Jump to content

Militär Antiterroriststyrka ? JA


valiant

Recommended Posts

Regeringens utredare Johan Munck , kommer att föreslå regeringen att Svensk Militär skall kunna sättas in för att bekämpa terririster , detta bla  efter att Polisens insatsstyrka meddelat att man ex vid en linknande terroristdåd som i Moskva , inte skulle kunna klara av att hantera detta.

 

Hela artikeln kan läsas på

 

w1.sydsvenskan.se

 

 

Era åsikter emotages tacksamt !!

Link to comment
Share on other sites

Jag håller i stort sett med, så länge svensk militär inte sätts mot vanliga demonstrationer o.dyl så ser jag inget fel i det. Vad menade Munck med "topphemliga elitförband", SSG och vad mer eller är det bara en felskrivning?

Link to comment
Share on other sites

Guest den fete

fråga först hur mycket våld som skall användas , ett tio tal tungt beväpnade

kan bli väldigt farligt,

det är ju så att efter en händelse så börjar letandet efter syndabockar,

och är det då värn pliktiga  med 9 månaders utbildning .så vet man vem som får skiten

behöver bara kolla dessa olyckor som sker i bland , vem är den annsvarig, den

längst ned i befäls ordningen

i

Link to comment
Share on other sites

Det är bra att man börjar utnyttja resurserna effektivt. Förmågan att biträda t ex Nationella Insatsstyrkan har funnits länge. Det gäller bara att öka antalet gemensamma övningar mellan försvar och polis till en något högre nivå.

 

Jag ser inga hinder mot att försvaret skulle kunna bistå polisen med handräckning fullt ut - även vid kravaller. De ständiga hänvisningarna till Ådalen 1931 tjatas som ett mantra med rent religiösa övertoner.

 

Rädslan för militären har ingen som helst faktaunderbyggnad eller relevans i dagens Sverige, och misstag som begåtts i trängda lägen för över sjuttio år sedan bör inte tillåtas diktera ett lands inrikespolitik för all framtid.

 

Mängden poliser i Sverige räcker inte till för att hantera ett "Göteborg" till. Inte ens med förstärkning av Särskilda Beredskapspolisen. En lagstadgad möjlighet att begära förstärkning från alla offentliga myndigheter som har något att tillföra är en självklarhet. Det är för mig sedan ointressant om förstärkningen kommer från tullen, kustbevakningen, brandkåren eller försvaret.

 

Värnpliktig personal bör dock definitivt inte användas för annat än transporter och administration.

Link to comment
Share on other sites

Guest Radagast

Själv ser jag inga större problem med att låta militären hjälpa till. Men jag vill hellre se att det sköts av SSG, officerare osv än av nån nykläckt beväring med moppefjun. Dessutom bör bör vissa polisiära kunskaper, lag&rätt och sånt (ja man kan ju bli stämd för allt möjligt som polis idag) läras ut till de militära enheterna.

Link to comment
Share on other sites

Ser hellre att tex NI utrustas och utbildas för situationer som tex i ryssland...

Dock borde försvaret kunna understöda polisen, med tex sambandsutrustning, ledningsutrustning, transport osv...

Link to comment
Share on other sites

All utrustning och utbildning man kan begära finns redan. Både inom polisen och FM. Den springande punkten är mängden poliser inom Nationella Insatsstyrkan, som idag är ca femtio man.

 

Att se sig tvungen att rekrytera fler poliser till NI för den händelse en oerhört extrem terroraktion liknande Moskva inträffar - samtidigt som kompetenta och outnyttjade resurser finns inom försvaret - vore enligt min mening slöseri med skattemedel. NI:s resurser räcker redan i dagsläget gott och väl till för de flesta realistiskt tänkbara terrorhändelser. Med ytterligare en möjlighet till "backup" blir beredskapen än bättre.

 

Händelserna i Moskva intar samtidigt en särställning och hade knappast kunnat lösas alls ens om NI varit femhundra man. Det största problemet vid en Moskvaliknande händelse är att ingen realistisk åtgärd annat än förhandling kunnat genomföras i västvärlden.

Link to comment
Share on other sites

vad jag menade var att så tycker jag att inbrytningar och sådana aktioner skall lämnas åt polisen, tex NI, sedan skulle Militären verka med tex. Samband, mat,transport, bevakning osv...

 

I sk icke krigssituationer skall så mycket, om inte all, skarp vapenviftning lämnas till Polisen...

