Jump to content

Befäl med officers tjänsteställning


patgb203

Recommended Posts

Vad är det för uniformsbestämmelser som gäller för vpl officerare (Fk/Lt) som är placerade som HV-befäl med officers tjänsteställning (Fk - Mj). T ex avseende:

 

"Sidogevär bärs ej av befäl med officers tjänsteställning vid enskilt uppträdande."

 

Frågan är alltså:

 

Kan jag som vpl officer i FM (eller för den delen resoff) som placerats i HV bära sidogevär (sabel) vid enskilt uppträdande, dvs t ex på ett bröllop utan att bryta mot UniR FM?

 

Svara enbart på frågan kompletterat med referens till bestämmelse/reglemente som reglerar detta.

Edited by patgb203
Link to comment
Share on other sites

Enligt UniRFM 2003 sid 213 så får du inte bära sidogevär vid enskilt uppträdande.

Om du ska bära sidogevär på bröllop så måste det följdaktligen ske i sluten formering exempelvis sabelhäck.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Definitionen "befäl med officers tjänsteställning" gäller förenklat de med civil kompetens som erhåller en temporär militär grad. D.v.s de med vita gradbeteckningarn till m/90.

 

UniRFM sid. 181 (m.fl):

"Tjänsteställningstecken bärs på fältuniform (motsv) av

• inkallad tjänstepliktig personal som, utan formell utbildning, tilldelas viss tjänsteställning beroende på befattningens nivå i krigsorganisationen

• anställd civil personal i Utlandsstyrkan som, utan formell utbildning tilldelas viss tjänsteställning beroende på befattningens nivå

• värnpliktig personal som p g a folkrättsliga skäl/internationella konventioner men utan formell utbildning tilldelas tjänsteställning från fänrik och högre.

Tjänsteställningstecken kombineras alltid med yrkesband på båda kragsnibbarna.

Tjänsteställningstecken för själavårdspersonal, fältartister och musikchef/musikkårchef vid anställd, avtals- respektive FBU-/frivilligmusikkår består av en 5 mm galon m/51, guld, längst ner på båda kragspeglarna m/58."

 

 

Frågeställningen är således inte aktuell för värnpliktigt befäl eller hemvärnsbefäl. Däremot är det väl värt att påpeka den begränsade rätten att bära uniform för dessa två kategorier. Uniform får endast bäras i samband med tjänsteutövande, alltså inte som alternativ till sällskaps- eller högtidsdräkt som hos anställd personal. Om ett värnpliktigt befäl eller hemvärnsbefäl vill bära uniform på exempelvis ett bröllop så skall denne ansöka om detta hos sin förbandschef (motsv.).

 

/P

Edited by Lt P
Link to comment
Share on other sites

UniR FM 2003 sidan 42:

1.9.7 Övrigt

Hemvärns- och frivilligpersonal tilldelas fria uniformer enligt särskilda

bestämmelser.

Tilldelade persedlar får ej nyttjas för privat bruk annat än vid ceremonier

som bröllop, begravningar m.m.

Står inget om att man måste begära tillstånd av chefen.

 

Sidan 129:

Hemvärnsbefäl med officers tjänsteställning får bära aktuell förbandsknapp.

Övrig personal inom hemvärnet bär knapp m/39-60 i guld- respektive

silverfärg.

 

Som jag förstått det räknas hemvärnsbefäl som "Befäl med officers tjänsteställning" då de (oftast) inte har någon officersexamen.

 

The Swede :-P

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker nog att det bitvis i tråden är en ganska snäv tolkning av vad "befäl med officers tjänsteställning" egentligen är.

 

Läser man citerade stycken lite extensivt, eller rentav mellan raderna, så tycker jag nog att formuleringarna i reglementena snarast syftar till att skilja "befäl med officers tjänsteställning" från den (underförstådda) kategorin "befäl som inte har officers tjänsteställning", dvs fanjunkare*) och lägre.

 

Om man utifrån detta tittar på den inledande frågeställningen om sidogevärs bärande så kan man alltså dra slutsatsen att underofficerare och lägre aldrig bär sidogevär, ens vid parad, medan officer (eller dito tjänsteställning) inte får bära sidogevär vid enskilt uppträdande men väl vid t ex högvakt eller andra paradtillfällen.

