Jump to content
Tengis

Flottans framtid?

Recommended Posts

Off topic kanske, men skulle en utbyggnad av marinens baskapacitet minska eller eliminera behovet av stödfartyg? Det bästa är ju både och men om vi måste välja.

Ha're

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, FurirJönsson said:

Off topic kanske, men skulle en utbyggnad av marinens baskapacitet minska eller eliminera behovet av stödfartyg? Det bästa är ju både och men om vi måste välja.

Ha're

 

 

Kan marinen få en utökad basering i Göteborg och/eller Härnösand så kan man bättre möta behoven i händelse av en utökad marin i framtiden, men att man därmed skulle kunna eliminera eller begränsa behovet av stödfartyg tror jag dock inte på. Ska vi kunna fortsätta delta i övningar med våra grannländer så måste vi ha stödfartyg. De medger en rörlighet och en uthållighet på förbanden som inte kan ersättas på andra sätt. Det finns en anledning att de flesta svensk-finska marinövningar genomförs på svenskt vatten och med deltagande av svenska stödfartyg. Finska marinen saknar egentliga stödfartyg liknande våra.

Edited by Perman
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag vill minnas att man förr sa lagfartyg, är det en äldre/annan benämning?

 

Edited by FurirJönsson
Spelling

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, FurirJönsson said:

Jag vill minnas att man förr sa lagfartyg, är det en äldre/annan benämning?

 

 

Ja det var väl vad man kallade dom mindre stödfartyg som fanns tidigare för mer kustnära operationer. FMV kallar HMS Styrsö för "lagledningsfartyg" så uttrycket är nog inte helt dött.

 

Förvandlingen

 

/Per

Edited by Perman
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Från Försvarsberedningens rapport:

 

Quote

"Ombyggnationen av de två korvetterna Stockholm och Malmö till patrullfartyg har slutförts och fartygens förmåga med tung robot och lätt torped vidmakthålls."

 

Det är en nyhet för mig i alla fall att STO klassen även bibehållit förmågan med lätt torped. Sedan tidigare vet vi att de även bibehållit skrovhydrofonen, men att den normalt inte är bemannad (kan dock vid behov bemannas relativt snabbt).

 

SVD Näringsliv har sammanfattat materielutvecklingen i försvarsberedningens rapport. Enda "felet" jag kan hitta är att de nya fartygen som ska byggas inte är av Gävleklass (förhoppningsvis). Däremot så är det Gävleklassen som ska ersättas. ;-) Sen undrar man också hur HKP 14 ska kunna varna en inkräktande ubåt eller miniubåt utan sjunkbomber? Hoppas att knallskotten finns kvar åtminstone.

 

Sprängfylld inköpslista för försvaret

 

/Per

 

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Försvarsmaktens förslag till utveckling för marinen perioden 2021-25 resp. 2026-30:

 

Quote

"Utveckling 2021–2025

I perioden 2021–2025 ökar marinförbandens förmåga främst genom materiella och organisatoriska åtgärder. Grundorganisationen utökas genom etablering av ett amfibieregemente på västkusten. Krigsorganisationen utökas med en sjörörlig amfibiebataljon på västkusten samt genom etablering av ett sjörörligt logistikkoncept med två marina basbataljoner. De marina basbataljonerna organiseras ur dagens marinbas, sjöstridsflottiljernas underhållsdivisioner och ubåtsflottiljens underhållsdelar. Omsättning av trängfartygsflottan inleds. Etablering av det sjörörliga logistikkonceptet inleds tidigt i perioden. Logistikkonceptet innebär utveckling av en robust marin taktisk logistikförsörjning under 2020-talet. Under perioden inleds halvtidsmodifiering av de fem korvetterna av Visbyklass, vilka beväpnas med luftvärnsrobotsystem. Därtill integreras ny sjömålsrobot samt nytt torpedsystem 47. Med föreslagna åtgärder bedöms korvetterna vara operativa till 2040. Under perioden vidmakthålls ubåten Halland för att säkerställa fortsatt förmåga fram till 2030. Fem ubåtar vidmakthålls över tid efter leverans av ubåt typ Blekinge. I perioden inleds även åtgärder för livstidsförlängning av de fem minröjningsfartygen av Kosterklass, vilka även tillförs autonoma minröjningssystem. De två röjdykarfartygen av Spåröklass genomgår en halvtidsmodifiering. För amfibieförbanden inleds en omsättning av båtparken samt anskaffning av ersättare till robot 17. Anskaffning av ett buret luftvärnssystem genomförs. En förstärkning av amfibieförbandens vapenverkan sker genom tillförsel av snabbskjutande kulsprutor."

 

Kommentar:

Glädjande att trängfartygens omsättande återigen börjar nämnas efter att  ha varit frånvarande länge.

