningens befälskader?

 

som det är nu kan soldaterna rösta med fötterna och lämna sin chef och

byta grupp, pluton och kompani. har sina nackdelar och fördelar.

 

Kruxet är väl lite det att samtliga befäl i Hv är "ditröstade" i någon form av råd. Det som skulle behövas i Hv är att vakantsätta samtliga befälspositioner och börja om från 0 med hjälp av Heiho´s ULL.

Så länge vi har "ditröstade" chefer i någon form så får vi vackert se på när "r-vslickarna" (som någon skrev) fortfarande sticker ut sin bruna tunga samt att nepotismen göds och frodas å det grövsta.

 

Men att soldaterna röstar med fötterna tvivlar jag skarpt på. De tiger still och 0:ar resten av året istället för att byta förband. Dom har redan fattat att det är lika "eländigt" i grannkompaniet/bataljonen.

 

Vänta lite nu!!!! Ser ni!!! Jag har svaret på frågan!!! VARFÖR "NOLLAR" SÅ MÅNGA SOLDATER? Jo! Lfskbat på SoldF sa att de är missnöjda med ledarskapet!

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

ju mer jag läser, dess mer blir jag fascinerad över hur stora skillnaderna är mellan kompanier. Vi har ingen kompledning på grund av att vi inte har hittat en kompetent nog chef. Som det är nu så dubbelhattar samtliga plutonchefer som C komp, Stf c komp och kompkvm (fast i mitt fall är 3. pluton mest de bitar som skulle kunna inordnas i stabs- och trosstroppen).

 

Vi letade kompchef i 2 år sedan våran tidigare angav att han ville sluta, tyvärr utan att lyckas. Finns ingen som vill ta allt slavgörat.

Link to comment
Share on other sites

@ Hans Engström

 

Hmmm? Vad säger myndigheten? Dessa platser FÅR inte vara tomma. Några kommentarer från Utb-grp för 2 år låter jäkligt "ajja-bajja!". Går det att ligga och fila på två befattningsnummer?

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

@ Hans Engström

 

Hmmm? Vad säger myndigheten? Dessa platser FÅR inte vara tomma. Några kommentarer från Utb-grp för 2 år låter jäkligt "ajja-bajja!". Går det att ligga och fila på två befattningsnummer?

 

 

Går alltid att ha en Tillförordnad Kompanichef som sköter det löpande arbetet. Har en kompis som gått som det under 2månader när det kompaniet saknade Kompanichef.

 

När det gäller chefsbefattningar har bat-rådet en roll idet hela, och det är att godkänna en tilltänkt chef. Ungefär på samma sätt som facket på ett företag godkänner nya chefer. Men det finns ingen skyldighet att följa dessa beslut.

 

Det är alltid svårt att hitta bra chefer.Dels att hitta individer som vill ställa upp samt att dessa skall dels ha den administrativa förmågan, insturktörsförmågan samt förmågan att leda förbandet i strid. Personligen tycker jag att Hv ska fundera i spåren att skapa KrigsKompC samt en FredskompC. Där de anvsvarar för var sitt område. Till detta tillkommer StfKompC och KVM. För att vara Kompanichef är ganska mycket jobb och en massa onödiga möten tvärs och kors som man måste deltaga på.

Link to comment
Share on other sites

Nja, Kompch satt kvar tills i julas, nu sitter vi alla som tjf på posterna i väntan på eventuell sammanslagning eller dylikt.

 

Vår kravspec var egentligen enkel, ROKare eller fd YOFF med (helst) infanteribakgrund. Intresse för utvecklingsarbete och trupputbildning. Man kan ju tycka att i Stockholm borde finnas ngn som uppfyller detta.

 

Den som förordas av alla för tjänsten vill inte sluta vara plutch, den som har kompetensen på pappret har gjort sig omöjlig med bat och utbgrupp. Sånt är livet.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Personligen tycker jag att Hv ska fundera i spåren att skapa KrigsKompC samt en FredskompC. Där de anvsvarar för var sitt område. Till detta tillkommer StfKompC och KVM. För att vara Kompanichef är ganska mycket jobb och en massa onödiga möten tvärs och kors som man måste deltaga på.

 

Instämmer. Som illustration kan jag nämna att i min förra plut fanns det 2 pers som under GU gått i befattning som plutch, varav en med ren infanteribakgrund. Dessutom 1 som under GU gått i befattning som stf plutch. Ingen av dessa ville vara mer än grpch, just på grund av all fredsadministration som skulle komma av plutch-befattningen. Åtminstone en av dessa herrar skulle gärna vara just krigsplutch om han slapp fredsadministrationen.

 

Det hävdas också inom viss ledarskapsforskning att den personlighetstyp som vanligtvis är bra "ledare" (karismatiska, skapar laganda, motiverar organisationen m.m.) sällan är bra i administrativa roller (planering, kontroll, koordinering, uppföljning, ekonomistyrning) och vice versa. Jag kan inte ange några direkta källor till detta, utan hänvisar till dimmiga hågkomster från universitetsstudier i ledarskap och organisation.

Link to comment
Share on other sites

Går alltid att ha en Tillförordnad Kompanichef som sköter det löpande arbetet. Har en kompis som gått som det under 2månader när det kompaniet saknade Kompanichef.

 

Okay 2 månader är väl ok då det är mitt i en "mandatperiod". Men på FA-kursen påpekade man å det starkaste att de 3 "högsta" tjänsterna INTE får stå tomma, då skulle man föredra att fylla upp uppifrån så att säga, och att plut C kör dubbelkommando är ju en tillförordnad "lösning".

Vakanser på soldatnivå kan man köpa, men att kompledning står tom i 2 år köps inte. Det är ett under att UTB accepterar 2 år med argumenten "-Vi vill ha minst Rokare och då Inf", de kanske gillar läget med "tillförordnande" (har själv varit tf komp C en kort tid), men 2 år????? Men det är kanske den förmodade sammanslägningen som gör att de inte vill pytsa ut en komp ledning till, som i ett senare skede ska "strida" om ledningen i det nya kompaniet. Har kan man dock ta Skånska gruppens exempel... C Utb går in och pekar med hela handen, förvisso topprider all form av demokrati, men det blev rätt man på rätt plats (vad jag förstått), men även en rasande ilskna kommentarer från "gammelgardet" som kände sig överkörda. Det var en snabb men inte direkt smärtfri sammanslagning. Vi körde den "demokratiska" varianten i fd SDG men "gnisslet" uteblev inte trotts demokrati och allt. :lala:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...