 

Jag håller vidare inte med The Swede om den tolkning han gör utifrån citatet om knappar till uniformen. Min tolkning är att den som är fänrik eller högre får bära förbandsknapp medan den som är fanjunkare eller lägre bär knapp m/39-60, oavsett om man är värnpliktig, tillhör hemvärnet, BfA-anställd, civilanställd med tjänsteställning eller YO/RO. En riktigt gammal regel som poppar upp i bakhuvudet är dessutom att man måste vara kompanichef eller högre för att få bära de små förbandsknapparna för axelklaff och skärmmössa, oavsett om man får bära de stora knapparna för knäppning av vapenrocken, men här kan jag vara ute på nattgammal is.

 

Själva diskussionen om huruvida fänrikar (och högre) i hemvärnet skall ses som officerare eller som med officers tjänstställning finns det andra trådar om. Men jag är nog inte så säker på att en officersfullmakt är den enda juridiskt hållbara definitionen.

 

*)och jodå, jag vet att fanjunkare inte är den mest vanliga graden nuförtiden men än så länge finns den och är den högsta underofficersgraden. Förvaltare kan man nog däremot lugnt vila i frid i det här avseendet.

Link to comment
Share on other sites

Vi får nog vänta på nya UniRFM för de gällande sanningarna, särskild då den nya officerskategorin specialistofficerare kommer och rör till det.

 

Däremot är jag tämligen säker på att det råder en begreppsförvirring angående det formella begreppet "befäl med officers tjänsteställning" och begreppet "hemvärnsbefäl med officers tjänsteställning".

 

"Befäl med officers tjänsteställning" är den kategori nämnd ovan som bär vita gradbeteckningar till fältuniformen. Läkare och sjuksystrar utan medROK, viss personal i utlandsstyrkan, civilanställda musiker på FöMusC m.fl. Dessa har inget behov av sidogevär som paradutrustning och således inte rätt att bäa sabel.

 

"Hemvärnsbefäl med officers tjänsteställning" är helt enkel hemvärnspersonal med tjänsteställning fänrik och uppåt.

 

Vad gäller personalkårs- och förbandsknappar så är det sedan nyligen reglerat i "14 515:64315 Tjänstetecken på Försvarsmaktens uniformer fr.o.m. 2007-

04-04". På "förbanden" (förenklat utryckt) bäres "officersknapp" från sergeants tjänsteställning och inom hemvärnet från fänriks tjänsteställning.

 

/P

Edited by Lt P
Link to comment
Share on other sites

Vad gäller personalkårs- och förbandsknappar så är det sedan nyligen reglerat i "14 515:64315 Tjänstetecken på Försvarsmaktens uniformer fr.o.m. 2007-

04-04". På "förbanden" (förenklat utryckt) bäres "officersknapp" från sergeants tjänsteställning och inom hemvärnet från fänriks tjänsteställning.

 

/P

Hur får man tag på 14 515:64315 Tjänstetecken på Försvarsmaktens uniformer fr.o.m. 2007-

04-04?

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller personalkårs- och förbandsknappar så är det sedan nyligen reglerat i "14 515:64315 Tjänstetecken på Försvarsmaktens uniformer fr.o.m. 2007-

04-04". På "förbanden" (förenklat utryckt) bäres "officersknapp" från sergeants tjänsteställning och inom hemvärnet från fänriks tjänsteställning.

 

/P

Hur får man tag på 14 515:64315 Tjänstetecken på Försvarsmaktens uniformer fr.o.m. 2007-

04-04?

 

Ser inga hemligheter eller äganderättsliga problem i det så dokumentet PDF:at och uppladdat nedan.

 

http://www.gardesmusik.nu/chefen/HKV1451564315.pdf

 

Blågul får väl ta bort om de anser annat.

 

/P

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller personalkårs- och förbandsknappar så är det sedan nyligen reglerat i "14 515:64315 Tjänstetecken på Försvarsmaktens uniformer fr.o.m. 2007-

04-04". På "förbanden" (förenklat utryckt) bäres "officersknapp" från sergeants tjänsteställning och inom hemvärnet från fänriks tjänsteställning.

 

/P

Hur får man tag på 14 515:64315 Tjänstetecken på Försvarsmaktens uniformer fr.o.m. 2007-

04-04?

 

Ser inga hemligheter eller äganderättsliga problem i det så dokumentet PDF:at och uppladdat nedan.

 

http://www.gardesmusik.nu/chefen/HKV1451564315.pdf

 

Blågul får väl ta bort om de anser annat.

