Jump to content

Recommended Posts

Det går att skriva ut hela kapitel.

Vill man endast skriva ut viss del får man kopiera textmassan till ett ordbehandlingsprogram och skriva ut därifrån.

Det är lite trist, det håller jag med om.

 

The Swede :navy:

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • Replies 81
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Nu finns även nya SÄKI, SÄKI 2004 ute på nätet.

Den börjar gälla 20040701 eller enligt förbanschef bestämmande.

 

Samma adress som tidigare SÄKI på Internet

 

EDIT:

Ännu mer begränsning vad gäller fullkalibrigt till grg samt fullkalibrigt och 20mm med signaturladdning till p-skott:

5. Begränsning av antalet skott. - Följande restriktioner gäller för personal som vid skjutning uppehåller sig inom begränsningsområdet, se mom 4.

 

 

Maximalt antal skott per dygn är 6 stycken. Dessutom är det maximala antalet skott per 7-dygns period begränsat till 12 stycken. När maximalt antal skott per dygn och/eller 7-dygns period är uppnått skall exponerad personal uppehålla sig utanför det inre riskområdet (25 m) under minst 16 h.

 

The Swede :baskerPa:

Link to post
Share on other sites

HUH? Det blir inte mycket pangande för GRG-omångarna nu då. 2 skarpskjutningar per vecka, det är fan fattigt!

Sen kan det bli lite knepigt för gruppchefen att ligga 25 meter från sin grg-omgång, om man räknar med att gruppen har 2 st granatgevär, så som på min tid, ska grpch utrustas med megafon nu kanske?

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...

(En fråga som kanske är på gränsen till OT.)

 

Jag hör till dom som tycker att säki SKA följas och om ansvarig brister så SKA det bli påföljd (oftast räcker det nog med en rejäl utskällning)

 

Men för att ta exemplet med grg:

Helt klart så bör säkerheten vara hårdare vid övningar vid värnpliktiga som är där dom är pga av plikt.

Men när det gäller t.ex HV eller något av våra beredskapsförband borde det då inte vara möjligt att om alla (ALLA) är överens att man kan skjuta mer fullbumpor en den kvot som säki sätter upp.

 

Altså borde det inte finnas undandtag för vissa av reglerna när det inte gäller värnpliktiga?

Link to post
Share on other sites

SÄKI G 2000 utgåva 2 sidan 22 punkt 17:

 

Undantag från SÄKI. - Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion får besluta undantag från SÄKI föreskrifter

 

Om varje liten småpåve skulle kunna göra undantag på egen hand så blev det nog snabbt anarki.

 

Jag förstår dock till viss del din synpunkt, ett hv-kompani som har en grg-skjutning per år får ju totalt sett mycket mindre exponeringstid än motsvarande skyttekompani under GU.

 

The Swede :tveka:

Link to post
Share on other sites

Jo det där stycket vet jag om sedan innan.

Får inte regementscefen göra vissa avsteg.

Fick under värnplikten lära mig att han t.ex kunde tillåta flakning.

Det kanske har ändrats.

 

 

 

DXL som var plutskyass i lumpen och som nu tack vare den här tråden börjat tugga sig igenom säki igen.

Link to post
Share on other sites

Transport på flak kunde tidigare regch ge tillstånd till men det är nu helt förbjudet med undantag för t.ex tgb 20 motsv. där man sitter på fasta bänkar med bälten.

Det finns motsvarande bänkar till tgb 30/40 vilket borde innebära att man får åka flak även på dom men att sitta löst direkt på flaket är förbjudet.

 

The Swede :tveka:

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
8-/:/:D

Det är väl ett led i det nätverksbaserade försvaret samt en förlängning av att alla YOP-elever ska få blått förarbevis på Powerpoint.

 

Nu måste alla få en egen laptop att ha med sig ut i skogen, hurra, hurra :((:((:((

 

The Swede :lala:

- anar jag en viss sarkastisk underton/bitterhet herr Swede?

 

nåja, det är en bra bibel att ha med sig, fast jag föredrar bokform på det hela.. så man kan dänga den i huvet på kd/vpl när dom gör fel, det blir rätt verkningslöst med en CD-ROM.. :P

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
 • 8 months later...
 • 5 weeks later...

Är det den dieseleldade spisen?

 

SÄKI G Kapitel 17 Punkt 31:

32. Förläggningstält. - I förläggningstält får endast förvaras sådan brandfarlig vara som ingår i den personliga utrustningen, t ex flaska för bränsle till enmanskök. Förvaringen skall ske i fastställt och väl tillslutet emballage. Därutöver får sådan brandfarlig vara finnas i tältet som används i tältspis, kokapparat eller lampa. Behållare (t ex dunk) för bränsle till spis eller kokapparat skall vara placerad utanför tältet. Behållare (dunk) får inte placeras i direkt anslutning till tältöppningen och den skall även placeras så att risken för vältning minimeras.

