Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. I mitten av november var den tidvis anställda personalen kallad till tjänstgöring vid Norra militärregionstaben, MRN i Boden. Det händer mycket kopplat till stabens uppgifter vilket är angeläget att delge samtlig personal. Förändrade uppgifter och händelser i omvärlden gör att planer och handlingssätt fortlöpande måste göras aktuella. För att all personal ska ha samma kunskaper om inriktning och planverk görs detta under några dagar tillsammans med den tidvis anställda personalen. – Det känns bra att komma in några dagar och få en uppdatering om förändringar av stabens uppgifter, säger Bo Bergdahl, som civilt arbetar som arbetsmiljökonsult. Man förvånas hur snabbt vi som tidvis arbetar vid staben kommer in i de militära metoderna och tankesätten, säger Bo. Nya krafter Staben har även flyttat till nyrenoverade lokaler inom garnisonen. Dessutom har en del av den fast anställda personalen förändrats, bland annat har en ny stabschef tillträtt. – Jag är mycket nöjd med att våra tidvis anställda fått bekanta sig med resurserna i de nya lokalerna och arbeta med de nya befattningshavarna under några dagar säger den nya stabschefen Mikael Johansson. Det är också ovärderligt att åstadkomma en gemensam bild av våra utmaningar så att vi snabbt blir en fullt fungerande och uthållig stab, avslutar Mikael. Ett välkommet avbrott i de teoretiska funderingarna var ett träningspass där de militära kraven avseende fysisk förmåga presenterades. Kraven är olika beroende på vad man har för uppgift. Det vill säga att de är betydligt högre för en jägarsoldat än för dem i stabarbete. Personalen fick prova på de olika momenten och samtidigt tips om hur man kan träna upp sin förmåga hemmavid. Anställd personal har tre timmar fysisk träning per vecka inplanerad. Utveckla bataljonsledningsförmåga Under helgen genomfördes en övning riktad mot hemvärnsbataljonerna. Från MRN stab deltog fast anställda officerare samt stabens ledningspluton som består av hemvärnspersonal. – Övningen syftar till att utveckla ledningsförmågan vid respektive hemvärnsstab säger Peter Ekman, som planlagt övningen. Läs hela inlägget här >>
 3. Yesterday
 4. Recension av Okänd soldat 3:e versionen

  Du får dock nöja dig med den kraftig nerklippta "internationella" versionen då SF inte vill ha 3-timmarsvarianten.
 5. Argentinsk ubåt saknas sedan 15 Nov

  Det kanske finns hopp ändå: Nödsignaler från försvunna ubåten Mystiska samtal – möjliga spår efter saknad ubåt https://twitter.com/southcomwatch/status/931994173556871168 Argentinska ubåten "ARA San Juan" försvann (uppdaterad) (googlad argentinsk artikel på spanska) /Per
 6. Last week
 7. Den här gången kan ju knappast 7:e flottan hållas ansvariga för incidenten.
 8. Japanese Tug Loses Propulsion, Drifts into USS Benfold Detta är den 5:e kända incidenten i år i den amerikanska 7:e flottan, även om det denna gång inte var en allvarlig incident. /Per
 9. Svenska militära isbrytare?

  Isbrytarna kan få militära uppgifter Det vore ju kanonbra om de nya isbrytarna även får militära uppgifter. Dock så tror inte att man kan förvänta sig att Marinen ska bemanna dem som förr. Möjligen att de vid behov kan bemannas av en blandad militär/civil besättning, eller att viss del av besättningen (hkp, ledning, min) utgörs av militär personal. Militära uppgifter kan vara helikopterdepåfartyg, lednings- och stödfartyg samt hjälpminfartyg. De första uppgifterna kan behövas inte bara i krig utan även i fred vid övningar, vid civila kriser och i skymningslägen. Möjligheten att tanka ubåtsjakt- och sjöövervakningshelikoptrar som HKP 14 F och HKP 15 B gör ju att uthålligheten i systemen mångdubblas. Hoppas att de även förbereds för bestyckning för självförsvar (t ex ett antal BAE 40 mm Mk 4). /Per
 10. Ny sjömålsrobot beställd - Robot 15 Mk3/F-ER

  Vad är det sagt om leverans och ute på organisation? Vad skiljer RB 15 för fartyg från RB 15 för markburet?
