Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'antagning'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Kasern - Militära Forum
  • Luckan -Allmänt militärt forum
  • Filmsalen - militär media
  • Pliktverket - mönstring, inryck och utbildning
  • Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer
  • Internationella insatser - Utlandstjänst
 • Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning
  • Vapenkassunen
  • Materielplatsen
  • SJÖ-farkoster
  • MARK-fordon
  • LUFT-farkoster
 • Soldathemmet - Icke militära Forum
  • Markan (off topic)
  • Dagrummet
  • Teknikenheten
  • Hinderbanan
 • Försvarsdepartementet
  • FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut
  • Krig och Konflikter Idag
  • Krigsarkivet
 • SoldFs Garnison
  • SoldF.com Forum
  • SoldF.com - informationssidan
 • Besök och gästforum
  • Öppet hus - Gästforum
  • Signalcenter - Nyheter från Försvarsmakten

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Website URL


Placering


Intressen


*Namn


Detaljer Grundutbildning


Övrig militär verksamhet

Found 3 results

 1. Detta kom ut lite under radarn i tisdags. Fick den av CMarinB i veckan. För mig, OR5 tidigare PB med en kandidatexamen från Chalmers innebär det 7 månader på Försvarshögskolan och sedan 6 månader på SSS för att bli färdig Fänrik. Jag tycker självklart det är fantastiskt att slippa tre år på karlberg och två år på SSS när jag redan har en relevant utbildning som nautiker. Vad tycker ni? 1. Inledning Utredningen ”Framtidens officersutbildning”1 ger förslag till ny officersutbildning i ljuset av officerens förändrade roll. Det framgår också i det betänkande som görs av 2015 års personal- försörjningsutredning2 att rekryteringsbasen för officersförsörjning behöver breddas. Försvarsmakten sammanställer för närvarande, med utgångspunkt i utredningarna, en slutrap- port innehållande en strategi för framtidens officersutbildning. I den strategiska systemsynen framgår hur rekryteringsbasen för officersförsörjningen kan breddas genom att flera vägar in till officersyrket öppnas, hur ett nytt högre officersprogram (HOP) ska se ut, hur en systema- tik för utveckling av strategi och utbildning av Försvarsmaktens högre chefer (OF 4 och uppåt) ska utformas samt ett system för hur utvecklingen av forskarutbildning inom krigsve- tenskap för kontinuerligt tjänstgörande officerare bör utvecklas. Försvarsmakten utgår i detta arbete från att grundprinciperna för akademiseringen av officers- utbildningen och inrättandet av Försvarshögskolan som en högskola under utbildningsdepar- tementet fortsatt har giltighet. Försvarsmakten utgår vidare från att Officersprogrammet är huvudvägen för försörjningen av taktiska yrkesofficerare. För genomförande av förändringarna i utbildningssystemet för taktiska yrkesofficerare finns ringa behov av förändringar i förordningar. För genomförande av aspirantutbildning bedömer Försvarsmakten dock att nuvarande GU-förordning3 fortsatt behöver nyttjas. Försvarsmakten utgår från att Försvarshögskolan har tillräcklig kvalitet för att ansökan om utökad examensrättighet ska tillstyrkas av Universitetskanslersämbetet och medges av rege- ringen. Det innebär att den tvååriga högre officersutbildningen kan genomföras på nivå mas- ter. 2. Sammanfattning Försvarsmakten operationaliserar utredningsarbetet ”framtidens officersutbildning” så att flera vägar in till officersyrket öppnas. Vägar in som öppnas är:  Officersutbildning för SO/GSS – anslagsfinansierat eller uppdragsutbildning  Särskild officersutbildning för akademiker  Breddad rekrytering enligt § 20 Officersförordningen  Särskild utbildningsgång för flygförare (och eventuellt vissa nautiker)  Anpassad officersutbildning för svensk medborgare med utländsk officersutbildning  Aspirantutbildning, stridskraftsspecifik och gemensam  Kompletterande officersutbildning för RO 1 Myndighetsgemensam utredning Försvarsmakten och Försvarshögskolan, 2016-04-20. 2 En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63). 