Jump to content

Befäl friat för drunkningsolycka


Fk Satan

Recommended Posts

Ett militärt befäl frias av Högsta domstolen för en drunkningsolycka i Karlskrona i december 1999 då en värnpliktig från Alingsås drunknade. Befälet var åtalat för arbetsmiljöbrott.

Den värnpliktige drunknade under en övning där ett vattenhinder på en stridshinderbana skulle forceras.

 

Övningsledaren och den biträdande övningsledaren, två nyblivna kaptener, åtalades misstänkta för brott mot arbetsmiljölagen alternativt vållande till annans död. Enligt åklagaren borde övningsmomentet ha stoppats på grund av den höga vattennivån.

Båda åtalade friades av tingsrätten, men den ene dömdes av hovrätten för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och dagsböter. Han överklagade till HD, som på torsdagen friade honom. (TT)

Link to comment
Share on other sites

Ett militärt befäl frias av Högsta domstolen för en drunkningsolycka i Karlskrona i december 1999 då en värnpliktig från Alingsås drunknade. Befälet var åtalat för arbetsmiljöbrott.

Den värnpliktige drunknade under en övning där ett vattenhinder på en stridshinderbana skulle forceras.

 

Övningsledaren och den biträdande övningsledaren, två nyblivna kaptener, åtalades misstänkta för brott mot arbetsmiljölagen alternativt vållande till annans död. Enligt åklagaren borde övningsmomentet ha stoppats på grund av den höga vattennivån.

Båda åtalade friades av tingsrätten, men den ene dömdes av hovrätten för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och dagsböter. Han överklagade till HD, som på torsdagen friade honom. (TT)

va ju bra, hoppas jag?

 

"nyblivna kaptener"

Hmm... och det har vad med saken att göra? är det ett sätt för media att ge negativ klang eller?

Link to comment
Share on other sites

Guest Fågel Fenix
\\//

 

"nyblivna kaptener"

Hmm... och det har vad med saken att göra? är det ett sätt för media att ge negativ klang eller?

Kan nog vara så. Svensson har kanske ingen koll på graderna?

Kpt har ju ändå så ett antal års erfarenhet...

Link to comment
Share on other sites

Vad synd att HD friade. Jag känner folk som var med under övningen och själv var nära att drunkna. Vattenövergången borde inte ha genomförts. Jag går på Hovrättens linje.

 

/Fk Krook

Link to comment
Share on other sites

Jag har varit på platsen ett flertal gånger och är insatt i reglerna. Säkerhetskontrollanten ser personerna hela tiden, eftersom han inte såg några som höll på att drunkna så tror jag mer på honom. Det jag menade med anmälan var att efter ett drunkningstillbud så borde man ha rapporterat detta till övningsledningen. Om man nu inte gjorde detta så är man i mitt tycke medskyldigt om det händer nåt senare på hindret.

Link to comment
Share on other sites

Det må så vara avseende anmälan. Avseende att om man inte ser något så sker det inte, köper jag inte. Eftersom en man drunknade och flera andra var nära att göra det så var det ett säkerhetsproblem. Detta oavsett säkerhetskontrollant och dennes uppfattning.

Jag står dock fast vid övningsledningens ansvar i detta och jag finner mitt stöd i SäkI och de ändringar som gjorts där de senaste åren. Även om det uttryckligen inte stod i SäkI då det begav sig så är min uppfattning att det har funnits brister i säkerheten.

 

/Fk Krook

Link to comment
Share on other sites

Innan diskussionen spårar ur är det kanske bäst att läsa domen. Som service tillhandahåller jag de mest relevanta avsnitten:

 

Utdrag ur Högsta domstolens dom 2004-02-05 i mål nr B 4471-02

------------------

 

Oberoende av om de nyss berörda bestämmelserna i SäkI varit direkt tillämpliga eller ej, borde MJ vid ett närmare övervägande ha insett att hindret med hänsyn till de rådande förhållandena inte kunde passeras som planerat, utan att detta skulle strida mot i vart fall grunderna för dessa bestämmelser, vilka syftade till att förebygga vådahändelser som drunkningstillbud. Denna på felbedömning grundade underlåtenhet att iaktta en korrekt säkerhetsnivå och att ytterst låta hindret utgå för att undvika vådahändelser får anses ha varit en orsak till att AB drunknade i vattenhindret.

 

Fråga uppkommer då om det förelegat några sådana särskilda omständigheter som medför att MJs underlåtenhet inte är att hänföra till straffbar oaktsamhet.

 

--------------------

 

Det kan ifrågasättas om vattenhindret i den fasta utbildningsanordningen var inrättat på ett sådant sätt att det ens vid normalvattenstånd annat än undantagsvis var möjligt att genomföra enligt grunderna för gällande säkerhetsbestämmelser. Ansvaret för att vattenhindret kom att genomföras i enlighet med en på regementet utbildad praxis och delvis i strid med grunderna för säkerhetsbestämmelserna bör därför inte i första hand läggas på den för dagen utsedde övningsledaren för stridshinderbanan. Det kan också konstateras att de säkerhetsbestämmelser MJ förutsattes tillämpa var förhållandevis svårtolkade. I detta sammanhang kan noteras att de lokala säkerhetsbestämmelserna för stridshinderbanan genom en regementsorder förtydligades och skärptes kort efter olyckan. Dessutom beslutades därvid att vattenhindret inte längre skulle ingå i stridshinderbanan. Vid nu angivna förhållanden framstår MJs på felbedömning grundade underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra dödsolyckan inte som en oaktsamhet av det klandervärda slag som förutsätts för att han skall anses ha gjort sig skyldig till något av de brott som avses i 3 kap. 7–9 §§ brottsbalken (jfr NJA 1966 s. 70, 1980 s. 454 och 1991 s. 163). Han kan därför inte heller fällas till ansvar för arbetsmiljöbrott.

 

Åtalet mot MJ skall således ogillas.

 

Av ovanstående kan man dra följande slutsatser: Det åtalade befälet gjorde en felbedömning som ledde till den värnpliktiges död. Eftersom redan förekomsten av vattehindret var tveksam ur säkerhetssynpunkt och säkerhetsföreskrifterna var otydliga utgjorde befälets felbedömning emellertid inte straffbar oaktsamhet.

 

Även om det åtalade befälet således går fri kan man inte uppfatta domen på annat sätt än att ett tungt ansvar läggs på Försvarsmakten för det inträffade.

Link to comment
Share on other sites

Han dömdes för brott mot arbetsmiljölagen i HovR, om jag inte missminner mig. Läser man samtliga protokoll är det ett virrvarr med olika meningar. HovR använde bland annat riktlinjer av SäkI Badning. Men ingen av befälen tyckte det var den lämpliga delen att använda. Kn J var sent in i övningen enligt protokollet och hade inte uppfattat omfattningen av vad han iklädde sig för ansvar(jag tolkar delar av protokollet så) Såg inte att man hade definitivt avgjort att den vpl dog av drunkning, läkaren hade väl två uppfattningar om jag missminner mig. Finns flera fall där ansvariga befunnits brutit regler men friats på grund av att de inte kunde ha tillämpat dem. Säger inte att det var så i detta fallet men ser domslutet som att HD inte anser att Kn J har uppträtt så oaktsamt att han kan åläggas ansvar för någon av åtalspunkterna. Som ovan nämnts har väl skulden lagts på FM som helhet utan att peka ut enskild individ(anonym culpa).

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...