Jump to content

Recommended Posts

Jag hoppas att blågul tillåter detta lilla tilltag, samt att det är lagt i rätt forum.

 

För några dagar sen, i lätt frustration över hur ointresserade politikerna är över Sveriges säkerhetspolitik, började jag fundera på vad man skulle kunna göra. Om inte annat, så åtminstone för att kunna säga att man faktiskt gjort något.

 

Det jag kom på var att man kanske kan skriva ett öppet brev till politikerna i riksdagen, eventuellt underskrivet av så många som möjligt alternativt kombinerat med någon form av namnlist/namninsamling.

 

Innehållet i det öppna brevet är tänkt att vara väldigt generellt, i princip bara behandlande att det måste börja göras vettiga analyser av omvärlden, att dessa måste ligga till grund för Försvarsmaktens uppdrag och resurstilldelning, samt att Försvarsmakten ska tillåtas fungera som resten av de svenska myndigheter, utan konstant inbladning av den politiska nivån i detaljfrågor.

 

Det jag undrar är om det finns någon här som skulle vara intresserad av att vara med och utforma ett sådan öppet brev, alternativt vara med och underteckan/bifoga sitt namn på det?

 

OBS! För att undvika missförstånd. Jag avser inte att SoldF ska på något sett vara representant för detta, att göra så skulle vara väldigt olämpligt, utan att detta är något man gör som individ.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag tror ju faktiskt att man har gjort vettiga analyser och jag är helt övertygad om att det från politiskt håll inte petas mer i FM än någon annan myndighet. (för att inte tala om komunal verksamhet)

Och sedan så blir det ju min egen etik/moral som börjar fråga mig var man ska ta resurser ifrån för att tillföra FM.

 

Men en lista för att ge FM mer resurser skriver jag gärna på :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Analyserna låter jag vara osagt, det jag har hittat öppet hittills tillsammans med uttalande från försvarsutskottet, pekar åt väldigt olika håll. Men håller på att läsa in mig, så får se vad det slutar på.

 

När det gäller att peta i verksamheten, så är min uppfattning att jämfört med andra statliga verksamheter så petas det onormalt mycket i FM, framförallt på detaljnivå. Jämfört med kommuner så är det säkert lite, dessa har ju en tendens till att ha en minst sagt "intressant" organisation ibland.

 

Tanken med listan är väl i grunden att få politikerna att förstå att det finns ett intresse för FM, och att det är så smått dags att få fram en mer objektiv debatt om det hela. Objektiv så till vida att den tar grund i sakargument och inte i allmänt tyckande för att det ska vara så.

 

Men som sagt, tanken är att man kan vara med och utforma innehållet, så lägger till en för mer resurser till FM :)

Edited by Snowtiger
Link to comment
Share on other sites

Hemvärnet är definitivt en del i det hela, nämnde inte det specifikt innan bara.

 

Lika självklart är det att texten kommer att läggas ut för genomläsning innan det plitas dit några namn. Annars kan ju pappret innebär vad som helst.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror ju faktiskt att man har gjort vettiga analyser och jag är helt övertygad om att det från politiskt håll inte petas mer i FM än någon annan myndighet. (för att inte tala om komunal verksamhet)

Och sedan så blir det ju min egen etik/moral som börjar fråga mig var man ska ta resurser ifrån för att tillföra FM.

 

Men en lista för att ge FM mer resurser skriver jag gärna på :)

Jag har svårt att tro de analyser som gjorts helt har förbigått våra folkvalda, de ha bara valt att inte ta hänsyn till dessa och talar ej om dem. Analyserna säger något helt annat än vad nu förda säkerhets-/försvarspolitik gör.

Link to comment
Share on other sites

Försvarsvänliga dagstidningar? Att skicka till berörda politiker som sitter på makt är som att hälla vatten på en gås, för att få till förändring så måste en folkopinion startas.

De som sitter på makten vet nog hur det ligger till, men så länge inte de med röstsedlarna bryr sig, så är det något man sopar under mattan.

Vilket är trist, men det är väl en av baksidorna med Demokrati, kortsiktigheten.

 

Jag pratade med min kusins man häromdagen, han är i 40års åldern, smart, kunnig och insatt i vad som händer i världen.

Dock gled vi in på diskusioner om försvaret, och han hade inte förstått att det inte fanns någon värnplikt kvar. Har stött på flera såna fall,

de flesta har helt enkelt noll koll på försvaret, om det är ointresse eller medier som styr vad som skrivs låter jag vara osagt.

