Jump to content

Ok att bryta mot regler, lagar, skrivelser, förordningar med mera?


Recommended Posts

Har i diskussionen om utrustning under HV/Friv några gånger ställt frågan om varför vissa anser det vara ok att frångå vad det är som reglerar utrustningen och utrustningens bärande och hur man stödjer sig på olika skrifter som till exempel reglementen. Jag är ingen paragrafryttare och tycker att den mesta förändring är av godo men undrar varför människor anser att det är ok att bryta mot regler, lagar och förordningar?

 

Därför vill jag spinna vidare på utrustningstråden med några nya frågeställningar.

 

1. Varför ska just ett förband vara fråntagna att följa till exempel uniformsreglementet, soldf eller andra reglementen och skrivelser?

 

2. Är inte ett reglemente till för att följas tills man lyckats förändra det och hur ska man i så fall bäst jobba för att förändra?

 

3. Hur långt är steget från att tycka att ett reglemente är en rekommendation till att tycka att en order är ett förslag?

Edited by Fk Satan
Ändrar inriktning från Hv/Friv -> FM, samt flyttar den till luckan
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 99
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jag ser det som att oavsett vilken del av FM man tillhör, HV, FV, US, mfl, så kommer inte de styrande dokumenten täcka alla situationer som kan tänkas uppstå. Det handlar oftast mindre om att "bryta mot" än att "tillämpa" bestämmelser. Själv så ser jag inte fullständigt digitalt på de flesta reglerna eftersom de är skrivna för normalfall och inte mot sällan uppkomna extremfall.

 

De flesta reglementen och handböcker är stöd för organisationens verksamhet. I det stora så måste folk följa direktiven för att organisationen ska kunna nå sina mål. I det lilla så kanske enskild får/kan/bör "bryta" mot direktiven, för att vinna tid/terräng/tempo/mfl för att dennes del av organisationen ska nå sitt delmål, i syfte att gynna den stora organisationen.

 

Själv har jag brutit mot SäkI, medvetet. Syftena har varit olika men jag har aldrig gjort avsteg som inneburit allvarlig risk. Jag har dessutom varit helt införstådd med reglerna och konsvekvenser av mitt handlande.

Link to comment
Share on other sites

1. Varför ska just HV vara fråntagna att följa till exempel uniformsreglementet?

Hemvärnet ska följa uniformsreglementet precis som alla andra. Uniformsreglementet är dock ett ganska flexibelt reglemente som gör det möjligt till avsteg vid t.ex. 'fältlystran' eller 'enligt chefs order'.

Exempel: Man får enligt UniR FM inte bära skjorta 90 som yttersta plagg. Men du får sitta i skjorta 90 när du sitter eldpost i ett tält (fältlystran) eller ifall chefen (gud förbjude) skulle beordra 'uppställning iförda skjorta 90'.

 

2. Är inte ett reglemente till för att följas tills man lyckats förändra det och hur ska man i så fall bäst jobba för att förändra?

I de fall då ett reglemente lägger hinder i vägen för verksamheten så är det dåligt och bör ändras. Men vad gör man under tiden? Ställer in verksamheten eller löser problemet på ett pragmatiskt sätt?

Link to comment
Share on other sites

Med risk för att tala i samma sak som Sleipnir så kommer jag med mina svar.

 

1. Varför ska just HV vara fråntagna att följa till exempel uniformsreglementet?

 

Det skall de inte, och jag ser sällan några direkta brott mot reglementet. Det jag däremot ofta ser (och gör själv) är användning av utrustning som inte tillhandahålls eller regleras av FM. Detta är inte ett brott mot UniR FM då den reglerar vilka handskar du får ha till vilken uniform osv.

Min följdfråga är här: Var går gränsen för att jag ska behöva BOA? Min klocka har knappast BOA, och inte min kniv heller. Mina kängor likadant, min basker, mina strumpor, kalsonger... Ni förstår vart jag vill komma.

 

 

2. Är inte ett reglemente till för att följas tills man lyckats förändra det och hur ska man i så fall bäst jobba för att förändra?

 

Jo, det är helt rätt, men uniformsreglementet är idag ohyggligt flexibelt på sina håll, och väldigt stel på andra platser. Detta gör det svårt att följa, speciellt då frivilligpersonal inte har tillgång till reglementen och skrivelser. Vilka har då detta? Jo utbildningsgrupperna! Då torde det vara deras ansvar att informera och tillse att reglementen följs.

För att förändra reglementet tror jag man antingen ska köra förslagsärende-spåret eller söka stöd och hjälp hos utbildningsgruppen.

