Jump to content

Recommended Posts

Hej!

 

Har ett par frågor rörande Officersutbildningen.

Jag har blivit antagen för nominering till Officersutbildningen i september 2017 och väntar nu på besked (i juni). Tänkte dock ändå lägga ut en fråga som jag antar kan vara svår att svara på. Nämligen hur goda chanser har jag att bli antagen? Jag har inte tidigare gjort GMU utan skall börja med detta, och mina GMU tester gav mig ett A med 8:7:8 hos psykologen. Går det att på något sätt gissa sig till hur pass goda chanser man har att bli antagen?

 

En annan fråga. Om man nu blir antagen och det är dags för OP efter avslutad GMU. Hur ställer sig Försvarsmakten till bostad? Finns det krav att bo på Karlsberg eller kan man ha annan bostad (bor idag i Uppsala)? Finns det några bostadsbidrag/tillägg man kan söka om man har annan bostad än Karlsberg?

 

Tack på förhand

M

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Fråga 1: Man har haft svårt att fylla platserna så konkurrensen är inte skyhög.

 

Fråga 2: FM/FHS tillhandahåller bostad på Karlberg samt på ort där den verksamhetsförlagda utbildningen bedrivs.

För studerande med egen bostad kan bostadsbidrag utbetalas av Försäkringskassan. Det är inget som FM/FHS har något som helst ansvar för utan det är den enskilde som söker.
Rent praktiskt är det ingen idé att tacka nej till rummet på Karlberg.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By Pajjaspyro
   Hej, enkelt egentligen, jag vill in i försvaret igen, är dock intresserad av att plugga till officer isf. Men jag skulle då vara 30 när jag är klar. 
    
   Är 30 väldigt gammal som nyexaminerad officer? Vore tråkigt att känna att man ligger väldigt långt bakom i karriärsutvecklingskurvan.
  • By Kimster
   Har fått på ganska goda ryktesvägar höra (bara en mellanhand) i samband med en diskussion kring ny UnirFM, att bl.a ska de vita graderna bort.
    
   Samt att Sergeants grad ska bli (under)officersgrad, alltså att det krävs MHS-utb för att få bli sergeant, detta då pga specialistutb. som nu ska starta hösten 2007 då det sen kommer införas specialistofficerare.
   Hur det går ihop med vpl o deras sergeantsutnämning vet jag inte, jag har inte mer detaljer i det. Men tänker undersöka det närmare.
    
   I samband med detta så spekulerades det även i att Överfurir skulle kunna återinföras och så även Fanjunkargraden. Dock lämnar jag det mer osagt än det jag nämnde innan.
  • By mulltin
   Undrar om någon vet var man kan få tag på skinnjacka m/90 i storlek c46-48 isch.
  • By Methaniel
   Detta kom ut lite under radarn i tisdags. Fick den av CMarinB i veckan. För mig, OR5 tidigare PB med en kandidatexamen från Chalmers innebär det 7 månader på Försvarshögskolan och sedan 6 månader på SSS för att bli färdig Fänrik. Jag tycker självklart det är fantastiskt att slippa tre år på karlberg och två år på SSS när jag redan har en relevant utbildning som nautiker. 
   Vad tycker ni? 
    