3 Förordning (2015:613) om militär grundutbildning. Hemställan Bilaga 3 Datum Beteckning 2017-02-28 FM2016-10870:28 Sida 3 (8) Flera vägar in som kan behöva starta senare är:  Officersutbildning för officer anställd enl. 20 § så att denne kan anställas enligt 17 §  Officersutbildning för akademiker med 90 hp krigsvetenskap som huvudämne  Officersutbildning stegvis (t.ex. sommartid) för vissa akademiker Dessa flera vägar in kräver ytterligare beredning och för de två senare punkterna sannolikt vissa förändringar i en eller flera förordningar. Försvarsmakten har av Försvarshögskolan beställt utveckling av högre officersprogram med start höstterminen 2018 enligt följande:  HOP 1 (1 år) leder till magisterexamen och ger behörighet till OF 3 nivån  HOP 12 (2 år) leder till masterexamen som ger behörighet till OF 4 nivån För utbildningsstart från 2021 kommer Försvarsmakten att beställa HOP 2 (1 år) som kan läsas för dem vilka tidigare genomfört HOP 1. HOP 2 leder till masterexamen och ger behö- righet till OF 4 nivån. Kompetensutveckling av medarbetare på högre befattningsnivåer är ett område som kommer att systematiseras och tydliggöras ytterligare. Här pågår bland annat ett arbete att analysera kompetensutvecklingsbehov på lång sikt. Akademiseringen av officersutbildningen (OP+HOP) syftar bland annat till att öka den gene- rella förmågan att bidra i professionens kunskapsutveckling. Detta är dock inte tillräckligt. Försvarsmakten måste också ha dedikerad forsknings- och utvecklingsverksamhet. 3. Flera vägar in Försvarsmakten anser att huvuddelen av organisationens officerare även framöver måste ha en gedigen militär kompetens i syfte att kunna ta ansvar för det kollektiva våldsmonopolet på organisationens olika nivåer. För detta krävs en grund- alternativt aspirantutbildning, en grundläggande officersutbildning, fortsatt kompetensutveckling och erfarenhetsuppbyggnad i krigsförbanden samt för vissa en högre officersutbildning. Under ett antal år har Försvarsmak- ten grundrekryterat för få officerare denna väg framför allt beroende på för små utbildnings- volymer på den militära grundutbildningen, (MGU), (tidigare grundläggande militär utbild- ning, GMU). Försvarsmakten planerar och vidtar fortsatt åtgärder för en ökad volym office- rare denna s.k. huvudväg. Försvarsmakten ser dock att det föreligger osäkerheter i om det är möjligt att täcka hela behovet av officerare på detta sätt och avser därför att från och med 2018 bredda rekryteringsunderlaget genom att tillhandahålla andra möjligheter att kvalificera sig för en officersanställning: Dessa möjligheter, vilka benämns Fler vägar in (FVI), kommer att riktas mot specifika grupper enligt nedan. Hemställan Bilaga 3 Datum Beteckning 2017-02-28 FM2016-10870:28 Sida 4 (8) Figur 1 Officersprogrammet och alternativa vägar. Grunden i den valda metodiken är att definiera kraven för anställning som officer i enlighet med Officersförordningen 17 § respektive 20 § i termer av krav på förmåga och övriga krav. Kravställningen tar sin utgångspunkt i att alla officerare har en examen, på minst grundnivå, som innehåller ett självständigt arbete. Utöver detta krävs bland annat relevant militärt kom- petens. För att möjliggöra för individer att utveckla den kompetens som krävs för anställning avser Försvarsmakten från och med 2018 erbjuda grundläggande officersutbildning i Försvarsmak- ten, officersprogrammet anpassat till särskilda krav, aspirantutbildning (AspU) inför officers- programmet samt särskild officersutbildning för officer anställd enligt 20 §. 3.1. Försvarsmaktens officersutbildning Försvarsmaktens officersutbildning är en grundläggande officersutbildning i Försvarsmakten enligt Officersförordningen4 . Försvarsmaktens officersutbildning (OFFU) riktar sig till svenska medborgare i allmänhet, till medborgare med utländsk officersutbildning samt till individer som redan har någon associationsform med Försvarsmakten. Gemensamt för alla grupper är att de måste ha relevant akademisk examen, som innehåller självständigt arbete, på minst grundnivå (180 hp). 