Link to comment
Share on other sites

instämmer med Fu Dahlberg till fullo.

Polisen ska göra det som polisen är till för att göra och försvaret det försvaret är till för att göra. Min personliga uppfattning är att det ska jävligt mkt till innan dessa gränser får korsas.

 

Sen kan man väl säga att en sådan händelse som gisslandramat i Moskva är jävligt extrem och det går knappast att utgå från en sådan händelse när man ska sätta upp målen för en organisation som NI

Link to comment
Share on other sites

Dock verkar det endast som om det är i en begränsad utsträckning som militären skal andvändas. Tycker personligen att det är bra. Låt polisen sköta polisiära uppgifter och låt försvarsmakten sköta sina. Om hotet från terrorister bedöms vara så stort så bör man kanske utbilda en polisiär antiterroriststyrka, alt låta NI´s organisation "växa".

      Dock håller jag med Fu Dahlberg om att försvarsmakten skall kunna understödja polisen med ex samband och/eller transport etc.

 

Citat John Munck ur Svd

 

"- Jag anser att i viss utsträckning ska man kunna använda militär, exempelvis vid terroranfall från luften eller med fartyg, säger Munck till TT."

 

"Ockupationen av teatern i Moskva är ett exempel på stort terrordåd. Munck säger att han och hans utredare givetvis studerat fallet. Munck bedömer att det ligger på gränsen för när militär borde kunna sättas in."

 

 

Hela artikeln http://www.svd.se/dynamiskt/Inrikes/did_3379566.asp

 

Ursäkta om jag låter svamlig. Har varit upp sen 0430 och gick och la mig strax före 0300.

Link to comment
Share on other sites

Problemet är att skiljelinjen mellan krigshandlingar och brott inte är lika markant idag som tidigare. Civila organisationer och brottsliga syndikat har tillgång till militär taktik och vapen.

 

Jag tvivlar på att en möjlighet i lagstiftningen att utnyttja militär skulle innebära någon större skillnad. Hittills har ingenting hänt i Sverige där utnyttjande av militär vapeninsats hade varit aktuell även om den varit tillåten.

 

Det är i nuläget inte fråga om att militär skall patrullera gatorna och utreda brott. Inte heller genomföra inbrytningar och gisslanfritagningar. Vi vet dock idag inte vilka hot framtiden har att bjuda, och det är dumt att låsa lagstiftningen så att biträde inte ens är möjligt utan "friseringar av sanningen", eller extensiva tolkningar av nödrätten.

 

Vi kan t ex råka ut för terrorhandlingar som är av en omfattning vi aldrig tidigare skådat, eller händelser som hamnar i en gråzon mellan krigshandling och brott. Händelserna den 11 september är ett sådant exempel. Krigshandlingar begångna av "civila", d v s där ingen nation står bakom, faller mellan stolarna idag.

 

Den som använder t ex ett flygplan för att genomföra terrorhandlingar kan idag inte hindras med gällande lagtext. En självmordsbombare som packar sin Cessna full med sprängämnen lär t ex inte kunna hindras av polisens EC135.

 

Redan idag sker också narkotikasmuggling med ubåt världen över. Uppgifter tyder på att detta även förekommit i vårt närområde. Svensk lag försvårar militärt biträde att eftersöka smugglande ubåtar med dagens lydelse. Polisen saknar resurser och kunnande.

Link to comment
Share on other sites

Angående smuggling medelst ubåt vill jag klargöra att det inte finns några som helst bevis för att något sådant förekommit i Sverige.

 

Behandla uppgiften för vad den är - en obekräftad uppgift av en anonym uppgiftslämnare i ett öppet internetforum.

 

Eventuell källa och sanningshalt är trots allt inte avgörande för diskussionen huruvida vi kan skydda oss mot detta scenario eller inte. Var och en får sedan med utgångspunkt från egna erfarenheter och källor avgöra hur sannolikt detta scenario är.

Link to comment
Share on other sites

Tycker det är mycket bra att det sker förutsättningslös omprövning av en (av många) heliga kor som "folkhemsförsvaret" har varit/är behäftade med. Förhoppningsvis borgar detta på sikt för ett effektivare resursutnyttjande och en ökad säkerhet för medborgarna.

 

Den begränsning som FM har varit behäftade med i detta avseende må för 50-år sedan eller mer ha varit relevant, men saknar värde i dagens samhälle och med dagens FM.

