Jump to content

Svärdsorden + tapperhet i fält/till sjöss


Recommended Posts

Länge sedan jag var inne på SoldF och är lite förvånad över att ingen plockat upp att de svenska riddarordnarna (Serafmer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaorden) ska återinföras för svenska medborgare. Anställda i Försvarsmakten kommer således att kunna få Svärdsorden igen, som mellan 1748-1974. I översynen ligger regeringsmedaljerna och dit räknas Medaljen för tapperhet i fält/till sjöss i guld och silver (GMtf SMtf GMts SMts).

 

Gången är att Riksdagens Konstitutionsutskott i våras ett betänkande har föreslagit att riksdagen ska besluta ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning som ska utreda hur (inte om) de svenska riddarordnarna ska återinföras, som ett resultat av en bred uppgörelse mellan partierna. Riksdagen har fattat ett sådant beslut och en parlamentarisk utredning ska tillsättas av regeringen. En parlamentarisk utredning arbetar ca ett-två år, därefter lämnas utredningen till regeringen, som skickar utredningen på remiss till olika instanser i samhället. Utifrån utredningen och remissvaren skriver regeringen en proposition till riksdagen där man fastställer förändringarna. Sammantaget - om allt går väl, så kommer de första utdelningarna att ske om ca 3-5 år. 

Svärdsorden fungerade i princip så tidigare att officerare fick någon av de fem ordensklasserna, underofficerare fick Svärdstecknet och underbefäl/manskap Svärdsmedaljen i silver. Fördelningen hänger samman med hur ordnar förlänas internationellt: där får i princip generaler storkors och riddarkors går till OF 1-3 och jag gissar att det i Sverige skulle inkludera specialistofficerare.

Det fanns ett antal klasser som förlänades då Sverige var i krig, Riddare med stora korset av 1 och 2 klass samt Svärdsordens krigskors i guld, silver och brons som infördes 1952 men aldrig förlänades. 


Hur skulle du vilja se att Svärdsorden förlänades, på vilka grunder? Finns det någon idag levande svensk som skulle vara värd RmstkSO 1 eller 2 klass?

 

Edited by jonar242
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Den enda tanken jag spontant har är väl att det är lika fånigt att differentiera ordnar (och andra utmärkelser) pga utbildning som det är att ta bort dom för svenska medborgare. Särskilt om det har med tapperhet att göra.

Link to comment
Share on other sites

Personligen tycker jag att den ska vara den högsta utmärkelsen som en krigsman kan få för mod och tapperhet i krig och krigsliknande tillstånd. Typ "beyond and above the call of duty" likt Medal of Honor. Förhoppningsvis ingen gratulationsmedalj som ges till höga höns eller tackgåva till utländska besökare.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
On 12/24/2019 at 1:32 AM, dxl said:

Den enda tanken jag spontant har är väl att det är lika fånigt att differentiera ordnar (och andra utmärkelser) pga utbildning som det är att ta bort dom för svenska medborgare. Särskilt om det har med tapperhet att göra.

Det är inte kopplat till utbildning, snarare till ansvar och tjänsteställning (vilket iofs delvis samvarierar med utbildning) - storkors visar att du har haft en av statens främste ämbeten, var i Sverige i princip förbehållet generalspersoner och motsvarande, ex. generaldirektörer; kommendör 1 klass/storofficer insats motsvarande överste, kommendör av orden insats motsvarande överstelöjtnant och nedåt genom.
Systemet med femklassiga ordnar är spritt Europa och stora delar av resten av världen och bygger på denna tanke - om vi sedan 1975 avviker i förhållande till resten av världen, så är det väl onödigt att nu skapa ett svenskt system som kör ner i andra diket och avviker igen..?

Edited by jonar242
Link to comment
Share on other sites

On 12/24/2019 at 9:03 PM, Harzdorf said:

Personligen tycker jag att den ska vara den högsta utmärkelsen som en krigsman kan få för mod och tapperhet i krig och krigsliknande tillstånd. Typ "beyond and above the call of duty" likt Medal of Honor. Förhoppningsvis ingen gratulationsmedalj som ges till höga höns eller tackgåva till utländska besökare.

Utredningsdirektiven slår fast att det inte ska vara automatik, utan förtjänst, som är vägledande för ett reformerat belöningssystem. Om civila får Nordstjärneorden och Vasaorden för särskilda förtjänster, så är det rimligt att militärer får Svärdsorden för särskilda förtjänster utan krig/krigsliknande tillstånd, men jag tror alla är eniga om att krig/krigsliknande tillstånd kräver särskilda utmärkelser. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
On 1/16/2020 at 10:11 PM, Chassi said:

Sverige är ju redan som det är väldigt frikostiga med medaljer och medaljering så om vi ska behålla någon anständighet så krävs nog att det är lite styrsel i det hela och inte "bara för att".

