Jump to content

Hemvärnsorganisationen med småpåvar


Recommended Posts

Under alla de år jag har varit här har jag skrivit väldigt få seriösa inlägg men nu kommer mitt tredje seriösa inlägg här inne. Detta inlägg är ett julkort till alla er inom hemvärnet och kanske något som ni som tillhör hemvärnet bör fundera över.

 

Jag har haft förmånen att besöka och träffa ett stort antal soldater tillhörande hemvärnet under de senaste 2-3 åren och utifrån vad de har berättat för mig och det jag har sett kommer här en sammanfattning av mina intryck, tankar och funderingar. Troligen kommer jag att trampa en hel organisation på tårna, men det militära förband som inte klarar av att få kritik eller få sig en tankeställare är det då verkligen ett militärt förband?

 

 

Inom hemvärnet finns en unik struktur för vad vi får och inte får göra, vem eller vilka som har rätt att fatta beslut om vad, och vem eller vilka som har rätt att fördela gemensamma resurser för olika ändamål. detta regleras av dels (P)TOEM och HvH men även av övriga skrifter inom FM utan dessa skrifter skulle det inte finnas någon organisation Allt detta är uttryck för att det finns en ”organisation”. Syftet och skälet till att skapa en organisation är gemensamt uppträdande kring uppgifter som man anser måste utföras gemensamt, dvs där man redan i initialläget kan uppfatta ett samförstånd kring något man vill uppnå eller arbeta tillsamman för.

 

Således är den gemensamma förståelsen hos de som ingår i hemvärnet om varför och hur man skall samverka av största vikt. Att förstå ansvarsområden, arbetsfördelning, rutiner, bestämmelser, beslutsordningar mm. Om detta i hemvärnets fall klart definierade samförstånd inte finns, eller om ambitionen att utföra de klart definierade uppgifterna av chefer på olika nivåer så kommer hemvärns-organisationen att av underställd och av betraktarna att uppfattas som oklar, tvetydig och ofullständig.

 

Den makt och det inflytande olika chefer då utövar på denna organisation på lägre nivå kommer att uppfattas och upplevas som den korrekta. Men de beslut och bestämmelsers som påförs förbanden från huvudorganisationen kommer att kännas påtvingade och omotiverade vilket kommer att leda till att dessa ej införlivas i denna organisation vilket medför att ännu ett steg i separationen från hemvärnsorganisationen tas, samtidigt tas ett steg mot en paramilitär styrka. Allt detta uppstår pga att det saknas en överblick och förståelse för hemvärns- och för den militäraorganisationens syften och mål.

 

Det som inträffar när chefer på låg nivå kliver utanför huvudorganisationens ramar och regler är att organisationsbegreppen inte kommer att fungerar praktiken respekten för föreskrifter eller beskrivningar förlorar sin innebörd. Fördelningen av makt och resurser blir oklar. Ingen vet vem som skall belönas eller klandras för vad som händer. Vad som kan bli konsekvensen av olika initiativ och handlingar är omöjligt att förutse. För individen är en sådan situation farlig och svår. Individen upplever en stor otrygghet och osäkerhet. Organisationens medlemmar kan inte ägna sig åt den gemensamma uppgiften utan söker i stället reda ut var de står. De försäkrar sig om att klara sig helskinnade ur olika situationer i stället för att ta nya initiativ och lösa problemen kreativt. Verksamheten blir lidande och människor far illa av de konflikter som uppstår. Det är därför av största vikt att man kan etablera Huvudorganisationens syften och mål, men även förståelsen för och om huvudorganisationen. Detta leder till en ordning som skapar trygghet och förutsägbarhet, samt där alla kan fokusera sin energi och sin kraft på den gemensamma uppgiften.

