Jump to content

Motorfordonsförsäkring hos If upphör 31 december 2013 (FM2013-1651:1)


Recommended Posts

Motorfordonsförsäkring hos If upphör 31 december 2013 (FM2013-1651:1)

 

Bakgrund

Försvarsmakten har sedan tidigare tecknat motorfordonsförsäkring hos If.

Motorfordonsförsäkringen tecknades av två huvudsakliga skäl, 1) erbjuda försäkringsskydd vid resa med egen bil till och från tjänstgöring, samt 2) erbjuda försäkringsskydd vid nyttjande av egen bil i tjänsten.

 

Information

Det försäkringsskydd som hemvärnsmän och avtalspersonal ska erhålla regleras författningsmässigt. Det anges i 6 § förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd att hemvärnsmän och frivilliga/avtalspersonal omfattas av statligt personskadeskydd. Vidare omfattas de av lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. De har även samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som totalförsvarspliktiga har enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Några andra försäkringar har Försvarsmakten inte rätt att teckna.

 

Av 5 § förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering framgår att myndighet inte hos enskilt försäkringsföretag får teckna försäkring för skador som staten ska ersätta.

 

Uppsägningen av motorfordonsförsäkring innebär att hemvärnsmän vid resa till och från tjänstgöring inte längre har sitt fordon försäkrat genom den tidigare motorfordonsförsäkringen.

 

Avtalspersonal har genom sitt medlemskap i frivillig försvarsorganisation alltjämt

motorfordonsförsäkring.

 

Förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän samt förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga ger endast möjlighet att ersätta resa till och från tjänstgöring. Det är

inte möjligt att ersätta användande av privat bil i tjänsten. I tjänsten får således inte privatägda

bilar nyttjas.

 

 

Har väntat på avtryckaren några veckor, dvs sedan innan jul. Men ingen har lyft just denna fråga här på soldf. Nu är kanske tiden mogen att lyfta denna fråga och hur detta har landat in runt om i landet.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har sett att Bilkåren, med referens till denna förändring, ett tag krävde att Hv-soldater (som inte var Friv-personal) skulle bli medlemmar i Bilkåren.

 

Nu vid senaste kontrollen så märker jag att de har ändrat till att det är den som söker som privatperson som inte omfattas av försäkringsskyddet som ska gå med i Bilkåren.

 

Det här med försäkringar verkar fortsätta att sätta griller i huvudet på folk...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Har sett att Bilkåren, med referens till denna förändring, ett tag krävde att Hv-soldater (som inte var Friv-personal) skulle bli medlemmar i Bilkåren.

 

Nu vid senaste kontrollen så märker jag att de har ändrat till att det är den som söker som privatperson som inte omfattas av försäkringsskyddet som ska gå med i Bilkåren.

 

Det här med försäkringar verkar fortsätta att sätta griller i huvudet på folk...

Hemvärnsman eller annan av Försvarsmaktens personal som deltar i frivillig försvarsutbildning tjänstgör då inte i Försvarsmakten. Tjänstgjorde man i Försvarsmakten skulle man vara berättigad till författningsreglerade förmåner, dvs få dagpenning. När man inte tjänstgör i Försvarsmakten så omfattas man inte av försäkringsskyddet, dvs det är ej sk skyddstid.

 

De som omfattas av försäkringsskydd, statligt personskadeskydd och ersättning vid ideell skada.., vid frivillig försvarsverksamhet är bara frivilliga. Frivillig blir man som medlem i, någon, frivillig försvarsorganisation.

 

Försvarsmakten skulle, enligt frivilligförordningen, kunna sluta en särskild överrenskommelse mellan frivillig försvarsorganisation om någon (ex hvman) som ej är medlem ska jämställas med medlem. Men, skulle det göras så innebär det att hvman tjänstgör i Försvarsmakten och därmed omfattas av försäkringsskydd och erhåller dagpenning + fri resa + fri mat/potatis från Försvarsmakten. Men, då hvmannen är jämställd med frivillig så har denne rätt till samma ersättning även från den frivilliga försvarsorganisation. Dvs i slutändan dagpenning + reseersättning x 2! Varken önskvärt eller rimligt!

 

Så, hvman skall vara medlem i någon frivillig försvarsorganisation annars omfattas man inte av försäkringsskydd! Sedan kan det vara oklart för både OrgE/Utbgrp och frivilliga försvarsorganisationer.

Link to comment
Share on other sites

Så, hvman skall vara medlem i någon frivillig försvarsorganisation annars omfattas man inte av försäkringsskydd! Sedan kan det vara oklart för både OrgE/Utbgrp och frivilliga försvarsorganisationer.

