Jump to content

Recommended Posts

Detta kom ut lite under radarn i tisdags. Fick den av CMarinB i veckan. För mig, OR5 tidigare PB med en kandidatexamen från Chalmers innebär det 7 månader på Försvarshögskolan och sedan 6 månader på SSS för att bli färdig Fänrik. Jag tycker självklart det är fantastiskt att slippa tre år på karlberg och två år på SSS när jag redan har en relevant utbildning som nautiker. 

Vad tycker ni? 

 

1. Inledning
Utredningen ”Framtidens officersutbildning”1
ger förslag till ny officersutbildning i ljuset av 
officerens förändrade roll. Det framgår också i det betänkande som görs av 2015 års personal-
försörjningsutredning2
att rekryteringsbasen för officersförsörjning behöver breddas. 
Försvarsmakten sammanställer för närvarande, med utgångspunkt i utredningarna, en slutrap-
port innehållande en strategi för framtidens officersutbildning. I den strategiska systemsynen 
framgår hur rekryteringsbasen för officersförsörjningen kan breddas genom att flera vägar in 
till officersyrket öppnas, hur ett nytt högre officersprogram (HOP) ska se ut, hur en systema-
tik för utveckling av strategi och utbildning av Försvarsmaktens högre chefer (OF 4 och 
uppåt) ska utformas samt ett system för hur utvecklingen av forskarutbildning inom krigsve-
tenskap för kontinuerligt tjänstgörande officerare bör utvecklas.
Försvarsmakten utgår i detta arbete från att grundprinciperna för akademiseringen av officers-
utbildningen och inrättandet av Försvarshögskolan som en högskola under utbildningsdepar-
tementet fortsatt har giltighet. Försvarsmakten utgår vidare från att Officersprogrammet är 
huvudvägen för försörjningen av taktiska yrkesofficerare.
För genomförande av förändringarna i utbildningssystemet för taktiska yrkesofficerare finns 
ringa behov av förändringar i förordningar. För genomförande av aspirantutbildning bedömer 
Försvarsmakten dock att nuvarande GU-förordning3
fortsatt behöver nyttjas.
Försvarsmakten utgår från att Försvarshögskolan har tillräcklig kvalitet för att ansökan om 
utökad examensrättighet ska tillstyrkas av Universitetskanslersämbetet och medges av rege-
ringen. Det innebär att den tvååriga högre officersutbildningen kan genomföras på nivå mas-
ter.
2. Sammanfattning
Försvarsmakten operationaliserar utredningsarbetet ”framtidens officersutbildning” så att flera 
vägar in till officersyrket öppnas. Vägar in som öppnas är:
 Officersutbildning för SO/GSS – anslagsfinansierat eller uppdragsutbildning
 Särskild officersutbildning för akademiker
 Breddad rekrytering enligt § 20 Officersförordningen
 Särskild utbildningsgång för flygförare (och eventuellt vissa nautiker)
 Anpassad officersutbildning för svensk medborgare med utländsk officersutbildning
 Aspirantutbildning, stridskraftsspecifik och gemensam
 Kompletterande officersutbildning för RO
1 Myndighetsgemensam utredning Försvarsmakten och Försvarshögskolan, 2016-04-20.
2 En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63).
3
Förordning (2015:613) om militär grundutbildning.

Hemställan Bilaga 3
Datum Beteckning
2017-02-28 FM2016-10870:28
 
Sida 3 (8)
 
 
 