 

Det som kommer att inträffa när en enhet lämnar den fastslagna organisationen är att den kollektiva kompetensen blir för dålig. Man kan inte lösa uppgiften på ett bra sätt eller så kommer vissa personer och grupper att få en orimlig arbetsbelastning som till slut leder till sammanbrott. Beslut kringgås, överenskommelser bryts på flera olika nivåer, direktiv och rutiner åsidosätts på grund av att de uppfattas irrelevanta och inte leder till vad människor i verksamheten anser vara bra och önskvärt. Belöningar och straff upplevs orättvisa och godtyckliga. Ni som har upplevt detta känner väl till att klimatet då utvecklas mot intolerans, kontrollmentalitet och aggressivitet. Regelsystemen och rutinerna kommer att präglas av en ökad byråkratisering som inte fyller någon annan praktisk funktion än att kontrollera missförhållanden och missbruk, vilket hämmar verksamhetens effektivitet. När väl olämpliga vanor och opraktiska rutiner etablerats, är de nästan omöjliga att bryta.

 

Utifrån dessa problem som mycket lätt uppstår inom hemvärnet idag så anser jag att det är av största vikt att de som tillsätts som chefer inom hela organisationen har en mycket stor förståelse och kunskap om dels det militära systemet men även om hemvärnet. Vidare skall det åligga utbildningsgrupperna att kontinuerligt följa upp hemvärnsorganisationerna för att motverka att det skapas småpåvar ute på förbanden. Men även att chefer på alla nivåer inte är fastcementerade på sina positioner utan att en chefsrotation hela tiden pågår. Att gruppchefer flyttas mellan plutoner. Att plutonchefer byter plutoner och kompanier. Att kompanichefer flyttas runt i organisationen. Att sitta för länge på samma stol med samma folk under sig är en av de grundingredienser för att skapa problemen här ovan. En annan grundingrediens är låg utbildningsnivå på de som utses som chefer. För att detta skall fungera krävs bra och fungerande personalplaner.

 

Det krävs inte allt för många veckors utbildande för att gå från 3-mån mening soldat till att bli kompanichef för ett hemvärnsförband. Därför måste det nuvarande systemet läggas åt sidan och nya system införas. Dels skall ett system med fredskompanichefer och fredsbataljonschef upprättas jmf dagens bataljonshandläggare. Detta skall vara av FM anställd personal vid resp utbildningsgrupp som är fredschefer. Och krigscheferna bör vara yoffare dock så är skallkravet att det är reservofficerare. För hemvärnets problembarn ur ett organisationsperspektiv, insatsplutonerna, skapas en liknande organisation med fredsplutonchef och krigsplutonchef. Där fredsplutonchefen är en yoff och krigsplutonchefen bör vara en reservofficer.

 

Denna systemförändring är ett måste för att återskapa hemvärnsorganisationen, det behövs få in folk med vana och erfarenhet av att leda trupp, främst i chefsbefattningar. Att få in personal som har lång erfarenhet av att gå i befattning som chef är viktigt för att åter igen kunna bygga upp hemvärnsorganisationen. Hemvärnet är en organisation som på vissa håll fungerar mycket bra, men på andra ställen är det mer en paramilitär styrka än ett krigsförband. Det finns i dagsläget en hel del reservare i GRO som kan utnyttjas mycket bättre jmf med hur de utnyttjas idag.

 

Ni som tar illa upp av detta inlägg, ni som känner er utpekade av detta inlägg kanske bör fundera över varför ni känner er utpekade eller tar illa upp. Det bör även beaktas att detta handlar om styrande ramar inom hemvärnet och inte på detaljnivå här ovan finns många detaljer som kanske inte är genomförbara i dagsläget, men går det att förändra de gränssättande ramarna så blir det enklare att förändra saker på detaljnivå. Att arbeta med ramar är enklare än att arbeta på detaljnivå.

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

Jag är inte någon hejare på övergripande organisationsflöden, men fattar det mesta...

 

Vad föranleder inlägget? Bara för mycket tid över i jul eller någon händelse/händelser?

Link to comment
Share on other sites

Men om man är en väl sammansvetsad pluton då? Med samkörda grpch och en plutch som är kanonbra. Ska man "slå sönder" det gänget då till förmån för chefsrotationen? :Malaj:

 

Just DET tycker inte jag är någon bra idé för vår pluton.

 

Kan inte uttala mig om hur det ser ut i resten av landet, då jag inte har samma förutsättningar som du som har rest runt lite. Men jag kan tänka mig att det finns organisationer som funkar mindre bra därute, där det du skriver kan passa bra. :camo:

Link to comment
Share on other sites

Många bra punkter där. Tycker också att det skall in mer YOFF och/eller reservare i HV. Att rotera chefer är också bra ur en organisatorisk synpunkt då allt tvingas likställas, men jag tror att det ur förbandsandans perspektiv är förkastligt.