 

Detta är inte korrekt. Personskadeskyddet gäller såväl hemvärnsman som avtalspersonal inom Hemvärnet, vid såväl utbildning och tjänstgöring som en del av sitt åtagande.

Se http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/personforsakring/personskadeskydd-vid-frivilligtjanst

 

Notera även

7.e kapitlet:

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om i vilka fall bestämmelserna i 43 kap. ska tillämpas även på den som, i annat fall än som avses i 2 §, frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön.

 

I denna definition ingår samtlig hemvärnspersonal, vilket är ett frivilligt åtagande, och under såväl tjänstgöring som utbildning. Dock, den begränsning som finns, men det gäller såväl avtalspersonal som hemvärnsmän, är att ersättning för olycka under resa till eller från övning eller motsvarande (repetitionsutbildning).

Link to comment
Share on other sites

 

Så, hvman skall vara medlem i någon frivillig försvarsorganisation annars omfattas man inte av försäkringsskydd! Sedan kan det vara oklart för både OrgE/Utbgrp och frivilliga försvarsorganisationer.

 

Detta är inte korrekt. Personskadeskyddet gäller såväl hemvärnsman som avtalspersonal inom Hemvärnet, vid såväl utbildning och tjänstgöring som en del av sitt åtagande.

Se http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/personforsakring/personskadeskydd-vid-frivilligtjanst

 

Notera även

7.e kapitlet:

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om i vilka fall bestämmelserna i 43 kap. ska tillämpas även på den som, i annat fall än som avses i 2 §, frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön.

 

I denna definition ingår samtlig hemvärnspersonal, vilket är ett frivilligt åtagande, och under såväl tjänstgöring som utbildning. Dock, den begränsning som finns, men det gäller såväl avtalspersonal som hemvärnsmän, är att ersättning för olycka under resa till eller från övning eller motsvarande (repetitionsutbildning).

Nej! Nu har du fel! Varför? Hemvärnsmannen respektive den frivillige omfattas av statligt personskadeskydd (bl a), som du hänvisar till, fr o m då man inleder resan till tjänstgöring.

 

Nu är ju just problemet att hemvärnsmannen inte tjänstgör i Försvarsvarsmakten/hvförbandet när denne reser till en frivilligutbildning. Gjorde hvmannen det så skulle hen också uppböra förmåner såsom fri resa, fri kost och dagpenning/dagersättning. (Men för att kunna gå frivillig försvarsutbildning utan att vara medlem i friv org så måste det finnas en särskild överrenskommelse (som inte finns). Fanns den överrenskommelsen skulle det dock innebära att hvmannen skulle få ersättning x 2.) För att omfattas av försäkringsskydd vid frivillig försvarsverksamhet så måste man vara frivillig, dvs medlem i frivillig försvarsorganisation. Man måste skilja på frukterna, Försvarsmakten är Försvarsmakten och frivillig försvarsorganisation är frivillig försvarsorganisation.

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr är det inte skillnad på äppel och päron i detta fall, allt är frukt

 

Saxat från Kammarkollgiet, som är huvudman för den statliga personskadeförsäkringen:

Personskadeskyddet för frivilligtjänst gäller för hemvärnspersonal, medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer, personer som har går en frivillig utbildning, eller är praktikant, inom försvarsmakten.

 

Med andra ord, frivillig ska i detta sammanhang betraktas snarast betraktas som motsatsen till pliktig, det vill säga att den omfattar samtlig personal som på eget bevåg tecknat avtal med FM om tjänstgöring. Det finns ingenstans, vare sig på Kammarkollegiets hemsida, eller i lagtext, hänvisning till att det krävs medlemskap i en frivillig organisation för att betraktas som frivillig. Lydelsen är istället den som frivilligt tjänstgör i totalförsvaret, vilket gäller samtliga personalkategorier inom Hemvärnet.

 

Vidare, notera den felstilsmarkerade delen av texten, som särskilt anger frivillig utbildningen, vilket får anses vara en förtydligande att personskadeskyddet gäller under frivilligutbildning, oavsett andra förhållanden.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Har nu för att reda ut vad som gäller ställt frågan till Kammarkollegiet om hur nuvarande regelverk om personskadeskydd ska tolkas avseende deltagande i frivilligutbildning.

 

Fått nått svar?

 

En fundering i ärendet... Uppsägningen av försäkringen innebär väl bara att det blir den enskildes egna försäkring som belastas vid en skada? Vidare funderationer. Någon med en egen bil skadar bilen, sig själv eller någon annan UNDER en övning. Det faller väl återigen på fordonets försäkring - och hur bra/dålig den är?

 

//Furry

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...