 11. Argentine Navy launches search for missing submarine ARA San Juan UK offers help as Argentinian military submarine ARA San Juan goes missing at sea /Per UPDATE: P-3 Explorer Orion från NASA deltar bl a i sökandet: Argentina searches for missing navy submarine (kort videoklipp från CNN; även en P-8 Poseidon från US Navy ska delta fr.o.m. idag) Argentina missing navy submarine: Search stepped up (en jagare och två korvetter från argentinska marinen deltar i sökandet liksom en C-130 från flygvapnet) Argentinian submarine San Juan likely sunk with all hands (Submarine Matters är en erkänd och kunnig källa när det gäller ubåtsfrågor) /Per
 12. Den 18:e stridsgruppen har nu flyttat in i sina nya tillfälliga lokaler på Tofta skjutfält och i och med det genomfördes under fredagen en inflyttningsceremoni där stridsgruppen förklarades officiellt grupperad på ön. I drygt fem månader har den 18:e stridsgruppen löst uppgifter och bedrivit verksamhet på Gotland. Men de har inte haft tillgång till ordentliga kontorslokaler, sammanträdesrum eller utbildningssalar och det har inneburit att de till viss del fått genomföra moment på fastlandet. Men nu har fortifikationsverket överlämnat den nya kontorsbyggnaden till Försvarsmakten, helt enligt plan. – Det känns otroligt skönt att flytta in här och att vi nu äntligen kan bygga en vardag tillsammans på Gotland, säger Stefan Pettersson, chef för 18:e stridsgruppen. Under en ceremoni på Tofta skjutfält invigdes de nya lokalerna som kommer att vara 18:e stridsgruppens arbetsplats fram till dess att det planerade garnisonsområdet står färdigt år 2020. Arméchef generalmajor Karl Engelbrektson fanns på plats under ceremonin och förklarade stridsgruppen officiellt grupperad och fullt operativ. – Det här är på riktigt en glädjens dag där vi kan säga att vi har levererat det som regeringen har beställt, i ett första steg. Det kommer mer och nästa steg hoppas jag är att det återigen finns ett Gotlands regemente. Någon slutgiltig organisationsskiss finns inte för Gotland utan det som planeras är i högsta grad levande och nya beslut har fattats under tidens gång det senaste året. – Vi ser att det finns ett brett nationellt intresse för att bygga upp försvaret på Gotland igen. Gotland är en viktig del i försvaret av hela Sverige och genom att öka den militära närvaron här ökar vi också den operativa förmågan i Försvarsmakten och då höjer vi tröskeln för en eventuell angripare, säger generalmajor Karl Engelbrektson. Vad det kommer att innebära med ett nytt regemente på Gotland och hur det kommer att vara uppbyggt är inte helt fastställt än. Om riksdagen röstar igenom regeringens budgetförslag den 22 november blir det snabba ryck för att få så mycket på plats som möjligt till 1 januari 2018. Bland annat kommer det behöva rekryteras personal, dels till staben men också till den vaktstyrka som kommer att ansvara för skydd och bevakning på Gotland. Läs hela inlägget här >>
 13. Under veckan som gått har stora delar av marinen genomfört en beredskapsövning ihop med enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg. Tillsammans har de bland annat tränat ledningsstrukturen från taktiskt nivå ned till enskilt förband i en förhöjd konfliktnivå. Efter en intensiv höst med bland annat försvarsmaktsövningen Aurora 17 i centrum har marinen fortsatt att tillsammans med andra hävda territoriell integritet och leverera operativ effekt. Under beredskapsövningen har Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen, Amfibieregementet och Marinbasen deltagit. I början av veckan genomfördes sjöövervakning och övningar tillsammans med enheter ur finska marinen och i slutet genomfördes moment tillsammans med amerikanskt marinflyg. – Samarbete och övning med såväl andra stridskraftsslag som andra nationer