Flera vägar in som kan behöva starta senare är:
 Officersutbildning för officer anställd enl. 20 § så att denne kan anställas enligt 17 §
 Officersutbildning för akademiker med 90 hp krigsvetenskap som huvudämne
 Officersutbildning stegvis (t.ex. sommartid) för vissa akademiker
Dessa flera vägar in kräver ytterligare beredning och för de två senare punkterna sannolikt 
vissa förändringar i en eller flera förordningar.
Försvarsmakten har av Försvarshögskolan beställt utveckling av högre officersprogram med 
start höstterminen 2018 enligt följande:
 HOP 1 (1 år) leder till magisterexamen och ger behörighet till OF 3 nivån
 HOP 12 (2 år) leder till masterexamen som ger behörighet till OF 4 nivån
För utbildningsstart från 2021 kommer Försvarsmakten att beställa HOP 2 (1 år) som kan 
läsas för dem vilka tidigare genomfört HOP 1. HOP 2 leder till masterexamen och ger behö-
righet till OF 4 nivån.
Kompetensutveckling av medarbetare på högre befattningsnivåer är ett område som kommer 
att systematiseras och tydliggöras ytterligare. Här pågår bland annat ett arbete att analysera 
kompetensutvecklingsbehov på lång sikt.
Akademiseringen av officersutbildningen (OP+HOP) syftar bland annat till att öka den gene-
rella förmågan att bidra i professionens kunskapsutveckling. Detta är dock inte tillräckligt. 
Försvarsmakten måste också ha dedikerad forsknings- och utvecklingsverksamhet. 
3. Flera vägar in
Försvarsmakten anser att huvuddelen av organisationens officerare även framöver måste ha en 
gedigen militär kompetens i syfte att kunna ta ansvar för det kollektiva våldsmonopolet på 
organisationens olika nivåer. För detta krävs en grund- alternativt aspirantutbildning, en 
grundläggande officersutbildning, fortsatt kompetensutveckling och erfarenhetsuppbyggnad i 
krigsförbanden samt för vissa en högre officersutbildning. Under ett antal år har Försvarsmak-
ten grundrekryterat för få officerare denna väg framför allt beroende på för små utbildnings-
volymer på den militära grundutbildningen, (MGU), (tidigare grundläggande militär utbild-
ning, GMU). Försvarsmakten planerar och vidtar fortsatt åtgärder för en ökad volym office-
rare denna s.k. huvudväg. Försvarsmakten ser dock att det föreligger osäkerheter i om det är 
möjligt att täcka hela behovet av officerare på detta sätt och avser därför att från och med 
2018 bredda rekryteringsunderlaget genom att tillhandahålla andra möjligheter att kvalificera 
sig för en officersanställning: Dessa möjligheter, vilka benämns Fler vägar in (FVI), kommer 
att riktas mot specifika grupper enligt nedan.

Hemställan Bilaga 3
Datum Beteckning
2017-02-28 FM2016-10870:28
 
Sida 4 (8)
 
 
 
Figur 1 Officersprogrammet och alternativa vägar.
Grunden i den valda metodiken är att definiera kraven för anställning som officer i enlighet 
med Officersförordningen 17 § respektive 20 § i termer av krav på förmåga och övriga krav. 
Kravställningen tar sin utgångspunkt i att alla officerare har en examen, på minst grundnivå, 
som innehåller ett självständigt arbete. Utöver detta krävs bland annat relevant militärt kom-
petens. 
För att möjliggöra för individer att utveckla den kompetens som krävs för anställning avser 
Försvarsmakten från och med 2018 erbjuda grundläggande officersutbildning i Försvarsmak-
ten, officersprogrammet anpassat till särskilda krav, aspirantutbildning (AspU) inför officers-
programmet samt särskild officersutbildning för officer anställd enligt 20 §.
3.1. Försvarsmaktens officersutbildning
Försvarsmaktens officersutbildning är en grundläggande officersutbildning i Försvarsmakten 
enligt Officersförordningen4
. Försvarsmaktens officersutbildning (OFFU) riktar sig till 
svenska medborgare i allmänhet, till medborgare med utländsk officersutbildning samt till 
individer som redan har någon associationsform med Försvarsmakten. Gemensamt för alla 
grupper är att de måste ha relevant akademisk examen, som innehåller självständigt arbete, på 
minst grundnivå (180 hp). 
4 Andra grundläggande officersutbildningar i Försvarsmakten är Specialistofficersutbildning och Försvarsmak-
tens Reservofficersutbildning

Hemställan Bilaga 3
Datum Beteckning
2017-02-28 FM2016-10870:28
 
Sida 5 (8)
 