I överenskommelsen mellan partierna i riksdagen, som ledde fram till https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/11/dir.-201976/

så betonar man förtjänstaspekten, det ska inte gå med automatik. Det finns väldigt många medaljer i Försvarsmakten och många försvarsmaktsanknutna medaljer: om Svärdsorden införs för anställda militärer, Nordstjärneorden för civil Försvarsmaktspersonal o.s.v., så tror jag de flesta inser att behovet av den flora av medaljer vi har idag faller.

Edited by jonar242
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Hur går det med den här utredningen? Den ska väl presenteras snart har jag för mig.

 

Hoppas att de har vett att återuppväcka gamla anrika utmärkelser (tänk de Hamilton fick i böckerna). FM senaste medaljer är ju helt fantasilösa. 

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, HA60 said:

Hur går det med den här utredningen? Den ska väl presenteras snart har jag för mig.

 

Hoppas att de har vett att återuppväcka gamla anrika utmärkelser (tänk de Hamilton fick i böckerna). FM senaste medaljer är ju helt fantasilösa. 

Utredningen skulle presenteras 15 juni men har fått förlängt till 15 september (nedan), därefter ska utredningen ut på remiss, utredning och remissvar är grund för en proposition till riksdagen, riksdagen fattar beslut, därefter genomförande om allt går enligt intention. tillaggsdirektiv-till-fortjanstutredning

Edited by jonar242
Link to comment
Share on other sites

Tack för besked! Vad jag förstår så ingår även FM medaljer i utredningen? Då får man hoppas att de skalar ner ordentligt på den militära sidan och ersätter med ett fåtal ordnar med faktiskt tyngd.

Link to comment
Share on other sites

On 6/9/2021 at 7:11 PM, Chassi said:

Finns för mycket medaljer i försvarsmakten, sverige är extremt frokostiga med utmärkelser i militära kretsar.

Däremot i den civila sfären så borde fler utmärkas.

Det där håller jag verkligen inte med om. Jämför man svenska militärers medaljrad gentemot t.ex amerikaner så är vi väldigt snåla. Jag tycker däremot att vi har för många participation trophys och för få medaljer som indikerar viktiga händelser, skicklighet eller stordåd. Exempelvis en motsvarighet till amerikanska CIB tycker jag har sin plats.

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Kilo3 said:

Det där håller jag verkligen inte med om. Jämför man svenska militärers medaljrad gentemot t.ex amerikaner så är vi väldigt snåla. Jag tycker däremot att vi har för många participation trophys och för få medaljer som indikerar viktiga händelser, skicklighet eller stordåd. Exempelvis en motsvarighet till amerikanska CIB tycker jag har sin plats.

Varje förband eller frivilligorganisation har ju medaljer i överflöd, man får medalj för att man varit anställd soldat och "gjort" sitt jobb under några år, hemvärnet har massor av medaljer.
Minnesmedaljer i överflöd eftersom vi har så många avvecklingar.
Är du en duktig skytt så kan du få diverse skyttemedaljer/märken.

USA i största allmänhet tycker jag inte är någon bra förebild, egentligen.

Men annars håller jag med dig.

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr har ju skyttemedaljerna och andra yrkesfärdighetstecken i praktiken avskaffats eftersom de inte får bäras samtidigt med medaljer i band. Det räcker med att bära värnpliktsmedaljen så är de andra bannlysta. 

 

USA har nästan helt urvattnat betydelsen av medaljer, utom möjligtvis Medal of Honor och en handfull andra. Ser man istället på England så har de lyckats behålla statusen. Ser du en britt med medalj så vet du att han/hon utmärkt sig. 

Link to comment
Share on other sites

On 6/11/2021 at 9:19 AM, HA60 said:

Tack för besked! Vad jag förstår så ingår även FM medaljer i utredningen? Då får man hoppas att de skalar ner ordentligt på den militära sidan och ersätter med ett fåtal ordnar med faktiskt tyngd.

Det finns en lång rad medaljer som utvecklats som ersatz för de kungl. svenska riddarordarna både militärt och civilt - tror de flesta inser att om ordnarna återinförs för svenskar, så kommer det att leda till ett minskat användande av medaljer över tid, eftersom ordnarna är ett finare alternativ.

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, jonar242 said:

Det finns en lång rad medaljer som utvecklats som ersatz för de kungl. svenska riddarordarna både militärt och civilt - tror de flesta inser att om ordnarna återinförs för svenskar, så kommer det att leda till ett minskat användande av medaljer över tid, eftersom ordnarna är ett finare alternativ.

Finns väl inget som säger att du inte kan bära ordnarna och medaljer samtidigt, som det var förut.
Om inte det nu blir en hierarkisk begränsning vad gäller bärandet.