 

Hur lösa det bäst? Det kan jag inte svara på, men ut med självtillsatta besserwissers och in med kompetenta chefer så bör resten lösa sig.

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med om det mesta Satan har skrivit på forumet, men just detta håller jag inte med om.

 

Och krigscheferna bör vara yoffare dock så är skallkravet att det är reservofficerare. För hemvärnets problembarn ur ett organisationsperspektiv, insatsplutonerna, skapas en liknande organisation med fredsplutonchef och krigsplutonchef. Där fredsplutonchefen är en yoff och krigsplutonchefen bör vara en reservofficer.

 

Hur vill du få till detta rent praktiskt?

 

I mina ögon förutsätter det att Hemvärnet som det ser ut idag läggs ner, och om-struktureras till "riktiga" krigsförband som officerarna utbildar på sin "arbetstid".

 

Vad är det som säger att en y/off alt res/off är den mest kompetena Kompch resp IP-Plutch?

 

Snarare så tycker jag att utbildningsgrupper skall utvecklas än mer, så att varje förband har en handläggare som enbart sysslar med papperskyfflande, hembesök och utbildningsplanerande.

Link to comment
Share on other sites

Alla pratar om att få in yoff/roff i organsiationen, vilket på papper ser bra ut... Dock så kan det bli problem i verkligheten... I skövde kallade skaraborgsgruppen till infomöte om hemvärnet till alla roff och liknande i deras område... enligt utsago dök ett 50-tal upp...

Hur många var det minsta intresserade? Nada...

Link to comment
Share on other sites

Jaaaa, det här kan man ju prata länge om....

 

Fördel med chefsrotation: Man inser nödvändigheten med fasta rutiner gemensam tabelatur och erfarenheter delas/fördelas på ett bättre sätt.

 

Nackdel med chefsrotation: Man blir av med kontinutet, det dödar förbandsandan, risk för att grupperna blir ännu mer egna och minskad lojalitet mot och med sina chefer.

 

har nog mer tankar om det här, men det får komma lite senare, måste ju hitta formuleringarna först.

Link to comment
Share on other sites

Alla pratar om att få in yoff/roff i organsiationen, vilket på papper ser bra ut... Dock så kan det bli problem i verkligheten... I skövde kallade skaraborgsgruppen till infomöte om hemvärnet till alla roff och liknande i deras område... enligt utsago dök ett 50-tal upp...

Hur många var det minsta intresserade? Nada...

Om det ändå kom "ett 50-tal" borde dessa då ha haft något intresse av hemvärnet, annars hade de ju knappast gått dit. Frågan blir då vad som avskräckte dem...

Link to comment
Share on other sites

Alla pratar om att få in yoff/roff i organsiationen, vilket på papper ser bra ut... Dock så kan det bli problem i verkligheten... I skövde kallade skaraborgsgruppen till infomöte om hemvärnet till alla roff och liknande i deras område... enligt utsago dök ett 50-tal upp...

Hur många var det minsta intresserade? Nada...

 

Snarare är det nog så att dom yoff/roff som är intresserade av HV redan är med i organisation. Vet faktiskt på rak hand en hand full i min egen bat.

Link to comment
Share on other sites

Fråga 1:

Hur ser kraven ut för reservofficerare idag?

 

Erinrar mig något i stil med 80h per 4 år i början av 2000-talet, en summa i tid som ligger löjligt långt under vad en del hvchefer gör i befattning per år (hvsoldater också för den delen). Ja, en del reservofficerare jobbar häcken av sig inom det militära, men vad säger att det blir en dylik och inte kaksmuls-kalle som tilldelas enheten i slutändan?

Ergo, tillbaka till förra milleniet för hvs ledarskapsförmåga.

 

Fråga 2:

Var finns alla dessa lätt tillgängliga truppförande yoff?

Borde de inte ha ett vpl/nbg/us/ias- förband att utbilda/leda i samtiden?

Jo, det finns redan en handfull Yoff här och där...