Link to comment
Share on other sites

Att militär o polis skall samarbeta i framtiden ser jag som en självklarhet.

Men fortfarande skall polisen utföra de "viktiga" uppgifterna i en insats. Om vi nu tar Moskva som ett exempel, så tycker jag att motsvarande situation i Sverige, skulle struktureras upp genom att Militär slår en berömd "järnring" runt byggnaden, där POLIS kontrollerar all ut/inpassering genom denna ring. NI skall sköta själva inbrytningen. Observera att jag med militär personal absolut inte menar vpl, utan särskilt lämpliga Yoff som sedan innan blivit kontrollerade av polisen. Ingen vpl har utbildningen att sköta sådant här i sverige!

Link to comment
Share on other sites

Ett exempel för att belysa inkonsekvensen i dagens lagstiftning:

 

Beredskapspolismän - i grunden värnpliktiga soldater (civilpliktiga) med 40 timmars utbildning vartannat år - kan idag helt lagenligt kallas in som förstärkning vid en händelse som t ex Göteborgskravallerna. De har då polismans befogenheter och lagen medger att de tjänstgör med batong och sköld i främsta ledet, pucklandes på demonstranter.

 

En yrkesofficer med vana från sex månaders kravallhantering i Kosovo får inte under några som helst omständigheter ens köra bilen som transporterar omhändertagna demonstranter till arresten...

Link to comment
Share on other sites

Inlägget var snarast menat som ett hypotetiskt resonemang. Jag förtydligar:

 

Lagen medger denna rättighet för värnpliktiga soldater som skolats om med en utbildning som endast motsvarar hemvärnets minimikrav. Jag ser då inte att det skulle medföra större problem att i extrema fall utnyttja i princip alla anställda inom försvarsmakten.

 

Om det är känsligt med gröna uniformer i anslutning till polispersonalen kan man ju alltid köpa samma blå SBP-overaller även till annan försvarspersonal. Det enda vi kan reta oss på då är vad som står överst på lönespecifikationen.

 

Naturligtvis bör en lagändring inte medföra att denna nya möjlighet missbrukas genom att kalla in militär i tid och otid. Situationer där militär handräckning skulle kunna bli aktuellt har vi hittills inte sett i Sverige. Militärt bistånd skulle ENDAST ges när samtliga lämpliga polisiära resurser redan är uttömda.

 

Trots allt skall det mycket, mycket extrema situationer till innan SBP skulle ens vara i närheten av att tilldelas uppgifter som t ex ingripande mot folkmassa - men vi har den handlingsfriheten OM den i framtiden skulle visa sig behövas.

 

Vis gammal man tycker inte man skall frånsäga sig mer handlingsfrihet än man behöver. Även om vi hittills klarat vårt fredssamhälle utan militär hjälp kan situationer snart nog uppstå då vi kommer att ångra att vi målat in oss i detta hörn för 70 år sedan.

 

Tar man en försäkring bör man förvissa sig om att den täcker så mycket som möjligt. Kan man få sin hemförsäkring att även täcka bilen för samma pris bör man ta den chansen - även om man aldrig kommer att råka ut för något...

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget större problem i att militär personal sätts in vid större upplopp så som Göteborgskravallerna, MEN de ska då vara obeväpnade. Man bör självklart inte heller sätta in de stridstuppar som precis ryckt in, hellre då hemvärnsmän som troligtvis har stadgat sig i livet och förhoppningsvis har en vettig syn på samhället.

 

Edit: Kan bara säga att jag håller med dig Unicorn. Självklart menar också jag att det ska vara värnpliktiga/hemvärnmän som fått utbildning i kravallhantering. Vilken Nisse som helst ska inte kunna sättas in.

Link to comment
Share on other sites

@Unicorn, förstår ditt resonemang och anser att det är glasklart. Instämmer i de fakta som du redovisar.

De orsaker till att jag inte vill att försvaret ska föra en aktiv roll inom landet är att vi har en polismakt som är till för att upprätthålla lag och ordning, vi har en försvarsmakt som är till för att försvara Sverige i händelse av ofred o.s.v.

Det hela handlar inte om enskilda händelser så som gbg-kravallerna och eventuella terroristaktioner utan om samhällsstrukturer.

Det har bevisligen fungerat hittils och jag ser inga anledningar till att det inte skulle fungera i framtiden.