   1. Inledning
   Utredningen ”Framtidens officersutbildning”1
   ger förslag till ny officersutbildning i ljuset av 
   officerens förändrade roll. Det framgår också i det betänkande som görs av 2015 års personal-
   försörjningsutredning2
   att rekryteringsbasen för officersförsörjning behöver breddas. 
   Försvarsmakten sammanställer för närvarande, med utgångspunkt i utredningarna, en slutrap-
   port innehållande en strategi för framtidens officersutbildning. I den strategiska systemsynen 
   framgår hur rekryteringsbasen för officersförsörjningen kan breddas genom att flera vägar in 
   till officersyrket öppnas, hur ett nytt högre officersprogram (HOP) ska se ut, hur en systema-
   tik för utveckling av strategi och utbildning av Försvarsmaktens högre chefer (OF 4 och 
   uppåt) ska utformas samt ett system för hur utvecklingen av forskarutbildning inom krigsve-
   tenskap för kontinuerligt tjänstgörande officerare bör utvecklas.
   Försvarsmakten utgår i detta arbete från att grundprinciperna för akademiseringen av officers-
   utbildningen och inrättandet av Försvarshögskolan som en högskola under utbildningsdepar-
   tementet fortsatt har giltighet. Försvarsmakten utgår vidare från att Officersprogrammet är 
   huvudvägen för försörjningen av taktiska yrkesofficerare.
   För genomförande av förändringarna i utbildningssystemet för taktiska yrkesofficerare finns 
   ringa behov av förändringar i förordningar. För genomförande av aspirantutbildning bedömer 
   Försvarsmakten dock att nuvarande GU-förordning3
   fortsatt behöver nyttjas.
   Försvarsmakten utgår från att Försvarshögskolan har tillräcklig kvalitet för att ansökan om 
   utökad examensrättighet ska tillstyrkas av Universitetskanslersämbetet och medges av rege-
   ringen. Det innebär att den tvååriga högre officersutbildningen kan genomföras på nivå mas-
   ter.
   2. Sammanfattning
   Försvarsmakten operationaliserar utredningsarbetet ”framtidens officersutbildning” så att flera 
   vägar in till officersyrket öppnas. Vägar in som öppnas är:
    Officersutbildning för SO/GSS – anslagsfinansierat eller uppdragsutbildning
    Särskild officersutbildning för akademiker
    Breddad rekrytering enligt § 20 Officersförordningen
    Särskild utbildningsgång för flygförare (och eventuellt vissa nautiker)
    Anpassad officersutbildning för svensk medborgare med utländsk officersutbildning
    Aspirantutbildning, stridskraftsspecifik och gemensam
    Kompletterande officersutbildning för RO
   1 Myndighetsgemensam utredning Försvarsmakten och Försvarshögskolan, 2016-04-20.
   2 En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63).
   3
   Förordning (2015:613) om militär grundutbildning.
   Hemställan Bilaga 3
   Datum Beteckning
   2017-02-28 FM2016-10870:28
    
   Sida 3 (8)
    
    
    
   Flera vägar in som kan behöva starta senare är:
    Officersutbildning för officer anställd enl. 20 § så att denne kan anställas enligt 17 §
    Officersutbildning för akademiker med 90 hp krigsvetenskap som huvudämne
    Officersutbildning stegvis (t.ex. sommartid) för vissa akademiker
   Dessa flera vägar in kräver ytterligare beredning och för de två senare punkterna sannolikt 
   vissa förändringar i en eller flera förordningar.
   Försvarsmakten har av Försvarshögskolan beställt utveckling av högre officersprogram med 
   start höstterminen 2018 enligt följande:
    HOP 1 (1 år) leder till magisterexamen och ger behörighet till OF 3 nivån
    HOP 12 (2 år) leder till masterexamen som ger behörighet till OF 4 nivån
   För utbildningsstart från 2021 kommer Försvarsmakten att beställa HOP 2 (1 år) som kan 
   läsas för dem vilka tidigare genomfört HOP 1. HOP 2 leder till masterexamen och ger behö-
   righet till OF 4 nivån.
   Kompetensutveckling av medarbetare på högre befattningsnivåer är ett område som kommer 
   att systematiseras och tydliggöras ytterligare. Här pågår bland annat ett arbete att analysera 
   kompetensutvecklingsbehov på lång sikt.
   Akademiseringen av officersutbildningen (OP+HOP) syftar bland annat till att öka den gene-
   rella förmågan att bidra i professionens kunskapsutveckling. Detta är dock inte tillräckligt. 
   Försvarsmakten måste också ha dedikerad forsknings- och utvecklingsverksamhet. 
   3. Flera vägar in
   Försvarsmakten anser att huvuddelen av organisationens officerare även framöver måste ha en 
   gedigen militär kompetens i syfte att kunna ta ansvar för det kollektiva våldsmonopolet på 
   organisationens olika nivåer. För detta krävs en grund- alternativt aspirantutbildning, en 
   grundläggande officersutbildning, fortsatt kompetensutveckling och erfarenhetsuppbyggnad i 
   krigsförbanden samt för vissa en högre officersutbildning. Under ett antal år har Försvarsmak-
   ten grundrekryterat för få officerare denna väg framför allt beroende på för små utbildnings-
   volymer på den militära grundutbildningen, (MGU), (tidigare grundläggande militär utbild-
   ning, GMU). Försvarsmakten planerar och vidtar fortsatt åtgärder för en ökad volym office-
   rare denna s.k. huvudväg. Försvarsmakten ser dock att det föreligger osäkerheter i om det är 
   möjligt att täcka hela behovet av officerare på detta sätt och avser därför att från och med 
   2018 bredda rekryteringsunderlaget genom att tillhandahålla andra möjligheter att kvalificera 
   sig för en officersanställning: Dessa möjligheter, vilka benämns Fler vägar in (FVI), kommer 
   att riktas mot specifika grupper enligt nedan.
   Hemställan Bilaga 3
   Datum Beteckning
   2017-02-28 FM2016-10870:28
    