 

 

3. Hur långt är steget från att tycka att ett reglemente är en rekommendation till att tycka att en order är ett förslag?

 

Inte långt... Inte långt alls... Men man måste kunna göra avsteg för att verksamheten skall kunna flyta på. Både inom ramen för egna initiativ och på chefs order. Man ska då också kunna motivera sitt agerande och försvara det på ett rimligt sätt. Modellen heter "Är det rimligt? Är det försvarligt?".

 

 

Avslutningsvis vill jag trycka på det som jag känner är huvudfrågan. Ordning på begreppen.

UniR FM är ett reglemente som sällan berör HVHV oftast kommer till övningen med vapen och stridsutrustning, och då är det i princip upp till chefen att styra upp. Det som gäller mer frekvent är SoldR Mtrl P som sällan om någonsin delas ut till HV-personal vad jag vet. Återigen är det dags för utbildningsgrupperna att styra upp och tilldela de reglementen och instruktioner soldaten behöver för sin tjänst.

 

 

Tack för mig!

Link to comment
Share on other sites

Eftersom UniR togs upp som exempel tycker jag det är väldigt mycket som fokuseras just på UniR.... Det tycker jag inte är det viktigaste reglementet eller föreskriften som finns inom FM. Det finns viktigare reglementen.

 

Däremot är jag inne på krooks linje att reglementen styr grundförfarandet men det styr inte specialfallen. Ta Soldf tex. Där finns ett stort antal grupperingsformer. (i nya FMR-strid finns ännu fler). Om jag grupperar en grupp på linje och inser att vi är en flankgrupp. kanske jag vill ha någon form av flankskydd som gruppchef, inom grupps ram. Detta regleras inte i soldf hur det skall lösas utan här får jag anpassa mig till rådande situation. Däremot finns det ett antal grundverktyg jag har att tillgå vilket förenklar kommunikationen inom gruppen och inom plutonen. Där plutonchefen vet vilka grundverktyg jag behärskar och kan tänkas lösa uppgiften med. Får jag som gruppchef nya soldate till min grupp vet jag att de troligen är utbildade på samma grundverktyg vilket gör att tecken och kommandon de har lärt sig tidigare kommer att fungera även i den nya gruppen. Alltså får vi soldater som är interoperabla med varandra oavsett utbildningsplats.

 

Ifall man nu kan grundverktygen för standardsituationer bra då blir det enklare att börja använda lite mer specialsydda sätt för speciella situationer. Ex. "Stridsparsvis växelvis framåt". (detta beskrivs i FMR-strid men inte i soldf). Eller jag kan kommendera "första omgång led andra omgång i höjd med mig stridslinje" om det skulle behövas (Även denna formering beskrivs i FMR-strid).

 

Här kan jag alltså ta två kända verktyg och kombinera till ett nytt verktyg. Men om jag istället börjar hitta på egna speciallösningar för standardsituationer som inte beskrivs i något reglemente eller bygger på tidigare kända verktyg. Då kommer detta med interoperabla soldater att försvinna. Att soldaterna i den enhet jag tillhör kan inte ingå i andra enheter utan att lära om. och indivier utifrån kan inte ingå i min enhet utan att få en längre utbildning.

 

Nu har jag beskrivit detta utifrån gruppsnivå, om detta lyfts upp några steg till ex. kompaninivå där kompanichefer börjar frångå en fast struktur och skapar egna speciallösningar för normalfallen. Då kan detta få stora konsekvenser. Jmf en kompanichef på exemeplvis stridsvagn som bestämmer att en stridsvagnspluton är två stridsvagnar för då kan han få fler plutoner som kan lösa fler uppgifter... Eller om en psk-kompanichef bestämmer att kompaniet skall eftersträva att åka nedsuttna och med FAP. Samt att varje pluton ska ha 4 vagnar. och att vagnarna ska slåss skiljda från skyttegrupperna för att på det sättet kunna få större överraskningsmoment. För då kan en psk-pluton bestå av 4 vagnar som bildar två grupper och 3 grupper skyttesoldater om 8soldater/grupp.

 

Denna typ av egna intiativ och sätt att frångå en fast form för enheter kanske inte är önskvärd. Inte när det gäller normalfallet. Däremot kan det finnas specialfall när man måste frångå den normala formen för att kunna lösa enstaka specifika uppgifter. Detta gäller även hemvärnet. Om hv-komp chefen börjar att ändra grundmallen för hur kompaniet och plutonerna ska vara uppbyggda kan detta leda till stora problem ifall enheterna måste samarbeta med andra enheter. Eller om det måste under krigsmässiga former tillsättas nya chefer till enheten. Samt att det även finns byråkratiska problem med att göra förändringar. Exmpelvis att lägga in soldater som extra hemvärnsmän, eller "under utbildning" kan få stora problem den dagen förbandet kommer att sättas på krigsfot. Då är det inte säkert att dessa individer är välkomna i förbandet eftersom de inte är ordinarie i förbandet.