 
 
Exempel på grupper redan associerade med Försvarsmakten:
a) Civila arbetstagare
b) Erfarna kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl
c) Erfarna kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande specialistofficerare
d) Erfarna tidvis tjänstgörande officerare (reservofficerare)
e) Hemvärnspersonal
f) Frivillig personal
g) Totalförsvarspliktig personal
h) Officer anställd enligt 20 §
OFFU anpassas till respektive individs behov i relation till kraven för anställning. Den sam-
ordnas med befintlig grundutbildning och gruppbefälsutbildning och omfattar från ca 6 upp 
till ca 18 månader. 
OFFU inledande delar genomförs enligt Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
och de fortsatta delarna av utbildningen genomförs enligt Officersförordning (2007:1268). 
OFFU5
 planeras innehålla bland annat:
a) Grundläggande militär utbildning
b) Gruppbefälsutbildning
c) Ledarskap 
d) Kursen ”Officer i militära professionen”
e) Krigsvetenskap 30 hp
f) Förbandspraktik
3.2. Officersprogrammet anpassat till särskilda krav
Det är en anpassning för vissa officerskategorier (flygförare och vissa nautiker) där olika re-
gelverk annars omöjliggör en rimlig utbildningstid. I korthet erbjuds individerna officerspro-
grammet som uppdragsutbildning och anställning som yrkesofficer sker innan alla exa-
mensmål har uppnåtts. Kompletterande utbildning så att resterande examensmål kan uppnås, 
genomförs efter anställning.
3.3. Aspirantutbildning inför officersprogrammet
Konceptet Aspirantutbildning (AspU) syftar till att visa på en tydlig karriärväg mot officers-
yrket för de som genomgått/genomgår gymnasium men inte militär grundutbildning. Denna 
väg in till officersyrket innebär att ansökan sker direkt till officersprogrammet. Om den en-
5
För till exempel reservofficer med akademisk examen om 180 hp och officers tjänstegrad, kan OiF omfatta 
kompletterande utbildning i främst Krigsvetenskap och Ledarskap, vilket inte ingått i reservofficersutbildningen 
(bedömt sammanlagt ca 6 mån). För individ med akademisk examen men ingen militär utbildning, kan OiF inle-
das med militär grundutbildning om minst GMU och gruppbefälsutbildning (bedömt ca 5 mån), följt av Ledar-
skap och Krigsvetenskap 30 hp (bedömt ca 7 mån), följt av chefsutbildning och praktik (bedömt ca 6 mån).

Hemställan Bilaga 3
Datum Beteckning
2017-02-28 FM2016-10870:28
 
Sida 6 (8)
 
 
 