 

Självklart är det bra med yrkesfolk som chefer på förbanden.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Man kunde kanske göra det attraktivt och meriterade för YO/RO att göra ett svep inom frivilligförsvaret? Eftersom allt mer vilar på just frivilliga händer, så vore det en win-win-situation om YO/RO genomförde del av sin tjänstgöring som förbandschefer och instruktörer inom Hv. Då kunde man ju utveckla organisationen så att den blir mer kompatibel med resten...

 

Idag har vi förvisso YO som extraknäcker som förbandsinstruktörer emellanåt, men ofta nog är det tyvärr i ledningen det brister. Hv handikappas av att ha chefer som har bristande grundkunskaper och dålig utbildning i ledarskap och personalfrågor.

Link to comment
Share on other sites

Vad HV behöver är en bättre struktur som kan stödja Kompani och Bataljonschefer i sitt arbete.

 

Vad man borde göra är att anställa ett antal personer som kan ta hand om rutinuppgifter,

så som göra hembesök/inspektera vapenförvaring, förbereda övningar, beställa och hämta ut material, duka för övningar, pappersexersis, mm.

 

På så sätt frigöra Hemvärnscheferna (som majoriteten även har ett civilt jobb att sköta) till att arbeta fram långsiktiga övningar, leda och utveckla sina förband. Arbeta med de mer övergripande frågor, Utbilda och öva sitt förband.

 

 

T ex. 2 st civilanställda och 2-4 st furirer-Serganter som är heltidsanställda vid varje Bataljon.

 

Varje kompani chef får nyttja dessa för sitt kompani, och bataljonchefen som styr resurstilldelningen och basar över personalen.

 

Charlie Spartan

Link to comment
Share on other sites

gör ett förtydliganden när det gäller fredschefer. Fredskompanichef (Bataljonchef och Plutonchef) skall ansvara för pappersjobb, intervjuer osv dvs det som tillhör fredsarbetet för enheten. De ansvarar även för genomförandet av övningar. Dvs riskanalyser, bokningar, dukande, ordna instruktörer osv. Så att Krigschefen kan få gå i sin befattning under övningar och övas i sin roll.

 

När det gäller roffare och yoffare så får inte en placering i hemvärnet ses som en slutstation, utan en delstation. Vid de flesta utbildningsgrupper finns det i dag högskolor eller regementen. Att placeras vid ett utbildningsgrupp under en period av ett till två år. och jobba halvtid på gruppen och andra halvan ägnas åt akademiska studier. Därefter återvänder officeren hem till sitt huvudförband.

 

Vill man ha bra officerare inom hemvärnet måste man våga betala vad det kostar, samt att göra det attraktivt för officerare att hamna på tjänstgöring vid utbildningsgrupper och att få krigsplaceringar inom hemvärnet.

 

I de fall det inte går att uppbringa roffare eller yoffare till befattningar så får andra lösningar hittas.

Link to comment
Share on other sites

Låter som ett utmärkt förslag med "backupp" till krigscheferna.

 

Idag administrerar cheferna sig till döds och tiden i selen (eller numera snarare västen)

blir allt för kort. Vissa löser detta genom att äldre avgående kompchefer stannar kvar och "tar hand om det administrativa" men så fort den servicen slutar så tröttnar också den nya unga chefen.

 

Det är inte kul att ha "det nya tänket" dvs "hv=krigsförband/fältförband"

och sedan bli sittande i all detta "fredsadminstrativa gyckel" (FAG) istället för att syssla

med huvuduppgiften.

 

Detta är en av de saker som avskräcker yoff/resoff. 100 tim A-tid på papperet är flera

100 tim i verkigheten, ändå får man tänka till för att komma ihåg när man truppförde

"på riktigt" senast mer än för något enstaka dygn. På samma vis blir även disponibel

tid som kan läggas på mus och krigsplanläggning etc begränsad.

 

Om det skulle gå att anställa handläggare på grupperna som verkligen hade uppgift att

serva förbanden och avlasta=guld.

Link to comment
Share on other sites

Sen kan man undra över vad HKV egentligen vill ha av Hv, "reservister", tillfälligt tillgängliga kroppar eller utbildningsenheter? Detta påverkar storeligen behovet av Yoff/Roff i organisationen.

 

Uppgiften må vara mer eller mindre solklar, kvalitetsambitionen är ,persq hit eller dit, rätt luddig.