 

Tyvärr måste förändringar gå den långa vägen. Speciellt när det gäller förändringar som gäller i normalfallet. Speciallösningar för enskilda tillfällen är det bara att köra på och vara kreativ. Ex. om en psk-pluton ska förstärkas för en viss uppgift med en stridsvagnspluton. Eller om en hemvärnspluton förstärks med en eller två skyttegrupper för en enskild uppgift.

 

Jag har som krook även jag gjort egna avsteg från säki, vilket jag har varit väl medveten om att jag inte får göra. Jag har även varit medveten om konsekvenser som det kan ha fått. Att bryta mot säki är inte något man skall göra, inte något man bör göra. och det är förkastligt att göra det. Sedan är det än värre om man bryter mot säki av okunskap och är omedveten att man gör det. Det betyder att man inte har läst säki eller är medveten om vad som står där.

 

Mitt senaste brott mot säki var att jag transporterade brandfarliga vätskor i en dunk där det inte var märkt på dunken med märklapp vad som fanns i dunken (SäkI G Kap 17 punk 26)

 

26. Märkbricka. – Lös behållare, t ex dunk 5, 20 och 25 liter, plastflaskor

och andra mindre behållare för förvaring eller transport av

brandfarlig vara skall vara försedda med märkbrickor. De skall

placeras så att de är lätta att observera.

 

Men denna regel följer väl ni alla andra när ni är ute på övning?

Link to comment
Share on other sites

Själv har jag brutit mot SäkI, medvetet. Syftena har varit olika men jag har aldrig gjort avsteg som inneburit allvarlig risk. Jag har dessutom varit helt införstådd med reglerna och konsvekvenser av mitt handlande.

 

Jag är mycket förvånad som ny i detta forum att chefen för Försvarmaktens säkerhetsinspektion heter Krook eller Fk Satan. Jag tycker det är väldigt olämpligt att skriva, som jag tolkar det, att det är försvarbart att bryta mot Försvarsmaktens Säkerhetsinstuktioner om man är "införstådd med reglerna och konsekvenserna" även om "brottet" är ringa.

 

 

För övrigt tycker jag också har blivit en hysteri i "måste ha saker". Pinsamt och se Mot teamet från Fredsstyrkan med afganska hatt och civila keps. De har en riktigt bra uniform borta i Affeland som funkar. En svensk soldat skall (inte bör) bära svenskuniform och inget annat tycker jag som enkel Prao.

Link to comment
Share on other sites

Efter diskussion med övriga BG har vi kommit fram till att detta är en intressant fråga, inte bara för Hv/Friv utan FM istort. Frågeställningen har gjorts lite bredare samt flyttats från Hv/Friv till Luckan

 

Fk Satan

Blågul

Link to comment
Share on other sites

Själv har jag brutit mot SäkI, medvetet. Syftena har varit olika men jag har aldrig gjort avsteg som inneburit allvarlig risk. Jag har dessutom varit helt införstådd med reglerna och konsvekvenser av mitt handlande.

 

Jag är mycket förvånad som ny i detta forum att chefen för Försvarmaktens säkerhetsinspektion heter Krook eller Fk Satan. Jag tycker det är väldigt olämpligt att skriva, som jag tolkar det, att det är försvarbart att bryta mot Försvarsmaktens Säkerhetsinstuktioner om man är "införstådd med reglerna och konsekvenserna" även om "brottet" är ringa.

 

 

För övrigt tycker jag också har blivit en hysteri i "måste ha saker". Pinsamt och se Mot teamet från Fredsstyrkan med afganska hatt och civila keps. De har en riktigt bra uniform borta i Affeland som funkar. En svensk soldat skall (inte bör) bära svenskuniform och inget annat tycker jag som enkel Prao.

Du har din värld, jag har min.

Menar du på fullaste allvar att ni hade fullständig lastsäkring, fullt uppmärkta dunkar, att ni la vapnen på sidan av det ni skulle klättra upp på och hade sele på er när ni klättrade högre än säg 2,5 meter? Under LA05 så gällde gamla SäkI och då gick det att till del komma runt det men med nya SäkI 2008 så går det inte med anledning av den utökade giltigheten.