 

Omtappning av klass 1- eller klass 2 a-vätska till en mindre behållare skall alltid ske utanför tältet. Vid påfyllningen skall materielen vara väl avsvalnad.

 

Punkt 34:

34. Tändning av spis. - Användning av brandfarlig vätska för tändning av tält- och kokspisar innebär stora risker för brand och explosion. Klass 1 eller klass 2 a-vätska får aldrig användas, klass 2 b- och klass 3-vätska endast med stor försiktighet (liten mängd och kall utrustning). För tält- och kokspisar som eldas med dieselbrännolja skall driftinstruktionen följas.

 

Det var vad jag hittade vid en snabb genomsökning.

I Övrigt krävs väl utrustning enligt SoldF Kapitel 9 Förläggning sidan 374.

Tror att brandsläckare tillkommer på den utrustningen.

 

The Swede :lala:

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • Super Administrators

SäkI 2007 fastställd med HKV 2006-06-20 14 990:70168 för tillämpning från och med 2007-01-01. Förbandschef får besluta att SäkI 2007 skall tillämpas vid eget förband från lämplig tidpunkt dessförinnan.

Link to post
Share on other sites

Fast som vanligt så finns det frågor kring terminologi. SäkI skulle må bra av en utökad del med termer. I ett specifikt fall, SäkI gäller för HV (naturligtvis). Förbandschef för HV förband är...? Ja, i vårt fall är det sagt att C LG gäller som förbandschef men problemet uppstår ibland, och inte bara för HV förband.

Link to post
Share on other sites
jo, att den finns på nätet vet jag, men det lär inte gå att göra utdrag från nätet, villket känns lite konstigt eftersom det är det enklaste stället at hålla upppdaterat.

 

FM tog väl bort sådana dokument från sina sidor (FMLog), allt från reglementena till SoldF pga "upphovsrättsliga problem" eller dyl?

 

btw, det är ju bara att wget -r på sajten...

Link to post
Share on other sites

jo, att den finns på nätet vet jag, men det lär inte gå att göra utdrag från nätet, villket känns lite konstigt eftersom det är det enklaste stället at hålla upppdaterat.

 

FM tog väl bort sådana dokument från sina sidor (FMLog), allt från reglementena till SoldF pga "upphovsrättsliga problem" eller dyl?

 

btw, det är ju bara att wget -r på sajten...

SäkI på Internet fungerar alldeles utmärkt, och är där man skall hämta hem senaste utgåvan av SäkI. :eeh:

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
 • 7 months later...
 • 7 months later...

Eftersom man sedvanligt har informerat om varje uppdatering på SäkI hittils så får väl jag fortsätta trenden.

SäkI 2008 finns ute som de flesta av oss säkert redan vet, och finns att ladda ner i .pdf på följande länk.

 

SäkI 2008

 

säkerhetsinstruktionerna gäller från 1 april 2008.
Link to post
Share on other sites

Och genast hittar jag ett exempel på att SÄKI är ett levande dokument där man faktiskt kan lätta på bestämmelserna vid behov.

SÄKI Ehv/Pv 08 sidan 25-27:

Skjutning under förflyttning efter tilläggsutbildning

Skjutning under förflyttning med eldhandvapen och kulsprutor skall kunna ske i såväl bebyggelse som i annan terräng med olika ammunitionssorter och med olika simulatorer, under förutsättning att de övade har uppnått en tillräckligt god förmåga genom särskilda grund- och skjutövningar.

Bestämmelser för skjutning under förflyttning till fots framgår av mom 38–42.

 

38. Övningsledarens kompetens.

– Övningsledaren skall ha genomfört utbildning i ”Skjutning under förflyttning” enligt MSS utbildningsplan.

 

39. Säkerhetsbestämmelser.

– Skjutövningarna får genomföras i terräng och på skjutbana, där respektive vapen och ammunition är tillåten samt att riskområden tillåter detta. Övningarna får genomföras

under förutsättning att

• vapnet bärs i färdigställning eller anläggningsställning med handen om pistolgreppet.

• omställaren på eldhandvapen är inställd på enkelskott.

• avtryckarfingret hålls utanför varbygeln intill dess att vapnet riktas mot målet.

• underlaget på övningsplatsen är jämt och vid behov sandat.

 

Vid övningar på skjutbana får ej ksp 90 användas.

Ställningsväxling samt magasinsbyte och omladdning får genomföras med osäkrat vapen, under förutsättning att vapnet bibehålls i skjutriktningen och avtryckarfingret hållas utanför varbygeln.

 

40. Tillåtna vapen och ammunition.

– Övningar får ske med pistol 88, ak 4, ak 5, ksp 90 med lös-, färgmarkerings-, övnings-, korthålls-, och skarp ammunition.

 

41. Grundövningar.

– Tillåtna skjutövningar anges i MSS utbildningsplan.