Inom de närmaste åren ska tgb skrotas, samtidigt nyutbildas fortfarande förare till dem och ersättande fordon förefaller minst sagt oklart. En del hvförband ska göra 20h, andra snittar 150-200h i medeltid, på ett eller annat sätt ska dessa förband samverka/likställas.

 

En utredning med fokus på hv i framtid vore trevligt, inte baserad på vad Hv är i dag, utan vad FM vill ha/kräver av Hv imorgon...Hv 2020? Fast det är troligen för mycket framförhållning i insatsförsvarets tid.

 

/M

Link to comment
Share on other sites

När det gäller roffare och yoffare så får inte en placering i hemvärnet ses som en slutstation, utan en delstation. Vid de flesta utbildningsgrupper finns det i dag högskolor eller regementen. Att placeras vid ett utbildningsgrupp under en period av ett till två år. och jobba halvtid på gruppen och andra halvan ägnas åt akademiska studier. Därefter återvänder officeren hem till sitt huvudförband.

 

Här tror jag Satan berör något viktigt, och jag skall samtidigt försöka belysa det hela från "min horisont" som just ganska aktiv reservare.

 

Reservare ses av HV, i alla fall delar av HV, som något positivt som kan användas i organisationen på olika sätt. Antagligen allt från kompetensstöd till regelrätt befattning. Detta är givetvis positivt men frågan som måste ställas är hur HV marknadsförs från "andra sidan".

 

För min del ser det ut lite så här. Mitt förband krymper sakta men man har valt att satsa en hel del pengar på undertecknad. Jag är själv aktiv och kommer vara så en tid framöver. Men när neddragningar kommuniceras ut från högre ort så kommer alltid den berömda frasen "Jo vi drar ner, men HV söker folk, vänligen kontakta XX på YYY Bataljon."

 

Skall vi bolla lite med den berömda vågskålen då, baserat på citatet ovan?

 

I ena skålen, i mitt fall.. Ny mtrl, roliga båtar, insatsförband under bildande och säker lite annat kul som gore tex och annan skit...

 

I andra skålen.. HV.. och då menar jag MIN bild av HV, och inte vad HV egentligen är...

 

 

Hur spännande är det? Hur glad är jag på mitt förband? Hur upplagd känner jag mig att genast hoppa på ett nytt förband när FM precis svikit mig?

 

Inte fan hoppar jag i säng med ett, i mina ögon kasst alternativ, när jag precis blivit dumpad av min stora kärlek? Då sitter jag hellre hemma och är bitter och idkar självhjälp (soldf?)..

 

Alltså.. HV kan jaga reservare hur mycket som helst.. och YO också för den delen.. men har vi precis kommit på kant med vår relation till FM, alltså blivit övertaliga.. då är vi inte så djäkla mottagliga...

 

 

För min del har jag inte behövts ställas för detta valet ännu, men jag har många vänner som FM avtackat som tänker i dessa banor och som inte lockas av HV...

 

Tyvärr är det ju inte helt lätt för HV i detta läget, ni måste ju påverkar en attityd som ni själva inte har gett upphov till...

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

...För min del har jag inte behövts ställas för detta valet ännu, men jag har många vänner som FM avtackat som tänker i dessa banor och som inte lockas av HV...

 

Tyvärr är det ju inte helt lätt för HV i detta läget, ni måste ju påverkar en attityd som ni själva inte har gett upphov till...

...

 

Hela inläggets andemening tolkar jag som att Hv inte är en del av FM. Gissar att du vet att det inte är så Rokare, men resten av dina kollegor.

Det är tråkigt. För FM som har en organisation i sin organisation som inte är integrerad...

 

:banghead:

 

Även om jag inte vill ha det så, så kanske det där med demokrati inte är så bra i vår bransch.

Link to comment
Share on other sites

...För min del har jag inte behövts ställas för detta valet ännu, men jag har många vänner som FM avtackat som tänker i dessa banor och som inte lockas av HV...

 

Tyvärr är det ju inte helt lätt för HV i detta läget, ni måste ju påverkar en attityd som ni själva inte har gett upphov till...

...

 

Hela inläggets andemening tolkar jag som att Hv inte är en del av FM. Gissar att du vet att det inte är så Rokare, men resten av dina kollegor.