 

Även om jag inte har klättersele och inte är certad för höghöjdsarbete så kanske jag ändå måste klättra upp i en struktur (tak ex) eller ett träd för att kunna få samband. Då har jag de facto brutit på SäkI men kanske varit tvungen för att inte större skada skulle ske. Jag tycker att jag om jag har rollen som ansvarig för en funktion/förband har både att rätta mig efter reglerna men framförallt för uppgiften, personalen och de rådande förhållandena. Om efterlevnad av SäkI utgör en risk i sig så bryter jag mot SäkI, om det är under skarp insats, inte under utbildning. Det skäms jag inte för.

 

Mycket av den mtrl som tilldelats i Affe är inte reglerad i något reglemente. Det finns skrivna beslut om tilldelning på en del av den mtrl men inte allt. Olika kontingentschefer har löst problemet, inte stirrat sig blind på §.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

För övrigt tycker jag också har blivit en hysteri i "måste ha saker". Pinsamt och se Mot teamet från Fredsstyrkan med afganska hatt och civila keps. De har en riktigt bra uniform borta i Affeland som funkar. En svensk soldat skall (inte bör) bära svenskuniform och inget annat tycker jag som enkel Prao.

Varför?

Har du någon som helst aning om vad som gällde på plats och vad uppgifterna var och hur de löstes på platsen eller tycker du bara?

Link to comment
Share on other sites

Själv har jag brutit mot SäkI, medvetet. Syftena har varit olika men jag har aldrig gjort avsteg som inneburit allvarlig risk. Jag har dessutom varit helt införstådd med reglerna och konsvekvenser av mitt handlande.

 

Jag är mycket förvånad som ny i detta forum att chefen för Försvarmaktens säkerhetsinspektion heter Krook eller Fk Satan. Jag tycker det är väldigt olämpligt att skriva, som jag tolkar det, att det är försvarbart att bryta mot Försvarsmaktens Säkerhetsinstuktioner om man är "införstådd med reglerna och konsekvenserna" även om "brottet" är ringa.

 

 

För övrigt tycker jag också har blivit en hysteri i "måste ha saker". Pinsamt och se Mot teamet från Fredsstyrkan med afganska hatt och civila keps. De har en riktigt bra uniform borta i Affeland som funkar. En svensk soldat skall (inte bör) bära svenskuniform och inget annat tycker jag som enkel Prao.

ännu ett exempel på varför allting inte är praktiskt tillämpbart över tiden, hade Fk Satan tillgång till dunk med varningstext? eller hade han tillgång till varningstext men inte just där han befann sig precis då.

Ska vi prata SäkI så tror jag att ingen ärligt kan säga att "Jag har minnsan aldrig gjort fel varken avsiktligt eller oavsiktligt" ingen kan vara perfekt och vad jag kan utläsa så skrev inte Krook vad han begått för "avsteg", jag kan däremot tycka att så länge avsteget inte äventyrar någon annans säkerhet utan du är den som drabbas utifall att något händer så får man skylla sig själv, men så funkar det inte heller tyvär.

 

Vad gäller MOT Teamet så är det även där en punkt då UniR kanske inte är praktiskt tillämpbart, om man ser till vad MOT gör så bör man ha förståelse att man inte "kan,bör" alltid strikt följa förordningarna, MOT ska oftast ge ett lungt, välkomnande och fredligt intryck villket man inte alltid gör om man ska storma fram i stridsutrustning, resultatet blir att folk springer in i sina bostäder och bommar igen, dessutom så har vi ju bara? sett MOT ute på uppdrag och då är det enligt boken fältlystring.

 

En allmän fråga, är inte de sandfärgade civila kepsarna utdelade av US?

Link to comment
Share on other sites

Oj vad snabbt jag fick svar.

 

För att svar dig Krook så kan du säkrt lista ut om jag har gjort några SäkI brott i min korta karriär i en plåtburk i Afrika där SäkI trafik säger att man ska ha säkerhetsbälte på. Det jag tycker är fortfarande olämpligt är att som chef för forumet att du försvara det. Har du gjort det så låt snacket stanna på mässen eller luckan och inte där media hökarna kan smaska i stofft till hur olika olykor sker i Försvarmakten. Jag hoppas du förstod min lätt satiriska underton, inte illa menat om jag gick för långt i mitt förra inlägg.

 

På den andra mot frågan angåede utrustningsbärande så är det rätt som du skriver.

 

Jag tycker det ser för jävl... ut med militär uniform och civil keps och afganhatt. Om man löser en uppgift bättre i det så är jag idell öra att lyssna och lära. Bara för man klär sig "rätt" så kan uppträda som det inte är ett anfallsmål.