   Sida 4 (8)
    
    
    
   Figur 1 Officersprogrammet och alternativa vägar.
   Grunden i den valda metodiken är att definiera kraven för anställning som officer i enlighet 
   med Officersförordningen 17 § respektive 20 § i termer av krav på förmåga och övriga krav. 
   Kravställningen tar sin utgångspunkt i att alla officerare har en examen, på minst grundnivå, 
   som innehåller ett självständigt arbete. Utöver detta krävs bland annat relevant militärt kom-
   petens. 
   För att möjliggöra för individer att utveckla den kompetens som krävs för anställning avser 
   Försvarsmakten från och med 2018 erbjuda grundläggande officersutbildning i Försvarsmak-
   ten, officersprogrammet anpassat till särskilda krav, aspirantutbildning (AspU) inför officers-
   programmet samt särskild officersutbildning för officer anställd enligt 20 §.
   3.1. Försvarsmaktens officersutbildning
   Försvarsmaktens officersutbildning är en grundläggande officersutbildning i Försvarsmakten 
   enligt Officersförordningen4
   . Försvarsmaktens officersutbildning (OFFU) riktar sig till 
   svenska medborgare i allmänhet, till medborgare med utländsk officersutbildning samt till 
   individer som redan har någon associationsform med Försvarsmakten. Gemensamt för alla 
   grupper är att de måste ha relevant akademisk examen, som innehåller självständigt arbete, på 
   minst grundnivå (180 hp). 
   4 Andra grundläggande officersutbildningar i Försvarsmakten är Specialistofficersutbildning och Försvarsmak-
   tens Reservofficersutbildning
   Hemställan Bilaga 3
   Datum Beteckning
   2017-02-28 FM2016-10870:28
    
   Sida 5 (8)
    
    
    
   Exempel på grupper redan associerade med Försvarsmakten:
   a) Civila arbetstagare
   b) Erfarna kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl
   c) Erfarna kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande specialistofficerare
   d) Erfarna tidvis tjänstgörande officerare (reservofficerare)
   e) Hemvärnspersonal
   f) Frivillig personal
   g) Totalförsvarspliktig personal
   h) Officer anställd enligt 20 §
   OFFU anpassas till respektive individs behov i relation till kraven för anställning. Den sam-
   ordnas med befintlig grundutbildning och gruppbefälsutbildning och omfattar från ca 6 upp 
   till ca 18 månader. 
   OFFU inledande delar genomförs enligt Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
   och de fortsatta delarna av utbildningen genomförs enligt Officersförordning (2007:1268). 
   OFFU5
    planeras innehålla bland annat:
   a) Grundläggande militär utbildning
   b) Gruppbefälsutbildning
   c) Ledarskap 
   d) Kursen ”Officer i militära professionen”
   e) Krigsvetenskap 30 hp
   f) Förbandspraktik
   3.2. Officersprogrammet anpassat till särskilda krav
   Det är en anpassning för vissa officerskategorier (flygförare och vissa nautiker) där olika re-
   gelverk annars omöjliggör en rimlig utbildningstid. I korthet erbjuds individerna officerspro-
   grammet som uppdragsutbildning och anställning som yrkesofficer sker innan alla exa-
   mensmål har uppnåtts. Kompletterande utbildning så att resterande examensmål kan uppnås, 
   genomförs efter anställning.
   3.3. Aspirantutbildning inför officersprogrammet
   Konceptet Aspirantutbildning (AspU) syftar till att visa på en tydlig karriärväg mot officers-
   yrket för de som genomgått/genomgår gymnasium men inte militär grundutbildning. Denna 
   väg in till officersyrket innebär att ansökan sker direkt till officersprogrammet. Om den en-
   5
   För till exempel reservofficer med akademisk examen om 180 hp och officers tjänstegrad, kan OiF omfatta 
   kompletterande utbildning i främst Krigsvetenskap och Ledarskap, vilket inte ingått i reservofficersutbildningen 
   (bedömt sammanlagt ca 6 mån). För individ med akademisk examen men ingen militär utbildning, kan OiF inle-
   das med militär grundutbildning om minst GMU och gruppbefälsutbildning (bedömt ca 5 mån), följt av Ledar-
   skap och Krigsvetenskap 30 hp (bedömt ca 7 mån), följt av chefsutbildning och praktik (bedömt ca 6 mån).
   Hemställan Bilaga 3
   Datum Beteckning
   2017-02-28 FM2016-10870:28
    