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Chassi said:

Finns väl inget som säger att du inte kan bära ordnarna och medaljer samtidigt, som det var förut.
Om inte det nu blir en hierarkisk begränsning vad gäller bärandet.

Jo, absolut, det är inte en fråga: ordnar och medaljer har alltid och kommer alltid att kunna bäras tillsammans.
Det jag menade var utdelandet: signalvärdet av att få en orden är tyngre än att få en medalj. Sedan 1975 har det instiftats både civila och militära medaljer som utdelats av myndigheter och organisationer för att försöka fylla hålet när inte Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden delats ut. Om/när dessa ordnar delas ut så minskar efterfrågan på dessa medaljer.
 

Ett civilt exempel skulle kunna vara Näringslivsmedaljen, som är en ganska uppenbar ersatz för högre klasser av Vasaorden för näringslivet. Hade Vasaorden löpande delats ut, så tror jag inte medaljen hade instiftats. Om Vasaorden delas ut igen så kommer den att vara tyngre än medaljen, och intresset för medaljen kommer sannolikt att minska. Medaljen kommer kanske att vara kvar ändå, men är exempel på att ordnarnas införande redan i sig får konsekvenser för befintliga medaljer. Sedan är

frågan hur mycket statsmakterna utöver det vill driva på en minskning av medaljfloran som expanderat påtagligt sedan 1975.

Edited by jonar242
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, jonar242 said:

Det jag menade var utdelandet: signalvärdet av att få en orden är tyngre än att få en medalj. Sedan 1975 har det instiftats både civila och militära medaljer som utdelats av myndigheter och organisationer för att försöka fylla hålet när inte Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden delats ut. Om/när dessa ordnar delas ut så minskar efterfrågan på dessa medaljer.

 

Jag är skeptisk. Tror inte att någon självmant skär ner på sina egna medaljer för att ordnarna kommer tillbaka. Mentaliteten är ju mer desto bättre. Man vill ju inte vara den som frivilligt avskaffat sina medaljer om andra organisationer väljer att behålla sina. 

 

Om vi ska få kvalitet istället för kvantitet så måste staten milt sätta ned foten och säga: vi har ett nytt system med högstatusutmärkelser som tillgodoser myndigheternas behov, därför kan era gamla medaljer upphöra. Det kommer att knotas men om alla behandlas lika kommer det kommer accepteras och vara en självklarhet inom några år.

 

Nu tänker jag alltså i första hand på "högre" utmärkelser av typen förtjänstmedalj. FM kommer givetvis att behöva behålla mer specialiserade medaljer och annat. 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 2 weeks later...
 • Forumsledning
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Medaljen i guld eller silver för tapperhet i fält/till sjöss (GM/SMtf/ts) är avsedd att utdelas när Sverige är i krig med annan stat. Det gör att den inte kunnat utdelas för FN/NATO/EU-missioner m.m. (Ja, vid den senaste utdelningen 1915 så frångick man egentligen bestämmelserna.)

 

Ett exempel finns ju från Kongo med Stålnacke, där man valde Vasamedaljen(!) i brist på annat, eftersom tapperhetsmedalj inte kunde komma ifråga.

 

En justering av Svärdsordens Krigskors till Svärdsordens Militärkors som tapperhetsutmärkelse är utredningens lösning.

 

Kort om den fortsatta processen: utredningen har gått på remiss, remissvaren skulle vara inne senast före jul (https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-av-sou-202174-ett-modernt-beloningssystem-de-allmanna-flaggdagarna-och-redovisningen-av-anslaget-till-hovet/). Nu ligger bollen hos regeringen och Justitiedepartementet: väga in remissvarens synpunkter för att lägga fram antingen en proposition till riksdagen eller en departementsskrivelse. Utrednings sikte var genomförande 1/1 2023 och den tidsplanen håller om regeringen agerar före valet.

Link to comment
Share on other sites

https://www.regeringen.se/48e4cb/contentassets/797a51e262134dd18a787777918221a0/propositionsfoteckning-varen-2022.pdf Nr. 41. Det ser ut att bli en proposition till riksdagen senast 19/4. Det gör att det är möjligt att riksdagen hinner fatta beslut före valet i höst: kanske ovanstående tidsplan håller.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Så, nu är Belöningsreformen sjösatt efter ett extra ordinarie ordenskapitel igår, som fattade de sista formella besluten.

https://www.kungahuset.se/arkiv/nyheter/2023-02-15-kungen-holl-extraordinarie-ordenskapitel

vilket leder till att svenska militärer åter kan föreslås för utmärkelser inom Kungl. Svärdsorden, medan civilanställda inom FM kan få Nordstjärneorden.

https://www.kungahuset.se/kungl.-hovstaterna/kungl.-majts-orden#h-Lamnainforslag

Det är bara att sätta igång och skicka in förslag...

Edited by jonar242
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...