skilde antas till officersprogrammet, utan att ha genomfört militär grundutbildning, genomförs 
i stället en anpassad militär grundutbildning inriktad mot respektive stridskrafts behov, som 
”basår”. Den som antagits till AspU har en garanterad utbildningsplats vid officersprogram-
met, förutsatt att utbildningen under ”basåret” genomförts med godkända resultat. 
AspU förutsätter att Förordning (2015:613) om militär grundutbildning fortsatt kan tillämpas 
för denna väg in till officersyrket.
3.4. Tillgodoräknande av reell kompetens
Försvarsmakten stödjer strävandena vid Försvarshögskolan att utveckla metoder för tillgodo-
räknande av reell kompetens. Förhoppningen är att en framgångsrik tillgodoräknandeprocess t 
ex medför att ett erfaret gruppbefäl eller specialistofficer inte behöver genomföra hela offi-
cersprogrammet. Försvarsmaktens ambition är att detta ska kunna ske inom ramen för För-
svarshögskolans ordinarie anslagsutbildning. 
4. Högre officersutbildning
Från 2018 kommer Försvarsmakten att beställa ett högre officersprogram (HOP) vid För-
svarshögskolan för vidareutbildning av yrkesofficerare mot nivå major/örlogskapten och 
överstelöjtnant/kommendörkapten. Utvecklingsarbetet av det nya högre officersprogrammet 
sker gemensamt med Försvarshögskolan.
Införandet av ett nytt högre officersprogram ger Försvarsmakten en bättre utbildad officerskår 
för de framtida uppgifterna i krigsförband och högre staber. Det högre officersprogrammet 
kan genomföras som en ett- (magister) eller tvåårig (master) utbildning och kan ske samlat 
eller uppdelat. Detta ger Försvarsmakten ett flexiblare utbildningssystem för högre officersut-
bildning än i dag och bättre möjligheter för flexiblare personalflöden. Genom möjligheten att 
dela genomförandet av HOP kan krigsorganisationens behov av chefer och Försvarsmakten 
behov av snabbare karriärvägar för att officerare tidigare ska kunna bli chefer, bättre tillgodo-
ses.
Genom införandet av HOP ges även förutsättningar för en utveckling av ämnena krigsveten-
skap, militärteknik och ledarskap för att på sikt ge ökad förmåga att utveckla Försvarsmaktens 
förband och förmågor baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
HOP kommer att inriktas mot att utbilda blivande högre militära chefer vilka ska kunna lösa 
uppgifter i både nationell och internationell kontext. 
Införandet av högre officersprogram medför även att syften med ny högre officersutbildning 
enligt utredningen ”framtidens officersutbildning” kan nås, nämligen att ”officersutbildningen 
på avancerad nivå tidigareläggs för att kunna möta behovet av kunskap om högre ledningsni-
våer samt för att öka antalet år officeren kan tjänstgöra på högre stabsbefattningar”.6
6 Myndighetsgemensam utredning Försvarsmakten och Försvarshögskolan, 2016-04-20, s.58.

Hemställan Bilaga 3
Datum Beteckning
2017-02-28 FM2016-10870:28
 
Sida 7 (8)
 
 
 
Möjligheten att genomföra det högre officersprogrammet delat (1+1 år) bedöms innebära att 
yrkesofficerare vilka gör karriär i Försvarsmakten lättare kan kombinera t.ex. föräldraskap 
med yrket. 
Den totala utbildningstiden (OP+HOP) jämfört med officersutbildningen för NBO-officerare 
kommer att minska, genom att utbildningstiden reduceras. Antalet officerare vilka idag utex-
amineras från Försvarshögskolan efter SU och HSU är inte tillräckligt för att möta Försvars-
maktens behov av högre officerare de kommande åren. Detta behov är demografiskt föranlett. 
Antalet vilka utbildas vid högre officersprogram måste därför öka jämfört med dagens antal 
yrkesofficerare som vidareutbildas.
5. Systematik för utveckling av strategi och utbildning av För-
svarsmaktens högre chefer
Kompetensutveckling av Försvarsmaktens högre chefer är en strategisk fråga. Detta för att 
bibehålla förmågan att utveckla, leda och styra verksamhet enligt uppdrag och strategiska mål 
med hög kvalitet. 
Försvarsmakten saknar dock en sammanhållen systematik och därmed övergripande styrning 
för hur utveckling av strategi och utbildning av Försvarsmaktens högre chefer ska genomfö-
ras. 
Kompetensutveckling av chefer på högre nivåer är därför ett område som kommer att syste-
matiseras och tydliggöras ytterligare. Ett arbete har påbörjats för att analysera kompetensut-
vecklingsbehov på lång sikt utifrån Försvarsmaktens behov.
6. Ett ökat antal disputerade officerare
Akademiseringen av officersutbildningen (OP+HOP) syftar bland annat till att öka den gene-
rella förmågan att bidra i professionens kunskapsutveckling. Detta är dock inte tillräckligt. 
Försvarsmakten måste också ha dedikerad forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende 
den militära professionen. 
Utveckling av de ämnen som är centrala för utveckling av operativ förmåga – krigsvetenskap, 
militärteknik och ledarskap – kräver en grund i både beprövad erfarenhet och vetenskap. För 
detta krävs såväl officerare som tillägnar sig akademisk kompetens som civila akademiker 
som kan bidra till den militära ämnesutvecklingen . 
Försvarsmakten ska försörjas med disputerade officerare för såväl utbildning som kvalificerat 
analys-, stabs- och utvecklingsarbete. I stort handlar det om befattningar som:
a) Lärare vid Försvarsmaktens skolor,
b) Utvecklingsofficer med fokus på taktisk nivå och forskare vid Försvarsmaktens skolor, 
c) Stabsofficer, utredare, utvecklingsofficer och analytiker där doktorskompetens är nödvän-
dig i HKV.