Edited by 9040B1
Link to comment
Share on other sites

Oj vad snabbt jag fick svar.

 

För att svar dig Krook så kan du säkrt lista ut om jag har gjort några SäkI brott i min korta karriär i en plåtburk i Afrika där SäkI trafik säger att man ska ha säkerhetsbälte på. Det jag tycker är fortfarande olämpligt är att som chef för forumet att du försvara det. Har du gjort det så låt snacket stanna på mässen eller luckan och inte där media hökarna kan smaska i stofft till hur olika olykor sker i Försvarmakten. Jag hoppas du förstod min lätt satiriska underton, inte illa menat om jag gick för långt i mitt förra inlägg.

 

På den andra mot frågan angåede utrustningsbärande så är det rätt som du skriver.

 

Jag tycker det ser för jävl... ut med militär uniform och civil keps och afganhatt. Om man löser en uppgift bättre i det så är jag idell öra att lyssna och lära. Bara för man kär sig "rätt" så kan uppträdda som det inte är ett anfallsmål.

Jag förstår hur du menar nu.

 

Tidigare har jag tyckt som dig och tigit om allt som inte verkar vara korrekt, i syfte att skydda mig själv och Försvarsmakten. Nu har jag till del tänkt om, inte minst med den ökade omfattningen av SäkI 2008. Jag tycker faktiskt att man gott kan få veta hur det är ställt egentligen, att jag ibland måste göra formellt sett fel (bryta mot interna bestämelser) för att göra rätt (lösa tilldelad uppgift). Och nej, vissa uppgifter där ute går inte att lösa och samtidigt följa SäkI till punkt och pricka men jag vill vara tydlig med att här hemma går det alltid och att jag har svårt att se att SäkI inte tillämpas fullt ut här hemma i Sverige. I Sverige kan SäkI (nästan) alltid följas.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Tidigare har jag tyckt som dig och tigit om allt som inte verkar vara korrekt, i syfte att skydda mig själv och Försvarsmakten. Nu har jag till del tänkt om, inte minst med den ökade omfattningen av SäkI 2008. Jag tycker faktiskt att man gott kan få veta hur det är ställt egentligen, att jag ibland måste göra formellt sett fel (bryta mot interna bestämelser) för att göra rätt (lösa tilldelad uppgift). Och nej, vissa uppgifter där ute går inte att lösa och samtidigt följa SäkI till punkt och pricka men jag vill vara tydlig med att här hemma går det alltid och att jag har svårt att se att SäkI inte tillämpas fullt ut här hemma i Sverige. I Sverige kan SäkI (nästan) alltid följas.

 

/K

 

Då är vi i höjd med varandra på linjen igen!!

Link to comment
Share on other sites

Allting handlar väl om tillämpningen av en princip? Principen att alltid hålla sig till regelverket om det är möjligt mht en viss

prioritetsordning. T ex: Liv och hälsa, uppgiften, ordningen osv. Att vi tycker olika, och gör olika bedömningar av vad som är möjligt är att principen och prioritetsordning inte är en norm för alla.

 

Grundinställningen(normen) måste vara att leva upp till regelverket, och endast göra undantag där så behövs, mht prioritetsordningen.

 

Jag kan gå utan kängor, men även med.....jag följer UniR och använder kängor

Jag kan inte förhindra en olycka utan att bryta mot SäkI, därför bryter jag mot den.....men lever upp till UniR

Jag kan förhindra samma olycka trots att jag följer SäkI.........jag följer SäkI och UniR

 

Alltså, om man kan lösa en uppgift lika bra genom att följa regelverket, som att bryta mot det, så väljer man att hålla sig till reglerna. Det är inte okej att bryta mot reglerna i det läget och försvara sig med att man trots allt löste uppgiten. Det fanns inga skäl att trotsa reglerna.

 

Svårt att förklara vad jag menar, men den som fattat något av detta kan väl vidareutveckla. Annars glöm det. :dribble:

Link to comment
Share on other sites

Mitt senaste brott mot säki var att jag transporterade brandfarliga vätskor i en dunk där det inte var märkt på dunken med märklapp vad som fanns i dunken (SäkI G Kap 17 punk 26)

 

26. Märkbricka. – Lös behållare, t ex dunk 5, 20 och 25 liter, plastflaskor

och andra mindre behållare för förvaring eller transport av

brandfarlig vara skall vara försedda med märkbrickor. De skall

placeras så att de är lätta att observera.

 

Men denna regel följer väl ni alla andra när ni är ute på övning?

