Jump to content
FurirJönsson

Skarv båt

Recommended Posts

Hej, jag undrar helt enkelt vad en skarv båt är för något.

Båtens riktiga namn vet jag inget om tyvärr. Har forumet mån info eller bild?

Ha're

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, FurirJönsson said:

Hej, jag undrar helt enkelt vad en skarv båt är för något.

Båtens riktiga namn vet jag inget om tyvärr. Har forumet mån info eller bild?

Ha're


En skarvbåt användes till att skarva kablar när man lade ut fasta mineringar.

Läs i nedanstående dokument.

Tidskrift i Sjöväsendet.
Kungliga Örlogsmannasällskapet Nr 9 1948 

https://docplayer.se/160329528-Kungl-orlogsmanna-sallskapet.html

Precis som vid vanlig banfällning kaslas dessa kabelvålar i sjön samtidigt med minan. Erforderlig kabelmängd rullar ut, varefter ett antal följebåtar enligt förut uppgjord plan uppsamla kablarna, taga borl kabelvålarna samt överlämna kabeltamparna --· om skarvning mm vid försök ej visar sig lämpligen kunna äga rum i följebåten till en skarvbåL Ett flertal skarvbåtar --i relation till mineringens storlek bör i allmänhet användas. En mingruppskabel t ex den i detta sammanhang lämpliga 8-led M/RDYT (oarmerad, gummimanllad, lätthanterlig) -av erforderlig längd samt med numrerade corer skall finnas utlagd och med yttre tampen ombord på varje skarvbåt. För att utnyttja möjligheterna att vinna tid böra som sagt flera skarvbålar användas. Det synes dessutom synnerligen önskvärt att den för närvarande under projektering i marinförvaltningen varande maskindrivna minarbetsbåten (eller någon liknande konstruktion) blir en vid minuthiggningsavdclningarna i erforderligt antal exemplar förekommande båt. Den synes bland annat lJöra utnyttjas som följebåt enligt ovan. Förutom en avsevärd personalbesparing torde den även relativt nuva-I·ande metod innebära en möjlighet till betydligt snabbare och uthålligare arbete några i detta sammanhang betydelsefulla faktorer. Även som skarvbåt synes den böra prövas enär dess stora manövrerbarhet och uthållighet relativt nu använda skarvbålar bl a erfordras för en snabb och säker utläggning av mingruppskablarna. Sjövärdighetenn tarvar dock speciell uppmärksamheL

Edited by vikingman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...