bidrar till att öka marinens interoperabilitet. I förlängningen bidrar detta till att vidmakthålla och utveckla förmågan att verka multinationellt i den marina miljön, säger flottiljamiral Anders Olovsson, marintaktisk chef. Övningen som pågick över ett stort geografiskt område, från Skåne i syd, via Stockholms skärgård i norr, till Finska viken i öst, har innehållit moment som logistikförsörjning, mineringsövningar, beredskapskontroller, stridsskjutningar, duellmoment inom luftförsvar och gemensam sjömålstrid mellan enheter. – De målsättningar vi satte upp för beredskapsövningen har vi lyckats uppnå. Det vi i praktiken har gjort är att påvisa marinens tillgänglighet och förstärka vår förmåga att hävda svenskt territorium och svenska intressen, vilket vi rutinmässigt gör året om, säger Anders Olovsson. Bilder2 Läs hela inlägget här >>
 14. För femton år sedan började Albert Dahlin jobba som ytbärgare på Helikopterflottiljen. Han har hunnit med mycket under sin karriär som uppdragsspecialist men i går var första gången han räddat något som var fast på en skorsten 55 meter över marken. I samband med underhållsarbete på Mjölby hetvattencentral var olyckan framme och en av reparatörerna skadades svårt i ena armen när han arbetade på toppen av skorstenen. Räddningstjänsten var snabbt på plats, men deras stegar räckte bara halvvägs upp. En brandman kunde klättra upp till den skadade mannen och hans kollega och de båda såg till att han inte kunde ramla. Tur i oturen ligger Mjölby nära Linköping och en av Försvarsmaktens helikopterbaser. Bild – Vi hade varit ute på övning i elva dygn och landade på Malmen på förmiddagen. Samtalet från Räddningstjänsten kom när vi var på väg tillbaka efter lunch, berättar Albert Dahlin. Två besättningar gjorde sig snabbt klara. Utrustningen ligger alltid i ordning ifall något skulle hända. Den helikopter 15-besättning som Albert Dahlin ingick i var också den som genomförde själva räddningsinsatsen. Varje uppdrag är en gruppinsats. Den här gången var det Albert Dahlin som firade ner sig längst ett rep medan en annan uppdragsspecialist i helikoptern dirigerade hur piloterna skulle flyga. Piloterna har dålig sikt rakt under helikoptern, deras jobb är att styra så försiktigt att det inte blir några tvära kast på repet, där Albert Dahlin nu hängde ovanför skorstenen. – Det krävs att alla är skärpta till hundra procent men jag vet att kollegorna är rutinerade och fruktansvärt duktiga, säger Albert Dahlin. När Albert nått ner till den skadade kunde han konstatera att mannen var vid medvetande och att det gick att prata med honom, vilket alltid underlättar vid en räddningsinsats. Han hade med sig en ”sling” att lägga runt mannen för att sedan fästa i repet, men den behövdes inte. Brandmannen hade redan fått på mannen en helkroppssele så det var bara att haka fast den i repet. – Sedan lyfte kollegorna oss med helikoptern så försiktigt och sakta de bara kunde för att säkert sätta ner oss vid den väntande ambulansen. Vi pratade på vägen ner, den skadade och jag, och sedan kunde han gå själv sista biten till ambulansen. Det var en skön känsla att se, berättar Albert Dahlin. Läs hela inlägget här >>
 15. Från rekryt till soldat på tre månader. Nu är den första delen av grundutbildningen vid Försvarsmedicincentrum klar och deltagarna kan kalla sig soldater. Utbildningen som nu avslutades startade i Göteborg med att 53 rekryter ryckte in, av dessa var det nu 44 som blev färdiga soldater. De flesta av soldaterna kommer att skriva kontrakt med Hemvärnet efter genomförd utbildning, antingen ute i landet eller i någon av de fyra hemvärnsbataljoner som finns i Göteborg och Sjuhäradsbygden. Under onsdagen var anhöriga inbjudna, och drygt 60 personer hade anammat inbjudan. De var på plats under avslutningsceremonin