4 Andra grundläggande officersutbildningar i Försvarsmakten är Specialistofficersutbildning och Försvarsmak- tens Reservofficersutbildning Hemställan Bilaga 3 Datum Beteckning 2017-02-28 FM2016-10870:28 Sida 5 (8) Exempel på grupper redan associerade med Försvarsmakten: a) Civila arbetstagare b) Erfarna kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl c) Erfarna kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande specialistofficerare d) Erfarna tidvis tjänstgörande officerare (reservofficerare) e) Hemvärnspersonal f) Frivillig personal g) Totalförsvarspliktig personal h) Officer anställd enligt 20 § OFFU anpassas till respektive individs behov i relation till kraven för anställning. Den sam- ordnas med befintlig grundutbildning och gruppbefälsutbildning och omfattar från ca 6 upp till ca 18 månader. OFFU inledande delar genomförs enligt Förordning (2015:613) om militär grundutbildning och de fortsatta delarna av utbildningen genomförs enligt Officersförordning (2007:1268). OFFU5 planeras innehålla bland annat: a) Grundläggande militär utbildning b) Gruppbefälsutbildning c) Ledarskap d) Kursen ”Officer i militära professionen” e) Krigsvetenskap 30 hp f) Förbandspraktik 3.2. Officersprogrammet anpassat till särskilda krav Det är en anpassning för vissa officerskategorier (flygförare och vissa nautiker) där olika re- gelverk annars omöjliggör en rimlig utbildningstid. I korthet erbjuds individerna officerspro- grammet som uppdragsutbildning och anställning som yrkesofficer sker innan alla exa- mensmål har uppnåtts. Kompletterande utbildning så att resterande examensmål kan uppnås, genomförs efter anställning. 3.3. Aspirantutbildning inför officersprogrammet Konceptet Aspirantutbildning (AspU) syftar till att visa på en tydlig karriärväg mot officers- yrket för de som genomgått/genomgår gymnasium men inte militär grundutbildning. Denna väg in till officersyrket innebär att ansökan sker direkt till officersprogrammet. Om den en- 5 För till exempel reservofficer med akademisk examen om 180 hp och officers tjänstegrad, kan OiF omfatta kompletterande utbildning i främst Krigsvetenskap och Ledarskap, vilket inte ingått i reservofficersutbildningen (bedömt sammanlagt ca 6 mån). För individ med akademisk examen men ingen militär utbildning, kan OiF inle- das med militär grundutbildning om minst GMU och gruppbefälsutbildning (bedömt ca 5 mån), följt av Ledar- skap och Krigsvetenskap 30 hp (bedömt ca 7 mån), följt av chefsutbildning och praktik (bedömt ca 6 mån). Hemställan Bilaga 3 Datum Beteckning 2017-02-28 FM2016-10870:28 Sida 6 (8) skilde antas till officersprogrammet, utan att ha genomfört militär grundutbildning, genomförs i stället en anpassad militär grundutbildning inriktad mot respektive stridskrafts behov, som ”basår”. Den som antagits till AspU har en garanterad utbildningsplats vid officersprogram- met, förutsatt att utbildningen under ”basåret” genomförts med godkända resultat. AspU förutsätter att Förordning (2015:613) om militär grundutbildning fortsatt kan tillämpas för denna väg in till officersyrket. 3.4. Tillgodoräknande av reell kompetens Försvarsmakten stödjer strävandena vid Försvarshögskolan att utveckla metoder för tillgodo- räknande av reell kompetens. Förhoppningen är att en framgångsrik tillgodoräknandeprocess t ex medför att ett erfaret gruppbefäl eller specialistofficer inte behöver genomföra hela offi- cersprogrammet. Försvarsmaktens ambition är att detta ska kunna ske inom ramen för För- svarshögskolans ordinarie anslagsutbildning. 4. Högre officersutbildning Från 2018 kommer Försvarsmakten att beställa ett högre officersprogram (HOP) vid För- svarshögskolan för vidareutbildning av yrkesofficerare mot nivå major/örlogskapten och överstelöjtnant/kommendörkapten. Utvecklingsarbetet av det nya högre officersprogrammet sker gemensamt med Försvarshögskolan. Införandet av ett nytt högre officersprogram ger Försvarsmakten en bättre utbildad officerskår för de framtida uppgifterna i krigsförband och högre staber. Det högre officersprogrammet kan genomföras som en ett- (magister) eller tvåårig (master) utbildning och kan ske samlat eller uppdelat. Detta ger Försvarsmakten ett flexiblare utbildningssystem för högre officersut- bildning än i dag och bättre möjligheter för flexiblare personalflöden. Genom möjligheten att dela genomförandet av HOP kan krigsorganisationens behov av chefer och Försvarsmakten behov av snabbare karriärvägar för att officerare tidigare ska kunna bli chefer, bättre tillgodo- ses. Genom införandet av HOP