   Sida 6 (8)
    
    
    
   skilde antas till officersprogrammet, utan att ha genomfört militär grundutbildning, genomförs 
   i stället en anpassad militär grundutbildning inriktad mot respektive stridskrafts behov, som 
   ”basår”. Den som antagits till AspU har en garanterad utbildningsplats vid officersprogram-
   met, förutsatt att utbildningen under ”basåret” genomförts med godkända resultat. 
   AspU förutsätter att Förordning (2015:613) om militär grundutbildning fortsatt kan tillämpas 
   för denna väg in till officersyrket.
   3.4. Tillgodoräknande av reell kompetens
   Försvarsmakten stödjer strävandena vid Försvarshögskolan att utveckla metoder för tillgodo-
   räknande av reell kompetens. Förhoppningen är att en framgångsrik tillgodoräknandeprocess t 
   ex medför att ett erfaret gruppbefäl eller specialistofficer inte behöver genomföra hela offi-
   cersprogrammet. Försvarsmaktens ambition är att detta ska kunna ske inom ramen för För-
   svarshögskolans ordinarie anslagsutbildning. 
   4. Högre officersutbildning
   Från 2018 kommer Försvarsmakten att beställa ett högre officersprogram (HOP) vid För-
   svarshögskolan för vidareutbildning av yrkesofficerare mot nivå major/örlogskapten och 
   överstelöjtnant/kommendörkapten. Utvecklingsarbetet av det nya högre officersprogrammet 
   sker gemensamt med Försvarshögskolan.
   Införandet av ett nytt högre officersprogram ger Försvarsmakten en bättre utbildad officerskår 
   för de framtida uppgifterna i krigsförband och högre staber. Det högre officersprogrammet 
   kan genomföras som en ett- (magister) eller tvåårig (master) utbildning och kan ske samlat 
   eller uppdelat. Detta ger Försvarsmakten ett flexiblare utbildningssystem för högre officersut-
   bildning än i dag och bättre möjligheter för flexiblare personalflöden. Genom möjligheten att 
   dela genomförandet av HOP kan krigsorganisationens behov av chefer och Försvarsmakten 
   behov av snabbare karriärvägar för att officerare tidigare ska kunna bli chefer, bättre tillgodo-
   ses.
   Genom införandet av HOP ges även förutsättningar för en utveckling av ämnena krigsveten-
   skap, militärteknik och ledarskap för att på sikt ge ökad förmåga att utveckla Försvarsmaktens 
   förband och förmågor baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
   HOP kommer att inriktas mot att utbilda blivande högre militära chefer vilka ska kunna lösa 
   uppgifter i både nationell och internationell kontext. 
   Införandet av högre officersprogram medför även att syften med ny högre officersutbildning 
   enligt utredningen ”framtidens officersutbildning” kan nås, nämligen att ”officersutbildningen 
   på avancerad nivå tidigareläggs för att kunna möta behovet av kunskap om högre ledningsni-
   våer samt för att öka antalet år officeren kan tjänstgöra på högre stabsbefattningar”.6
   6 Myndighetsgemensam utredning Försvarsmakten och Försvarshögskolan, 2016-04-20, s.58.
   Hemställan Bilaga 3
   Datum Beteckning
   2017-02-28 FM2016-10870:28
    