 

Citat "Militärt bistånd skulle ENDAST ges när samtliga lämpliga polisiära resurser redan är uttömda."

 

Frågan är om vi nu någonsin skulle hamna i en sådan situation inte redan skulle befinna oss per definition i krig? I så fall skulle ju saken vara biff.

Link to comment
Share on other sites

Guest Radagast

Tänk er följande scenario:

 

Ett plan lastat med TNT är på väg mot Rosenbad.

Polisen och media vet om detta.

Man skickar inte upp ett JAS, man står bara och tittar på.

 

Efteråt attackerar medias journalistmurvlar, likt blodhundar, polisen med "varför gjorde ni inget?!!!! avgå! stäm! älta, älta,älta.."

 

Nyss vurmade ni ju om Ådalen, jornalistdjävlar...

Link to comment
Share on other sites

Jag lutar åt Unicorns tankar i frågan. Jag ser inte den tilltänkta förändringen som någon fara för rättssamhållet. Det handar ju inte om att polisen ska lämna över någon del av sitt ansvarsområdet till militären. Det handlar helt enkelt om att de ska kunna be om hjälp i extrema situationer där de polisiära resurserna inte räcker till.

 

Inom min definition av extrema situationer så faller nog inte händelser av typen Göteborgskravallerna in. Jag tror det vore olyckligt att låta militär personal agera aktivt som kravallpolis mot den egna befolkningen. Extrema situationer där militären aktivt skulle kunna ta del är för mig t.ex.

 

Hjälp vid stormning av terrorister med gisslan a la Moskvateatern.

 

Bordning av fartyg som misstänks vara lastat med någon form av terroristrelaterat otyg a la MV Nisha

 

Avvisning av eller andra åtgärder mot flygplan under terroristkontroll

 

Handhavande av RNBC-hot

 

Det finns fler scenarier men ni förstår nog vilken kategori av händelser som jag anser berättiga ett aktivt deltagande av militär personal.

 

Någonstans mellan aktivt deltagande i operationer och logistiskt stöd finns en gråzon där det också kan finnas behov av stöd från militären. Det behöver där inte handla som så extrema fall som när det gäller aktivt deltagande. Det kan t.ex. handla om spaningsresurser eller stöd med splitterskyddade fordon. I dessa funktioner så kan militära resurser användas i sitiuationer liknande Göteborgskravallerna.

Link to comment
Share on other sites

Den största anledningen att polisen inte lyckades fullt ut under Göteborgskravallerna (trots oerhört bra jobb) är förmodligen bristande planering, önsketänkande från polisledningens och avsaknad av effektiv modern "Riot Control"-utrustning.

 

Med adekvat utrustning och realistisk planering skall situationen normalt aldrig behöva uppstå att militär behöver användas för ingripande mot folkmassa.

 

Situationer och gråzoner kan dock uppstå i framtiden där denna möjlighet i värsta fall kan bli aktuell.

 

Möjligheten att göra den lagtekniska gränsdragningen mellan krig och fred är inte längre glasklar, varför en större flexibilitet i lagstiftningen vore önskvärd. Frågan om en lagändring är inte intressant att ställa i skenet av vad som hänt i Sverige - utan vad som ännu inte hänt.

 

Jag anser liksom övriga i denna tråd att polisen bör hålla sig till sina uppgifter och försvaret till sina. Problemet är att gränsdragningen inte längre är så enkel att det klart går att avgöra vad som är vad.

 

Se bara på USA:s problem att motivera tillämpningen av artikel 51 efter den 11:e september. Kan man hävda militärt självförsvar där ingen nation ligger bakom angreppen? Sverige har inte ens möjligheten att sätta in försvarsmaktsresurser mot ett militärt angrepp av en "privat entreprenör".

 

För mig är det svårt att acceptera att landets försvarsmakt skulle sitta inlåst på ett regemente och titta på medan statsanställda kollegor och medborgare skadas eller t o m dödas. Att kunna ingripa - men inte göra det p g a en princip från förra århundradet - skulle vara absurt. Jag är också väl medveten om att ett så extremt läge ännu inte inträffat i det moderna Sverige, och förhoppningsvis aldrig kommer att göra det heller.

 

Jag anser dock ändå att samhället har en skyldighet att utnyttja ALLA resurser och göra ALLT som står i dess makt för att skydda de medborgare som trots allt betalar notan.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...