 

Jag tror att svensken i gemen inte har en aning om hur illa ställt det är, och vad som händer med försvaret.

Så steg ett måste se till att alla på nått sett får reda på hur det ligger till och tar till sig informationen.

 

Sen om folk tycker att det är viktigt med ett försvar så kanske ett tryck för detta uppstår.

Men där spelar medier och politker in där man mörklägger allt som kan påvissa något annat en den Svenska ståndpunkten att evig fred har innfunnit sig. Om medier dagligen hade skrivit om hur farlig ryssen är så hade det säkert sätt annorlunda ut (oavsett om det är sant eller inte)

Link to comment
Share on other sites

Kanske vore bra att skicka brevet till många olika mottagare, dels politiker, olika dagstidningar osv, förhoppningsvis kan en diskussion startas vid åtminstone en mottagare vilket sedan förhoppningsvis leder till att den sprider sig runt i media och viktigast, hem till gemene man.

Link to comment
Share on other sites

Sådär, här är ett utkast till det öppna brevet. Beklagar den tidvis lite byråkratiska pennföringen, föll in lite i jobbtakter 0:)

 

Kommentarer, kritik och förslag på ändringar välkomman!

 

Öppet brev rörande svensk säkerhets- och försvarspolitik

 

Den senaste tiden flertalet uttalanden, uppslag och debattartiklar rörande den svenska säkerhets- och försvarspolitiken publicerats i såväl mediala som politiska forum. Ingen av dessa skeenden har dock gett upphov till en varaktig debatt vare sig grundvärden, ambition, nulägessituation eller verksamhetutveckling som gäller för dessa politiska områden.

 

Huvudsyftet med detta brev är att belysa behovet av just sådan debatt. Säkerhets- och försvarspolitik måste diskuteras, både på bredden och på djupet, baserat på samtlig tillgänglig information. Debatten behöver dessutom börja omgående.

 

Med hänvisning till den rapporterade ökade oroligheten i omvärlden, rapporter kommande från såväl svenska som utländska myndigheter och organisationer, och under beaktande av den historiska svängningen som denna orolighet visar upp, behövs debatt om de långsiktiga målen och ambitionerna samt därtill kopplade förmågor och verksamhet.

 

Med hänsyn till den flertalet gånger rapporterade ineffektivt som verkar förhärskande inom delar av verksamheterna inom den säkerhetspolitiska området, krävs debatt rörande resurshantering och verksamhetsutveckling.

 

Sammanfattningsvis krävs debatten nu för att försäkra att svenska säkerhets- och försvarspolitik över tiden kan upprätthålla uppsatta ambitioner och att dessa ambitioner kan uppnås snarast.

 

Utöver att beslysa behovet av debatt inom den säkerhetspolitiska sektorn, syftar detta brev även till att framföra vissa allmänna ambitioner och åtgärder, att betrakta som möjliga ingångsvärden i en utökad debatt. Som sådana, så lämnas de utan vidare motiveringar.

 1. Den säkerhets- och försvarspolitiska ambitionen är att förhindra förlust av territoritiell integritet till eller påtryckning från annan stat eller organisation.
 2. Planering av förmåga och resurser baseras på samtliga tillgänglig information avseende omvärldsläget på lång sikt.
 3. Ineffektiviteter hos verksamheter inom det säkerhets- och försvarspolitiska området utreds och åtgärdas i samarbete med expertis från Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen.
 4. Verksamheter inom det säkerhets- och försvarspolitiska området erhåller liknande uppskrivning av verksamhetanslag som merparten av övriga statens myndigheter.
 5. Nuvarande kontraktsformer inom Försvarsmakten utvärderas samt kompletteras vid behov, särskilt avseende civil meritvärden samt ersättningar.
 6. Kontrakt för hemvärnssoldater utvärderas gällande möjligheter kompetensutveckling, övning, förmåner samt ersättningar.
 7. Långsiktig personalplanering och rekrytering eftersträvas.

 

Slutligen, denna debatt krävs, och den krävs nu.

 

Cordos gravitas

 

Och underskrifter....

Link to comment
Share on other sites

Kanske vore bra att skicka brevet till många olika mottagare, dels politiker, olika dagstidningar osv, förhoppningsvis kan en diskussion startas vid åtminstone en mottagare vilket sedan förhoppningsvis leder till att den sprider sig runt i media och viktigast, hem till gemene man.