 

/P

 

Underbart! Reder ju ut en del frågetecken och tveksamheter! Bra att få konkret t.o.m. ner på HV för resp. Utbildningsgrupp/regemente!

Link to comment
Share on other sites

Enligt UniRFM 2003 sid 213 så får du inte bära sidogevär vid enskilt uppträdande.

Om du ska bära sidogevär på bröllop så måste det följdaktligen ske i sluten formering exempelvis sabelhäck.

 

/K

 

UniRFM 2003

Sid 213

Vid enskilt uppträdande får sidogevär bäras av officer till parad- och högtidsdräkt.

Sidogevär bärs ej av befäl med officers tjänsteställning vid enskilt uppträdande.

 

sid 42

Hemvärns- och frivilligpersonal tilldelas fria uniformer enligt särskilda bestämmelser.

Tilldelade persedlar får ej nyttjas för privat bruk annat än vid ceremonier som bröllop, begravningar m.m.

 

Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att en vpl officer (fk-lt) med placering i HV får bära sidogevär till parad- och högtidsdräkt vid enskilt uppträdande vid ceremonier som bröllop, begravningar m.m?

Link to comment
Share on other sites

För att tangera ett annat populärt ämne: Skärmmössan. Jag tolkar skrivelsen som att möjligheten för Hemvärnets personal att bära skärmmössa nog är avslutad. Det verkar som att det enbart är basker som gäller till m/87 (om man jämför skrivelserna på huvudbonad med de för anställd personal).

 

EDIT:

Vilket lämpligen fortsätts här:

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=16938

 

EDIT2:

Vilket inte riktigt visade sig vara 100% korrekt. Vissa utbildningsgrupper har fått in skärmmössa under huvudbonad (t.ex. Hv i Örebro, men inte t.ex. Värmland)

Edited by DaRaven
Link to comment
Share on other sites

Ser av HKV-skrivelsen att vi även fortsättningsvis skall blanda tjänstetecken i silver med baskertecken i guld. :D

Härligt att höra att det inte bara är jag som har det som sin pet peeve.. Jag har mailat HKV PROT men de var inte mottagliga för mina argument. Kanske dags för en gemensam aktion? Arga insändare till Braunstein kanske? :)

 

/D

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
EDIT2:

Vilket inte riktigt visade sig vara 100% korrekt. Vissa utbildningsgrupper har fått in skärmmössa under huvudbonad (t.ex. Hv i Örebro, men inte t.ex. Värmland)

 

Det är ju samma utbildningsgrupp så det låter mycket märkligt. I övrigt har jag sett Hv-off bära skärmmössa ett antal gånger hemma i Karlstad. Det behöver ju i och för sig inte vara tillåtet.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Om man utifrån detta tittar på den inledande frågeställningen om sidogevärs bärande så kan man alltså dra slutsatsen att underofficerare och lägre aldrig bär sidogevär, ens vid parad, medan officer (eller dito tjänsteställning) inte får bära sidogevär vid enskilt uppträdande men väl vid t ex högvakt eller andra paradtillfällen.

 

Men titta, detta missade jag ju att kommentera förut. Yipee, en anledning att lyfta fram en uniformsfråga :)

 

Underofficerare bär sabel på exakt samma sätt som officerare. Om vi tar infanterisabel m/1899 som exempel så finns den i tre olika utföranden:

 

Officerssabel: Klinga med inskription "konungen & fäderneslandet", bakkappa med lejon, portepé i guldtråd.

Fanjunkarsabel: Samma som officer, portepé i silvertråd.

Sergeantssabel: Klinga untan inskription, slät bakkappa, portepé i silvertråd.

 

På beridna förband är systemet liknande, fast andra sablar och manskapet har även de en enklare sabel.

 

Manskapsgrader på övriga förband bär aldrig sabel. Deras sidogevär är bajonett.

 

/P

 

Bild: http://samlarforum.nu/download/file.php?id=20434

Edited by Lt P
Link to comment
Share on other sites

Manskapsgrader på övriga förband bär aldrig sabel. Deras sidogevär är bajonett.

Då återkommer vi till en av mina favoritfrågor:

 

Hur bär då manskep vid dessa förband bajonett som sidogevär till högtidsdräkt när paradbärläder m/1910 inte finns längre?

Link to comment
Share on other sites

Manskapsgrader på övriga förband bär aldrig sabel. Deras sidogevär är bajonett.

