Jump to content

Försvarsmakten: Ny studie visar: majoriteten nöjda med veteranstödet


Recommended Posts

Mer än hälften av de tillfrågade i en ny studie är nöjda med det veteran- anhörigstöd som Försvarsmakten utvecklat de senaste åren. Samtidigt visar undersökningen att det finns förbättringspotential exempelvis när det gäller att stödet ska se likadant ut oavsett var i landet man bor.

Studien delades in i två delar, en kvalitativ och en kvantitativ. I den kvantitativa studien telefonintervjuades 71 personer från Försvarmakten, varav 23 HR-chefer och 48 veteran- och anhörigsamordnare. Syftet var att ta reda på hur implementeringen av veteranpolitiken fungerar internt och att granska samverkan mellan Försvarsmakten och berörda samarbetspartners, som till exempel kommuner, landsting och Försäkringskassan. I den kvalitativa delen av studien djupintervjuades totalt 21 personer, varav fyra är skadade veteraner.

- Det är glädjande att se att så många som 52 procent av de tillfrågade tycker att veteran- och anhörigarbetet fungerar bra redan i dag. Samtidigt visar studien på flera områden där vi kan bli ännu bättre, säger överste Anders Stach, chef för Försvarsmaktens veteranavdelning.

Ingen av de intervjuade riktar uttalad kritik mot arbetet inom området. De tillfrågade upplever även att arbetet med veteran- och anhörigfrågor har fått ett ökat fokus sedan nya instruktioner och handlingsplaner infördes. Resultatet i studien ska tolkas med viss försiktighet då den är grundad på ett mindre antal respondenter. Veteranarbetet har dessutom bara drivits i sin nuvarande form i runt två års tid.

Ansvaret för delar av samhällets stöd till veteraner ligger utanför Försvarsmakten, exempelvis på kommuner, landsting och Försäkringskassan. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på var man bor eftersom kommunerna och landstingen har olika ekonomi och lokala riktlinjer.

- Studien visar att det finns ett behov av en generell nivå på veteranstödet, oberoende av grad, om man är deltids- eller heltidsanställd och var man är bosatt. Vi behöver också öka kunskap och kompetens bland övriga aktörer om veteraners särskilda utsatthet och komplexa skadepanorama säger Anders Stach.

Anders Stach ser även ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och andra inblandade aktörer.

- Försvarsmakten måste tydligt informera alla inblandande parter om vem som ska göra vad. Detta är en viktig del för att skapa rätt förväntningar hos de skadade veteranerna.

Att kännedomen om vad en veteran är generellt är begränsad har visat sig i tidigare studier, liksom i denna.

- Kunskapen är låg i samhället i stort om att det är politiska beslut som ligger till grund för att skicka ut Försvarsmaktens personal på internationella insatser. Många veteraner upplever att de får stå till svars för exempelvis insatsen i Afghanistan. Det finns ett stort behov av information och kommunikation säger Anders Stach.

Studien utformades i samarbete med Försvarets forskningsinstitut, FOI och intervjuerna gjordes av undersökningsföretagen Demoskop och Beyond. För mer information, kontakta Försvarsmaktens veteranavdelning, veteran-hkv@mil.se.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...