För att genomföra skjutövningar; skjutning under förflyttning samt framryckning med osäkrat vapen, ska den övade ha uppfyllt angivna förkunskapskrav enligt MSS utbildningsplan.

Krav på dokumentation avseende angivna förkunskapskrav, till exempel ifylld skjutbok.

 

42. Tillämpningsövningar.

– Som tillämpningsövningar räknas alla andra övningar än ovanstående som genomförs med övnings-, och skarp ammunition. Tillämpade övningar i framryckning med osäkrade vapen och skjutning under förflyttning får ske under förutsättning att

• de övade har genomfört grundläggande skjutövningar vid skjutning under förflyttning enligt MSS utbildningsplan.

Krav på dokumentation avseende angivna förkunskapskrav, till exempel ifylld skjutbok

• de övade bör genomföra återkommande skjutpass med aktuellt vapen minst en gång i månaden för att bibelhålla den inövade färdigheten/kompetensen.

• repetition och förövning genomförs direkt före genomförandet.

 

Förbandschef kontrollerar övningsledarens kompetens, övningsplats, övningsplan samt övad trupps utbildningsnivå.

Link to post
Share on other sites

Då vore det intresant att se vad som ingår i MSS utbildningsplan.

Jag tolkar det här som att det är OK att ha vapnet osäkrat när man övar t.e.x SIB? (förutsatt att man har uppnåt godkänd förmåga/kompetens?)

(egentligen en retorisk fråga men jag gärna veta hur någon annan tolkar det)

Edited by dxl
Link to post
Share on other sites
Då vore det intresant att se vad som ingår i MSS utbildningsplan.

Jag tolkar det här som att det är OK att ha vapnet osäkrat när man övar t.e.x SIB? (förutsatt att man har uppnåt godkänd förmåga/kompetens?)

(egentligen en retorisk fråga men jag gärna veta hur någon annan tolkar det)

Har hört talas om en PEK 2008, förhoppningsvis återspeglar den vad SäkI har uppdaterat..

Link to post
Share on other sites
Jag tolkar det här som att det är OK att ha vapnet osäkrat när man övar t.e.x SIB? (förutsatt att man har uppnåt godkänd förmåga/kompetens?)

(egentligen en retorisk fråga men jag gärna veta hur någon annan tolkar det)

Om alla förutsättningar som anges, vilket är en hel del, är uppfyllda ja. För t ex HV så kommer detta nog att utgöra ett oöverstigligt hinder.

Link to post
Share on other sites
Jag tolkar det här som att det är OK att ha vapnet osäkrat när man övar t.e.x SIB? (förutsatt att man har uppnåt godkänd förmåga/kompetens?)

(egentligen en retorisk fråga men jag gärna veta hur någon annan tolkar det)

Om alla förutsättningar som anges, vilket är en hel del, är uppfyllda ja. För t ex HV så kommer detta nog att utgöra ett oöverstigligt hinder.

För att inga missförstånd skall florera är det kanske på sin plats att formulera om antagandet.........det är OK att ha vapnet osäkrat, etc........till.........om övningsledare tillåter/påbjuder att framrycka med osäkrat vapen, ja då är det OK om man uppfyller övriga krav. Alltså inte automatiskt tillåtet.

Hur övningen skall genomföras får man alltid reda på innan genomförandet. Kanske ett onödigt inlägg men jag kan redan se hur ett antal individer kommer att köra sitt eget spår därför att de anser sig uppfylla grundkravet. Eller?

Link to post
Share on other sites

Bättre sent än aldrig! Men en oerhört positiv förändring i min mening. Det öppnar upp för en helt ny dimension i eld-rörelse-skydd.

 

:)

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Någon som har sett något mer praktiskt av skjutning under förflyttning? T.ex. vad kraven på truppen (genomförda grundövningar, m.m.)?

 

EDIT: Kanske är ämnet tillräckligt intressant för att motivera en egen tråd...

Edited by LeadHead
Link to post
Share on other sites

Är inte detta tillräckligt?

 

Skjutning under förflyttning efter tilläggsutbildning (SäkI Ehv/Pv - 08, sid 25)

 

Skjutning under förflyttning med eldhandvapen och kulsprutor

skall kunna ske i såväl bebyggelse som i annan terräng med olika

ammunitionssorter och med olika simulatorer, under förutsättning

att de övade har uppnått en tillräckligt god förmåga genom

särskilda grund- och skjutövningar. Bestämmelser för skjutning

under förflyttning till fots framgår av mom 38–42.

 

38. Övningsledarens kompetens. – Övningsledaren skall ha

genomfört utbildning i ”Skjutning under förflyttning” enligt MSS

utbildningsplan.

 

särskilda grund- och skjutövningar fick jag förklarat för mig i dec-07 att utb-ståndpunkten skall vara mycket hög. Vid den tidpunkten så var detta inte mätbart.

Edited by FkN
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...