 

Kan nog hålla med om det.

 

Jag har börjat sätt ihop en sändlista, än så länge bestående av:

Försvarets forum

Tidningen Hemvärnet

Försvarsutbildaren

Officerstidningen

Folk och försvar

Svenska dagbladet

Dagens nyheter

TT

SVT

TV4

Försvarsutskottet

Riksdagen

Försvarsdepartemetet

 

Kanske även till

Statsminister

Försvarsminister

ÖB

Link to comment
Share on other sites

I princip skriver du att du vill höja försvarsanslagen, vilket jag håller med om, men det kommer tolkas som en partsinlaga som endast vill höja anslagen snarare än att få till debatt om främst att det behövs en analys av det säkerhetspolitiska läget samt de fakto neddragningar utan föregående analys.

Tror tyvärr inte att du kommer få någon reaktion på detta av dessa skäl, media är medvetna om att det finns en tystlåten minoritet som vill höja anslagen. Den tysta majoriteten bryr sig inte ett dyft så fort någon yttrar "vård, skola, omsorg".

Link to comment
Share on other sites

Sant att det kan tolkas så.

 

Personligen anser jag dock att det ligger i utvecklingens riktning, med införandet av anställda soldater.

 

Finansiella medel måste frigöras, en stor del kan troligen uppnås genom en effektivare ekonomisk förvaltning, men även genom årlig justering.

 

Så görs redan för de flesta andra myndigheter, och ligger normalt i storleksordningen 0.5 - 1 % per år, och är framförallt avsedd för att justera myndigheternas anslag mot rådande inflationstakt och löneökningar.

 

Eventuellt skulle man kunna omformulera punktlistan till något i stil med:

 1. Den säkerhets- och försvarspolitiska ambitionen är att förhindra förlust av territoritiell integritet till, eller påtryckning från annan stat eller organisation.
 2. Planering av nödvändiga förmågor baseras på djupgående analys av samtlig tillgänglig information avseende omvärldsläget på lång sikt.
 3. Verksamheter inom det säkerhets- och försvarspolitiska området utreds i samarbete med expertis från Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen, med syfte till långsiktig ekonomisk stabilitet.
 4. Nuvarande kontraktsformer inom Försvarsmakten utvärderas samt kompletteras vid behov, särskilt avseende civil meritvärden, kompetensutveckling och förmåner.
 5. Långsiktig personalplanering och rekrytering eftersträvas.

I själva huvudtexten kan jag inte hitta något som avser höjning av ansligen (i varje fall inte som är avsett att kunna tolkas som det). Dock är där ett stycke om att öka den ekonomiska effektiviteten. Om det är något annat som tolkas som det så säg till, så kan det omformuleras.

 

Syftet är som sagt inte att debattera ensidigt för att anslaget ska höjas (även om jag också håller med om det), men att visa som Peo säger, att det krävs debatt och analys innan man tar beslut om saker och ting.

Link to comment
Share on other sites

Bra, tänk bara på att språket i brevet blir tillräckligt bra för gemene person att förstå, bör hitta ord som utomstående förstår bättre än de uttryck som vi blivit vana vid.

 

Anser även att vi bör lägga mer fokus på effektivisering av vår otroligt stora försvarsbyrokrati, den äter våra resurser som behövs till vår förbandsverksamhet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det är taget. Hade tänkt bearbeta texten en aning under kvällen, framförallt det språkliga (rättstavning/grammatik/ordval). Ska även se om man kan spetsa till delen om effektivisering.

Link to comment
Share on other sites

Jag har två tillägg:

 

2. Planering av förmåga och resurser baseras på samtliga tillgänglig information avseende omvärldsläget på lång sikt och i viss mån oförutsedd förändring av detta.

 

Jag hade också en tanke på långsiktig plan vad det gäller materielbiten men det kanske du redan avsett i någon av befintliga punkter.

Link to comment
Share on other sites

Sådär, här kommer en editerad version av brevet. Språket har anpassats och korrigerats, samt har försökt inarbeta de önskemål som har angetts här.

 

(Beklagar formateringen, den blev lite knäpp av klipp och klistrande mellan olika editorer)

 

Öppet brev rörande svensk säkerhets- och försvarspolitik

 

Den senaste tiden flertalet uttalanden, uppslag och debattartiklar rörande den svenska säkerhets- och försvarspolitiken publicerats i såväl media som politiska forum. Ingen av dessa skeenden har dock gett upphov till en varaktig debatt vare sig gällande grundförutsättningar, ambition, nulägessituation eller verksamhetutveckling för dessa politiska områden.