Hemställan Bilaga 3
Datum Beteckning
2017-02-28 FM2016-10870:28
 
Sida 8 (8)
 
 
 
Försvarshögskolan och myndigheter under Försvarsdepartementet ska kunna försörjas med 
disputerade officerare för såväl utbildnings-, utvecklings och forskningsbehov.
Huvuddelen av de medarbetare i Försvarsmakten vilka erbjuds forskarutbildning bör utgöras 
av officerare vilka utsetts av Försvarsmakten som industridoktorander, ett rimligt antal vilka 
bereds plats bedöms årligen vara två till fyra personer. Det bör även finnas möjlighet för ett 
antal officerare(bedömt ca upp till tre årligen) att genomföra forskarutbildningen genom För-
svarshögskolans doktorandprogram. 
Försvarsmaktens ambition är att från och med 2018 tillsätta tjänster för industridoktorander 
vid de för ändamålet viktigaste skolorna inom Försvarsmakten.

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Även tidigare har det genomförts sk Anpassat officersprogram (AOP) där en civil examen har kompletterats med ett år (ish) på Karlberg. Det har varit behövligt framförallt för att tillgodose behovet av officerare med specifik kompetens (meteorologer, psykologer, mm).

Jag har ganska dystra erfarenheter från snabbutbildade officerare i vanlig linjeorganisation på förband och stab och jag är nog inte ensam om det. Det är inte bara luft som alstras under officersutbildningen. Civil utbildning kan i väldigt liten omfattning ersätta militär dito.
Ska man bli en vanlig officer (alltså inte en sk officer med särskild kompetens) så rekommenderar jag verkligen att gå vanligt officersprogram. Har man viss kunskap sedan innan så finns möjlighet att validera vissa kurser.

En kursare till mig avlade sin civilingenjörsexamen samtidigt som officersexamen. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By Pajjaspyro
   Hej, enkelt egentligen, jag vill in i försvaret igen, är dock intresserad av att plugga till officer isf. Men jag skulle då vara 30 när jag är klar. 
    
   Är 30 väldigt gammal som nyexaminerad officer? Vore tråkigt att känna att man ligger väldigt långt bakom i karriärsutvecklingskurvan.
  • By Panzar
   Tjenare!
    
   Tänkte kolla ifall det var några här inne som börjar OP 15 i höst?
   Kan ju vara kul att höra från andra innan!
    
   Ni som redan studerar/studerat där får gärna inflika med lite tips och råd ang. utbildningen, Samt vad som kan behövas tas med
    
   Mvh P.
  • By Muffy
   Hej!
    
   Har ett par frågor rörande Officersutbildningen.
   Jag har blivit antagen för nominering till Officersutbildningen i september 2017 och väntar nu på besked (i juni). Tänkte dock ändå lägga ut en fråga som jag antar kan vara svår att svara på. Nämligen hur goda chanser har jag att bli antagen? Jag har inte tidigare gjort GMU utan skall börja med detta, och mina GMU tester gav mig ett A med 8:7:8 hos psykologen. Går det att på något sätt gissa sig till hur pass goda chanser man har att bli antagen?
    
   En annan fråga. Om man nu blir antagen och det är dags för OP efter avslutad GMU. Hur ställer sig Försvarsmakten till bostad? Finns det krav att bo på Karlsberg eller kan man ha annan bostad (bor idag i Uppsala)? Finns det några bostadsbidrag/tillägg man kan söka om man har annan bostad än Karlsberg?
    