OT: Om jag inte har blivit delgiven felaktig information så har de märkbrickor som skall användas utgått ur sortimentet men nya har inte konstruerats/tillverkats/levererats ännu. Så lycka till att följa den regeln. :dribble:

 

/D

Link to comment
Share on other sites

Eftersom UniR togs upp som exempel tycker jag det är väldigt mycket som fokuseras just på UniR.... Det tycker jag inte är det viktigaste reglementet eller föreskriften som finns inom FM. Det finns viktigare reglementen.

 

 

Ska dämpa min bitterhet över hur folk klär sig och spinna vidare på Fk Satans inlägg ovan.

 

Jag TROR att det är en dipp i reglementerna i hur strid skall genomföras på låg nivå=pluton och grupp.

Om man skall skriva ett reglemente om hur gruppen skall agera så måste det finnas ett reglemente för hur pluton skall agera och så vidare.

 

Sedan 2005 finns det en doktrin för markoperationer, DmarkO, och förhoppningsvis finns det ett Reglemente för Markoperationer, RMO, klart till hösten 2009. (Förhandstgåva finns).

 

Samtidigt skrivs ett reglemente för MekBat 2009 (Förhandsutgåva 5 finns). Först nu stryrs organisationen upp hur en pluton ser ut och framför allt vilka uppgifter den skall kunna lösa. Här står allt från stridsindelning på kompani nivå och vad uppgiften TA heter på engelska.

 

Nu som först kan det skrivas ett reglemente hur en skyttegrupp/amfgrupp/jägargrupp skall utbildas. FM strid har alltid haft det problemet, enligt mig, att det saknat något reglemente att "luta sig mot".

 

Det kommer nog tyvärr dröja ett par år innan det kommer fastställas ett liknade infR skytte 1991 som används över hela FM. Fram till dess kommer det nog användas egna "tänk" och utbildningshänvisningar i utbildningen. Jag säger inte att utbildningshänvisningarna är dålig, tvärt om, men jag hoppas på att vi kan få grupper som talar och utbildas ungefär mot samma mål med samma regementerade uttryck också vidare.

 

Hoppas jag inte svävat alltför långt utanför ämnet men min poäng är att finns det inget uppdaterat reglemente så följer inte folk det.

Link to comment
Share on other sites

Det jag tycker är fortfarande olämpligt är att som chef för forumet att du försvara det.

Här känner jag att jag, som sketen forumtattare, måste komma till Krooks undsättning och påpeka att det är lämpligt att skilja på Krook som forumsanvändare/privatperson (som vi andra trattbassar) och Krook som "Blågul"/hans funktion på forumet.

 

@23:e Komp.

Ok, så nu har vi nått konsensus att soldaterna faktiskt kan ha diversifierad personlig mtrl och utrustning, typ kängor, handskar, FU90 och ryggsäckar eftersom detta tillåts inom givna ramar.

Vilka andra fall är aktuella som vi skall diskutera?

 

En kollega till mig sade en gång (eller om det var jag själv..?): "Det absolut bästa sättet att få firman att rasa ihop eller säcka ihop är att tokfölja alla regler."

Och det är ju sant, som jag ser det. FM har ett helt fantastiskt stort regelverk på olika nivåer, lokalt och globalt, att det skulle troligen vara totalt omöjligt att följa alla regler samtidigt.

Jag kan också tänka mig att det ibland kan vara omöjligt att alltid veta exakt vad som gäller, eller vem som vet vad som gäller.

 

Kan man inte bara acceptera att ibland måste man använda huvudet också, och därmed kanske möjligen antingen bryta en regel - eller bara göra på ett sätt som ingen regel har reglerat?

Edited by Apone
Link to comment
Share on other sites

Kan inte mer än hålla med. Kan lägga in ett exempel som elektrier, som man ställs mot ibland. Om man skall jobba på en strömbrytare så SKALL den göras strömlös. Är man i en stor byggnad och brytaren är omärkt så kan det vara ganska jättemånga olika säkringar... Då Känner jag som elektriker att jag tar den risken och kopplar "hett", även om det är mot reglerna, det tar helt enkelt aldeles för lång tid för att jag skall tjäna på det (kan bara skriva en viss tid på detta jobb SAMT att det kostar jävligt mycket för kunden).

 

Kanske inte helt samma sak, men är liite på ämnet i alla fall.

Link to comment
Share on other sites

@23:e Komp.

Ok, så nu har vi nått konsensus att soldaterna faktiskt kan ha diversifierad personlig mtrl och utrustning, typ kängor, handskar, FU90 och ryggsäckar eftersom detta tillåts inom givna ramar.