Visbykorvetterna ska kunna behållas till 2040 efter genomförd HTM vilket torde vara 5 år längre än man hittills talat om.

Ingen HTM för ubåten Halland utan endast vidmakthållande måste vara ett allvarligt bakslag för ubåtsvapnet. Här kan en fördyring av A26 och följande omförhandling av ubåtskontraktet ha spelat in.

Glädjande även att Spåröklassen ska genomgå "HTM", men jag tror faktiskt det mer är fråga om en livstidsförlängning (fartygen skulle ursprungligen ha utgått efter 2021).

Goda nyheter även för amfibieförbanden med fortsatt omsättning av båtparken, ersättning av Rb 17 och anskaffning av buret LV-system. Dock så ska man komma ihåg att delar av den planerade amfibiebataljonen i Göteborg tas från den befintliga i Berga. Kort sagt i stället för 1 st amf bataljon med 1.200 man idag så blir det 2 st med 800 man vardera med en på ostkusten och en på västkusten.


 

Quote

 

Utveckling 2026–2030

I perioden 2026–2030 slutförs anskaffning av två nya ytstridsfartyg förutsatt att produktdefinitionsfas (PDF) påbörjas tidigt i föregående period (2021–2025).

Dessa blir ersättare till de två korvetterna av Gävleklass. Vidmakthållande-åtgärder genomförs på Gävleklassens två korvetter för fortsatt operativ drift perioden ut. Därutöver inleds anskaffning av ytterligare två nya ytstridsfartyg. I perioden 2026–2030 förstärks den marina ledningsförmågan genom anskaffning av ett maringemensamt stabsstöds-och ledningssystem, vilket också medger ökad interoperabilitet med andra nationer och organisationer. För amfibieförbanden förstärks vapenverkan med ett båtburet granatkastarsystem. Därutöver sker anskaffning och vidmakthållande av kvalificerade vapen till ubåtssystemet. Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos och ubåtsräddningsfarkosten URF vidmakthålls. Över tid från 2021 till 2030 genomförs åtgärder för vidmakthållande avseende marina mätstationer och dyksystem samt förstärkt omsättning av mängdmateriel inom röjdykarfunktionen.

 

 

Återstår alltså att se om man kommer att påbörja produktdefinitionsfasen för två nya ytstridsfartyg tidigt i perioden 2021-25. Annars lär det inte bli några nya fartyg. Endast Gävleklassens korvetter avses ersättas vilket betyder att antalet korvetter förblir sju (som idag) minst till 2030. Därefter ska ytterligare två fartyg anskaffas vilket borde betyda leverans nån gång i mitten av 2030-talet. Om Gävleklassen nu ska vidmakthållas minst till 2030 så vore det märkligt om man inte kommer att ersätta 40 mm pjäsen akterut. En SAAB Trackfire skulle åtminstone ge ett visst skydd akterut (ett sådant system kommer t ex att monteras akterut på finska Hamina som ändå är betydligt mindre än Gävle).

 

Båtburet granatkastarsystem för amfibieförbanden borde betyda kontainer baserat, vilket har provats (med framgång) på trängfartyg och torde vara billigare än att utveckla en ny båttyp för ändamålet.

Anskaffning och vidmakthållande av kvalificerade vapen för ubåt torde avse bl a Tp 62.

 

Fartyg som inte omnämns är bl a de sex spaningsbåtarna (f. d. BevB 80 batch 1) som troligen måste utgå innan 2030, Stockholmsklassens två patrullfartyg som troligen utgår efter 2026, samt ev. livstidsförlängning av ubåten Södermanland. Det sistnämnda är nödvändigt om fyra ubåtar ska kunna vidmakthållas fram till leverans av Blekingeklassen 2023-25. Efter 2030 kommer även de fem bevakningsbåtarna i Göteborg liksom samtliga sju minjaktfartyg att behöva ersättas.

 

Sammantaget så tycker jag det mest positiva är att man inte verkar överge planerna att förse Visby med lvrobot (vilket jag befarade) och att man åtminstone har börjat prata om nya ytstridsfartyg och omsättning av trängfartyg. Mest negativt är nog att inga nya ubåtar (förutom de två som är beställda) är planerade under perioden och att Halland inte verkar få en HTM som sina bägge systrar. Det är ganska allvarligt både för ubåtsvapnet och Kockums, men förmodligen ett resultat av ökade kostnader för A26 (bl a som en följd av hittills utebliven export).

 

UPDATE: di.se tror att Överbefälhavarens analys av Försvarsberedningens rapport som publicerades på fredagen är en kalldusch för Sverige, en akut fråga för regeringen, för samarbetspartierna och för försvarskoncernen Saab, och att SAAB Kockums i Malmö/Karlskrona snart kommer att tvingas börja avveckla:

 

Ta försvarets brister på större allvar

 

/Per

 

 

Edited by Perman
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...