 

Huvudsyftet med detta brev är att belysa behovet av just sådan debatt. Säkerhets- och försvarspolitik måste diskuteras, både på bredden och på djupet, baserat på samtlig tillgänglig information. Debatten behöver dessutom börja omgående.

 

Med hänvisning till den rapporterade ökade oroligheten i omvärlden, rapporter som kommer från såväl svenska som utländska myndigheter och organisationer, och med den historiska svängningen som denna orolighet visar upp i minnet, behövs debatt om de långsiktiga målen och ambitionerna samt därtill kopplade förmågor och verksamhet.

 

Med tanke på den flertalet gånger rapporterade ineffektivitet som verkar finnas i delar av verksamheterna inom det säkerhetspolitiska området, krävs debatt rörande förbättrad resurshantering och verksamhetsutveckling.

 

Sammanfattningsvis krävs debatt nu för att försäkra att svenska säkerhets- och försvarspolitik även över tid kan upprätthålla uppsatta ambitioner, men äve att dessa ambitioner snarast slås fast och kan uppnås.

 

Utöver att beslysa behovet av debatt inom den säkerhetspolitiska sektorn, syftar detta brev även till att framföra vissa allmänna påståenden, att betrakta som möjliga ingångsvärden i en utökad debatt. Som sådana, så lämnas de utan vidare motivering.

 

· Den säkerhets- och försvarspolitiska ambitionen är att förhindra förlust av territoritiell integritet till, eller påtryckning från annan stat eller organisation.

· Planering av nödvändiga förmågor baseras på djupgående analys av samtlig tillgänglig information avseende omvärldsläget på lång sikt samt hur snabba ändringar i detsamma kan hanteras.

· Verksamheter inom det säkerhets- och försvarspolitiska området utreds i samarbete med expertis från Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen, med syfte till effektiv administration, resurshantering samt långsiktig ekonomisk stabilitet.

· Nuvarande kontraktsformer inom Försvarsmakten utvärderas samt kompletteras vid behov, särskilt avseende civil meritvärden, kompetensutveckling och förmåner.

· Långsiktig personalplanering och rekrytering eftersträvas.

 

 

 

Slutligen, denna debatt krävs, och den krävs nu.

 

Cordos gravitas

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

När det kommer till kritan skriver även jag gärna under, sålänge jag först får läsa slutversionen!

Skickar du ut något pm till de som sagt sig villiga eller är det att bevaka tråden som gäller?

Link to comment
Share on other sites

Versionen ovan är den som för närvarande är den slutliga versionen, undantaget underskrifter. Den slutligt skickade versionen avser jag göra som PDF och göra tillgänglig för de som skrivit under samt forumet i stort.

 

När det gäller underskrifter, om inte fler har några förslag på ändringar, så ser jag två lika lmåliga sätt att göra det. Det na är att man skickar namn samt ort till mig som PM (så slipper man kunna matcha namn till profil här på forumet, om man inte vill detta).

 

En lite krångligare, men troligen mer stilren variant, är att skicka namn och ort, men också en fil med signatur, som kan klistras in i brevet.

 

Jag har inte funderat över om man ska ha med "befattning"/motsvarande information, men kan personligen tycka att det är lite omlämpligt, med tanke på att en hel del av personerna på forumet har aktiva tjänster.

Link to comment
Share on other sites

Sådär, här kommer en editerad version av brevet. Språket har anpassats och korrigerats, samt har försökt inarbeta de önskemål som har angetts här.

 

(Beklagar formateringen, den blev lite knäpp av klipp och klistrande mellan olika editorer)

 

Öppet brev rörande svensk säkerhets- och försvarspolitik

 

Den senaste tiden har? flertalet uttalanden, uppslag och debattartiklar rörande den svenska säkerhets- och försvarspolitiken publicerats i såväl media som politiska forum. Ingen av dessa skeenden har dock gett upphov till en varaktig debatt vare sig gällande grundförutsättningar, ambition, nulägessituation eller verksamhetutveckling för dessa politiska områden.

 

Huvudsyftet med detta brev är att belysa behovet av just sådan debatt. Säkerhets- och försvarspolitik måste diskuteras, både på bredden och på djupet, baserat på samtlig tillgänglig information. Debatten behöver dessutom börja omgående.