Vilka andra fall är aktuella som vi skall diskutera?

Du har missuppfattat mitt inlägg. Enhetligheten, RU, fastställd mtrl. etc finns också med i prioritetsordningen. De fyller sina syften(enl. Fk Satans eminenta utläggning därom) och skall levas upp till om möjligt mht övriga prioriteringar.

 

Kan man lösa sin uppgift med tilldelad mtrl. och utrustning bör den användas för att leva upp till regler som fyller andra syften.

MC hjälmar är ett bra exempel. Egen hjälm får användas, men bara under färd med MC. Därefter återgår man till tilldelad hjälm, och lever

upp till regler som syftar till andra värden.

 

Att permanenta regelöverträdelser är inte flexibilitet, det är statiskt. Därmed inte sagt att regler inte bör förändras, men så länge de finns

tycker jag att normen skall vara att vi följer dem sååååååå, sångt det är möjligt.

 

EDIT; @Trädet.....det finns en text i någon av FM publikationer som säger att man inte skall handla dumdristigt.......det Du pysslar med på arbetet är just det tycker jag. Riskera liv och hälsa för att vinna tid??????

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

Kan inte mer än hålla med. Kan lägga in ett exempel som elektrier, som man ställs mot ibland. Om man skall jobba på en strömbrytare så SKALL den göras strömlös. Är man i en stor byggnad och brytaren är omärkt så kan det vara ganska jättemånga olika säkringar... Då Känner jag som elektriker att jag tar den risken och kopplar "hett", även om det är mot reglerna, det tar helt enkelt aldeles för lång tid för att jag skall tjäna på det (kan bara skriva en viss tid på detta jobb SAMT att det kostar jävligt mycket för kunden).

 

Kanske inte helt samma sak, men är liite på ämnet i alla fall.

 

Jag köper dina argument och håller med om att det är en djungel av konstiga regler i vår firma.

Jag tycker dock det ären stor skillnad på att ta en risk som bara kan skada dig eller om det kan bli andra som skadas av din "genväg"

Jag tycker dock vi har onödigt många olyckor inom FM pga att folk tror att dom kan saker efter ett tag. Det är ofta då olyckerna händer då man kan "tulla" lite på reglerna. Patron ur är ett sådant exempel. "Jag trodde att magasinet var ur". "det funkade förra gången utan kontroll don" osv.

Edited by 9040B1
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker dock det ären stor skillnad på att ta en risk som bara kan skada dig eller om det kan bli andra som skadas av din "genväg"

Och, om du skadar dig själv drabbas ingen annan menar du????

 

Indirekt har du rätt om du tänker på anhöriga och det blir troligtvis ännu fler regler efter en olycka. Men om vi tar ett exempel med en bilförare. Han kör 200 km på allmän väg och sätter då andra trafikanter i fara. Om han därimot kör 200 på en racingbana där han "bara" sätter sitt eget liv på spel så tycker jag det är en stor skillnad.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker dock det ären stor skillnad på att ta en risk som bara kan skada dig eller om det kan bli andra som skadas av din "genväg"

Och, om du skadar dig själv drabbas ingen annan menar du????

 

Indirekt har du rätt om du tänker på anhöriga och det blir troligtvis ännu fler regler efter en olycka. Men om vi tar ett exempel med en bilförare. Han kör 200 km på allmän väg och sätter då andra trafikanter i fara. Om han därimot kör 200 på en racingbana där han "bara" sätter sitt eget liv på spel så tycker jag det är en stor skillnad.

Snarare kanske 23'an tänker på att en enskild soldat gör något eget "hittepå" som inte är reglementerat och han skadar sig, så drabbar det övriga gruppen som då kanske inte får plats med alla sina, i övrigt reglementerade, ryggsäckar i 20-bilen. Eller att övriga gruppen/plutonen måste avbryta ordinarie verksamhet för att omhänderta/hantera den uppkomna händelse som inträffade pga något dumdjävel inte hade M-nummer på sina handskar och därmed självantände hela am-upplaget..?

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker dock det ären stor skillnad på att ta en risk som bara kan skada dig eller om det kan bli andra som skadas av din "genväg"

Och, om du skadar dig själv drabbas ingen annan menar du????

 

Indirekt har du rätt om du tänker på anhöriga och det blir troligtvis ännu fler regler efter en olycka. Men om vi tar ett exempel med en bilförare. Han kör 200 km på allmän väg och sätter då andra trafikanter i fara. Om han därimot kör 200 på en racingbana där han "bara" sätter sitt eget liv på spel så tycker jag det är en stor skillnad.