ges även förutsättningar för en utveckling av ämnena krigsveten- skap, militärteknik och ledarskap för att på sikt ge ökad förmåga att utveckla Försvarsmaktens förband och förmågor baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. HOP kommer att inriktas mot att utbilda blivande högre militära chefer vilka ska kunna lösa uppgifter i både nationell och internationell kontext. Införandet av högre officersprogram medför även att syften med ny högre officersutbildning enligt utredningen ”framtidens officersutbildning” kan nås, nämligen att ”officersutbildningen på avancerad nivå tidigareläggs för att kunna möta behovet av kunskap om högre ledningsni- våer samt för att öka antalet år officeren kan tjänstgöra på högre stabsbefattningar”.6 6 Myndighetsgemensam utredning Försvarsmakten och Försvarshögskolan, 2016-04-20, s.58. Hemställan Bilaga 3 Datum Beteckning 2017-02-28 FM2016-10870:28 Sida 7 (8) Möjligheten att genomföra det högre officersprogrammet delat (1+1 år) bedöms innebära att yrkesofficerare vilka gör karriär i Försvarsmakten lättare kan kombinera t.ex. föräldraskap med yrket. Den totala utbildningstiden (OP+HOP) jämfört med officersutbildningen för NBO-officerare kommer att minska, genom att utbildningstiden reduceras. Antalet officerare vilka idag utex- amineras från Försvarshögskolan efter SU och HSU är inte tillräckligt för att möta Försvars- maktens behov av högre officerare de kommande åren. Detta behov är demografiskt föranlett. Antalet vilka utbildas vid högre officersprogram måste därför öka jämfört med dagens antal yrkesofficerare som vidareutbildas. 5. Systematik för utveckling av strategi och utbildning av För- svarsmaktens högre chefer Kompetensutveckling av Försvarsmaktens högre chefer är en strategisk fråga. Detta för att bibehålla förmågan att utveckla, leda och styra verksamhet enligt uppdrag och strategiska mål med hög kvalitet. Försvarsmakten saknar dock en sammanhållen systematik och därmed övergripande styrning för hur utveckling av strategi och utbildning av Försvarsmaktens högre chefer ska genomfö- ras. Kompetensutveckling av chefer på högre nivåer är därför ett område som kommer att syste- matiseras och tydliggöras ytterligare. Ett arbete har påbörjats för att analysera kompetensut- vecklingsbehov på lång sikt utifrån Försvarsmaktens behov. 6. Ett ökat antal disputerade officerare Akademiseringen av officersutbildningen (OP+HOP) syftar bland annat till att öka den gene- rella förmågan att bidra i professionens kunskapsutveckling. Detta är dock inte tillräckligt. Försvarsmakten måste också ha dedikerad forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende den militära professionen. Utveckling av de ämnen som är centrala för utveckling av operativ förmåga – krigsvetenskap, militärteknik och ledarskap – kräver en grund i både beprövad erfarenhet och vetenskap. För detta krävs såväl officerare som tillägnar sig akademisk kompetens som civila akademiker som kan bidra till den militära ämnesutvecklingen . Försvarsmakten ska försörjas med disputerade officerare för såväl utbildning som kvalificerat analys-, stabs- och utvecklingsarbete. I stort handlar det om befattningar som: a) Lärare vid Försvarsmaktens skolor, b) Utvecklingsofficer med fokus på taktisk nivå och forskare vid Försvarsmaktens skolor, c) Stabsofficer, utredare, utvecklingsofficer och analytiker där doktorskompetens är nödvän- dig i HKV. Hemställan Bilaga 3 Datum Beteckning 2017-02-28 FM2016-10870:28 Sida 8 (8) Försvarshögskolan och myndigheter under Försvarsdepartementet ska kunna försörjas med disputerade officerare för såväl utbildnings-, utvecklings och forskningsbehov. Huvuddelen av de medarbetare i Försvarsmakten vilka erbjuds forskarutbildning bör utgöras av officerare vilka utsetts av Försvarsmakten som industridoktorander, ett rimligt antal vilka bereds plats bedöms årligen vara två till fyra personer. Det bör även finnas möjlighet för ett antal officerare(bedömt ca upp till tre årligen) att genomföra forskarutbildningen genom För- svarshögskolans doktorandprogram. Försvarsmaktens ambition är att från och med 2018 tillsätta tjänster för industridoktorander vid de för ändamålet viktigaste skolorna inom Försvarsmakten.
