Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten:Gender: Att tillgodose hela den maliska befolkningens skyddsbehov

Recommended Posts

En av de främsta uppgifterna för FN-styrkan Minusma är att skydda civilbefolkningen. Ulrika är genderrådgivare till den militära styrkechefen. Hon stödjer den militära operationsplaneringen med genderperspektivet för att uppfylla mandatet att tillgodose kvinnors, mäns, flickors och pojkars olika skyddsbehov.

Sverige har sedan 2016 haft en genderrådgivare placerad på FN-högkvarterets militära stab i Bamako. Ulrika är den tredje svenska stabsofficeren i ordningen med den befattningen. Generalmajor Jean-Paul Deconick är den militära styrkechefen.

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet ålägger samtliga medlemsländer i FN att implementera ett genderperspektiv i arbetet med fred och säkerhet. För Sverige gäller det såväl nationellt som internationellt.

— Jag är med i operationsplaneringar där jag ger råd om hur genderperspektivet ska tillvaratas i operationsplaneringen. Jag stödjer också i utbildningen av FN-styrkan i gender, säger Ulrika.
— Kvinnor och män, flickor och pojkar, kan ha väldigt olika skyddsbehov i den här konflikten och beroende på var i Mali du befinner dig. Först när vi förstår de olika skyddsbehoven är det också möjligt att ge rätt skydd och säkerhet till hela den maliska befolkningen.

Minusma stödjer de nationella säkerhetsstyrkorna i skydd av civilbefolkningen. I och med Malis olika kulturer bland de olika folkgrupperna är också män och kvinnors ställning i samhället något som kan variera från en stad till en annan.

— Vi i Minusma ska stödja de maliska säkerhetsstyrkorna att svara för säkerheten i Mali. Det är deras ansvar. Då behövs kunskap om män och kvinnors olika förutsättningar till skydd när vi i FN planerar för militära operationer. För enheter på marken handlar det om att vara medveten och öppen för de här olika förutsättningarna och hur de förändras i de olika kulturella sammanhangen i mötet med kvinnor och män i Mali. Det är en del av den utbildning i gender som jag stödjer med.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×