Snarare kanske 23'an tänker på att en enskild soldat gör något eget "hittepå" som inte är reglementerat och han skadar sig, så drabbar det övriga gruppen som då kanske inte får plats med alla sina, i övrigt reglementerade, ryggsäckar i 20-bilen. Eller att övriga gruppen/plutonen måste avbryta ordinarie verksamhet för att omhänderta/hantera den uppkomna händelse som inträffade pga något dumdjävel inte hade M-nummer på sina handskar och därmed självantände hela am-upplaget..?

 

Då förstår jag >:-( . Eller om en kylmek i Afrika blir för full, ramlar och bryter armen så han inte kan reparera aircondition :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Kan inte mer än hålla med. Kan lägga in ett exempel som elektrier, som man ställs mot ibland. Om man skall jobba på en strömbrytare så SKALL den göras strömlös. Är man i en stor byggnad och brytaren är omärkt så kan det vara ganska jättemånga olika säkringar... Då Känner jag som elektriker att jag tar den risken och kopplar "hett", även om det är mot reglerna, det tar helt enkelt aldeles för lång tid för att jag skall tjäna på det (kan bara skriva en viss tid på detta jobb SAMT att det kostar jävligt mycket för kunden).

 

Kanske inte helt samma sak, men är liite på ämnet i alla fall.

EDIT; @Trädet.....det finns en text i någon av FM publikationer som säger att man inte skall handla dumdristigt.......det Du pysslar med på arbetet är just det tycker jag. Riskera liv och hälsa för att vinna tid??????

Nu är ju trädet elektriker och har säkerligen både utbildning och utrustning för att genomföra arbete på spänningsförande utrustning.

De regler som omger elektriska installationer och dess utförande är rigorösare och stelare än vilket reglemente du än kan tänka dig. Detta gör att det finns två sorters elektriker; Dels de som inte orkar tänka själva utan gör allt 'enligt boken' eller 'som man alltid har gjort'. Dels de som funderar på varför man inte får göra X och inser att det är för att Y inte ska inträffa. Om han/hon sedan kommer till slutsatsen att Y ändå inte kommer att inträffa på grund av Z så gör han/hon efter eget huvud ändå.

Jag vet precis vilken av dessa elektriker jag skulle anlita.

Link to comment
Share on other sites

[Ok, så nu har vi nått konsensus att soldaterna faktiskt kan ha diversifierad personlig mtrl och utrustning, typ kängor, handskar, FU90 och ryggsäckar eftersom detta tillåts inom givna ramar.

Vilka andra fall är aktuella som vi skall diskutera?

 

Fast anställda soldater (NBG IA motsv) är "lite" bakis på arbetstid under de första timmarna. OK eller inte och ev när skulle det kunna var OK. Jag kastar in frågan utan att lägga min syn på det!

Link to comment
Share on other sites

[Ok, så nu har vi nått konsensus att soldaterna faktiskt kan ha diversifierad personlig mtrl och utrustning, typ kängor, handskar, FU90 och ryggsäckar eftersom detta tillåts inom givna ramar.

Vilka andra fall är aktuella som vi skall diskutera?

 

Fast anställda soldater (NBG IA motsv) är "lite" bakis på arbetstid under de första timmarna. OK eller inte och ev när skulle det kunna var OK. Jag kastar in frågan utan att lägga min syn på det!

Kan vi få din syn på det ang. kassörskan i lokala ICA-butiken eller lagerarbetaren på volvo?

Link to comment
Share on other sites

[Ok, så nu har vi nått konsensus att soldaterna faktiskt kan ha diversifierad personlig mtrl och utrustning, typ kängor, handskar, FU90 och ryggsäckar eftersom detta tillåts inom givna ramar.

Vilka andra fall är aktuella som vi skall diskutera?

 

Fast anställda soldater (NBG IA motsv) är "lite" bakis på arbetstid under de första timmarna. OK eller inte och ev när skulle det kunna var OK. Jag kastar in frågan utan att lägga min syn på det!

Kan vi få din syn på det ang. kassörskan i lokala ICA-butiken eller lagerarbetaren på volvo?

 

Jag skulle bli besviken som kund på ica om kassörskan luktar sprit i kassan och skulle göra ett misstag pga av att han eller hon hade en blöt kväll igår. Jag skulle bli ännu mer besviken om jag betalar "extra" pengar för min Volvo pga lagerarbetaren missade med ett par millimeter när han/hon skulle lyfta ner något med trucken och följden blev en extra utgift för mig som kund tillslut pga att han/hon hade en blöt kväll igår.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...