   Tack på förhand
   M
  • By f21
   Vad är det för prov man får göra innan Yoff?
  • By Lindeblad
   Ur "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan":
    
   3.2
   Urval
   Urval tillämpas när antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser.
    
   3.2.2
   Urval till Officersprogrammet
   Försvarshögskolan har i enlighet med 23 § högskoleförordningen, jämfört med
   5 kap. 5 § 2 st. förordningen för Försvarshögskolan, bestämt att följande urvalsgrunder ska gälla:
   betyg från militär tjänstgöring gymnasiebetyg och lämplighetsbedömning. En sammanvägning av dessa ligger till grund för urvalet till Officersprogrammet.
    
   Betyg från militär tjänstgöring
   Med betyg från militär tjänstgöring avses slutbetyg från militär grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär tjänstgöring. Preliminärt vits-ord/betyg utfärdat efter minst fem månaders tjänstgöring ska tas i beaktande vid inledande handläggning av ansökningar för sökande som innevarande år genomför
   militär grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär tjänstgöring. Det är dock endast det slutliga vitsordet/betyget som kan ligga till grund för antagningsbeslut. Observera att den sökande själv måste skicka in sina vitsord till Försvarshögskolan.
    
   Betygen indelas i intervaller i en fyrgradig skala (varje militärt betyg har tre positioner):
   Intervall 0
   - ≤ X 5 4 = 0
   Intervall 1
   X 5 5 - X 7 6 = 1
   Intervall 2
   X 7 7 - X 8 8 = 2
   Intervall 3
   X 8 9 - X 10 10=3
    
   Om betyget har värden som hamnar i fler än ett intervall, t.ex. X 8 6 eller X 6 9, indelas betyget i det intervall som medelvärdet av betyget ger. Exemplet X 8 6 ger medel-värdet 7 för båda positionerna och indelas således i intervall nr 2 och exemplet X 6 9 ger medelvärdet 7,5 för båda positionerna och indelas också i intervall nr 2.
    
   Gymnasiebetyg
   Gymnasiebetyg meritvärderas till värden mellan 0 och 20 enligt VHS bedömnings-handbok och resultatet blir en faktor i sammanvägningen.
    
   Lämplighetsbedömning
   Inför antagning till Officersprogrammet genomför Försvarshögskolan prov och tester som vidare underlag för att bedöma den sökandes förutsättningar att klara utbildningen och vederbörandes lämplighet för officersyrket. Dessa prov och tester utgör grund för bedömningen av lämpligheten. Bedömningen ger faktorn 0 eller 1.
    
   Sammanvägning och resultat av urval
   Urvalsfaktorerna från militär tjänstgöring, gymnasiebetyg och lämplighetsbedömning enligt ovan multipliceras. Alla sökande införs på en sammanställningslista. Vid lika poängtal på sammanställningslistan sker tilldelning av plats i följande ordning:
   1. Underrepresenterat kön - positiv särbehandling, se nedan.
   2. Den som sökt Officersprogrammet (eller motsvarande utbildning) flest gånger.
   3. Har två sökanden sökt lika många gånger tillämpas lottning.
    
   I enlighet med lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, högsko-leförordningen och Försvarshögskolans jämställdhetsplan tillämpas positiv särbehand-ling vid antagning av studerande till Officersprogrammet. Detta innebär att vid i övrigt likvärdiga meriter har underrepresenterat kön företräde, 7 kap. 12 § högskoleförord-ningen.
    
    
    
   Jag tycker personligen att det är ganska bra system men FHS har hamnat helt fel med faktorpoängen. Lämplighetsbedömningen borde tillexpempel ge en siffra mellan 0-4 eller liknande. VPL betyget borde även den ge upp till 4 eller mer så att inte gränsen hamnar mellan 8-8 och 8-9, skillnaden mellan dessa är i min mening väldigt liten mellan 7-7 är mkt lägre(jag fick sj 8-8 och är sur ). Tanken är god men gymnasiebetyget ges för stor betydelse, fast det var antagligen meningen. Finns det någon på forumet som har andra synpunkter?
    
   Styrman L
×
×
 • Create New...