där chefen för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison, överste Peter Adolfsson talade till både soldaterna och anhöriga och vänner. – Nu är ni soldater och har gjort er första utbildning. Nu går ni vidare mot era befattningsutbildningar inom olika områden. Ni har fått nya kamrater och lärt er att ni klarar minst dubbelt så mycket som ni själva trodde. Jag vill rikta ett stort grattis till alla för en mycket väl genomförd utbildning sa överste Peter Adolfsson i sitt tal. "Soldater men främst kamrater" Det genomfördes även ett korum med garnisonens pastor Jerker Schmidt. Han inledde med att gå runt och visade en patronhylsa som han fått i Afrika för både soldater och anhöriga. Den var omgjord till ett litet kors och fick symbolisera förändring och förvandling vilket rekryternas utbildning har inneburit för dem på många olika sätt. – När ni kom hit var ni förvirrade och undrade vad det skulle bli av och nu står ni här som soldater med allt vad det innebär. Ni är inte bara soldater utan kanske främst kamrater vilket är de två sidor ni måste ha för att lyckas, sa Jerker Schmidt bland annat. Kompanichefen kapten Markus Käll höll sitt tal till soldaterna och sa bland annat: – Vi befäl bedömer inte bara era färdigheter utan även er som personer. En fråga vi ställer oss hela tiden är; skulle jag vilja dela ett ståvärn med var och en av er. Och nu står ni här som soldater så svaret är alltså ja på den frågan, sammanfattade kompanichefen. Innan ceremonin började visade rekryterna upp olika stationsmoment där de bland annat förevisade hur ett tält sätts upp, hur skadade omhändertas och hur de bor på logement. Anhöriga fick även chansen att prova och se hur det känns att exempelvis ha en skyddsmask på. Bilder2 Sofie Söder från Emmaboda och Daniel Andersson från Älvängen är två av soldaterna som har utbildats i Göteborg. Sofie kommer att göra sin befattningsutbildning som signalist i tre veckor i Skredsvik medan Daniel gör sin fem veckor långa befattningsutbildning till stridsjukvårdare vid Försvarsmedicincentrum. Båda har skrivit avtal med Hemvärnet och 42:a hemvärnsbataljonen. – Jag ville utmana mig själv och kan killar så kan väl jag, tänkte jag innan jag antagningsprövade på Rekryteringsmyndigheten, säger Sofie. Och jag vill göra något för samhället så det här passade mig fortsätter hon. Efter sin befattningsutbildning kommer Sofie att börja på läkarlinjen i Göteborg. I mån av tid vill hon fortsätta att engagera mig så mycket som möjligt och vill gärna vidareutbilda mig inom Försvarsmakten för att använda sin kompetens. Vill fortsätta i Hemvärnet Daniel har varit en sväng inne i Försvarsmakten innan då han började sin grundutbildning på Skaraborgs regemente i Skövde men av olika anledningar var tvungen att avbryta den. – Men jag var inställd på att göra militär grundutbildning så jag sökte igen och fick göra den här i Göteborg, säger Daniel. Efter sin befattningsutbildning tänker han jobba ett kort tag innan han studerar vidare. Men parallellt så vill även han fortsätta mitt engagemang i Hemvärnet. Det enda Daniel kan komma på som varit mindre bra var att de flyttat runt i lite olika kaserner. Det har tagit tid från utbildningen menar han och reflekterar vidare: – Jag tycker det varit spännande att vara med när en samling människor, som vi varit här, blir så tajta och effektiva ihop. Och det har vi byggt tillsammans vi har liksom vuxit ihop på något vis. Läs hela inlägget här >>
 16. Recension av Okänd soldat 3:e versionen

  Svensk premiär 6 december på SF-bio, ska nog försöka se den, ser onekligen välgjord ut
 17. Strf 90 - Stridsfordon 90 (CV90)

  Jag har troligen fel, det finns en bok med CV90 bilder och där finns bilder på vagnar i Liberia som inte är C. Dom måste ha skickats ner efter LA02.