Då återkommer vi till en av mina favoritfrågor:

 

Hur bär då manskep vid dessa förband bajonett som sidogevär till högtidsdräkt när paradbärläder m/1910 inte finns längre?

 

I tänderna?

 

eller (tråkigare, men mer rätt), manskap bär inte sidogevär till högtidsdräkt i dessa fall.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Manskapsgrader på övriga förband bär aldrig sabel. Deras sidogevär är bajonett.

Då återkommer vi till en av mina favoritfrågor:

 

Hur bär då manskep vid dessa förband bajonett som sidogevär till högtidsdräkt när paradbärläder m/1910 inte finns längre?

 

I tänderna?

 

eller (tråkigare, men mer rätt), manskap bär inte sidogevär till högtidsdräkt i dessa fall.

 

De gör de enbart till Paraddräkt med de bärläder som hör därtill.

 

Personligen anser jag att manskap och underofficerare skall bära det nya svarta (vita för Dragonbataljon) paradbältet "m/ä" i läder till m/87.

 

Helst av allt skall man förstås även successivt anpassa m/87 med den typ av skärning på midjan som fanns på m/60 anpassad för bälte (koppel).

 

Vapenrock m/87A ser alldeles för öststatsaktig ut, för att inte tala om den korta busschaufförsjackan.

 

/P

Link to comment
Share on other sites

Som varande den mest lämpliga tråden så har vi hittat ett problem till rörande tjänsteställningarna. Jag och en god vän har förmånen att vara värnpliktiga officerare enligt den gamla goda ordningen. Bägge av oss har idag befattningar där vi har kaptens tjänsteställning. Våra respektive chefer har gjort intressanta bedömningar av UniRFM. Hans chef har sagt åt honom att bära guldfärgade gradbeteckningar. Min anser att jag ska bära guld med vitt yrkesband m/60. Min chefs verkar vara relativt korrekt, hans chefs bedömning tycker jag dock är tveksam till viss del.

 

Medge att sånt här är jättekul!

Link to comment
Share on other sites

I hans fall US, i mitt civilanställning inom FM (min grad används enbart när jag är utomlands, naturligtvis).

 

En relaterad fråga, en reservofficer (som ju har officersfullmakt) som är löjtnant erhåller civil anställning med majors tjänsteställning i FM. Bär inte han då majors gradbeteckning (guld) med yrkesband?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

I tråden tidigare var läget kanske inte 100 % klart om "hemvärnsbefäl med officers tjänsteställning" ska jämställas med/falla in under "befäl med officers tjänsteställning" och därmed påverka den eventuella rätten till bärande av sidogevär vid enskilt uppträdande.

 

När jag nu granskar Unibest FM 2009 så hittar jag inte motsvarande rader rörande sidogevär. Betyder det: 1) Hv-"officer" får bära sabel enskilt? 2) Jag har inte läst tillräckligt? Kanske gäller UniR FM 2003 fortfarande till vissa delar? Eller styrs sabel-bärande ev upp i CerR 2003?

 

Besläktad fråga: Personal från beridet förband som tjänstgör/placerats vid infanteri alt. vice versa... Bärande av "fel" sabel är bara möjligt med "personalplacerande chefs" tillstånd? (Om det nu är någon som känner sig nostalgisk.)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Vad är det för typ av befattningar där ni har kaptens tjänsteställning? Friv? Någon typ av anställning inom FM?

 

Tex leg Läkare, Ingenjör, El annan högre akademisk utbildning där person tilldelsa tjänsteställning

Link to comment
Share on other sites

Som varande den mest lämpliga tråden så har vi hittat ett problem till rörande tjänsteställningarna. Jag och en god vän har förmånen att vara värnpliktiga officerare enligt den gamla goda ordningen. Bägge av oss har idag befattningar där vi har kaptens tjänsteställning. Våra respektive chefer har gjort intressanta bedömningar av UniRFM. Hans chef har sagt åt honom att bära guldfärgade gradbeteckningar. Min anser att jag ska bära guld med vitt yrkesband m/60. Min chefs verkar vara relativt korrekt, hans chefs bedömning tycker jag dock är tveksam till viss del.

 

Medge att sånt här är jättekul!

 

Tror att man som vpl officer inom Hv kan gå sk nivåhöjande utbildningar och kan du utnämnas till (on jag inte har fel) högst Löjtnant

Person utan officersutbildning motsv. som tilldelats befattning med tjänsteställning anbringar "vita gradbeteckningar"

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...