 

Med hänvisning till den rapporterade ökade oroligheten i omvärlden, rapporter som kommer från såväl svenska som utländska myndigheter och organisationer, och med den historiska svängningen som denna orolighet visar upp i minnet, behövs en? debatt om de långsiktiga målen och ambitionerna samt därtill kopplade förmågor och verksamhet. (detta är en väldigt lång mening, jobbigt att läsa i sin helhet utan att pausa och gå tillbaka)

 

Med tanke på den flertalet gånger rapporterade ineffektivitet som verkar finnas i delar av verksamheterna inom det säkerhetspolitiska området, krävs debatt rörande förbättrad resurshantering och verksamhetsutveckling.

 

Sammanfattningsvis krävs debatt nu för att försäkra att svenska -a? säkerhets- och försvarspolitik även över tid kan upprätthålla uppsatta ambitioner, men även att dessa ambitioner snarast slås fast och kan uppnås.

 

Utöver att beslysa behovet av debatt inom den säkerhetspolitiska sektorn, syftar detta brev även till att framföra vissa allmänna påståenden, att betrakta som möjliga ingångsvärden i en utökad debatt. Som sådana, så lämnas de utan vidare motivering. (lite många kommatecken och lite hackigt)

 

· Den säkerhets- och försvarspolitiska ambitionen är att förhindra förlust av territoritiell integritet till, eller
("till, eller" är konstigt...)
påtryckning från annan stat eller organisation.

· Planering av nödvändiga förmågor
bör?
baseras på djupgående analys av samtlig tillgänglig information avseende omvärldsläget på lång sikt samt hur snabba ändringar i detsamma kan hanteras.

· Verksamheter inom det säkerhets- och försvarspolitiska området utreds i samarbete med expertis från Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen, med syfte till effektiv administration, resurshantering samt långsiktig ekonomisk stabilitet.

· Nuvarande kontraktsformer inom Försvarsmakten utvärderas samt kompletteras vid behov, särskilt avseende civil meritvärden, kompetensutveckling och förmåner.

· Långsiktig personalplanering och rekrytering eftersträvas.

 

 

 

Slutligen, denna debatt krävs, och den krävs nu.

 

Cordos gravitas

 

 

Jag har lagt till förslag på ord och synpunkter i texten ovan, markerat med rött. Sen är ju allting väldigt allmänt skrivet vilket kanske är meningen, dvs ditt syfte med brevet är att belysa behovet av debatt kring ämnet? Eller vill du även att en egen åsikt skall framkomma i texten? (ex att budgetanslaget bör höjas)

 

I övrigt ett bra och beundransvärt initiativ! :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Arion

Jag har tittat igenom de kommentarer du gjort, och tagit till mig en del av dem. Editerad text kommer nedan.

 

När det gäller att det är väldigt allmänt skrivet, så stämmer det att så är gjort medvetet. Tanken är att påtala behovet av debatt, samt ge

förslag till utgångspunkter för en sådan debatt. Jag har valt att inte lägga in uttryckliga åsikter eller önskemål då detta, precis som Peo påpekar,

går emot syftet med att uppmanan till en djupgående och fri debatt.

 

 

@Weekendwarrior

Min tanke är att skicka det utskrivet till myndigheter/motsvarande och elektroniskt till media. Detta då det är min erfarenhet att dessa föredrar det på

dessa sätt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ytterligare en editerad version. Det som korrigerats är textflöde, punktuation och grammatik. Innehållet i texten bör inte ha ändrats mot tidigare.

 

 

Öppet brev rörande svensk säkerhets- och försvarspolitik

 

Den senaste tiden har flertalet uttalanden, uppslag och debattartiklar rörande den svenska säkerhets- och försvarspolitiken publicerats i såväl media som politiska forum. Ingen av dessa skeenden har dock gett upphov till en varaktig debatt vare sig gällande grundförutsättningar, ambition, nulägessituation eller verksamhetutveckling för dessa politiska områden.

 

Huvudsyftet med detta brev är att belysa behovet av just sådan debatt. Säkerhets- och försvarspolitik måste diskuteras, både på bredden och på djupet, baserat på samtlig tillgänglig information. Debatten behöver dessutom börja omgående.