 18. Försvarsmakten förbättrar lönestrukturen för GSS, gruppbefäl, soldater och sjömän, för att öka attraktionskraften och göra det enklare att nyrekrytera till personalkategorin framöver. – Lönen för GSS har varit oförändrad sedan 2012 och därför är det glädjande att vi kan göra en justering, säger överbefälhavare Micael Bydén. Lönestrukturen för GSS kommer från och med den 1 januari 2018 att se ut enligt följande: Menig (OR 1) - Lägstavärde: 19 000 kronor. Högstavärde: 21 900 kronor. Korpral (OR 4) - Lägstavärde: 20 850 kronor. Högstavärde: 25 000 kronor. – Vi har tillsammans med Officersförbundet sett behov att se över lönestrukturen och det är riktigt bra att vi kan göra det omgående, säger Försvarsmaktens förhandlingschef Henrik Stålspets. Ingångslönen för nyanställda från årsskiftet blir alltså 19 000 kronor. En konsekvens av detta är att redan befintlig personal i dag kan ha en lön som är lägre än den kommande ingångslönen, vilket Försvarsmakten naturligtvis behöver se över. – Tanken är att använda lönerevisionen för att utjämna skillnaderna. Detta arbete omhändertas av Försvarsmakten och facken i de pågående löneförhandlingarna, säger Henrik Stålspets. Den nya lönestrukturen kommer också att tillämpas om man placerats på ny högre befattning från den 1 oktober 2017. Läs hela inlägget här >>
 19. Vid Markstridsskolans utvecklingsenhet leds, samordnas och genomförs utveckling av markstridsfunktionens krigsförband, materielsystem och förmågor. Ett av de många materielsystemen är pansarvärnsvapen och de som leder utvecklingen finns på enhetens avdelning i Kvarn. – Vi leder utvecklingen och försöksverksamheten av såväl befintliga som framtida pansarvärnsvapen, berättar kapten Roland Käll, systemföreträdare. Markstridsskolans utvecklingsenhet representerar soldater och officerare och deras behov kopplat till utveckling av nya och befintliga system, krigsförbandens utveckling, personlig utrustning, metoder, reglementen och handböcker inom markstridsarenan. Utvecklingsenheten arbetar med att skapa så goda förutsättningar som möjligt att möta framtida behov och krav. Detta görs tillsammans med Försvarsmaktens högkvarter och genom ett tätt samarbete med Försvarets materielverk och försvarsindustrierna. Utvecklingsenheten består av fyra avdelningar, utvecklingsavdelning Skövde, utvecklingsavdelning Kvarn, organisation- och ledningsavdelningen samt publikationsavdelningen. På utvecklingsavdelningen i Kvarn leds utvecklingen av bland annat finkalibriga vapen, personlig utrustning, granatkastare pansarvärnsvapen, burna simulatorer och sensorer. Pansarskott, granatgevär och robotsystem Två officerare arbetar med utvecklingen av pansarvärnsvapen, förutom Roland som är systemföreträdare för pansarvärnssystem är det fanjunkare Per Eriksson, utvecklingsofficer. – Vår uppgift i stort är att vara sammanhållande för de pansarvärnsvapensystem som finns i bruk idag. Det är pansarskott modell 86 och 86BU, granatgevär modell 48 och 86, robotsystem 55, 56B och 57 samt alla typer av tillbehör till dessa vapen. Vi arbetar också med utvecklingen och försöksverksamheten av nya pansarvärnsvapen, berättar Roland Käll. Kopplingar i alla riktningar – Vårt mål är att alltid ha soldaten i fokus. Vi ska helt enkelt utveckla förutsättningarna för våra markstridssoldater, och för att lyckas med det gäller det att tänka i alla riktningar. Det finns nästan alltid kopplingar mellan olika delar i Markstridsskolans utvecklingsarbete när vi jobbar inom våra respektive utvecklingsområden. Dagens skjutningar med granatgevär och pansarskott är