Jump to content

Försvarsmakten:Tillsammans för ökad motståndskraft


Recommended Posts

En kris eller storskalig konflikt i vårat närområde kan drabba hela samhället, vilket ställer stora krav på samordningen mellan landets myndigheter. Under två dagar träffades myndighetsföreträdare från de fyra nordligaste länen för att tillsammans diskutera beredskapen inför kriser så väl som om det värsta skulle inträffa.

Totalförsvarsdagarna är ett återkommande initiativ samordnat av Militärregion Nord samt Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland samt Västernorrland. Bland deltagarna finns även representanter från Polisen, Kustbevakningen samt kommunerna i de berörda länen.

Dagarna som hölls i Umeå invigdes med välkomnande av Magdalena Andersson, landshövding för Västerbottens län, där hon tryckte på vikten av samarbetet genom den tidigare framtagna regionala grundsynen och inkluderingen av näringslivet och organisationer i arbetet.

Genom föreläsningar varvat med workshops gavs deltagarna inblick i verksamheten inom de olika nivåerna samt möjligheten att diskutera möjliga åtgärdspunkter för att sätta den tidigare planeringen och grundsynen i praktik.

Från planering till genomförande

Från försvarsmaktens sida låg tyngdpunkten på att förklara den militära verksamheten i nuläget och framtiden, kopplade dels till kraven som ställs från omvärldsutvecklingen och säkerhetsläget men även möjligheterna skapade av återinförandet av värnplikten. Vidare belystes hur långt detta civil-militära arbetet har kommit sedan starten 2013, och hur viktigt det är att alla aktörer inkluderas för att planering ska kunna övergå i reell verksamhet och samövning.
— De här dagarna betyder väldigt mycket. Här har vi ett forum där vi kan samla alla och nå ut med vår information om totalförsvarsplaneringen, militärt försvar tillsammans med civilt försvar. Det är mycket viktigt att vi har kommunerna med oss här. Där vi är idag i försvarsplaneringen riktas mycket mot regional nivå, men till syvende och sist när ett förband ska arbeta, så gör de det i samarbete med en kommun. Kommunerna har ökat sitt deltagande de senaste åren, vilket är mycket bra. De sitter på viktiga resurser och är jätteviktiga för oss när det kommer till genomförande, säger Kenneth Larsson från Militärregion Nord.

Lars-Åke Wallin från Östersunds kommun instämmer med Kenneths bild om vikten i sammarbetet mellan alla nivåer och att gå vidare från tidigare planering.
— Det här är ett bra sätt att träffa de andra samverkansaktörerna. Nu är det viktigt att vi kan gå mot nästa steg, att hitta mer konkreta lösningar och få lite verkstad av det arbetet vi ska göra. Det är på vår nivå samhällets grundtrygghet ligger. Vi måste kunna säkerställa att samhället fungerar, samtidigt som vi ska kunna leverera det som förväntas av oss gemtemot Försvarsmakten i ett totalförsvarsperspektiv. Vi går framåt från den regionala grundsynen mot konkreta lösningar. Vi har fortfarande en lång bit att gå, men vi är på god väg, säger han.  

Omvärlden ställer kraven

Tillsammans skapade föreläsarna en bra bild av det säkerhetsläge vi befinner oss i samt de åtaganden som ligger framför oss för att skapa ett motståndskraftigt totalförsvar. Harri Varhama från det finska Regionsförvaltningsverket förklarade Finlands hotbild och totalförsvarsarbete, något som stämde väl överrens med den svenska bilden som Jan Hyllander från Regeringskansliet presenterade.
— Det globala säkerhetsläget präglas idag av instabilitet och oförutsägbarhet och det säkerhetspolitiska och militärstrategiska läget har försämrats i Europa vilket ställer krav på en beredskap och motståndskraft i hela samhället.  En stor konflikt kan inte uteslutas och måste därför förberedas för. Ett krig kommer att ställa stora krav, vilka vi ska vara förberedda på, säger Jan.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...