Det är tråkigt. För FM som har en organisation i sin organisation som inte är integrerad...

 

:banghead:

 

Även om jag inte vill ha det så, så kanske det där med demokrati inte är så bra i vår bransch.

 

Det är lugnt 709, jag vet det.. är till och med extra HV man i en liten stad.. Brukar få brev om grundkurs & ak4 utbildning m.m. Känns lite overkill för min del men nåväl ;)

 

Saken är nog den att ytterst få av min kollegor ser på HV som en del av FM. Snarare som en plånbok för vissa övningar och sedan kanske med frågan "Varför köra trabant när vi kan satsa på NBG/IAS/KS/FS/FJSIK/SSG osv...

 

Jag säger alltså INTE att HV är på detta sättet utan belyser bara hur det kan låta från vår sida. Då blir det kanske inte lika förvånande att det är svårrekryterat.

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

...För min del har jag inte behövts ställas för detta valet ännu, men jag har många vänner som FM avtackat som tänker i dessa banor och som inte lockas av HV...

 

Tyvärr är det ju inte helt lätt för HV i detta läget, ni måste ju påverkar en attityd som ni själva inte har gett upphov till...

...

 

Hela inläggets andemening tolkar jag som att Hv inte är en del av FM. Gissar att du vet att det inte är så Rokare, men resten av dina kollegor.

Det är tråkigt. För FM som har en organisation i sin organisation som inte är integrerad...

 

8-/

 

Även om jag inte vill ha det så, så kanske det där med demokrati inte är så bra i vår bransch.

Demokrati är skitbra ifall det funkar,, om alla känner att dom kan påverka samt att dom även kan det.

Om det inte funkar, tjaa då blir det skitfel.

 

FM och HV har fortfarande ett jättejobb att vrida på bilden av Hv, det är fler och fler som säger "vi trodde det var VPL soldater" efter en uppvisning.

Under nästa år kommer Hv in i städerna, det kommer bli jävligt viktigt med uppträdandet då.

Och för att knyta tillbaka till åsikter från RO håll, så är det ett systemfel som orsakar att RO ser andra förband/verksamheter som mer givande än Hv.

Hv kan endast ändra på en liten del av det systemet för att få det attraktivare mot RO håll. (tyvärr)

Link to comment
Share on other sites

Jag instämmer helt i att det krävs för lite utbildning för att bli t ex kompanichef i Hemvärnet. Jag instämmer helt i att den adminstrativa bördan är på tok för hög och att det är en anledning till många, underteckand inräknad, funderat många gånger på att lämna befattningen.

 

Jag instämmer även i att kompch borde vara yrkes- eller reservofficer.

 

Men den bild jag har fått är att detta inte är så lätt att ordna. Det finns helt enkelt inte tillräcklig många intresserade. Kostnaden för att anställa hundratals kompch blir astronomisk och skulle kräva att anslagen till Hemvärnet ökade kraftigt.

 

 

Vi som gått med i Hemvärnet har gjort det för att vi tycker om kärnverksamheten: att med vapen i hand vara beredd försvara landet. Vi har inte gått med för ersättningen skull och definitivt inte för att vi vill ägna hundratals timmar varje år åt administration.

 

Mitt förslag: utöka anslagen till utbildningsgrupperna så att de kan ta över all rekryteringshantering, baskrav, inventeringar, skyddsvaktsadminstration och liknande. Då blir det tid över för nu befintliga chefer att ägna mer tid åt det som är viktigt.

 

 

/Ola

Link to comment
Share on other sites

Vi som gått med i Hemvärnet har gjort det för att vi tycker om kärnverksamheten: att med vapen i hand vara beredd försvara landet. Vi har inte gått med för ersättningen skull och definitivt inte för att vi vill ägna hundratals timmar varje år åt administration.

 

Mitt förslag: utöka anslagen till utbildningsgrupperna så att de kan ta över all rekryteringshantering, baskrav, inventeringar, skyddsvaktsadminstration och liknande. Då blir det tid över för nu befintliga chefer att ägna mer tid åt det som är viktigt.

 

 

/Ola

 

Kanske vore nåt att skriva en motion till tinget om. :)

 

//TOW

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...