ett tydligt exempel. Vi testar hur olika skyddsglasögon fungerar när man skjuter med stridsladdad ammunition ihop med den övriga stridsutrustningen. Här finns då en tydlig koppling mot utveckling inom området personlig utrustning, berättar Roland Käll. "Två flugor i en smäll" Skjutningarna genomfördes av fanjunkare Per Eriksson och kapten Staffan Lindahl, som arbetar med stridsteknik vid utbildningsenheten. – Förutom att vi testar skyddsglasögon får vi också möjligheten att vidmakthålla våra färdigheter att skjuta med granatgevär och pansarskott, man kan säga att det blir två flugor i en smäll, säger Per Eriksson. Tisdagens skjutningar genomfördes med granatgevär modell 86 och pansarskott modell 86. Den ammunition som användes var spårljuspansarspränggranat och spårljusövningsprojektil. Läs hela inlägget här >>
 20. Hej, Varg Arbetar till viss del med dessa frågor inom FM.. OFFU är en del av FVI och är FM:s egna officersutbildning på ett år. OFFU vänder sig till civilt anställda akademiker i FM, med en examen om minst 180 hp ....alternativt specialistofficerare inom FM (som önskar läsa taktisk inriktning). För att vara behörig att söka offu ska du alltså ha: -GU/Vpl -minst 180 hp -Anställning inom FM som civil, SO eller GSS Ansökqn till OFFU sker via det förband du är anställd vid. Exempel på annons som publicerades för en tid sedan (jag har plockat bort förbandsnamn): "Annonsen vänder sig till dig som idag har anknytning eller anställning vid förband som exempelvis GSS K/T, SO K/T, OFF/T, är civil medarbetare. Försvarsmaktens officersutbildning OFFU är en förkortad officersutbildning för dig som har följande: - Militär grundutbildning (GMU+ befattningsutbilding, GU eller värnplikt) - Anknytning och är väl känd vid förbandet - Akademisk examen om minst 180 hp Efter godkänd examen från OFFU är tanken att du anställs vid förbandet som kontinuerligt anställd taktisk officer med placering vid xxx Utbildningen genomförs vid Militärhögskolan Karlberg (Stockholm) i Försvarshögskolans regi (i huvudsak) under 12 månader med preliminär kursstart v 818. Personer med genomförd grundläggande officersutbildning såsom specialistofficersutbildning K alt T eller övrig reservofficersutbildning genomför utbildningen med lön. Övriga personalkategorier erhåller kadettförmåner under utbildningen. I ansökan skall följande bifogas: - Examensbevis från högskola eller universitet - Militära tjänstgöringsomdömen där tjänstetid och befattning framgår - Referenser vid Förbandet - Personligt brev Tester genomförs preliminär under tidsperioden v 743-744 och omfattar följande: - Professionsintervju - Fystester - Läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning Sista ansökningsdag 16 oktober"
 21. Ett Herculesplan och ett 60-tal personer. Det är det senaste tillskottet i Sveriges bidrag till Minusma, FN:s insats i Mali. Förbandet FM 02 ska under sex månader stödja Minusma och FN med flygtransporter. Transportflyg är ett viktigt verktyg för FN att uppfylla sitt mandat. Mali är ett stort land, cirka tre gånger så stort som Sverige, med bristfällig infrastruktur och ett mycket instabilt säkerhetsläge. De transporter som kan ta veckor att genomföra på land kan ett transportflygplan lösa på några timmar. Det kan handla om att flyga FN-personal mellan olika baser, eller att frakta förnödenheter till förband som verkar långt ute i öknen. I FM 02 finns nämligen också förmågan att genomföra fällning av materiel med fallskärm. Sedan ett par dagar har förbandet börjat anlända till Camp Bifrost i Malis huvudstad Bamako. Denna vecka tar