   Sida 7 (8)
    
    
    
   Möjligheten att genomföra det högre officersprogrammet delat (1+1 år) bedöms innebära att 
   yrkesofficerare vilka gör karriär i Försvarsmakten lättare kan kombinera t.ex. föräldraskap 
   med yrket. 
   Den totala utbildningstiden (OP+HOP) jämfört med officersutbildningen för NBO-officerare 
   kommer att minska, genom att utbildningstiden reduceras. Antalet officerare vilka idag utex-
   amineras från Försvarshögskolan efter SU och HSU är inte tillräckligt för att möta Försvars-
   maktens behov av högre officerare de kommande åren. Detta behov är demografiskt föranlett. 
   Antalet vilka utbildas vid högre officersprogram måste därför öka jämfört med dagens antal 
   yrkesofficerare som vidareutbildas.
   5. Systematik för utveckling av strategi och utbildning av För-
   svarsmaktens högre chefer
   Kompetensutveckling av Försvarsmaktens högre chefer är en strategisk fråga. Detta för att 
   bibehålla förmågan att utveckla, leda och styra verksamhet enligt uppdrag och strategiska mål 
   med hög kvalitet. 
   Försvarsmakten saknar dock en sammanhållen systematik och därmed övergripande styrning 
   för hur utveckling av strategi och utbildning av Försvarsmaktens högre chefer ska genomfö-
   ras. 
   Kompetensutveckling av chefer på högre nivåer är därför ett område som kommer att syste-
   matiseras och tydliggöras ytterligare. Ett arbete har påbörjats för att analysera kompetensut-
   vecklingsbehov på lång sikt utifrån Försvarsmaktens behov.
   6. Ett ökat antal disputerade officerare
   Akademiseringen av officersutbildningen (OP+HOP) syftar bland annat till att öka den gene-
   rella förmågan att bidra i professionens kunskapsutveckling. Detta är dock inte tillräckligt. 
   Försvarsmakten måste också ha dedikerad forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende 
   den militära professionen. 
   Utveckling av de ämnen som är centrala för utveckling av operativ förmåga – krigsvetenskap, 
   militärteknik och ledarskap – kräver en grund i både beprövad erfarenhet och vetenskap. För 
   detta krävs såväl officerare som tillägnar sig akademisk kompetens som civila akademiker 
   som kan bidra till den militära ämnesutvecklingen . 
   Försvarsmakten ska försörjas med disputerade officerare för såväl utbildning som kvalificerat 
   analys-, stabs- och utvecklingsarbete. I stort handlar det om befattningar som:
   a) Lärare vid Försvarsmaktens skolor,
   b) Utvecklingsofficer med fokus på taktisk nivå och forskare vid Försvarsmaktens skolor, 
   c) Stabsofficer, utredare, utvecklingsofficer och analytiker där doktorskompetens är nödvän-
   dig i HKV.
   Hemställan Bilaga 3
   Datum Beteckning
   2017-02-28 FM2016-10870:28
    
   Sida 8 (8)
    
    
    
   Försvarshögskolan och myndigheter under Försvarsdepartementet ska kunna försörjas med 
   disputerade officerare för såväl utbildnings-, utvecklings och forskningsbehov.
   Huvuddelen av de medarbetare i Försvarsmakten vilka erbjuds forskarutbildning bör utgöras 
   av officerare vilka utsetts av Försvarsmakten som industridoktorander, ett rimligt antal vilka 
   bereds plats bedöms årligen vara två till fyra personer. Det bör även finnas möjlighet för ett 
   antal officerare(bedömt ca upp till tre årligen) att genomföra forskarutbildningen genom För-
   svarshögskolans doktorandprogram. 
   Försvarsmaktens ambition är att från och med 2018 tillsätta tjänster för industridoktorander 
   vid de för ändamålet viktigaste skolorna inom Försvarsmakten.
  • By Panzar
   Tjenare!
    
   Tänkte kolla ifall det var några här inne som börjar OP 15 i höst?
   Kan ju vara kul att höra från andra innan!
    
   Ni som redan studerar/studerat där får gärna inflika med lite tips och råd ang. utbildningen, Samt vad som kan behövas tas med
    
   Mvh P.
×
×
 • Create New...