 

Med hänvisning till den rapporterade ökade oroligheten i omvärlden, rapporter som kommer från såväl svenska som utländska myndigheter och organisationer behövs en djupgående analys och debatt över svensk säkerhets- och försvarspolitik. Med den historiska svängningen som denna orolighet visar upp i minnet, behövs debatt om de långsiktiga målen och ambitionerna samt därtill kopplade förmågor och verksamhet.

 

Med tanke på den flertalet gånger rapporterade ineffektivitet som verkar finnas i delar av verksamheterna inom det säkerhetspolitiska området, krävs debatt rörande förbättrad resurshantering och verksamhetsutveckling.

 

Sammanfattningsvis krävs debatt nu för att försäkra att svensk säkerhets- och försvarspolitik även över tid kan upprätthålla uppsatta ambitioner, men även att dessa ambitioner snarast slås fast och kan uppnås.

 

Utöver att belysa behovet av debatt inom den säkerhetspolitiska sektorn, syftar detta brev även till att framföra vissa allmänna påståenden. Dessa är att betrakta som möjliga ingångsvärden i en utökad debatt. Som sådana, så lämnas de utan vidare motivering.

 

 

 

· Den säkerhets- och försvarspolitiska ambitionen är att förhindra förlust av territoritiell integritet, eller ge efter för påtryckning från annan stat eller organisation.

· Planering av nödvändiga förmågor baseras på djupgående analys av samtlig tillgänglig information avseende omvärldsläget på lång sikt samt hur snabba ändringar i detsamma kan hanteras.

· Verksamheter inom det säkerhets- och försvarspolitiska området utreds i samarbete med expertis från Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen, med syfte till effektiv administration, resurshantering samt långsiktig ekonomisk stabilitet.

· Nuvarande kontraktsformer inom Försvarsmakten utvärderas samt kompletteras vid behov, särskilt avseende civil meritvärden, kompetensutveckling och förmåner.

· Långsiktig personalplanering och rekrytering eftersträvas.

 

 

 

Slutligen, denna debatt krävs, och den krävs nu.

 

Cordos gravitas

 

Edit: Stycke editerat för att få med kommentarer från Arion och Weekendwarrior

Edited by Snowtiger
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Förslag på ändring i följande stycke:

 

Med hänvisning till den rapporterade ökade oroligheten i omvärlden, rapporter som kommer från såväl svenska som utländska myndigheter och organisationer behövs debatt. Med den historiska svängningen som denna orolighet visar upp i minnet, behövs debatt om de långsiktiga målen och ambitionerna samt därtill kopplade förmågor och verksamhet.

 

Understruket hade jag valt att ändra till:

...uppstår behovet att diskutera, analysera och utvärdera nuvarande försvars- och säkerhetspolitik.

 

Det kändes som att ordet debatt upprepades en gång för mycket/tätt inpå.

Link to comment
Share on other sites

Ett stycke har ändrats till

 

Med hänvisning till den rapporterade ökade oroligheten i omvärlden, rapporter som kommer från såväl svenska som utländska myndigheter och organisationer behövs en djupgående analys och debatt över svensk säkerhets- och försvarspolitik. Med den historiska svängningen som denna orolighet visar upp i minnet, behövs debatt om de långsiktiga målen och ambitionerna samt därtill kopplade förmågor och verksamhet.

 

från

 

Med hänvisning till den rapporterade ökade oroligheten i omvärlden, rapporter som kommer från såväl svenska som utländska myndigheter och organisationer, och med den historiska svängningen som denna orolighet visar upp i minnet, behövs debatt om de långsiktiga målen och ambitionerna samt därtill kopplade förmågor och verksamhet.

 

Detta för att få med relevanta kommentarer angående textens utformning och lösflöde från Arion och Weekendwarrior. Ändringarna bör inte har påverkat innehållet som är tänkt att förmedlas med stycket.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Då det verkar som om det öppna brevet nu har nått den punkt där det inte finns fler förslag på ändringar, så föreslår jag

att vi går vidare till underskrifter.

 

Som jag nämnt tidigare, ni kan skicka namn samt ort till mig via PM. Jag avser vänta till nästa måndag (6/9) innan jag skrivet ut och

skickar brevet. Detta för att ge tillräckligt tid för att så många som möjligt möjlighet att delta och skriva under.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tror du det vore möjligt att öka sändlistan med diverse lokaltidningar (de som tror sig att sin lokaltidning skulle ställa upp på att trycka det kan ju även bifoga mailadress i PM, tsm med underskrift) med anledning av att ju bredare diskussionen blir, desto bättre kommer den förmodligen kunna bli.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...