Swetad C-130, förbandets benämning inom FN, över uppgiften från Danmark. Sverige ingår i ett rotationskoncept tillsammans med fyra andra stater som delar på denna uppgift. Förutom Sverige ingår Norge, Portugal, Danmark och Belgien. Börjar att verka inom några dagar Camp Bifrost där förbandet är stationerat är uppbyggd och sköts av Norge. Den ingår i den större Camp Senou och ligger vid Bamakos flygplats söder om själva staden. Just nu pågår förberedelser inom förbandet för att kunna börja verka inom några dagar. Förutom att alla funktioner inom förbandet ska få sin materiel och sina rutiner på plats, så är det också många personliga förberedelser som varje förbandsmedlem måste göra. Att lära sig hitta på campen, vänja sig vid ett nytt sätt att bo, äta och duscha, och inte minst acklimatisera sig till det maliska klimatet. FM 02 är ett eget förband som får sina uppgifter från FN. Förbandet är alltså inte en del av det svenska underrättelseförbandet som finns i Timbuktu. Hjärtat i förbandet är flygplanet av typen C-130 Hercules (även kallat TP 84) med besättning och flygtekniker. På alla flygningar medföljer en flygsäkringsstyrka bestående av flygbasjägare från Blekinge flygflottilj som ska skydda besättningen, flygplanet och lasten. Vidare finns en vakt- och eskortstyrka med soldater från samtliga flygvapnets förband som står för skydd och bevakning av campen och personalen. Som stöd till detta finns en mindre stab som leder förbandet och stödjer med bland annat personal- och logistiktjänst. Läs hela inlägget här >>
 22. Brandlarmet går och personalen ombord på HMS Visby tar sig ut ur fartyget. Två personer har blivit rökskadade, en person har fått en benfraktur efter att ha trillat när man skyndsamt skulle ta sig ut på kajen. Vakthavande befäl räknar snabbt in personalen för att konstatera att en person saknas. Som tur är, är detta bara inledningen på den gemensamma räddningstjänstövningen tillsammans med brandförsvaret, ambulans, polis och Fortifikationsverket. Förberedelserna för losskastning inför veckans flottiljövning fick ett plötsligt avbrott när brandlarmet ombord på HMS Visby gick tidigt på måndagsförmiddagen. Kort därefter fylldes hamnen med fem räddningsfordon, två ambulanser och två polisfordon. En minst sagt ovanlig syn inne på Berga. Till sjöss måste fartygen klara av att hantera olyckor och ta hand om skadade personer själva, men om en olycka skulle inträffa när man är förtöjd larmas räddningstjänsten. Rökdykare från fartyget påbörjar arbetet med att släcka branden tills räddningstjänsten anländer och tar över släckningsarbetet. Kockarna på fartygen har en fördjupad sjukvårdsutbildning och tar hand om de skadade tills ambulanspersonalen är på plats och ett gemensamt omhändertagande startar. Så fort polisen kommer påbörjas en förundersökning om det kan ligga brott bakom branden. I scenariot fanns utländska varvsarbetare ombord som hade arbetat i utrymmet där elden började. Låg det sabotage bakom? lära av varandra Det tillhör ovanligheterna att en gemensam räddningstjänstövning genomförs mellan blåljusmyndigheter för att öva förmågan att hantera en olycka på militärt fartyg i hamn. Den övergripande målsättningen var att öva gemensamma grunder i samverkan och organisera våra gemensamma resurser för insats. Vilka resurser har vi som räddningstjänsten kan använda? Vilken information behöver räddningsledaren av oss för att underlätta insatsen? – Jag är nöjd. Det var länge sedan vi övade förmågan hos blåljusmyndigheter att genomföra räddningsinsatser i hamn och vid vår bas. Det har varit en lärorik dag som lett till flera nyttiga erfarenheter, säger Antonio Toscano som varit övningsledare. Deltagande enheter I övningen deltog Södertörns brandförsvarsförbund, Falck Ambulans, Polisen, Fortifikationsverket, enheter från Amfibieregementet, bogserbåt från Marinbasen samt fartyg och personal från Fjärde sjöstridsflottiljen. Läs hela inlägget här >>