 2. Hej, Det är så att FM inte vill ha tillbaka mig längre pga. En sak som har hänt när jag var civil. Om 5 år kan dom pröva mitt ärende igen. Så nu söker jag andra länder att tjänstegöra för. Någon som har några tips vart man kan söka? Jag har pratat med Us army rekryterare och dom tar emot mig bara jag har ett i-551 visum, ansökan är inskickad gällande visumet. Academi har jag skickat ansökan till med, dom skall återkomma till mig. Dom behövde kolla upp div saker. Franska främlingslegion är inget alternativ, dit vill jag inte. Konstigt att fm tar allvarligt på en sak när te.x us army inte verkar bry sig, dom blev bara glad när jag hörde av mig. Rekryteraren var väldigt trevlig och förstod min situation. Några mer tips vart man kan söka sig? Säkerhetsföretag går bra med, dock vill jag att dom är stridande.
 3. Hej kamrater! I denna tråd tänkte jag att vi skulle diskutera den kommande omgången av OP 2014. Antagning, intervjuer, tester, meritpoäng, inriktningar, själva utbildningen, you name it. Ett tag kvar så klart i och med att det är i september 2014 OP startar, men framförhållning som bekant aldrig fel. Om tråden på något sätt är felplacerad ber jag om ursäkt! Jag börjar: Det har pratats mycket om meritpoäng, och i forumen sägs det att 50 meritpoäng borde räcka för krigsvetenskaplig, och uppått 70 meritpoäng för nautisk. Dessutom har det sagts att det nästan är 500 sökande till 50 platser eller liknande nu under senaste omgången. Gällande meritpoängen kan jag meddela att så ej är fallet. Mailade FHS om detta, fick nyligen tillbaks detta: Fråga: Vad var meritpoängen för den "sist" antagna till profilerna krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk nu under senaste intagningen? Dvs. vilken meritpoäng krävdes för att bli antagen till profilerna krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk nu under senaste intagningen? VHS publicerar nämligen ingen statistik på detta. Svar: Meritpoäng Krigsvetenskaplig profil 30,4 Meritpoäng Nautisk profil 31,2 Det togs inte in någon till Militärteknisk profil pga för få sökande. Meritpoängen består av en summa av gymnasiebetyg, betyg från militär grundutbildning och lämplighetsbedömning. Se mer i FHS Antagningsordning https://www.fhs.se/sv/student/anmalan-och-antagning/antagningsordning/ Kan det verkligen stämma att det är så låga meritpoäng? Det räcker ju princip att ha fått 20 poäng från lämplighetsbedömningen, 10 poäng från värnplikt/GMU och bara ha godkända gymnasiebetyg för att bli antagen i så fall. Mailade även om detta: Fråga På den krigsvetenskapliga profilen finns det ju flera inriktningar. Sker intagning till varje inriktning baserat på meritpoäng, så att antagning till olika inriktningar kräver olika meritpoäng? Svar: Du lämnar önskemål om VFU-placering under första terminen och blir tilldelad VFU-placering i konkurrens med övriga kadetter. Det är meriterande om man har erfarenhet inom den VFU som man söker sig till. Meritpoängen som man konkurerar med är samma som vid antagningen till programmet/profilen samt ett tillägg om man är meriterad inom aktuell VFU. Det står lite på FHS hemsida https://www.fhs.se/sv/utbildning/officersprogrammet/vfu/#content Ett annat diskussionsämne har varit intervjuerna inför OP. Här sitter jag inte på mycket information, så om någon kan dela med sig vore det mycket uppskattat! Väl mött!
×
×
 • Create New...