 23. I vanlig ordning så kommer det olika nyheter om vad som händer i Indien, men nu verkar det igen talas om att förhandla om att fler Rafale ska införskaffas, och att dessa ska tillverkas/monteras i Indien. http://m.thehindubusinessline.com/news/10billion-fighter-deal-hits-techtransfer-air-pocket/article9945734.ece Budet verkar också vara att indiska regeringen inte är så entusiastiska med detta med att köpa in en utländskt enmotorigt stridsflygplan utan hellre vill satsa detta på Tejas. Men det kommer säkert nya bud igen.,
 24. Tisdag 14 november arrangeras ett seminarium på Folk och Försvar om erfarenheterna från Aurora 17. Gå in på folkochforsvar.se och se sändningen därifrån direkt kl 9 eller i efterhand. Hur gick övningen och vilka initiala lärdomar kan vi dra redan nu? På vilket sätt har Försvarsmaktens samlade förmåga ökat. VIlken militär förmåga har Sverige egentligen och vad behöver utvecklas? Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras på seminariet ”Erfarenheter från Aurora 17”. Medverkar gör ÖB Micael Bydén och övningsledare Bengt Andersson. Här hittar du sändningen. Läs hela inlägget här >>
 25. Samarbete mellan olika nationer i Östersjön är en viktig och självklar del för att öka vår gemensamma säkerhet. Under helgen har delar ur Fjärde sjöstridsflottiljen besökt Tallinn och den estniska flottan för att prata om hur det marina samarbetet kan fördjupas. Under helgen genomfördes diskussioner på två olika nivåer inom ramen för hur nationerna kan utöka det bilaterala samarbetet. Marintaktisk chef, flottiljamiral Anders Olovsson, träffade den estniska marinchefen samtidigt som flottiljchefen för Fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Fredrik Palmquist, träffade den estniska flottans flottiljchef. – Vi är här för att besöka våra grannar och för att diskutera om det finns några områden inom den marina arenan där vi kan samarbeta de kommande åren säger Fredrik Palmquist. Respektive nation började fredagen med att presentera sin flotta för att öka förståelsen för varandras förmågor. Resultatet av helgens diskussioner har lett fram till att det kommer att genomföras utbyten inom en rad olika områden inom det marina området under 2018 och 2019. – Man måste lära känna varandra för att kunna lita på varandra, avslutade Anders Olovsson. pågående samarbeten mellan nationerna Sedan tidigare samarbetar Sverige och Estland inom ramen för BOSB (Baltic Ordnance Security Board) där man hjälper till att hantera den stora mängd oexploderad ammunition som finns på Östersjöns botten, samt SUCBAS (Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea) som är ett sjöövervakningssamarbete i Östersjön. Läs hela inlägget här >>
 26. Earlier
 27. Frågor angående mc-ordonnans

  Hej, jag fyller snart 16 år och ska ta a1 kort på ett eller annat sätt. Jag har kört moppe några enstaka gånger, men jag tror jag har nog ganska enkelt att lära mig. Men tillbaka till mina frågaor, jag undrar hur ofta mc-ordonnanser är ute i tjänst? Vad krävs för kunskaper eller erfarenheter för att gå UK3? Behövs am-kort och/eller att man gått UK1 och/eller UK2?
 28. Luftvärn - nuvarande och framtida behov?

  De går bara att se för premuneranter
 1. Load more activity
×